27 mars 2020

Skellefteå Krafts resultat 2019

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat för 2019 utifrån flera olika hållbarhetsperspektiv. Förutom det ekonomiska resultatet redovisar vi även hur verksamheten påverkar miljö och människa.
Elin Bergsten ekonomichef Skellefte Kraft

Elin Bergsten, ekonomichef på Skellefteå Kraft. Foto: Evalena Karlsson.

 

Ekonomiskt ansvar

Företagsekonomiskt så blev 2019 ett år där Skellefteå Krafts resultat blev något under budget, 502 miljoner kronor.

 

  • Koncernens resultat (EBIT) minskade till 502 miljoner kronor, jämfört med 680 miljoner kronor 2018.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 465 miljoner kronor, jämfört med 651 miljoner kronor 2018.
  • Investeringar i anläggningar uppgick till 1,2 miljarder kronor, jämfört med 728 miljoner kronor 2018.
  • Bidraget till kommunens övriga verksamhet, inklusive föreslagen utdelning, uppgår till 242 miljoner kronor, jämfört med 229 miljoner kronor 2018.

 

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:

Under det här året har vi valt att ta en engångskostnad på 113 miljoner kronor för att förbereda möjligheten att avveckla vårt innehav i Oy Alholmen Kraft AB. Det gör att kostnaderna blir högre än tidigare år och att vi sammantaget inte riktigt når vårt ekonomiska mål. Men då vårt delägarskap i anläggningen varken har varit ekonomiskt eller miljömässigt hållbart, så ser vi det som helt rätt steg att ta.

Året präglades inledningsvis av höga priser. Priserna kom dock succesivt att sjunka, och för 2019 blev de drygt 5 öre lägre per kWh jämfört med året innan.

Vattenkraftaffären har levererat ett rörelseresultat som är cirka 80 miljoner lägre än 2018. Bakom det ligger, förutom de låga elpriserna, en lägre produktionsvolym, 175 GWh lägre än 2018. Detta på grund av lägre nivåer i vattenmagasinen vid årets början och sämre tillrinning under året.

Vindkraftproduktionen drabbades av två större störningar under början av januari, vilket tillsammans med dåliga vindar, låga elpriser och låga priser för elcertifikat innebar ett betydligt sämre resultat i vindkraftaffären.

Trots de lägre priserna och sämre produktionsvolymerna gör koncernen som helhet ett resultat, som före reservering av försäljningen av innehavet i Alholmen, är mycket bra.

2019 har präglats av nya spännande satsningar. Stora investeringar har gjorts för att möjliggöra och säkerställa leveranser till nuvarande och framtida satsningar i regionen, både när det gäller el, fibernät och värme. Vi har även ingått ett tioårsavtal med Ardian, som bygger ny vindkraft i Härjedalen, och inlett ett samarbete med ABB för att utveckla framtidens energilösning i Skellefteås nya kulturhus.

 

Läs årsredovisningen i sin helhet här.

 

Förnybar energiproduktion

En väldigt viktig del i vår verksamhet handlar om att producera energi med så lite negativ påverkan på miljön som möjligt. Vårt mål är 100 procent förnybar energiproduktion senast 2040.

Som ett led i detta har vi under 2019 beslutat att avveckla vårt innehav i finska kraftvärmeverket Alholmen, som delvis eldar med stenkol. Vi har också tagit beslutet att snabba på vår avveckling av torven till 2025 i stället för 2030.

Vi fortsätter också att investera i vatten- och vindkraft. I december lämnade vi in en ansökan att öka effekten i både Grytfors och Rengård vattenkraftstationer och under hösten inledde vi ett samarbete med investmentbolaget Ardian kring Åndberget vindkraftpark.

 

  • Andel förnybar energiproduktion 87 procent jämfört med 88 procent 2018 (minskningen är ett resultat av ett år med ovanligt hög produktion av kärnkraft i kombination med något mindre produktion från vatten- och vindkraft).

 

Trygga leveranser

En av våra främsta uppgifter i samhället är att säkerställa pålitliga leveranser av el. Antalet störningar i elnätet har också varit färre under 2019 än året innan.

Skellefteå Kraft har under året fortsatt att göra stora investeringar för att vädersäkra elnätet. Främst har det investerats i nedgrävning av kabel i marken, men även i byte av oisolerade luftledningar mot belagda ledningar. Under 2019 har fokus även lagts på förebyggande arbete. Bland annat så har kraftledningsgator kvistats med hjälp av helikopter.

Arbetet med att investera i och förstärka regionnätet, som försörjer Skellefteå stad med elektricitet, påbörjades under 2019. Detta för att bibehålla hög leveranssäkerhet samt att möta kommunens expansionsplaner.

 

  • Antal kunder med upp till fyra avbrott under året 12 086 jämfört med 14 518 år 2018.
  • Antal kunder med upp till elva avbrott under året 1 309 jämfört med 3 919 år 2018.

 

Attraktiv arbetsplats

För att vara Sveriges bästa energibolag och möta de ständiga förändringarna på energimarknaden behöver vi kompetenta och engagerade medarbetare. I ett samhälle där konkurrensen om denna kompetens blir allt större, jobbar vi ständigt med att de som jobbar hos oss ska må bra, utvecklas och känna sig motiverade.

Ett steg i att alla ska känna sig välkomna på arbetsplatsen är att företagets likabehandlingsgrupp har blivit HBTQ-cerifierad av RFSL – en satsning där likabehandling, jämställdhet och mångfald ligger i fokus.

Högst upp på vår agenda är att jobba med våra medarbetares hälsa, arbetsmiljö och säkerhet.

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med året innan, och vi fortsätter vårt arbete att få det viktigaste vi har, våra medarbetare, att må bra, bland annat genom att inleda ett arbete med taktiskt resursplanering.

 

  • Medarbetarindex 70, jämfört med 67 år 2018.
  • Sjukfrånvaro 2,5 procent, jämfört med 2,8 föregående år.
  • Olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar 2,5 jämfört med 1,8 år 2018.

 

Kommentar från Catarina Hägglund, chef för kommunikation och hållbarhet:

Vårt arbete mot ett 100 procent förnybart energisystem fortsätter oförtrutet, trots att den politiska energiöverenskommelsen sprack under detta år. Vi jobbar vidare mot våra mål och med vårt avyttrande av Alholmen, stora satsningar på vattenkraften och arbetet för att främja en utbyggnad av vindkraften, visar vi vägen.

Även utvecklingen och underhållet av elnätet är en viktig pusselbit i arbetet för att utveckla framtidens energiförsörjning, där den gröna elen kommer att vara en nyckel.

Att vara i framkant av utvecklingen sätter också krav på vår organisation. För att nå våra mål är det oerhört viktigt att våra medarbetare, såväl nuvarande som framtida, känner att företaget är en attraktiv och hållbar arbetsplats.

 

 

Skellefteå Krafts hållbarhetsredovisning fokuserar på de frågor där vår påverkan är störst och där vi har störst möjlighet att göra skillnad. Läs mer på: skekraft.se/hallbarhet

 

 

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP