Elnätspriser

Här ser du våra elnätspriser.

Elnätspriser för säkringsabonnemang

Följande priser gäller från och med 2019-07-01

Ditt nätpris har en fast och en rörlig del:

1. Fast pris för din säkring. Det är ett fast pris som beror på hur stor huvudsäkring du har. Säkringens storlek anges i Ampère (A), som är ett mått på strömstyrka.
2. Överföringspris. Det är ett rörligt pris som är kopplad till hur mycket el du använder. För varje kilowattimme (kWh) el vi skickar över till din elanläggning betalar du ett överföringspris.

Överföringspris
8,8 öre/kWh exklusive moms

Fast pris för 2019

Säkringsstorlek Årsavgift kr/år
16 L* 1 468,00
16 A 3 744,00
20 A 5 360,00
25 A 6 840,00
35 A 9 496,00
50 A 13 312,00
63 A 16 520,00

Alla priser är exklusive moms.

* Avgiften 16L gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha 16 A mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa fyra abonnemang ska vara fastighetsel med normaltaxa.

Enfasabonnemang med säkring t o m 50 A faktureras som 16 L eller 16 A.

Elnätspriser för säkringsabonnemang exklusive moms

Myndighetsavgifter
Förutom den fasta avgiften i prislistan betalar du också olika myndighetsavgifter: elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift 3 kr/år och elberedskapsavgift 45 kr/år. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

Fakturering och betalningssätt
Faktura skickas normalt ut varje månad för kunder med en beräknad årsförbrukning över 5 000 kWh. Övriga kunder faktureras varannan månad. Vi erbjuder både autogiro och e-faktura.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Kundservice, telefon 0910-77 25 50.

Avtalsvillkor för näringsverksamhet hittar du här.

Elnätspriser för effektabonnemang

Priser och villkor gäller från 2019-07-01 exklusive moms och myndighetsavgifter.

NH NL NLT NLS
Fast pris (kr/år 17 495 5376 5376 267
Effektpris per månad (kr/kW) 24 24 23 50
Effektpris tillägg höglasttid per månad (kr/kW) 57 66 64
Överföringspris övrig tid (öre/kWh) 1,03 2,46 2,36 8,8
Överföringspris höglasttid (öre/kWh) 1,51 2,60 2,48

Elnätspriser effektabonnemang för 2019

Högspänning
NH=Anslutningar 11-22 kV.

Lågspänning
NL, NLT, NLS=Anslutningar 400 V. NLS gäller för anläggningar med lägre effektanvändning än 1 kW.

Fast pris
Det fasta priset för abonnemanget faktueras månadsvis.

Effektpris
Pris för det högsta timvärdet för varje månad när det inte är höglasttid.

Effektpris höglasttid
För månaderna januari, februari, mars, november och december tillkommer höglastpris för det högsta timvärdet under vardag klockan 06-22 för aktuell månad.

Överföringspris
Kostnad för överförd energi, med högre pris under höglasttid.

Myndighetsavgifter
Utöver angivna priser tillkommer myndighetsavgifter, som oavkortat går vidare till statliga myndigheter. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

För anslutning till högspänning:
Elsäkerhetsavgift: 750 kr/år
Nätövervakningsavgift: 600 kr/år
Elberedskapsavgift: 2 477 kr/år

För anslutning till lågspänning:
Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år
Nätövervakningsavgift 3 kr/år
Elberedskapsavgift 45 kr/år

Tillämpningsbestämmelser

Reaktiv effekt
Angivna nätpriser tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt (kVAr) upp till 50 % av det högsta timvärdet varje månad. För uttag över denna nivå faktureras ett överuttagspris. Överuttagspriset är 5 kr/kVAr per månad.

Anslutningseffekt
Kunden ska begränsa sitt uttag så att uttagen effekt inte överstiger avtalad anslutningseffekt. Vid ökat behov, kontakta Kundservice på telefon 0910-77 25 50.

Fakturering
Fakturering sker normalt månadsvis.

Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet hittar du här.

Elnätspriser för regionnätsabonnemang

Priser och villkor gäller från 2019-01-01 exklusive moms och myndighetsavgifter.

NH61 NH62
Fast pris (kr/år 860 000 100 000
Effektpris per år (kr/kW) 180 320
Överföringspris (öre/kWh) -0,10 0,30

Högspänning
NH61=Anslutningar 33 kV (direkt till 130/33 kV transformator).
NH62=Anslutningar 33 kV

Fast pris
Det fasta priset för abonnemanget faktureras månadsvis.

Effektpris
Pris för medelvärdet av de två högsta under året uppmätta månadsvärden för uttagen medeleffekt per timme.
Aktiv effekt debiteras lägst med 80 % av abonnerad effekt.

Överföringspris
Kostnad för överförd energi.

Myndighetsavgifter
Utöver angivna priser tillkommer myndighetsavgifter, som oavkortat går vidare till statliga myndigheter. Myndighetsavgifterna är exklusive moms.

För anslutning till högspänning:
Elsäkerhetsavgift: 750 kr/år
Nätövervakningsavgift: 600 kr/år
Elberedskapsavgift: 2 477 kr/år

Reaktiv effekt
Angivna nätpriser tillåter ett fritt uttag av reaktiv effekt (kVAr) upp till 25 % av debiterad aktiv effekt (kW). För uttag över denna nivå faktureras ett överuttagspris. Överuttagspriset är 50 kr/kVAr per år.

Anslutningseffekt
Leveransen omfattar en aktiv effekt (kW) som uppgår till högst den abonnerade effekten (minst 135 kW). Kunden ska begränsa sitt uttag så att uttagen effekt inte överstiger avtalad anslutningseffekt. Vid ökat behov, kontakta Kundservice på telefon 0910-77 25 50.

Fakturering
Fakturering av preliminär avräkning sker månadsvis, med slutavräkning per kalenderår.

Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet hittar du här.

Anslutningspris

Kostnad för att ansluta upp till 25 A. Anslutningspriset utgår från vilken zon din anslutningspunkt ligger i jämfört med närmaste anslutningspunkt i elnätet. Exakt pris får du i vår offert när vi vet hur förutsättningarna ser ut hos dig.

Zon Avstånd 16 – 25 A
Zon 1 0 – 200 m 22 100 kr
Zon 2 200 – 600 m 22 100 kr* + 189 kr/m
Zon 3 600 – 1200 m 97 700* + 404 kr/m
Zon 4 1200 – 1800 m 340 100 kr* + 240 kr/m

Alla priser exklusive moms. Priserna gäller från och med 2017-09-19.

*Avstånd beräknas från Skellefteå Krafts befintliga elnät vilket exempelvis kan utgöras av kabelskåp, nätstation och stolpe. Se Energimarknadsinspektionens PM2013:03.

63 A och uppåt

Servisstorlek Nominellt anslutningspris exkl. moms
63 A 36 000 kr
100 A 48 000 kr
125 A 56 000 kr
160 A 68 000 kr
200 A 76 000 kr
Över 200 A 360 kr/A

Tillämpning
Prislistan avser nominellt pris för nyanslutning. Eventuellt överstigande kostnad läggs till det nominella priset. Exakt pris får du i vår offert när vi vet hur förutsättningarna ser ut hos dig. Anslutningsavgiften är inte återbetalningsbar om abonnemanget upphör.

Markarbete
Servisledning och förläggning ingår i anslutningspriset. Schaktning och återställningsarbeten på den egna tomtmarken bekostas av dig som kund. Kabelrör tillhandahålls kostnadsfritt vid Skellefteå Krafts förråd.

Utökning servis
Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den nya servisstorleken och den befintliga. Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg.

Utökning från 25 till 35 A är möjlig till reducerad kostnad om inga förstärkningsåtgärder krävs och befintlig leveranspunkt bibehålls.

Pris 3000 kr exklusive moms.

Prislista över tillfällig anslutning

Priserna gäller från och med 2019-04-01.

Servisstorlek, avgift kr Avgift kr planerat Avgift kr oplanerat
exkl moms exkl moms
25 A* 3 000 4 500
25-63 A 4 000 5 500
80-200 A 6 500 8 000
Över 200 A Offert Offert

*Priset gäller när din anslutning kommer att bli permanent efter byggarbetet.

Regler och tillämpning

Prislistan avser nominellt pris för tillfälliga anslutningar. Tillfällig anslutning ska normalt vara begränsad i tiden. Vid planerat arbete, det vill säga om beställning av anslutningen görs minst 10 arbetsdagar före önskad leveransdag, gäller normal avgift.

Vid oplanerat arbete, det vill säga om beställning av anslutningen görs 9 arbetsdagar eller färre dagar före önskad leveransdag eller om arbete måste utföras utanför normal arbetstid, gäller den högre avgiften.

Byggmätarskåpet placeras vid leveranspunkt som normalt är intill transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe. Mätarskåpet får inte hängas eller fästas på vår anläggning. Anslutningskabel ska finnas i skåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som önskas (min 10 mm2 Cu). Kabelns längd anpassas till anslutningspunkten och får vara högst 10 meter. Kabeln ska vara skyddad med kabelskyddsrör.

Normalt finns anslutning av byggkraft upp till 200 A. Större leveranser offereras separat.

Vi ansluter skåpet och monterar elmätaren. När leveransen ska avbrytas kontaktar du oss på Skellefteå Kraft Elnät. Abonnemanget avslutas på ett kontrollerat sätt genom urkoppling av serviskabel, avläsning mätarställning och nedtagning av mätare och eventuella strömtransformatorer.

Viktigt! Elinstallatören får inte koppla ur dessa anslutningar.

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP