Om det blir strömavbrott

Oftast varar strömavbrottet bara en kort stund och vi gör allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det bara går.

Om avbrottet blir längre, hittar du lite tips här. Även om ljuset slocknar är det inte alltid ett totalt strömavbrott. Börja därför alltid med att kontrollera:

 • Att säkringarna i proppskåpet samt huvudsäkringarna vid mätaren är hela.
 • Att jordfelsbrytaren inte löst ut, om du har en sådan.
 • Om det lyser hos grannarna.

Om det fortfarande inte fungerar efter att du har gjort denna kontroll ber vi dig göra en felanmälan då det kan vara ett större strömavbrott.

Vid behov kan vi komma hem till dig. Visar det sig att felet är på din anläggning skickar vi en faktura på 2 500 kronor för utryckningen. Du kan också välja att kontakta en elinstallatör.

Ladda hem appen och håll dig uppdaterad

På den här kartan kan du följa uppdaterad och platsaktuell information om driftstörningar. Ladda hem appen till din smarta telefon där du hittar samma aktuella information, smidigt om du är på resande fot.

Så kan du förbereda dig

Långvariga strömavbrott är rätt ovanliga. Det kan ändå kännas tryggt att vara förberedd.

Tips på bra saker att ha hemma

Här kommer några tips på bra saker att se till att ha hemma.

 • Extra säkringar (även huvudsäkringar)
 • Ficklampa med batterier
 • Värmeljus/stearinljus
 • Tändstickor/tändare
 • Batteriradio och batterier till radion
 • Konserver
 • Dunkar/hinkar
 • Våtservetter
 • Sprit- eller gasolkök och bränsle till köket

Rätt till ersättning vid strömavbrott

Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat längre än tolv timmar har du normalt sett rätt till ersättning.

Oberoende av avbrottets längd kan du ha rätt till skadestånd om avbrottet har orsakat skador.

Har du frågor om avbrottsersättning eller skadestånd är du välkommen att ringa vår Kundservice på 0910-77 25 50. 

Villkor för att få ersättning

Avbrottets längd ska överstiga tolv sammanhängande timmar. Om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar anses elavbrottet ha upphört.

Belopp och utbetalning
Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1000 kronor.

Du behöver inte ansöka om ersättning. Vi betalar ut ersättningen per automatik genom avdrag på fakturan.

Det ska ske inom sex månader från avbrottsmånaden.

Om ersättningen inte betalas ut i rätt tid utgår ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Om du inte har fått den ersättning du har rätt till och inte gjort anspråk inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Jämkning
Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

 1. Om skyldigheten att betala är oskäligt betungande för elnätsföretaget.
 2. Om reparation av elnätet har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Vid de tillfällen det är för farligt att gå ut och arbeta i fält väljer Skellefteå Kraft att jämka avbrottsersättningen vilket man har rätt till enligt lag.

Det är viktigt att påpeka att jämkningen bara sker de timmar då personalen inte kunnat arbeta ute på grund av säkerhetsskäl.

Jämkningen räknas ut så här:
Antal jämkade timmar/totala avbrottets längd *ersättningsbelopp i kronor.

Exempel
Klockan 00:00 börjar det blåsa extremt hårda vindar och många träd i skogen faller.

Skellefteå Kraft får ett larm om strömavbrott men på grund av de hårda vindarna i kombination med mörker görs bedömningen att man inte kan påbörja reparationsarbeten utan att riskera medarbetarnas säkerhet.

Vid 8-tiden bedöms läget vara mindre riskfyllt och reparationsarbeten påbörjas.

Om stormen inneburit att du varit strömlös mellan klockan 04.00 – 16.00, det vill säga i intervallet 12 – 24 timmar, är du berättigad avbrottsersättning med minst 1000 kronor.

Eftersom det var för farligt att vistas ute i fält de första timmarna jämkar vi (drar vi bort) 4 av de 12 timmarna (tiden fram till kl. 08:00).

Det gör att 4/12*1000 =330 kr jämkas och vi betalar därmed ut 670 kronor.

Om stormen inneburit att du varit strömlös mellan klockan 04.00 – 16.00 dagen efter, det vill säga 36 timmar, i intervallet 24 – 48 timmar, är du berättigad avbrottsersättning med minst 2000 kronor.

Eftersom det var för farligt att vistas ute i fält första timmarna jämkar vi 4 av de 36 timmarna.

Det gör att 4/36*2000 =222 kr jämkas och vi betalar ut 1778 kronor. 

Ersättningens storlek

Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad i kronor *)
Avbrottsperiod i timmar och dygn, minimibelopp
Avbrottstid i timmar Avbrottstid i dygn Ersättning i procent av beräknad
årlig nätkostnad
Minimibelopp i kronor
> 12 – ≤ 24 timmar (> 0,5 dygn) 12,5 % 1 000 kr
> 24 – ≤ 48 timmar (> 1 dygn) 37,5 % 2 000 kr
> 48 – ≤ 72 timmar (> 2 dygn) 62,5 % 3 000 kr
> 72 – ≤ 96 timmar (> 3 dygn) 87,5 % 4 000 kr
> 96 – ≤ 120 timmar (> 4 dygn) 112,5 % 5 000 kr
> 120 – ≤ 144 timmar (> 5 dygn) 137,5 % 6 000 kr
> 144 – ≤ 168 timmar (> 6 dygn) 162,5 % 7 000 kr
> 168 – ≤ 192 timmar (> 7 dygn) 187,5 % 8 000 kr
> 192 – ≤ 216 timmar (> 8 dygn) 212,5 % 9 000 kr
> 216 – ≤ 240 timmar (> 9 dygn) 237,5 % 10 000 kr
> 240 – ≤ 264 timmar (> 10 dygn) 262,5 % 9 900 kr
> 264 – ≤ 288 timmar (> 11 dygn) 287,5 % 12 000 kr
Mer än 288 timmar (> 12 dygn) 300,0 % 13 000 kr
*) Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad.
Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Undantag för ersättning

Enligt ellagen utgår finns det undantag för ersättning.

Avbrottsersättning utgår inte:

 1. Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse.
 2. Om överföringen av el avbryts på grund av säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet.
 3. Om avbrottet ligger utanför elnätsföretagets så kallade kontrollansvar eller om avbrottet beror på ett fel i stamnätet.
 4. Om kunden varit frånkopplad då avbrottet påbörjades.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller, kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare.

Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Avbrottsersättningen regleras genom ellagens kapitel 10, paragraf 9

Skadestånd

Om du har haft strömavbrott kan du ha rätt till ersättning för skadestånd, oberoende av elavbrottets längd.

Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall och annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav
Du måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade för att rätten inte ska gå förlorad.

Avräkning
Eventuell avbrottsersättning räknas av från skadeståndet.

Jämkning
Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att betala är oskäligt betungande med hänsyn till elnätföretagets ekonomiska förhållanden.

Undantag
Du har inte rätt till skadestånd om elnätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadestånd eller om undantag gäller kan du vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till den kommunala konsumentvägledaren.

Om du vill få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till en allmän domstol.

Skadestånd för näringsidkare

 1. Näringsidkare som kan visa att ett elnätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.
 2. Näringsidkare kan vara berättigade till skadestånd oberoende av elavbrottets längd.

Mer information
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Kundservice på telefon 0910-77 25 50 eller kundservice@skekraft.se.

Postadress: Skellefteå Kraft Elnät AB 931 80 Skellefteå. 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP