Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Spotpriser på nordiska elbörsen – ditt elpris just nu

Se Nord Pools elpris idag och imorgon. Det i sin tur påverkar timpriserna för dig som elkund. Morgondagens spotpriser publiceras ungefär kl 15:00 varje dag.

Spotpriset på Nord Pool omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, övriga avgifter, moms och elnätskostnader. Dessutom visas endast preliminära priser på helger och röda dagar, de priserna uppdateras nästkommande vardag.

Se ditt elpris idag och imorgon så du kan ta informerade beslut och teckna ett elavtal som passar dig.

Elpris just nu – timme för timme

Pris just nu

Priset uppdaterades senast

Vad är spotpris? 

Elpriset i realtid på den öppna marknaden är spotpriset. Utbud och efterfrågan på el bestämmer priset vid varje specifik tidpunkt. Dessutom kan faktorer som väderförhållanden, produktionsnivåer av förnybar energi, konsumtion och eventuella produktionsstörningar påverka spotpriset, vilket kan variera från timme till timme.

Förnybar el tenderar sänka spotpriserna

Det finns flera skäl till varför förnybar energi, som sol-, vatten- och vindkraft, har en tendens att bidra till lägre spotpriser:

Låga marginalkostnader

Förnybara energikällor har vanligtvis låga eller inga bränslekostnader. Solen skiner gratis, vinden blåser utan kostnad och vattenflöden ger energi till vattenkraftverk. Eftersom det inte krävs inköp av bränsle för att generera el från dessa källor, är de associerade marginalkostnaderna i princip noll. Detta leder till en ökad tillgång av billig el på marknaden, vilket kan sänka spotpriserna.

Minimala rörliga kostnader

Förnybara energianläggningar har generellt sett låga rörliga kostnader. När de väl är byggda och i drift kräver de inte kontinuerliga inköp av bränsle eller stora mängder underhåll. Detta bidrar till stabila och förutsägbara kostnader över tiden, vilket i sin tur kan hålla nere elpriserna.

Prioriterad tillgång till nätet

I många elsystem har förnybar energi företräde när det gäller anslutning till elnätet. Detta innebär att när det finns tillgänglig förnybar energiproduktion, kommer den att mata in i nätet först, innan fossila bränslen eller andra kraftkällor. Eftersom förnybar energi ofta har låga marginalkostnader och prioriteras på detta sätt, kan den trycka ned de genomsnittliga elpriserna på marknaden.

Säsongsmässig och tidslig variation

Vind- vatten- och solenergi är beroende av naturliga förhållanden som väder, tid på dagen och mängd vatten i dammarna. Ibland kan dessa källor producera överflödig energi när efterfrågan är låg. Detta kan leda till att priserna sänks, särskilt om det är mycket vind och sol tillgängligt samtidigt. Å andra sidan kan brist på vind, vatten eller sol leda till en ökad efterfrågan på andra energikällor, vilket kan öka priserna.

Effekt på marknadsdynamik

Konkurrensen på elmarknaden påverkas av mängden tillgänglig kraft. Om förnybar energi ökar tillgången på el, kan det minska priserna genom att skapa en situation där det finns fler leverantörer på marknaden som tävlar om att sälja sin energi. Detta kan sätta press på priset och leda till lägre spotpriser.

Spotpriset är det pris som elhandlare och andra aktörer betalar för att köpa och sälja el i realtid. Dessutom speglar det de aktuella marknadsförhållandena och kan variera beroende på tillgång och efterfrågan på marknaden. Vidare används spotpriset som referens för att fastställa priser för elhandelsavtal. Dessutom kan det ha en direkt påverkan på slutkonsumenternas elkostnader. Slutligen är det viktigt att vara medveten om spotprisets dynamik och hur det kan påverka den totala elkostnaden.

Spotprisavtal (timprisavtal) ger konsumenter möjlighet att betala för elen till det rådande spotpriset vid varje given tidpunkt. Vidare innebär det att priset kan fluktuera och att konsumenterna kan dra nytta av lägre priser under perioder med lägre efterfrågan eller ökad produktion av förnybar energi. Dessutom kan ett Spotprisavtal (eller så kallade Timpris-avtal) ofta erbjuda en mer dynamisk prissättning jämfört med avtal med fast pris under en längre tidsperiod.

Skillnaden mellan timpris och spotpris

Skillnaden mellan timpris och spotpris är hur elpriset bestäms och varierar över tiden. Timpris är när priset för elen varierar timme för timme under dygnet, antingen genom förutbestämda timintervaller eller baserat på faktiska marknadspriser. Å andra sidan är spotpris det pris som betalas i realtid på marknaden och varierar från timme till timme baserat på faktorer som produktion av förnybar energi, efterfrågan och tillgång. Timprisavtal fastställs eller uppdateras av elbolaget, medan spotpris följer marknadspriserna i realtid.

Vad är den nordiska elbörsen?

Den nordiska elbörsen, även känd som Nord Pool, fungerar som en marknadsplats som möjliggör handel med el mellan olika länder i Norden. Nord Pool grundades 1996 och är för närvarande den största elbörsen i Europa när det gäller volymen el som handlas.

Elbörsen fungerar som en plattform där elproducenter, elhandelsföretag och andra aktörer kan köpa och sälja el på en öppen och transparent marknad. Vidare tillhandahåller Nord Pool en plattform för prissättning och handel med elkontrakt, både på spotmarknaden (direkt leverans av el) och terminsmarknaden (framtidssäkrade kontrakt).

Det som gör den nordiska elbörsen unik är att den omfattar flera nordiska länder, inklusive Sverige, Norge, Finland och Danmark. Genom att integrera dessa länder på samma elmarknad främjas konkurrens och effektivitet, vilket i sin tur kan leda till bättre priser och tillgänglighet för elförbrukare.

Dessutom har Nord Pool spelat en viktig roll i utvecklingen av elmarknaden i Norden och Europa. Börsen har bidragit till att främja förnybar energi och handeln med grön el genom att erbjuda ursprungsgarantier och certifikat för förnybar energi.

Genom att möjliggöra öppen och konkurrenskraftig handel bidrar börsen till att främja effektiviteten och utvecklingen av elmarknaden i regionen. 

Hur påverkar Nord Pool ditt elpris idag? 

Dagens elpriser vid Nord Pool påverkas av faktorer som utbud och efterfrågan, produktionskostnader, väderförhållanden, kopplingar till andra marknader samt regleringar och politiska beslut.

Dessutom kan högre efterfrågan och begränsat utbud leda till prisökningar, medan ett överskott av el kan sänka priserna. Produktionskostnader, inklusive bränslepriser och utsläppslicenser, påverkar även elpriserna. Väderförhållanden, såsom brist på vind eller sol, kan minska produktionen av förnybar energi och därmed påverka priserna. Kopplingar till andra marknader, som Tyskland och Nederländerna, påverkar elpriserna på Nord Pool. Regleringar och politiska beslut, såsom införande av skatter eller subventioner, kan också påverka priserna. Det är en komplex marknad där flera variabler samverkar för att bestämma elprisnivåerna.

Detta påverkar Nord Pools prissättning

Utbud och efterfrågan påverkar dagens elpriser

Balansen mellan utbud och efterfrågan avgör priset på el. När efterfrågan på el är hög och tillgången är begränsad, kan priserna stiga. Å andra sidan kan ett överskott av el på marknaden sänka priserna.

Produktionskostnader

Priserna på bränsle och andra produktionskostnader för elproducenterna påverkar också elpriserna. Om kostnaderna för bränsle eller utsläppslicenser ökar, kan elpriserna också stiga för att täcka dessa kostnader.

Ditt elpris just nu påverkas även av vädret 

Väderförhållandena spelar en betydande roll i elpriserna, särskilt i regioner där produktionen av förnybar energi, som vind- och solkraft, är betydande. Om det är ont om vind eller sol kan produktionen minska och därmed påverka priserna.

Kopplingar till andra marknader

Nord Pool har kopplingar till andra elmarknader, såsom Tyskland och Nederländerna, genom olika elhandelsförbindelser. Priserna på dessa marknader kan påverka elpriserna på Nord Pool, särskilt vid stora elflöden över gränserna.

Dagens elpriser påverkas av regelverk och politik 

Regleringar och politiska beslut kan också påverka elpriserna. Till exempel kan införandet av skatter, subventioner eller handelssystem för utsläppsrätter påverka priserna.

Dessa faktorer och deras kombination spelar en viktig roll i att forma elpriserna på Nord Pool och andra elmarknader. 

Varför kallas det spotpris? 

Genom att kalla det ”spotpris” betonar det att priset fastställs vid den aktuella tidpunkten för handeln, i motsats till framtidssäkrade priser eller avtal där priset kan vara bestämt på förhand för en senare tidpunkt.

Teckna ett 100 % förnybart elavtal

Historiska elpriser

Här kan du se hur elpriset utvecklats i respektive elområde över tid.

Elpriset just nu

Aktuellt på elmarknaden

Då är elen billigast