Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elhandel i Sverige – Så funkar det

Elhandel i Sverige är en komplex process som innefattar flera aktörer och steg. Det involverar produktion, överföring, försäljning och konsumtion av el. 

Produktion av el

Elhandel påverkas av elproduktion. I Sverige sker den huvudsakligen från olika källor, inklusive vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solkraft, och fossilbränslen som kol och naturgas. Sverige är känt för sin omfattande vattenkraftproduktion, vilket gör att en stor andel av den producerade elen är förnybar.

Sverige engagerar sig mycket i att öka sin användning av förnybar energi och minska beroendet av fossila bränslen. Denna övergång är en del av landets strävan efter att minska klimatpåverkan och främja hållbar utveckling inom energisektorn.

Vattenkraft

Sverige är känt för sin omfattande vattenkraftproduktion. Vattenkraftverk utnyttjar floder och älvar för att generera elektricitet genom att utnyttja rörelsen av vatten för att driva turbiner som driver generatorer. Detta är en ren och förnybar energikälla som utgör en betydande del av den svenska elproduktionen. Vattenkraften är särskilt viktig för att balansera elproduktionen under perioder med hög efterfrågan.

Kärnkraft

Sverige har flera kärnkraftverk som producerar en betydande andel av landets el. Kärnkraft är en pålitlig och baslastkälla som ger en stabil elförsörjning. Det är emellertid en omstridd energikälla på grund av frågor om avfallshantering och säkerhet.

Vindkraft

Användningen av vindkraft har ökat markant i Sverige de senaste åren. Vindkraftverk omvandlar vinden till elektricitet genom att använda vindturbiner. Sverige har goda vindförhållanden, särskilt längs kusterna och i norra delarna av landet, vilket gör det möjligt att producera betydande mängder vindkraftsel.

Solkraft

Solceller omvandlar solens ljusenergi till elektricitet. Även om solkraft fortfarande står för en mindre andel av den totala elproduktionen i Sverige jämfört med andra energikällor, har användningen ökat, särskilt i bostäder och kommersiella byggnader.

Fossilbränslen

Även om Sverige har minskat sin användning av fossila bränslen för elproduktion, används kol och naturgas fortfarande i vissa kraftverk. Dessa fossila bränslen har negativa miljökonsekvenser och klimatpåverkan, så Sverige har fokuserat på att minska sin användning genom övergång till mer hållbara alternativ.

Biobränslen

Träflis och biogas är exempel på biobränslen. Biobränslen används också för elproduktion i Sverige. Dessa bränslen anses vara förnybara eftersom de är baserade på organiskt material. Biobränslen spelar en viktig roll för att minska beroendet av fossila bränslen.

Elnät och elöverföring 

Den producerade elen transporteras genom elnätet från produktionsanläggningarna till olika delar av landet. Detta sker genom hög- och lågspänningsledningar och transformatorstationer.

Elöverföringssystemet är en kritisk del i elförsörjningskedjan som möjliggör transporten av el från produktion till användning. Det är utformat för att vara effektivt och pålitligt och spelar en viktig roll i att säkerställa en stabil elförsörjning till samhället.

Elnät och överföringsledningar

Elnätet är ett omfattande system av högspännings- och lågspänningsledningar som sträcker sig över landet eller regionen. Dessa ledningar fungerar som transportvägar för elektrisk ström. Högspänningsledningar används för att överföra el över långa avstånd med minimal energiförlust, medan lågspänningsledningar används för att leverera el till bostäder, företag och industrier.

Transformatorstationer

Dessa installationer används för att ändra spänningsnivån på elen under överföringen. De används för att höja spänningen vid överföringen från kraftverket till elöverföringsledningarna och sedan sänka spänningen när elen närmar sig slutanvändarna. Detta görs för att minimera energiförlusterna under överföringen.

Högspänningslikström (HVDC)

I vissa fall används högspänningslikström (HVDC) istället för växelström (AC) för långa avstånd eller när elen måste överföras under havet. HVDC-system omvandlar elen till likström innan den överförs och omvandlar den sedan tillbaka till växelström vid destinationen. Detta hjälper till att minimera förluster över långa avstånd.

Elöverföringsoperatörer

Dessa är ansvariga för att driva och underhålla elnätet och säkerställa att elen transporteras på ett effektivt och pålitligt sätt. De övervakar också balansen mellan utbud och efterfrågan på el i realtid och vidtar åtgärder för att säkerställa att nätet inte överbelastas eller att det inte uppstår strömavbrott.

Kapacitet och uppgraderingar

Elöverföringsnätet måste dimensioneras för att hantera den aktuella och framtida efterfrågan på el. Ibland krävs uppgraderingar av nätet, inklusive installation av nya ledningar, transformatorer och annan utrustning, för att möta ökad elförbrukning eller integrera fler förnybara energikällor.

Elmarknaden och handel över gränserna

Elöverföringssystemet möjliggör handel med el över gränserna, vilket gör det möjligt för länder att importera och exportera el. Detta är särskilt viktigt när det råder brist eller överskott på el i olika regioner. Elöverföringssystemet möjliggör också överföring av förnybar energi från områden med riklig förnybar produktion till områden med högre efterfrågan.

Elnätskostnad

Elnätskostnaden är en nödvändig del av elkostnaden för kunder i Sverige, och den beror på var kunden bor, typen av bostad och storleken på deras säkring. Den övervakas och regleras av statliga myndigheter för att säkerställa rättvisa och rimliga kostnader för elförsörjning i hela landet.

Monopol inom elnätsverksamhet

Elnätsverksamheten i Sverige fungerar som ett monopol. Det innebär att för varje geografiskt område eller ort finns ett enda elnätsföretag som har ensamrätt att transportera el i det området. Detta innebär att kunder inte fritt kan välja sitt elnätsföretag, utan de måste använda det som är tillgängligt för deras bostadsort.

Geografisk plats och bostadstyp

Elnätskostnaden beror på var i landet kunden bor och om det är i en tätort eller glesbygd. Det är oftast dyrare att transportera el till glesbygdsområden på grund av längre avstånd och lägre befolkningsdensitet.

Kostnader för drift och underhåll

Elnätsföretagen tar ut kostnader för drift, underhåll och förnyelse av elledningarna. Dessa kostnader inkluderar arbetskraft, material och underhåll av elnätet för att säkerställa en pålitlig elförsörjning.

Avgifter för elnätskostnad

Elnätskostnaden består vanligtvis av fyra delar:

  • Abonnemangsavgift

   Denna avgift baseras ofta på säkringens storlek, vilket är ett mått på hur mycket el kunden kan ta ut samtidigt. Större säkringar med högre kapacitet kan innebära högre abonnemangsavgifter.

  • Pris per använd kilowattimme (kWh)

   Kunden betalar även en avgift per kWh el som de faktiskt använder.

  • Energiskatt

   Energiskatten är en betydande del av elkostnaden och debiteras direkt på elräkningen från elnätsleverantören. Den tillkommer för alla elnätsavtal och är samma oavsett vilket elnätsbolag du har. Aktuell energiskatt hittar du information om på vår sida om elnätspriser

  • Myndighetsavgifter

   För en lågspänningskund innebär detta en årlig kostnad på 54,65 kronor för elnätsäkerhet, nätövervakning och beredskap.

Övervakning av Energimarknadsinspektionen

För att skydda konsumenternas intressen och säkerställa rättvisa elnätskostnader, övervakar Energimarknadsinspektionen att elnätsföretagen inte tar ut oproportionerligt höga avgifter. De granskar och reglerar elnätskostnaderna för att säkerställa att de är skäliga och att kunderna inte utnyttjas.

Elhandelsföretag

Elhandel i Sverige är öppen för konkurrens, vilket innebär att det finns flera elhandelsföretag som erbjuder el till konsumenter och företag. Dessa företag köper elen från olika elproducenter och säljer den vidare till slutanvändare.

Deras roll är att skapa valmöjligheter och konkurrens på marknaden, vilket kan gynna kunder genom att erbjuda olika elavtalsalternativ och möjligheten att spara pengar på sin elkostnad.

Elavtal

Slutkunderna, det vill säga hushåll, företag och industrier, tecknar elavtal med elhandelsföretag. Dessa avtal kan vara olika beroende på kundens behov och preferenser. Vanliga avtal inkluderar spotprisavtal, variabla priser och fastprisavtal. Spotprisavtal baseras på den aktuella elprisen på marknaden och kan variera över tid. Fastprisavtal erbjuder en fast elpris under en viss tid.

