Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elektrifiering av tunga transporter i Skellefteå-regionen

Elregion Norrland är ett samverkansprojekt som har för avsikt att stödja elektrifieringen av tunga transporter i Skellefteåregionen. Målsättningen är att en betydande del av transporterna är elektrifierade innan 2025 med idrifttagning av första fordonen innan slutet av 2022.

I projektet finns hela värdekedjan representerad genom Northvolt som nyetablerad industri, Boliden som den historiskt tunga industrin i regionen, Scania som fordonsleverantör, Wibax som transportbolag, Skellefteå Kommun som hamnoperatör och transportköpare samt Skellefteå Kraft som leverantör av laddutrustning och förnybar energi.

Syftet med projektet är att elteknik ska ersätta fossila bränslen. Med elektrifiering, förutsatt att förnybar el används, minskar utsläpp av partiklar, kväveoxider och flyktiga organiska kolväten och även marknära ozon. Effekten blir därmed minskade utsläpp.

Anläggningens funktion

Projektet innebär att en laddstation med tre laddpunkter placeras i Skelleftehamn för att kunna erbjuda laddning i nära anslutning till där fordonen lastar och lossar i hamnen. Laddstationerna försörjs med el via elnätet. Skellefteå Kraft kommer att arrendera marken från Skellefteå kommun.

Beräkning av påverkan på växthusgasbalansen

En beräkning har gjorts avseende bedömd användning av el sammantaget för samtliga laddpunkter.
Beräkningen av den årliga energianvändningen och relaterade växthusgasutsläpp är baserad på Naturvårdsverkets vägledning. Förbrukningen av el vid samtliga laddpunkter beräknas som ett genomsnitt till 863 MWh/år. Den genomsnittliga förbrukningen för de diesellastbilar som verkastadsladdarna bidrar till att kunna ersätta har antagits vara 3,1 liter/mil8.
Se tabell nedan för resultat från miljöberäkning.

Antagna emissionsfaktorer 9
Diesel 275 kg CO2-ekvivalenter/MWh
El 90 kg CO2-ekvivalenter/MWh
Beräkning
CO2-ekv från diesel 722 ton per år
CO2-ekv från el 78 ton per år
Minskning 645 ton per år

Elektrifieringslöfte Elregion Norr

 • Northvolt har för avsikt att upphandla eldrivna transporter med råvara till batteritillverkning.
 • Northvolt har för avsikt att delvis upphandla och delvis investera i egna elektriska transporter av batteriprodukter från Northvolt Ett till Skellefteå Hamn.
 • Boliden AB har för avsikt att upphandla elektriska transporter av slig mellan Boliden och Rönnskär.
 • Boliden AB har för avsikt att upphandla elektriska transporter av malm mellan gruvor och anrikningsverk i Boliden.
 • Wibax har för avsikt att erbjuda elektriska transporter av råvara till batteritillverkning hos Northvolt.
 • Scania har för avsikt att leverera transportlösningar till kunder inom elektrifieringspiloten Elregion Norrland.
 • Skellefteå Kraft har för avsikt att säkerställa nätkapacitet för de laddstationer som krävs inom ramen för elektrifieringspiloten.
 • Skellefteå Kraft har för avsikt att möjliggöra laddning av tunga fordon vid destination/depå.
 • Skellefteå Kraft har för avsikt att möjliggöra laddning längs väg för trafik som kräver stödladdning mellan depå och destination.
 • Skellefteå Kommun har för avsikt att elektrifiera kommunens tunga transporter gällande avfall på E4 sträckan Skellefteå-Umeå tur och retur.
 • Skellefteå Kommun har för avsikt att analysera och prognosera flöden inom regionen för underlag till optimering av laddstationer genom att samplanera logistik och elnät.

Investering på 9,5 miljoner kronor

Etableringen är en del av Skellefteå Krafts satsning på att möjliggöra elektrifiering av tunga transporter. Totalt kommer 9,5 miljoner kronor investeras. Tre lastbilar kommer att kunna laddas samtidigt med en effekt på 300 kW.

Tidplan

Tidplanen innebär att laddplatsen ska vara i drift i slutet av 2022 och är utformad utifrån att beslut tas i februari 2022. Etableringen av laddstationerna är en viktig del av Skellefteå Krafts strategi för att driva på elektrifiering av fordonsflottan.

Stöd via Klimatklivet

För att finansiera projektet har Elregion Norrland ansökt och fått beviljat klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket. Stödet omfattar hälften av den totala investeringen och förutsätter att den nya laddplatsen är i drift innan året är slut.

Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU