Pris på fjärrvärme

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på vart vi levererar fjärrvärmen och hur mycket värme ditt företag förbrukar.

Prissättningsmodellen är direkt kopplad till din fastighets sätt att använda fjärrvärme. Priserna gäller värmeleverans till företag och flerbostadshus vid normal uppvärmning, inklusive värme för ventilationsluft och varmvatten. Moms 25 procent tillkommer.

Prislista fjärrvärme 2016

Skellefteå, Skelleftehamn, Ursviken, Lycksele, Malå

Skellefteå, Skelleftehamn, Ursviken, Lycksele, Malå
Abonnemangseffekt E (kW) Effektpris (kr/år) Energipris
(öre/kWh)
0 – 180 464 X E 41,24
181-1000 9000 + 414 X E 41,24
1001- 39000 + 384 X E 41,24

Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Norsjö, Robertsfors, Storuman, Stensele,Vindeln, Ånäset

Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Norsjö, Robertsfors, Vindeln, Ånäset
Abonnemangseffekt E (kW) Effektpris (kr/år) Energipris
(öre/kWh)
0 – 180 464 X E 42,9
181-1000 9000 + 414 X E 42,9
1001- 39000 + 384 X E 42,9

Förklaring

Debiteringsgrundande effekt

  • Abonnemangsavgiften beror på vilken medeleffekt som behövs för att klara husets maximala behov av värme. Maxbehovet kallas debiteringsgrundande effekt (E) och mäts i kilowatt (kW).
  • Den debiteringsgrundande effekten (E) räknas fram genom att energianvändningen i kilowattimmar (kWh) delas med ett kategorital (K).
  • Kategoritalet för bostäder är 940, för lokaler och tillverkande industri 790. Den debiteringsgrundande effekten (E) bestäms genom att förbrukningen för december, januari och februari divideras med kategoritalet (K).
  • Den framräknade effekten avrundas till jämna kilowatt (kW).
  • Lägsta fakturerade effekt är 7 kW.

Exempel som avser en fastighet i Skellefteå.
Antag att din värmeförbrukning exklusive hushållsel är 24 000 kWh/år. Antag att normalförbrukningen under december, januari och februari är 43% av årsförbrukningen (procenttalet kan variera något för olika fastigheter).

Din debiteringsgrundande effekt blir då:
E =   24 000 x 0,43
940             = 11 kW

Effektkostnad = 11 x 630 = 6930 kr/år
Energikostnad = 24000 x 0,515 = 12360 kr/år

Årlig kontrollberäkning av effekten
Effekten beräknas genom att energiförbrukningen för de två senaste åren räknas om mot temperaturen för ett så kallat normalår. Uträkningen kallas normalårskorrigering och görs med hjälp av temperaturuppgifter från SMHI. Anledningen är att behovet av uppvärmning är så starkt kopplat till vädret. Effekten beräknas en gång per år. Om någon ändring behöver göras, gäller den från 1 april. Effektpriset är en årsavgift som fördelas ut över årets 12 månader. Du betalar alltså en del av årsavgiften på varje faktura.

Flödestaxa
Gäller för Skellefteå, Skelleftehamn/Ursviken, Malå, Burträsk, Norsjö, Vindeln, Lycksele.

Flödesavgiften gäller januari – mars, november – december. Q/W- värdet (m3 vattenflöde/MWh uttagen energi) utgör det mått på hur effektivt värmesystemet fungerar. Detta värde bör vara så lågt som möjligt.

Om uppmätt månadsvärde är högre än referensvärdet tas en avgift ut. Avgiften kan inte bli större än 5 kr/kW per månad (kW, debiteringsgrundade effekt).

Avgiften är 0,2 öre/kWh x skillnaden mellan uppmätt Q/W värde och referensvärdet för respektive månad.

Referensvärdet fastställs som ett medelvärde av flödet genom medelvärdet av uttagen energi, för samtliga kunder anslutna till fjärrvärmenäten, under aktuell månad. Fjärrvärmenät på olika orter kan ha olika referensvärden.

Prislista fjärrvärme 2017

Skellefteå, Skelleftehamn, Ursviken, Lycksele, Malå

Klicka på bilden och du får upp prislista energisignatur för kraftvärmeort.
sk-prislista_energisignatur_kraftvarmeort_

Pris och tillhörande prisvillkor gäller från och med 2017-01-01. Samtliga priser är exklusive moms. 

Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Norsjö, Robertsfors, Storuman, Stensele, Vindeln, Ånäset,

Klicka på bilden och du får upp prislista energisignatur för pelletsort.

sk-prislista_energisignatur_pelletsort_

Pris och tillhörande prisvillkor gäller från och med 2017-01-01. Samtliga priser är exklusive moms. 

Förklaring

Från årsskiftet används begreppet kapacitet istället för effekt som mått på din fastighets fjärrvärmeförbrukning per dygn.

Energiavgift
Priset som betalas per levererad kWh fjärrvärme.

Kapacitetsavgift
Kapacitetsavgiften utgår från varje enskild fastighets kapacitetsbehov och definieras som energianvändning per dygn. Avgiften fastställs av kapacitetspriset multiplicerat med abonnerad kapacitet. Din abonnerade kapacitet bestäms utifrån fastighetens uppmätta energibehov i förhållande till utetemperaturen under vardagar perioden november-mars.

Varje dygn kopplas energiförbrukningen mot medeltemperaturen och på så sätt anges ett samband som blir din energisignatur. Den abonnerade kapaciteten avläses vid ortens temperaturgräns.

Om du inte är nöjd med vår rekommendation är det möjligt att välja en annan kapacitet, valet gäller i 12 månader. Om du själv väljer en kapacitet och överstiger den, utgår en avgift för övertrassering. Kostnaden för abonnerad kapacitet periodiseras lika över kalenderårets dygn och du debiteras kapacitetspriset för motsvarande antal dygn på varje månadsfaktura.

Avkylningsavgift
Avkylningsavgiften tillkommer när anläggningen har en sämre avkylning än delta-T 35 grader. Delta-T avser skillnaden mellan inkommande och utgående varmvatten. Har du sämre delta-T än 20 grader, tillkommer ytterligare en avgift.

Avkylningsavgiften utfaller endast under månaderna november-mars och debiteras månadsvis under perioden januari-mars och november-december.

Energirabatt
För kunder som förbrukar över 300 MWh finns en energirabatt. Avdraget görs per förbrukad kWh och utifrån föregående års normalårskorrigerade förbrukning.

 

Graf; så här fungerar prissättningsmodell med energisignatur

Så här fungerar prissättningssmodell med energisignatur. Klicka på bilden för större vy.


För tillverkande företag finns en speciell industritaxa. Välkommen att kontakta Kundservice på 0910-77 25 50 för mer information så får du veta mer om den.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET