Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Sveriges fyra elområden

Statliga Svenska Kraftnät, som ansvarar för att transportera el på det så kallade stamnätet, delade 2011 in Sverige i fyra elområden.

Det finns flera anledningar till varför det blev en uppdelning.

En anledning är att EU strävar efter att skapa en gemensam europeisk elmarknad. Då måste priset på el tillåtas att variera mellan olika delar av landet. Detta för att utbud och efterfrågan i varje område ska speglas.

En annan anledning är att prisskillnaderna ska stimulera en utbyggnad av överföringskapaciteten mellan de fyra elområdena och uppmuntra till att minska avstånden mellan produktion och förbrukning av el.

Sveriges fyra elområden SE1, SE2, SE3 och SE4

Flest elanvändare i söder – generellt mer elproduktion i norr

I södra Sverige finns det flest elanvändare, medan det i norra Sverige generellt finns ett överskott på el.

Överskottet på el i elområde 1 och 2, och den stora efterfrågan i elområde 3 och 4, gör att stora mängder el transporteras från norra Sverige för att tillgodose behovet av el i södra Sverige.

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el och av elnätens förmåga att transportera el inom Sverige.

Högre elpriser i söder innebär att fler kraftverk kan byggas där, medan lägre elpriser i norr betyder att fler industrier kan byggas där. Dessutom blir det tydligt var Svenska Kraftnät behöver förstärka elnäten

Priset på elen sätts på elbörsen Nord Pool, där tillgång och efterfrågan styr.

Aktuellt på elmarknaden

Aktuellt på elmarknaden – här hittar du vår marknadsrapport som förklarar tillgång och efterfrågan på el den närmaste perioden framåt.

Rapporten uppdateras regelbundet för att du ska få inblick i nuläget på elmarknaden.

Genom att ange det nätområde du tillhör här kan du se vilket elområde du bor i. Vilket nätområde du tillhör syns på din faktura från elnätsföretaget.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige. De förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. De är också en elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande i frågor om dammsäkerhet.

Svenska kraftnät arbetar för att kraftsystemet ska vara säkert, hållbart och kostnadseffektivt. Det uppnås bland annat genom övervakning av systemet och genom att bygga kraftledningar för att möta framtidens elbehov.

Läs mer om Svenska Kraftnät.

På Nord Pool, nordiska elbörsen, kan du följa aktuellt timpris. Så gott som all handel med el inom Norden går genom Nord Pool. Exempelvis säljs ungefär 90 procent av den svenska årliga elproduktionen direkt till Nord Pool Spot. Därefter sätts elpriset timme för timme.

För dig som vill se hur elpriset sett ut över tiden, ta en titt på historiska elpriser.

Aktuellt på elmarknaden

Historiska elpriser

Här kan du se hur elpriset utvecklats i respektive elområde över tid.

Skaffa ett fast eller rörligt elavtal.

Alltid med 100 % förnybar el!