Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Skillnaden mellan timpris, fast och rörligt elpris

För att förenkla för dig förklarar vi skillnaden. Det är inte lätt att välja mellan timpris, rörligt eller fast elpris.

Skillnaden mellan timpris, fast och rörligt elpris

Skillnaden mellan ett fast elpris, ett rörligt elpris och ett timpris ligger i hur elen prissätts och faktureras för konsumenter. 

Vilken prisstruktur som är bäst för dig beror på din elanvändning, din förmåga att hantera fluktuerande priser och din önskan om ekonomisk förutsägbarhet. Ett fast elpris ger stabilitet och förutsägbarhet, medan rörliga och timpriser kan vara fördelaktiga om du kan anpassa ditt elanvändande efter prisvariationerna. Det är viktigt att noga överväga dina behov och preferenser innan du väljer en prisstruktur för din elanvändning. Se dagens elpris. 

  Fast elpris Rörligt elpris Timpris
Trygghet Ja Nej Nej
Kräver engagemang Nej Nej Ja
Risk Ingen Medel Hög
Möjlighet att påverka pris utöver minskad förbrukning Nej Nej Ja

Fast elpris

Passar dig som inte vill engagera dig mer än nödvändigt och tycker att trygghet är viktigast.

Priset per kilowattimme är detsamma under avtalets bindningstid. Du kan påverka dina kostnader genom att använda mindre el. Du kan däremot inte påverka dina kostnader genom att använda el när den är billigare.

  • Ett fast elpris innebär att du betalar en förutbestämd summa per kilowattimme (kWh) under en viss tid, vanligtvis ett år, två år eller tre år.
  • Priset är oföränderligt under hela avtalsperioden och påverkas inte av variationer på elmarknaden.
  • Det ger förutsägbarhet eftersom du vet exakt hur mycket din elräkning kommer att vara varje månad.

Ett fast elavtal, även känt som fast elprisavtal eller fast elpris, är en typ av elavtal där priset på elen är konstant och förblir oförändrat under hela avtalsperioden. 

Det är viktigt att noggrant överväga dina egna behov och preferenser när du väljer mellan fast elpris och andra typer av elavtal. Om du värdesätter ekonomisk förutsägbarhet och inte vill riskera höga elräkningar på grund av stigande elpriser, kan ett fast elavtal vara ett lämpligt val. 

Prisstabilitet

I ett fast elavtal är priset på elen förutbestämt och påverkas inte av fluktuationer på elmarknaden. Det innebär att du vet exakt hur mycket du kommer att betala för elen varje månad, vilket ger ekonomisk förutsägbarhet och stabilitet i din budget.

Avtalslängd

Fast elprisavtal har vanligtvis en specifik avtalslängd, som kan vara ett år, två år eller tre år. Under hela avtalsperioden kommer priset per kilowattimme (kWh) förbli konstant.

Skydd mot marknadsfluktuationer

Eftersom priset inte påverkas av förändringar på elmarknaden, ger ett fast elavtal skydd mot ökande elpriser under avtalsperioden. Det är särskilt fördelaktigt om elpriserna förväntas stiga.

Prisjämförelser

När du väljer ett fast elavtal kan du jämföra olika erbjudanden från olika elleverantörer och välja det som erbjuder de mest konkurrenskraftiga priserna under avtalsperioden.

Prisändringar efter avtalsperioden

När ditt fast elprisavtal löper ut, övergår du vanligtvis till en så kallad ”rörlig prissättning” om du inte förnyar avtalet. Det innebär att du sedan betalar det aktuella marknadspriset för elen, vilket kan vara föremål för fluktuationer.

Rörligt elpris

För dig som vill följa marknaden själv och ha möjlighet att påverka din elkostnad.

Priset per kilowattimme ändras varje månad. Du kan påverka dina kostnader genom att använda mindre el. Du kan däremot inte påverka dina kostnader genom att använda el när den är billigare.

  • Skellefteå Krafts rörliga elpris är vårt inköpspris.
  • Ett rörligt elpris varierar över tid beroende på elmarknadens prissättning. Vi använder oss idag av ett så kallat volymvägt elpris. Det innebär att vi köper in elen från Nord Pool varje timme där aktuella timspotpriset multipliceras med mängden el som beräknas att våra kunder förbrukar samma timme. I slutet av månaden räknas snittet av detta pris ut. Detta snittpris utgör vårt inköpspris för den månad elen förbrukades.
  • Detta pris kan vara lägre under lågbelastningstider och högre under högbelastningstider eller när produktionskostnaderna för elen stiger.
  • Fördelen med ett rörligt elpris är att du kan dra nytta av lägre priser under vissa perioder, men nackdelen är att din elräkning kan vara mindre förutsägbar.

Prissättningen i ett rörligt elavtal baseras på det aktuella marknadspriset för el. 

Det är viktigt att notera att prissättningen i ett rörligt elavtal är mer flexibel än ett fast elprisavtal, men det kan också vara mer osäkert eftersom priset ändras i enlighet med marknadsförhållanden. Därför kan det vara fördelaktigt att ha en god förståelse för elmarknaden och vara villig att följa prissvängningarna om du väljer ett rörligt elavtal. 

Spotpris på elbörsen

Priset i ett rörligt elavtal är ofta direkt kopplat till spotpriset på elbörsen. Spotpriset är det aktuella priset för el vid en viss tidpunkt och plats. Detta pris bestäms av utbud och efterfrågan på elmarknaden och kan ändras kontinuerligt, ofta varje timme.

Avtal med elleverantören

När du ingår ett rörligt elavtal, kommer du överens med din elleverantör om vilken typ av rörligt prisavtal du ska ha. Vanligtvis är detta en procentsats eller en överenskommen avvikelse från elbörsens spotpris.

Din elleverantör kommer att använda denna procentsats eller avvikelse för att justera priset du betalar för elen baserat på det aktuella spotpriset. Om du har en överenskommen avvikelse på exempelvis 10% och spotpriset är 100 öre per kWh, kommer du att betala 110 öre per kWh.

Avtal med Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts rörliga elpris är vårt inköpspris. Vi använder oss idag av ett så kallat volymvägt elpris. Det innebär att vi köper in elen från Nord Pool varje timme där aktuella timspotpriset multipliceras med mängden el som beräknas att våra kunder förbrukar samma timme. I slutet av månaden räknas snittet av detta pris ut. Detta snittpris utgör vårt inköpspris till månaden som följer. 

Frekvensen av prisjusteringar

Frekvensen för prisjusteringar i ett rörligt elavtal kan variera, och det är något som överenskommer mellan dig och din elleverantör. På Skellefteå kraft justerar vi det rörligt priset varje månad, och det pris som visas är föregående månads elpris. 

Kommunikation om prissättning

Din elleverantör kommer vanligtvis att kommunicera prissättningen till dig regelbundet, så att du vet hur mycket du kommer att betala under nästa faktureringsperiod. De kan använda meddelanden via e-post, fakturor eller en webbportal.

Timpris

För dig som vill vara aktiv och styra din förbrukning mot dygnets billigaste timmar. Kom ihåg! Elpriset i ett timprisavtal varierar från dag till dag och under dygnets alla timmar.

Priset per kilowattimme ändras varje timme baserat på gällande spotpriser. Du kan påverka dina kostnader både genom att använda mindre el och genom att använda el när den är billigare.

Om du anpassar din elanvändning kan du sänka dina elkostnader – men om du inte är aktiv kan ett timprisavtal också bli dyrare jämfört med andra avtalsformer.

  • Timpris är den mest flexibla prisstrukturen och innebär att du betalar olika priser för elen beroende på tiden på dygnet.
  • Priset kan vara högre under högbelastningstider, vanligtvis under eftermiddagen och kvällen, och lägre under natten och tidiga morgonen.
  • Timpriser uppmuntrar användare att försöka använda el under perioder med lägre priser för att spara pengar och minska belastningen på elnätet under högbelastningstider.

Elavtal med timpris kan ge möjlighet till lägre elkostnader när elpriserna är låga, men de innebär också större osäkerhet jämfört med avtal med fast pris per kWh. Det är viktigt att överväga din förmåga att anpassa din elanvändning och din risktolerans innan du väljer ett sådant avtal. 

Priset varierar över tiden

I stället för att ha ett konstant pris per kilowattimme (kWh) under hela avtalstiden varierar priset för elen över dagen och året. Det kan ändras varje timme och variera beroende på utbud och efterfrågan på elmarknaden.

Prisinformation

Vi tillhandahåller prisinformation för varje timme.

Pris just nu

Priset uppdaterades senast

Flexibilitet

Med ett timprisavtal har konsumenten möjlighet att dra nytta av lägre elpriser under tider med mindre efterfrågan, till exempel på natten. Å andra sidan kan elen vara dyrare under hög efterfråganstid, som under kalla vinterdagar.

Hur kan man dra nytta av ett timprisavtal?

För att dra nytta av lägre priser kan konsumenter planera att använda elintensiva apparater under de tider då elpriserna är låga. Detta kallas tidsstyrd användning och kan hjälpa till att spara pengar.

Man kan även använda sig av verktyg för att styra sin elförbrukning. Allt från virtuella batterier till att ställa in tvättmaskinen till att köra igång klockan 2 på natten. 

Risk

Eftersom priserna varierar, innebär avtal med timpris viss risk. Om elpriserna plötsligt stiger under en längre tid kan det leda till högre elkostnader. Därför måste konsumenten vara medveten om dessa risker och vara beredd att hantera dem.

Elområdens påverkan på timpris, rörligt och fast pris

I Sverige är elnätet uppdelat i fyra elområden: Norra, Mellersta, Södra, och Östra Sverige. Elpriset skiljer sig åt beroende på var i Sverige du bor, eftersom landet är indelade fyra olika elområden.

Elområden för dig med timpris

De som har ett timprisavtal dra nytta av prisvariationer mellan de fyra elområdena genom att planera sin elanvändning och försöka använda el under tider med lägre priser. Det är dock viktigt att ha en god förståelse för prisskillnaderna mellan områdena och överväga den praktiska genomförbarheten för att anpassa sitt beteende efter prisvariationerna. 

Prisvariation mellan elområden

Elpriserna kan variera mellan de olika elområdena. Vissa områden har en högre efterfrågan än andra och kan därför ha högre priser under vissa tider på dygnet. Om du har ett timprisavtal kan du dra nytta av lägre priser när efterfrågan är lägre i ditt specifika område.

Planera användningen

De som har ett timprisavtal har möjlighet att planera sin elanvändning så att den sker under tider med lägre priser. Det kan inkludera att utföra energikrävande aktiviteter som tvätt, diskmaskin eller uppvärmning under perioder när priset är mer förmånligt. 

Elnätspåverkan

Variationen i elpriser mellan de fyra elområdena kan påverka belastningen på elnätet. Om många användare försöker använda elen samtidigt under perioder med lägre priser, kan det minska belastningen under högpristider och därmed minska risken för elbrist.

Ökad medvetenhet

Timprisavtal kan öka medvetenheten om elanvändningens tidpunkt och dess påverkan på priset. Det kan uppmuntra användare att bli mer medvetna om hur de använder elen och anpassa sitt beteende för att dra nytta av prisvariationerna.

Elområden för dig med fast pris

För de som har ett fastprisavtal påverkar inte de fyra elområdena i Sverige elpriset under avtalsperioden. Ett fastprisavtal innebär att du har en konstant elprissättning som inte påverkas av varierande faktorer, inklusive skillnader mellan elområden. 

Fastprisavtal ger användare ekonomisk förutsägbarhet och stabilitet under hela avtalsperioden, oavsett var de befinner sig inom Sverige eller vilka prisskillnader som kan förekomma mellan elområdena. Detta kan vara en fördel för dem som föredrar att undvika prisfluktuationer och behöver en fast elkostnad i sin budgetplanering.

Prisstabilitet

I ett fastprisavtal är elpriset förutbestämt och förblir konstant under hela avtalsperioden. Det innebär att prisskillnader mellan elområden inte påverkar det pris du betalar för elen.

Ingen variation med tid på dygnet

I motsats till timprisavtal, där priset varierar över dygnet, förblir priset i ett fastprisavtal konstant oavsett tiden på dygnet. Det spelar ingen roll om du befinner dig i Norra, Mellersta, Södra eller Östra Sverige.

Budgetförutsägbarhet

Eftersom priset är stabilt och inte påverkas av varierande priser mellan elområden kan du förutsäga och budgetera dina elkostnader med stor säkerhet under hela avtalsperioden.

Oberoende av elområden

Fastprisavtal innebär att du inte behöver oroa dig för prisvariationer mellan elområdena. Priset som du har avtalat med din elleverantör är detsamma oavsett var i Sverige du befinner dig.

Elområden för dig med rörligt pris

De fyra elområdena i Sverige påverkar användare med rörliga prisavtal genom att skapa prisskillnader mellan områdena. Det är viktigt att ha en god förståelse för hur elpriserna varierar mellan elområdena och överväga hur detta påverkar ditt avtalsval och din användning.

Prisvariation mellan elområden

Elpriset i rörliga prisavtal kan variera beroende på var i Sverige du befinner dig. Skillnader i elpriser mellan de fyra elområdena påverkar vad du betalar för elen, eftersom priserna kan vara högre eller lägre beroende på efterfrågan och produktionskostnader i ditt specifika område.

Beroende av lokala marknadsförhållanden

Rörliga prisavtal är kopplade till spotpriser på elbörsen, som återspeglar den aktuella elprissättningen i respektive elområde. Därför kan de som har ett rörligt prisavtal vara mer sårbara för de lokala marknadsförhållandena och prisvariationerna.

Potentiella besparingar

Å andra sidan kan de som har rörliga prisavtal dra nytta av lägre elpriser när efterfrågan är låg i deras specifika elområde. Om du är i ett område med lägre priser, kan du spara pengar genom att använda elen under dessa tider.

Medvetenhet om prisvariationer

Rörliga prisavtal kan öka medvetenheten om elprisvariationer mellan elområden. Användare uppmuntras ofta att anpassa sin elanvändning efter prisvariationerna, vilket kan bidra till en jämnare belastning på elnätet.

Flexibilitet

De som har rörliga prisavtal har möjlighet att anpassa sitt beteende för att dra nytta av prisvariationerna. Det kan inkludera att utföra energikrävande uppgifter under perioder med lägre priser och undvika användning när priserna är höga.

Förbrukningen påverkar – vare sig du har timpris, rörligt eller fast elpris

Vare sig du har timpris, rörligt eller fast elpris påverkas kostnaden på din faktura av hur mycket du förbrukar, hur många kilowattimmar du använder varje månad.

Här hittar du några tips på hur du kan använda elen smartare för att kunna sänka dina elkostnader. 

Att tänka på innan du tecknar timpris, rörligt eller fast elpris

 • Har du ett elavtal och vill byta? Kontrollera att ditt nuvarande elavtal inte har någon bindnings- eller uppsägningstid. Bryter du ett elavtal i förtid kan det medföra extra avgifter.
 • Det ska vara samma person i hushållet som står på avtalen hos både elnätsföretaget och elhandelsföretaget.
 • Ger du oss en fullmakt sköter vi kontakten med ditt elnätsföretag och ser till att rätt uppgifter lämnas till både det gamla och nya elhandelsföretaget.
  Du får en bekräftelse per post när ditt nya val av elhandelsföretag är klart. Vi erbjuder alltid fullmakt när du tecknar avtal över webb eller telefon.

Behöver du råd och hjälp om vilket elavtal du ska välja, fyll i formuläret så hör vi av oss.

Här kan du ta del av konsumenträttigheter.

Spara energi genom smarta energivanor

Genom att göra medvetna val kan du spara energi som i sin tur kan sänka dina energikostnader.

Elpriset just nu

Aktuellt på elmarknaden

Teckna ett 100 % förnybart elavtal

Varför är det så bra med el? 

Skellefteå Kraft är certifierade enligt Schysst elhandel

Som kund ska du känna dig trygg och kunna lita på din elleverantör.

 

Vi arbetar för att förhindra

Oschyssta säljmetoder

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris baseras på det inköpspris som vi köper in elen för. Det varierar månad för månad och är olika beroende på var du bor i Sverige.

Fast elpris

Ett fast elpris ger dig samma pris per kilowattimme, oavsett vad som händer på marknaden.

Få hjälp från vår prisbelönta kundservice

Timpriser i realtid