Om det blir strömavbrott

Oftast varar strömavbrottet bara en kort stund och vi gör allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det bara går.

Om avbrottet blir längre, hittar du lite tips här. Även om ljuset slocknar är det inte alltid ett totalt strömavbrott. Börja därför alltid med att kontrollera:

 • Att säkringarna i proppskåpet samt huvudsäkringarna vid mätaren är hela.
 • Att jordfelsbrytaren inte löst ut, om du har en sådan.
 • Om det lyser hos grannarna.

Funderar det fortfarande inte efter att du har gjort denna kontroll? I så fall vill vi att du gör en felanmälan då det kan vara ett större strömavbrott.

Om du felanmäler till oss och felet vid vårt besök visar sig vara i din anläggning och inte på elnätet skickar vi en faktura på 2500 kr för besöket. Om du i förväg misstänker att felet kan ligga i din anläggning är det därför bättre att du istället kontaktar en elinstallatör.

Ladda hem appen och håll dig uppdaterad

På vår driftkarta kan du följa uppdaterad och platsaktuell information om driftstörningar. Du kan också ladda hem appen till din smarta telefon, där finns samma aktuella information – smidigt om du är på resande fot.

Så kan du förbereda dig

Långvariga strömavbrott är rätt ovanliga. Det kan ändå kännas tryggt att vara förberedd.

Tips vid strömavbrott

Vid större elavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om hur drabbade kan få hjälp på Sveriges Radio P4.

Kom ihåg att frysta matvaror håller sig i 1-2 dygn om du inte öppnar frysen. Om det är minusgrader ute kan matvarorna ställas utomhus för att hålla längre.

Värmen i ett välisolerat hus håller relativt länge. Vid -10 grader utomhus så tar det mellan 1-3 dygn innan inomhustemperaturen har sjunkit till +10 grader.

Har du djurhållning kan det vara en god idé att ha ett elverk hemma, för deras säkerhet.

Bra saker att ha hemma

 • Extra säkringar (även huvudsäkringar)
 • Ficklampa med batterier
 • Värmeljus/stearinljus
 • Tändstickor/tändare
 • Batteriradio och batterier eller solcellsdriven radio
 • Konserver eller annan mat som inte kräver el vid tillagning
 • Dunkar/flaskor som du fyller med vatten vid risk för längre avbrott
 • Våtservetter
 • Sprit- eller gasolkök och bränsle till köket
 • Nödladdare till mobiler, surfplattor och andra enheter

Nyttiga länkar
Om avbrottet är väderorsakat kan du hålla dig uppdaterad om väderutvecklingen och eventuellt varningsläge på SMHI:s hemsida.

Läs fler tips om hur du kan förbereda dig inför eventuella avbrott på Krisinformation, en sida från svenska myndigheter.

Du kan även ladda ner en informativ folder med råd eller läsa tips på hur du kan förbereda dig på och hantera elavbrott på Energimyndighetens hemsida.

Rätt till ersättning vid strömavbrott

Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat längre än 12 timmar har du normalt sett rätt till avbrottsersättning.

Om avbrottet har orsakat skador, så kan du ha rätt till ersättning för skadorna, oavsett hur långt avbrottet var.

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Kundlöfte

Från 2020 och framåt har vi ett löfte till dig som kund att om du under ett år haft tolv avbrott eller fler för något av dina elnätsabonnemang, så ersätter vi dig med din nätavgift för december det året, dock lägst 500 kronor inklusive moms.

För dig som är effektkund så blir ersättningen en tolftedel av din fasta nätavgift för det året.

Avbrotten behöver ha varit längre än tre minuter för att ersättningen ska falla ut. Ersättningen dras sedan av från din faktura i början av nästkommande år.

Har du frågor om avbrottsersättning eller skadestånd är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Vi började med kundlöftet 2019 och det året avsåg det elnätsabonnemang som haft elva eller fler avbrott under ett år. 

Villkor för att få avbrottsersättning

Avbrottets längd ska överstiga tolv sammanhängande timmar. Om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar anses elavbrottet ha upphört.

Belopp och utbetalning
Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och din beräknade årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1000 kronor.

Du behöver inte ansöka om ersättning. Vi betalar ut ersättningen per automatik genom avdrag på fakturan.

Det ska ske inom sex månader från avbrottsmånaden.

Om ersättningen inte betalas ut i rätt tid utgår ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Om du inte har fått den ersättning du har rätt till och inte gjort anspråk inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Jämkning
Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

 1. Om skyldigheten att betala är oskäligt betungande för elnätsföretaget.
 2. Om reparation av elnätet har behövt försenas för att inte utsätta elnätsföretagets arbetstagare för betydande risker.

Vid de tillfällen det är för farligt att gå ut och arbeta i fält väljer Skellefteå Kraft att jämka avbrottsersättningen vilket man har rätt till enligt lag.

Det är viktigt att påpeka att jämkningen bara sker de timmar då personalen inte kunnat arbeta ute på grund av säkerhetsskäl.

Jämkningen räknas ut så här:
Antal jämkade timmar/totala avbrottets längd *ersättningsbelopp i kronor.

Exempel
Klockan 00:00 börjar det blåsa extremt hårda vindar och många träd i skogen faller.

Skellefteå Kraft får ett larm om strömavbrott men på grund av de hårda vindarna i kombination med mörker görs bedömningen att man inte kan påbörja reparationsarbeten utan att riskera medarbetarnas säkerhet.

Vid 8-tiden bedöms läget vara mindre riskfyllt och reparationsarbeten påbörjas.

Om stormen inneburit att du varit strömlös mellan klockan 04.00 – 16.00, det vill säga i intervallet 12 – 24 timmar, är du berättigad avbrottsersättning med minst 1000 kronor.

Eftersom det var för farligt att vistas ute i fält de första timmarna jämkar vi (drar vi bort) 4 av de 12 timmarna (tiden fram till kl. 08:00).

Det gör att 4/12*1000 =330 kr jämkas och vi betalar därmed ut 670 kronor.

Om stormen inneburit att du varit strömlös mellan klockan 04.00 – 16.00 dagen efter, det vill säga 36 timmar, i intervallet 24 – 48 timmar, är du berättigad avbrottsersättning med minst 2000 kronor.

Eftersom det var för farligt att vistas ute i fält första timmarna jämkar vi 4 av de 36 timmarna.

Det gör att 4/36*2000 =222 kr jämkas och vi betalar ut 1778 kronor. 

Avbrottsersättningens storlek

Ersättning i % av beräknad årlig nätkostnad i kronor *)
Avbrottsperiod i timmar och dygn, minimibelopp
Avbrottstid i timmar Avbrottstid i dygn Ersättning i procent av beräknad
årlig nätkostnad
Minimibelopp i kronor
> 12 – ≤ 24 timmar (> 0,5 dygn) 12,5 % 1 000 kr
> 24 – ≤ 48 timmar (> 1 dygn) 37,5 % 2 000 kr
> 48 – ≤ 72 timmar (> 2 dygn) 62,5 % 3 000 kr
> 72 – ≤ 96 timmar (> 3 dygn) 87,5 % 4 000 kr
> 96 – ≤ 120 timmar (> 4 dygn) 112,5 % 5 000 kr
> 120 – ≤ 144 timmar (> 5 dygn) 137,5 % 6 000 kr
> 144 – ≤ 168 timmar (> 6 dygn) 162,5 % 7 000 kr
> 168 – ≤ 192 timmar (> 7 dygn) 187,5 % 8 000 kr
> 192 – ≤ 216 timmar (> 8 dygn) 212,5 % 9 000 kr
> 216 – ≤ 240 timmar (> 9 dygn) 237,5 % 10 000 kr
> 240 – ≤ 264 timmar (> 10 dygn) 262,5 % 11 000 kr
> 264 – ≤ 288 timmar (> 11 dygn) 287,5 % 12 000 kr
Mer än 288 timmar (> 12 dygn) 300,0 % 13 000 kr
*) Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 procent av kundens beräknade årliga nätkostnad.
Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.

Undantag för avbrottsersättning

Enligt ellagen finns det undantag för ersättning.

Avbrottsersättning utgår inte:

 1. Om avbrottet beror på elanvändarens försummelse.
 2. Om överföringen av el avbryts på grund av säkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet.
 3. Om avbrottet ligger utanför elnätsföretagets så kallade kontrollansvar eller om avbrottet beror på ett fel i stamnätet.
 4. Om kunden varit frånkopplad då avbrottet påbörjades.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller, kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare.

Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Avbrottsersättningen regleras genom ellagens kapitel 10, paragraf 9.

Ersättning vid skada

Om du har fått skador som uppkommit på grund av strömavbrott eller elfel kan du ha rätt till ersättning enligt ellagen och elsäkerhetslagen, oberoende av avbrottets längd.

Ersättningen kan till exempel omfatta utgifter, inkomstbortfall eller andra förluster som du haft på grund av avbrottet.

Din hemförsäkring täcker i de flesta fall dina förluster och skador och vi brukar rekommendera att man gör en skadeanmälan snarast till sitt försäkringsbolag. Det är det snabbaste och enklaste sättet att reglera skadan och få ersättning på. Ersättning för självrisken kan erhållas från oss i de fall vi anser oss ersättningsskyldiga. Kontakta oss i så fall när du har gjort klart med ditt försäkringsbolag, så hjälper vi dig.

Viktigt med dokumentation
Kom ihåg att dokumentera dina skador med till exempel fotografier och kvitton, eftersom du har bevisbördan för de skador som uppstått samt att visa att skadorna uppkommit på grund av strömavbrottet. Detta gäller oavsett om det är ditt försäkringsbolag eller vi som reglerar skadorna.

Har du anlitat en reparatör för en akut reparation på en skada innan du kontaktat försäkringsbolaget eller oss är det bra om du ber reparatören om en reparatörsrapport så att skadorna blir ordentligt dokumenterade.

Om du inte har någon hemförsäkring eller om du har fått avslag från ditt försäkringsbolag för skadeersättning så kan du kontakta oss.

Du kan läsa mer om ersättning vid skada på Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida.

Villkor för ersättning vid skada

Tvåårsgräns för krav
Du måste begära ersättning för skada inom två år från det att skadan inträffade för att rätten inte ska gå förlorad.

Avräkning
Eventuell avbrottsersättning räknas av från ersättningen för skadan.

Jämkning
Ersättning vid skada kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att betala är oskäligt betungande med hänsyn till elnätföretagets ekonomiska förhållanden.

Undantag
Du har inte rätt till skadeersättning om elnätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Vägledning och möjlighet att pröva
För att få vägledning om exempelvis jämkning av skadeersättning eller om undantag gäller kan du vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till den kommunala konsumentvägledaren.

Om du vill få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till en allmän domstol.

Ersättning vid skada för näringsidkare

 1. Näringsidkare som kan visa att ett elnätföretag handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadeersättning vid elavbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler.
 2. Näringsidkare kan vara berättigade till ersättning för skada oberoende av elavbrottets längd.

Mer information
Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Kundservice på telefon 0910-77 25 50 eller kundservice@skekraft.se.

Till toppen
71 queries in 0.000 seconds, using 11.73MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP