Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Elcertifikat

Systemet med elcertifikat är en viktig del av att främja övergången till ren och förnybar energi och har visat sig vara effektivt för att öka produktionen av el från förnybara källor och minska koldioxidutsläppen. Det ger också ekonomiska incitament för investeringar i förnybar energiinfrastruktur.

Elcertifikat är en form av stödåtgärd för förnybar energi som används i flera länder, inklusive Sverige och Norge. Denna mekanism är utformad för att främja produktionen av el från förnybara energikällor som vindkraft, solkraft, vattenkraft och biomassa. Elcertifikatsystemet har som mål att öka användningen av ren och hållbar energi samt att minska utsläppen av växthusgaser.

Elcertifikatsystemets syfte

Elcertifikatsystemet är avsett att stimulera investeringar i förnybar energi genom att skapa en ekonomisk incitament för elproducenter att generera el från förnybara källor. Genom att tilldela elcertifikat till producenter av förnybar energi kan de sedan sälja dessa certifikat på marknaden till elhandelsföretag och andra elslutanvändare.

Utdelning av elcertifikat

Producenterna av förnybar energi tilldelar elcertifikat i proportion till den mängd el de genererar från förnybara källor. Varje elcertifikat representerar en viss mängd förnybar energi som producenten har producerat och injicerat i elnätet.

Certifikatmarknaden

Elcertifikaten kan köpas och säljas på en certifikatmarknad. Detta ger elhandelsföretag och andra aktörer möjlighet att uppfylla sina förnybarhetsmål genom att köpa certifikat för den förnybara elen. Priset på elcertifikaten varierar på marknaden beroende på utbud och efterfrågan.

Elcertifikatsystemets mål

Ett av huvudsyftena med elcertifikatsystemet är att öka produktionen av förnybar el och därigenom minska koldioxidutsläppen. För att uppnå detta mål sätter regeringen oftast en kvot för hur många elcertifikat som måste samlas in och redovisas varje år. Om producenterna inte samlar in tillräckligt med certifikat kan de få böter.

Elcertifikatens livslängd

Elcertifikaten har en begränsad livslängd, vanligtvis 15 år från den tidpunkt då de tilldelas till producenten. Detta innebär att producenten måste sälja sina certifikat inom den tidsramen.

Förnybarhetsmål och skyldigheter:

Många länder med elcertifikatsystem har fastställt förnybarhetsmål som eldistributörer och andra aktörer måste uppfylla. Detta innebär att de måste köpa tillräckligt med elcertifikat för att uppfylla sin kvot av förnybar el.

Övervakning och rapportering

Elcertifikatsystemen kräver noggrann övervakning och rapportering för att säkerställa att rätt mängd certifikat samlas in och redovisas. Producenter och eldistributörer måste rapportera sina certifikattransaktioner och hur mycket förnybar el de genererar.

Internationellt samarbete

Elcertifikatsystem kan vara bilaterala eller multilaterala och kan innebära samarbete mellan länder. Till exempel samarbetar Sverige och Norge om ett gemensamt elcertifikatsystem.

Elcertifikat hos Skellefteå Kraft

Alla elhandelsföretag är skyldiga att köpa och redovisa elcertifikat motsvarande en viss andel (kvot) av sin elförsäljning. Elföretagen tar i sin tur ut kostnaden för elcertifikatet av sina kunder. Hos Skellefteå Kraft betalar man elcertifikatsavgift både på fasta och rörliga avtal.

På våra fasta avtal är elcertifikatsavgiften inräknad i priserna. 

 

Frågor om din elfaktura?