Hållbar lönsamhet

Vi arbetar för en långsiktig lönsamhet med stabil ekonomisk värdetillväxt utan ett belasta vare sig natur eller mänskliga resurser i onödan.

Våra övergripande ekonomiska mål handlar om god lönsamhet över tid, utveckling av nya affärsmodeller och om att bidra till samhällsekonomin lokalt och regionalt.

Vår ambition:

Illustration över hållbar lönsamhetVi ska växa med lönsamhet och behålla finansiell styrka.
Vi ska vara en attraktiv och pålitlig affärspartner.

 

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft Våra mål Utfall 2018
Ekonomisk tillväxt och lönsamhet
Styr och effektiviserar för ökad lönsamhet. Rsys över tid >6 % Rsys 7,2 %
Avvecklar affärer med sämre lönsamhet. Avkastning på eget kapital (före skatt) 11 %
Gör regelbundna drift- och underhållsinsatser i anläggningar och nät. Inga avvikelser.
Vidareutvecklar våra processer för investeringar, upphandlingar och inköp för att inkludera alla hållbarhetsaspekter.
Affärsetik, enkelhet och transparens
Erbjuder enkla, kundorienterade avtal och prismodeller.
Arbetar löpande med att levandegöra våra värderingar och diskutera vår uppförandekod. Inga avvikelser i efterlevnad mot uppförandekoden. Inga avvikelser i efterlevnad mot uppförandekoden.

Långsiktig lönsamhet och tillväxt

Stabil ekonomi och ett positivt resultat är en förutsättning för att kunna driva och utveckla verksamheten, vara en pålitlig energileverantör och kunna investera i forskning och innovation.

Affärs- och samhällsnytta

Vi vill öka både energiproduktionen och antal kunder och samtidigt säkra en långsiktigt god lönsamhet. Om det går bra för oss gynnar det regionen där vi verkar. Både genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare, Skellefteå kommun, och genom att vi skapar sysselsättning. En bra stabil ekonomi gör det också möjligt för oss att satsa på underhåll, utveckling, forskning och innovation.

Ekonomiskt resultat 2018

Resultat (EBIT)

Rörelseresultatet landade på 680 mnkr vilket är drygt 340 mnkr mer än 2017. Stigande elpriser och högre priser på elcertifikat och ursprungsrätter är en del av förklaringen men utöver det har alla affärsområden levererat ett bättre resultat än föregående år.

Diagram över reulstat EBIT

Resultatets variation beror delvis på faktorer som vi inte kan påverka, till exempel temperatur, nederbörd och vindförhållanden. Under 2013 samt 2017 påverkades vårt resultat av nedskrivningar.

Avkastning på eget kapital

Avkastningskravet i koncernen är 10% på eget kapital före skatt. Under 2018 nådde vi en avkastning på 11,0 procent. Under 2013 samt 2017 påverkades avkastningen negativt av nedskrivningar.

Omsättning

Omsättningen för 2018 ökade till 4 421 miljarder kronor. Elproduktionen står för den största andelen av vår omsättning. Trots lägre elproduktion 2018 har koncernens omsättning ökat med drygt 900 mkr tack vare höga prisnivåer på el, elcertifikat och ursprungsrätter.

Läs mer i vår årsredovisning

Lönsamhet och effektivitet

Arbetet för att bibehålla och utveckla lönsamhet och effektivitet pågår löpande, genom vidareutveckling och förbättring av verksamhet och arbetssätt. Vi fokuserar på ett process- och kundorienterat arbetssätt, och principstyrt förbättringsarbete som involverar alla medarbetare.

En viktig framgångsfaktor när marknad och vår egen verksamhet förändras och växer snabbt, är att vi har tillgång till rätt kompetens och personella resurser.

Förvärv och avveckling

Att utveckla och förvärva nya affärer, liksom att avveckla delar som inte längre passar in i det vi ska erbjuda, är också en viktig del för vår hållbara tillväxt.  Under året har Skellefteå kraft bland annat förvärvat Elverket Vallentunas bolag inom elhandel, som en del av vår strategi att växa nationellt med fler elhandelskunder. Vi har också gått in som delägare i green tech-bolaget Charge Amps, som levererar och utvecklar innovativa tillbehörsprodukter för elbilsmarknaden.

Ansvarsfull affärspartner

Både vi själva och omvärlden ställer höga krav på oss att agera korrekt och föredömligt i allt vi gör. Tydliga och transparenta avtal och prismodeller är en viktig del för att våra kunder ska ha förtroende och en positiv attityd till oss. Vi ska också vara en förebild i relationen till andra samarbetspartners, myndigheter och närboende.

Uppdaterad uppförandekod

Våra värderingar och vår uppförandekod gäller för alla inom Skellefteå Kraft och sätter ramarna för vår syn på god etik. Vi arbetar löpande med att levandegöra dem i den dagliga verksamheten och beslutsprocesser. Under 2018 har vi uppdaterad vår uppförandekod och också utvecklat vår process för sociala och etiska krav vid inköp.

Uppförandekoden ger vägledning för hur vi som medarbetare ska agera och fatta beslut i arbetsvardagen, för att säkerställa god etik, miljö- och socialt ansvar. Alla medarbetare får utbildning i koden och måste åta sig att följa den. Vi uppmuntrar till att rapportera misstankar om avvikelser, och brott mot uppförandekoden kan få konsekvenser i form av uppsägning eller polisanmälan.

Läs mer om vårt riskarbete

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP