Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Teckna nytt elavtal

100 % förny­bar el till ett för­månligt pris. Inget på­slag och ingen månads­kostnad i sex månader. 

Teckna elavtal igen

Om du redan är kund gör du det enkelt, snabbt och bekvämt på Mina sidor. 

Ska du flytta?

För dig som behöver el till nya boendet eller fritidshuset.

Teckna mikro­produktion­s­avtal

För dig som har en solcellsanläggning. 

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Teckna elavtal som passar dig

Fast eller rörligt elavtal I Avtalslängd I Uppsägningstid I Miljövänlig el I Pris och avgifter I Kundservice och rykte I Tilläggstjänster

Att välja elavtal

Det är viktigt att du väljer ett elavtal som passar både dina behov och din ekonomi. 

Fast elpris, rörligt elpris eller timpris

Ett bra första steg när du ska välja elavtal är att fundera på vilken elprisstruktur du föredrar. Fast elpris innebär att du betalar en konstant kostnad per kWh under avtalsperioden, medan rörligt elpris varierar över tid beroende på marknadsförhållandena och kan ändras från månad till månad.

Elavtal: Rörligt pris

Ett rörligt elpris är precis vad det låter som. Ett elpris som följer el-marknadens variationer och därför kan ändras från månad till månad.

Räkna ut priset när du har ett rörligt elavtal

Här är en enkel formel för att räkna ut kostnaden för din elförbrukning i ett rörligt elpris:

Kostnad = Förbrukning (i kWh) x Pris per enhet (i kr/kWh)

Där ”Förbrukning” är den mängd elektricitet du har förbrukat under en viss tidsperiod (vanligtvis en månad), och ”Pris per enhet” är det aktuella priset per kilowattimme om du har ett timavtal.

Elavtal: Fast pris:

Ett fast elpris är enkelt förklarat motsatsen till det rörliga. Du låser helt enkelt fast ett pris under en vald period, vilket gör att du har samma pris oavsett el-marknadens prisvariationer

Räkna ut priset när du har ett fast elavtal

För att förenkla beräkningen kan du använda följande formel:

Total kostnad = Årlig förbrukning (i kWh) x Pris per enhet (i kr/kWh)

Där ”Årlig förbrukning” är den totala mängd elektricitet du förbrukar under hela avtalsperioden.

Elavtal: Timpris

Elpriset i ett timprisavtal varierar från dag till dag och under dygnets alla timmar. Om du anpassar din elanvändning kan du sänka dina elkostnader – men om du inte är aktiv kan ett timprisavtal också bli dyrare jämfört med andra avtalsformer.

Avtalslängd

Avtalslängden är en annan sak du behöver ta ställning till när du väljer elavtal.

Elavtal med kort avtalstid

Ett kort avtal innebär att du bara binder dig en kortare tid, ofta ett år. Det ger dig möjligheten att när avtalet går ut, byta till ett annat. Med ett kort avtal får du fler möjligheter att byta utifrån marknadens svängningar än om du är bunden på ett längre avtal. 

På så vis kan man se det som att ett kort avtal ger dig lite mer flexibilitet att byta avtal om elpriserna plötsligt förändras. Du behöver vänta kortare tid för att kunna byta, än om du har ett långt avtal. Vidare innebär det att du kan dra nytta av lägre priser om de uppstår eller anpassa ditt avtal om dina behov ändras.

Elavtal med lång avtalstid

Ett avtal som löper under längre tid ger dig stabilitet och möjlighet att planera din budget på lång sikt. Du vet vad ditt elpris kommer att vara under avtalsperioden och behöver inte oroa dig för prisfluktuationer.

Vad du behöver ta ställning till när du ska välja elavtal beror alltså helt på din risktolerans och ditt behov av ekonomisk stabilitet.

Bindningstid och uppsägningstid

Innan du ingår ett avtal med ett elbolag kan det vara bra att veta om det finns någon uppsägningstid.

Skellefteå Krafts rörliga obundna avtal har ingen uppsägningstid. Ett fast avtal har dock en bindningstid. 

Bryter du ett bundet avtal mer än 20 dagar i förtid kommer du behöva betala en brytkostnad.

Varför är uppsägningstiden viktig

Uppsägningstid är den tid du behöver vänta innan du kan byta ditt nuvarande elavtal eller byta elleverantör. Det kan liknas vid en vänteperiod som avtalet har innan det kan avslutas.

Att förstå uppsägningstiden är viktigt eftersom det påverkar din flexibilitet och möjligheten att anpassa ditt elavtal efter dina behov och förändringar i marknaden.

En lång uppsägningstid kan det göra det svårt att snabbt dra nytta av en plötslig sänkning av elpriserna eller att byta till ett avtal som bättre passar din ändrade förbrukning.

Ett avtal med kort uppsägningstid ge dig mer frihet att reagera på förändringar men också medföra en viss osäkerhet om priserna ökar snabbt under en kort tid.

Tips!

Överväger du att byta avtal eller leverantör, se till att du vet hur lång uppsägningstiden är och om det finns eventuella avgifter eller konsekvenser för att bryta avtalet i förtid.

På så sätt kan du undvika obehagliga överraskningar och fatta genomtänka beslut.

Förnybar el

En till sak att tänka på när du väljer elavtal är hur elen produceras.

Är det viktigt för dig med el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten? Eller föredrar du fossilfri el från kärnkraft? Spelar det ingen roll alls?

Att välja el från förnybara energikällor har flera fördelar, bland annat en positiv påverkan på både miljön och samhället. Det bidrar också till en renare och mer hållbar värld för kommande generationer.

Minskar utsläpp av växthusgaser

Förnybar el produceras huvudsakligen från källor som sol, vind, vatten och biomassa.

Dessa källor genererar minimala eller inga växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen som kol, olja och naturgas.

Genom att välja ett avtal med förnybar el bidrar du till att öka efterfrågan på den typen av elproduktion och därmed också takten på omställningen i samhället.

Samtidigt minskar du dina koldioxidavtryck och i förlängningen även klimatförändringarna.

Solenergi

Solcellspaneler omvandlar solens strålning direkt till elektricitet utan att producera några växthusgasutsläpp.

Solenergi är en ren och obegränsad källa som kan användas till både villa och bostadsrättsförening och för storskalig kommersiell elproduktion.

Vindkraft

Vindkraftverk producerar el genom att utnyttja den kinetiska energin i vinden.

De är också utsläppsfria när de genererar el och har en låg livscykelutsläppsprofil jämfört med fossila bränslen.

Vattenkraft

Vattenkraftverk använder rörligt vatten, till exempel i floder eller dammar, för att producera el.

Denna process är i allmänhet miljövänlig och har låga utsläpp. Dessutom kan många av dagens vattenkraftverk vara i drift under lång tid och ger därför en minimal påverkan på utsläppen.

Biomassa

Biomassa kan vara en mer komplex källa av förnybar energi när det gäller utsläpp.

Under förbränningsprocessen kan det frigöra koldioxid, men denna koldioxid är i allmänhet i balans med den som togs upp av växterna under deras tillväxt.

Det gör biomassa till en kolsänka, även om det kan finnas andra miljömässiga påverkningar att ta hänsyn till, till exempel odling, skörd och transport av biomassa.

Förbättrar luftkvaliteten

Fossila bränslen, såsom kol, olja och naturgas, används traditionellt för att generera el, driva fordon och värma byggnader. Denna användning av fossila bränslen resulterar i inte bara i växthusgaser. De skapar också utsläpp av luftföroreningar som svaveldioxid, kväveoxider, partiklar och andra skadliga ämnen.

Därför har dessa föroreningar en direkt och negativ påverkan på luftkvaliteten och människors hälsa.

Förnybar energiproduktion, såsom sol-, vind- och vattenkraft, genererar el utan att avge dessa skadliga luftföroreningar. När användningen av förnybar energi ökar och ersätter fossila bränslen i energisystemet minskar mängden föroreningar som släpps ut i atmosfären.

Detta kan leda till bättre luftkvalitet i samhällen, särskilt i städer där luftföroreningar ofta är mest påtagliga.

En förbättrad luftkvalitet har en direkt positiv effekt på människors hälsa genom att minska risken för luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och andra hälsoproblem.

Dessutom kan det bidra till lägre sjukvårdskostnader och en högre livskvalitet i samhället.

Luftvägssjukdomar

Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider kan irritera luftvägarna och förvärra astma och andra luftvägsproblem.

Partiklar i luften kan också tränga djupt in i lungorna och orsaka andningsproblem.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Luftföroreningar är kopplade till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, inklusive hjärtattacker och stroke.

De kan påverka blodkärlen negativt och öka risken för blodproppar.

Cancer

Vissa luftföroreningar, som bensen och benzo(a)pyren, är kända eller misstänkta karcinogener och kan öka risken för lungcancer och andra cancerformer.

Neurologiska effekter

Det finns indikationer på att luftföroreningar kan påverka hjärnans hälsa. Det kopplas bland annat till neurologiska sjukdomar som demens och Alzheimers.

Minskar beroendet av fossila bränslen

Alla som väljer förnybar el skapar en efterfrågan som ökar både produktionen och lösningarna för användningen av förnybar energi.

Det i sin tur minskar behovet av fossila bränslen och även sårbarheten för prissvängningar och försörjningsproblem som kan uppstå på grund av till exempel olje- eller gasimport.

Förbättrar energisäkerheten

Förnybar energi är inhemska resurser i många länder, vilket minskar beroendet av import och gör energiförsörjningen mer stabil och säker.

Det har framför allt betydelse för länder som strävar efter att minska sin sårbarhet mot externa energirisker och samtidigt främja en hållbar och miljövänlig energiproduktion.

Minimerar beroendet av fossila bränslen

Fossila bränslen, som olja och naturgas, importeras ofta från andra länder.

Detta gör energiförsörjningen känslig för geopolitiska konflikter och prissvängningar på världsmarknaden.

Genom att producera en större del av sin energi från sina egna förnybara källor kan länder minska sitt beroende av dessa importvaror och därmed göra sin energiförsörjning mer oberoende och stabil.

Diversifiering av energikällor

Genom att integrera en mångfald av förnybara energikällor, såsom sol, vind, vattenkraft och biomassa, i energimixen minskar länder risken för att vara sårbara för enskilda energikällors störningar.

Om en energikälla av någon anledning minskar i tillgänglighet eller effektivitet, kan andra källor täcka upp och fortsätta förse landet med elektricitet och energi.

Lokal produktion och distribution

Förnybar energi kan ofta produceras på plats, nära där den används.

Till exempel kan solpaneler installeras på hustak och vindkraftverk byggas i närheten av samhällen.

Det minskar behovet av att transportera energi över långa avstånd och minskar på så sätt också risken för avbrott i energiförsörjningen till följd av transportstörningar eller naturkatastrofer.

Minskad sårbarhet mot bränsleprissvingningar

Priset på fossila bränslen är ofta föränderliga och påverkas av globala marknadshändelser.

Förnybar energi är i allmänhet mindre mottaglig för dessa prissvängningar eftersom sol- och vindkraft inte har bränslekostnader som varierar lika mycket som fossila bränslen.

Skapar lokal sysselsättning

Produktion och installation av förnybar energiinfrastruktur, som solpaneler och vindkraftverk, skapar arbetstillfällen lokalt. Detta stärker ekonomin och minskar beroendet av externa arbetskraftsresurser.

Skapar arbetstillfällen

Förnybar energisektor skapar många jobb, särskilt inom områden som sol- och vindenergi. Detta kan bidra till att stimulera ekonomin och minska arbetslöshet.

Förbättrar teknologin

Ökad efterfrågan på förnybar el kan driva utvecklingen av förnybar energiteknik och göra den mer kostnadseffektiv. Det kan också leda till innovation och nya affärsmöjligheter.

Bevarar naturresurser

Fossila bränslen är ändliga och utvinningen av dem kan ha negativa effekter på miljön, som skogsskövling och vattenförorening.

Förnybara energikällor är jämförelsevis mer hållbara och skonsamma mot naturen.

Stärker energieffektivitet

Förnybar energi kan ofta vara mer energieffektiv än traditionella metoder för kraftproduktion, vilket kan minska energiförluster i överföringen och distributionen av el.

Decentraliserad produktion

Många förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft, kan installeras nära konsumenterna, särskilt i bostadsområden och kommersiella områden.

Att producera el närmare användningsområdena minimerar dessutom energiförlusterna som är förknippade med överföring av el genom kraftledningar över långa avstånd.

Närheten mellan produktion och konsumtion är särskilt relevant för att minska förluster i form av omvandlings- och överföringsförluster, som är vanliga i centraliserade kraftverk.

Kombinerad värme och kraftproduktion (KVV)

Vissa förnybara energikällor, som biomassa, kan användas i KVV-system där både elektricitet och värme genereras samtidigt.

Det ökar den totala energieffektiviteten genom att utnyttja överskottsenergin som normalt skulle vara förlorad.

Smart nätverk och energihanteringssystem

Förnybar energi kan integreras med smarta elnätverk och energihanteringssystem som möjliggör bättre anpassning av energianvändningen efter produktionsnivåerna.

Det hjälper till att undvika energiförluster genom överproduktion och underutnyttjande av förnybar energi.

Teknologiska framsteg

Teknologiska framsteg inom förnybar energi har förbättrat effektiviteten av energiomvandling och lagring, vilket minimerar energiförluster i processen.

Ett exempel är solceller, som blivit mer effektiva och kostnadseffektiva över tid.

Mindre omvandlingsförluster

Vissa förnybara energiformer, som sol- och vindkraft, omvandlar direkt energi från en källa till elektricitet utan att behöva passera genom flera omvandlingssteg.

Denna direktkonvertering minimerar energiförluster som annars skulle uppstå vid varje omvandlingssteg i produktionen.

Optimering av energianvändning

Genom att använda förnybar energi kan energisystem optimeras för att vara mer effektiva och minska onödig energiförbrukning.

Exempelvis kan intelligent belysning, värme- och kylsystem anpassas för att matcha de föränderliga produktionstiderna för sol- och vindkraft.

Pris, moms och avgifter

Om priset är viktigt för dig kan du jämföra priser och villkor från olika elleverantörer för att hitta det bästa erbjudandet.

Det gör du enklast genom jämförelsesidor som elskling.se

När du väljer ett elavtal är det bra att kontrollera vilka delar som ingår i priset och hur de påverkar den totala kostnaden.

Kom ihåg att även se över de andra faktorerna som kan hjälpa dig avgöra vilket avtal du föredrar; rörligt, fast, uppsägningstid och hur elen du köper är producerad.

Elavtal pris – Elcertifikat och gröna avgifter

Systemet för elcertifikat kan påverka ditt elavtal.

Dessa certifikat är ofta en del av politiken för förnybar energi och syftar till att främja användningen av gröna energikällor.

Avgifterna för dessa certifikat kan ibland ingå i ditt elpris.

Elavtal pris – Moms

Moms (mervärdesskatt) läggs till på din elräkning. 

Elavtal pris – Överföringsavgifter

Dessa avgifter täcker kostnaderna för att överföra elen från producenter till ditt hem eller företag.

De kan vara fastställda av det lokala elbolaget och variera beroende på din region.

Elavtal pris – Nätavgifter

Kostnaderna för att upprätthålla och driva elnätet, inklusive kraftledningar och transformatorstationer, täcks av nätavgifter.

De kan vara en fast avgift eller baseras på din förbrukning.

Elavtal pris – Effekttariffer

Vissa elavtal kan inkludera effekttariffer som baseras på din användning under spetsbelastningstider.

Detta syftar till att reglera efterfrågan på el under högbelastningstider och kan påverka din totala elkostnad.

Elavtal pris – Anslutningsavgifter

Om du byter elleverantör eller flyttar till en ny plats kan det finnas anslutningsavgifter för att koppla dig till elnätet eller överföra ditt avtal till den nya platsen.

Elhandelsmarginal

Elleverantören tar normalt ut en marginal för att täcka sina administrativa kostnader och för att göra vinst.

Elavtal pris – Administrativa avgifter, avtalsbrott och uppsägning

De flesta elleverantörer tar ut administrativa avgifter för att täcka kostnaderna för fakturering och kundtjänst.

Om du bryter ditt elavtal i förtid kan det finnas avgifter och straffavgifter som du måste betala.

Kundservice och rykte

Det är bra att så gott det går säkerställa en smidig och problemfri relation med din valda elleverantör.

Därför kan det vara bra att ta reda på hur kundservicen hos leverantören är och om de har ett gott rykte när det gäller fakturering, avtalsförändringar och problemhantering.

Kundtjänst

En kunnig och hjälpsam kundservice är väldigt värdefull att kunna vända sig till när du har frågor, problem eller behöver stöd med ditt elavtal. 

Öppettider

Kontrollera kundtjänstens öppettider för att se så de finns tillgängliga när du behöver dem.

Kontaktalternativ

Kolla upp vilka sätt du kan nå kundtjänsten på. Idag erbjuder många företag flera sätt för dig att få hjälp från kundservice, till exempel via telefon, e-post eller chatt.

Ju fler alternativ desto bättre, eftersom det ger dig möjlighet att välja det som passar dig bäst vid varje ärende.

Svarstider

Ta reda på hur snabbt de brukar svara på kundförfrågningar.

Att få snabba svar kan vara avgörande om du stöter på problem eller har akuta frågor.

Rykte och recensioner

Det är värdefullt att söka efter recensioner och omdömen online för att få insikt i hur andra kunder har upplevt elleverantörens tjänster.

Kundrecensioner

Läs recensioner och kommentarer från andra kunder för att få en uppfattning om deras erfarenheter med företaget.

Det kan ge dig insyn i vad du kan förvänta dig.

Betyg och utmärkelser

Vissa organisationer och myndigheter betygsätter elleverantörer baserat på deras prestation och kundtillfredsställelse.

Detta kan vara användbar information att ta hänsyn till.

Historik av kundklagomål

Kontrollera om det finns några kända klagomål eller tvister med kundtjänst hos elleverantören.

Det kan vara en röd flagga om det finns en lång historia av olyckliga kunder.

Ta också reda på hur företaget hanterar problem och störningar i din elförsörjning. Snabb och effektiv hantering av problem är viktigt för att minimera avbrott i din elservice.

Erfarenhet och stabilitet

Elleverantörens historia och stabilitet kan vara en indikator på deras förmåga att leverera på lång sikt.

Företag med lång erfarenhet och en stadig ekonomisk grund kan vara mer pålitliga.

Skellefteå Kraft har arbetat med förnybar energi sedan 1906. Då startade vi vårt första vattenkraftverk i Finnfors. 

Tilläggstjänster, elavtal eller andra produkter och tjänster

Vissa leverantörer kan erbjuda extra tjänster som smarta mätare, energirådgivning eller förmåner kopplade till elavtalet.

Egen förbrukning

Analysera din egen elförbrukning för att välja ett avtal som passar ditt förbrukningsmönster.