Elprisbildning

Elpriserna påverkas av flera faktorer, inklusive utbud och efterfrågan på el, produktionskostnader, bränslepriser och internationella elmarknader. Priserna kan också variera beroende på tid på dygnet och årstiden.

Utbud och efterfrågan

En av de mest grundläggande faktorerna som påverkar elpriserna är utbud och efterfrågan på el. När efterfrågan är hög och utbudet är lågt, stiger priserna, och vice versa. Efterfrågan påverkas av faktorer som väderförhållanden, ekonomisk aktivitet och befolkningsstorlek. Utbudet påverkas av tillgängligheten av produktionskapacitet, inklusive kraftverk och förnybara energikällor.

Produktionskostnader

Kostnaden för att producera el från olika källor, såsom kol, naturgas, vindkraft och solenergi, påverkar också elpriserna. Om priset på bränslen som används för att generera el, som naturgas eller kol, ökar, kan det leda till högre produktionskostnader och därmed högre elpriser.

Bränslepriser

Priset på de bränslen som används i kraftverk, som olja, kol, naturgas och uran (för kärnkraft), påverkar direkt produktionskostnaderna för el. Fluktuationer i bränslepriserna kan leda till prisförändringar på elmarknaden.

Internationella elmarknader

Elpriserna i ett land kan påverkas av händelser och prisrörelser på internationella elmarknader. Om det finns brist på el eller höga priser på en europeisk elmarknad, kan detta påverka importen och exporten av el och därmed priset på den nationella elmarknaden.

Tid på dygnet och årstiden

Elpriserna kan variera beroende på tid på dygnet och årstiden. Detta är särskilt tydligt i marknader med prissättningsmodeller som inkluderar spotpriser. Priser kan vara högre under perioder med hög efterfrågan, till exempel under dagtid när många är aktiva, och lägre under natten eller under lågsäsong. Vissa marknader har även säsongsvariationer där priser kan vara högre under vintermånaderna på grund av ökad uppvärmningsbehov.

Reglering och skatter

Elpriserna kan påverkas av reglering och skatter som tillämpas av myndigheter. Till exempel kan energiskatter och nätavgifter läggas till på kundens elräkning och påverka den totala kostnaden för elen.

Förnybar energi

Ökad produktion av förnybar energi, som vindkraft och solkraft, kan påverka elpriserna genom att öka utbudet av el under vissa perioder. Om det finns mycket förnybar energi tillgänglig, särskilt under blåsiga och soliga dagar, kan detta leda till lägre priser på elmarknaden.

Elhandel och elmarknad

Elhandel i Sverige är en del av den nordiska elmarknaden, som även inkluderar Norge, Danmark och Finland. Marknaden är kopplad till andra europeiska elmarknader via elnätet och elöverföringssystem. Detta möjliggör elhandel över gränserna och påverkar prisbildningen. Det hjälper även till att säkerställa tillgången på el och främja användningen av förnybar energi.

Nordpool underlättar elhandel

Elmarknadsplatsen Nordpool är den viktigaste för Norden och är ansvarig för att underlätta elhandel mellan de nordiska länderna. Nordpool fungerar som en elbörs där elproducenter, elhandelsföretag och andra aktörer köper och säljer el. Priset på elen bestäms av utbud och efterfrågan och kan variera över tid och mellan olika områden.

Elöverföring och nätverk möjliggör elhandel

För att möjliggöra handel med el över gränserna finns det elöverföringssystem och högspänningsledningar som förbinder de nordiska länderna. Det mest kända är NordBalt, en underhavsströmledning som förbinder Sverige och Litauen, och Skagerak, som förbinder Norge och Danmark. Dessa system gör det möjligt att överföra el mellan länderna och utjämna efterfrågan och tillgång.

Stabilare elhandel med prisbildning över gränserna

Eftersom elmarknaden är integrerad mellan de nordiska länderna påverkar utbud och efterfrågan i ett land även elpriserna i andra länder. Till exempel, om det råder elbrist i Sverige kan elhandelsföretag köpa el från Norge eller Danmark för att tillgodose efterfrågan. Detta bidrar till att hålla priserna relativt stabila och konkurrenskraftiga.

Elhandel och internationell koppling 

Den nordiska elmarknaden är också kopplad till andra europeiska elmarknader genom olika överföringslinjer och elnät. Detta gör det möjligt för el att flöda fritt mellan Norden och andra delar av Europa. Det innebär att elpriserna i Norden kan påverkas av händelser och faktorer som rör andra europeiska marknader, såsom priset på kol eller naturgas i Centraleuropa.

Elcertifikat, en viktig aspekt av elhandel i Norden

En viktig aspekt av elhandeln i Norden är användningen av elcertifikatsystemet. Detta system är utformat för att främja produktionen av förnybar energi genom att tilldela certifikat till förnybara energikällor som vindkraft och vattenkraft. Elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa ett visst antal elcertifikat baserat på sin försäljning av el. Detta bidrar till att stödja och öka förnybar energiproduktion.

Elhandel påverkas av avgifter 

I Sverige finns olika avgifter som läggs till på elräkningen, inklusive moms och elcertifikat. Dessa kostnader kan utgöra en betydande del av den totala elkostnaden.

Elcertifikat

Enligt ett statligt beslut måste elkunder också betala en avgift för elcertifikat. Syftet med detta är att främja utbyggnaden av elproduktion från förnyelsebara energikällor, såsom sol, vind, vissa vattenkraftverk och biobränslen. 

Moms

Mervärdesskatt (moms) är en ytterligare kostnad som läggs på elkostnaden. Den omfattar 25 procent av summan av elnätskostnaden, elhandelskostnaden, energiskatten och elcertifikaten.

Elmätning och fakturering

Elmätning och fakturering är en viktig del av elhandelsprocessen eftersom de möjliggör korrekt prissättning och fakturering av elanvändningen. 

Elanvändningen mäts vanligtvis med en elmätare som installerats hos kunden. Mätaren registrerar elförbrukningen och används för fakturering.

Elnätsföretaget meddelar mätvärdena till elhandelsföretaget och det skickas sedan fakturor till kunderna baserat på deras förbrukning och det avtal de har tecknat. Har man olika elnätsföretag och elhandelsföretag får man två fakturor.

Elmätare

Elmätaren är en enhet som vanligtvis är installerad i eller nära kundens fastighet. Dess huvuduppgift är att mäta och registrera elförbrukningen över en viss tidsperiod, vanligtvis i kilowattimmar (kWh). Det finns olika typer av elmätare, inklusive de traditionella mekaniska mätarna och de mer avancerade digitala och smarta elmätarna.

Mätning av elförbrukning

Elmätaren registrerar kontinuerligt elförbrukningen och genererar avläsningar. Dessa avläsningar kan vara manuella, där en person kommer till platsen och registrerar mätarställningen, eller automatiska, om det är en digital eller smart elmätare som kan kommunicera sina avläsningar till elhandelsföretaget automatiskt. Automatiska avläsningar är vanligare och minskar behovet av manuell insamling av data.

Fakturaperiod

Elanvändning mäts normalt över en fakturaperiod, vanligtvis en månad. Under denna tid registrerar elmätaren kontinuerligt elförbrukningen. Om det är en smart elmätare kan den ge mer detaljerade data om användningen, inklusive tidpunkter med hög elförbrukning och låg elförbrukning.

Fakturering

När fakturaperioden är slut använder elhandelsföretaget avläsningarna av elmätaren de fått från elnätsföretaget, för att beräkna kundens kostnad under den perioden. De tillämpar sedan det överenskomna elpriset eller den prisstruktur som ingår i kundens avtal för att beräkna den totala kostnaden för elförbrukningen.

Faktura

Elhandelsföretaget skickar en faktura till kunden med information om den uppmätta elförbrukningen, det tillämpade elpriset och den totala kostnaden. Fakturan kan också inkludera andra avgifter, som moms, energiskatt och nätavgifter, beroende på kundens plats och avtalsvillkor.

Betalning

Kunden ansvarar för att betala den fakturerade mängden inom den angivna betalningsperioden, vanligtvis inom 30 dagar från fakturadatumet. Betalningen kan göras via olika metoder, inklusive banköverföring, autogiro, eller kreditkort, beroende på elhandelsföretagets betalningsalternativ.

Skillnaden mellan timpris, fast och rörligt elpris

Se filmen som förklarar.

8 tips till dig som ska välja elavtal

Vad är ett 

elcertifikat