Fjärrvärme – en enkel, trygg och prisvärd uppvärmning

Fjärrvärme är ett system där man med hett vatten värmer upp element och varmvatten i byggnader.

Det är ett flexibelt alternativ som kan nyttja många olika slags bränslen och därmed ta tillvara energi som annars hade gått förlorad. Att välja fjärrvärme är att välja en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv.

Du får mer tid och utrymme över för annat, samtidigt som du gör en insats för miljön.

Varför fjärrvärme

Enkelt

Fjärrvärmen sköter i princip sig själv. Frånsett enstaka underhåll av din värmecentral behöver du inte göra något. Driftsäkerheten är hög och du kan resa bort utan problem. Enkelt och bekvämt!

Praktiskt

Fjärrvärme ger en jämn, behaglig värme året runt. Du har obegränsad tillgång till varmvatten, även de tider när åtgången är som störst. Ingen varmvattenberedare behövs.

Ekonomiskt

Underhållskostnaden är låg och eftersom fjärrvärmen klarar fastighetens effektbehov under hela året behöver du ingen extra el för uppvärmningen. Du betalar bara för den fjärrvärme du använder. De flesta villor kan säkra ned till 16 A efter byte till fjärrvärme, vilket gör att den fasta avgiften för ditt elabonnemang blir lägre. Själva installationskostnaden är också låg, jämfört med att till exempel borra för bergvärme.

Klimatsmart

Bränslet till vår fjärrvärme består framförallt av restprodukter och spillvärme från traktens industrier. När biobränslet finns på nära håll betraktas fjärrvärme som en uthållig energikälla som är skonsam för miljön. Den skapar inget extra tillskott av koldioxid till atmosfären och påverkar alltså inte klimatet. Enligt Svensk Fjärrvärme har fjärrvärmen i Västerbotten minskat utsläppen av koldioxid de senaste 20 åren motsvarande utsläppen från cirka 29 000 personbilar!

Rent

Din fjärrvärmecentral är enkel, ren och lättskött utan damm, skräp och sot. Du slipper buller och lukt i huset.

Utrymmeseffektivt

Fjärrvärme tar liten plats. Centralen i din villa är bara ca 40×60 cm komplett med styrutrustning, värmemätare och allt annat som behövs för att värma huset. Om du tidigare har haft ett pannrum kan du använda det utrymmet till ett hobbyrum, bastu eller förråd.

Kvalitetsmärkt

Skellefteå Kraft är en Reko-märkt fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. Reko fjärrvärme är ett kvalitetssäkringssystem som branschorganisationen Svensk Fjärrvärme utvecklat utifrån kundernas krav och förväntningar. Läs mer om vad Reko innebär.

Priser

 Priset på fjärrvärme har haft en mer stabil utveckling än både el och olja. Eftersom värmeverken kan utnyttja olika bränslen beroende på pris och tillgång förväntas prisnivån förbli attraktiv.

Priser per fjärrvärmeområde
Effektpris (kr/år) Energipris (öre/kWh)
Lycksele 630 X E 52,75
Energiavdrag
12 kW
13 kW
14 kW
1 öre/kWh rabatt
2 öre/kWh rabatt
3 öre/kWh rabatt
Effektpris (kr/år) Energipris (öre/kWh)
Skellefteå, Malå, Skelleftehamn/Ursviken. 630 X E 52,75
Energiavdrag
12 kW
13 kW
14 kW
1 öre/kWh rabatt
2 öre/kWh rabatt
3 öre/kWh rabatt
Effektpris (kr/år) Energipris (öre/kWh)
Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge,
Lövånger, Norsjö, Vindeln, Robertsfors, Ånäset.
630 X E 54,85
Storuman, Stensele 630 X E 54,85

Priserna gäller från 1/1 – 2016 för värmeleverans till villa vid normal uppvärmning och varmvattenberedning.
E = Debiteringsgrundande effekt i kW.

Så räknas priset ut

Fjärrvärmepriset består av ett energipris och ett effektpris. Effektpriset har en fast del, abonnemangsavgiften, och en rörlig del, den debiteringsgrundande effekten (E).

Detta är den effekt som behövs för att tillgodose din villas maximala behov av värme, alltså den mängd energi per sekund som måste tillföras fastigheten den dag på året då förbrukningen är som störst.

Debiteringsgrundande effekt räknas fram genom att din energiförbrukning i kilowattimmar (kWh) för december, januari och februari delas med ett kategorital (K), som för villor är 940. Den framräknade effekten avrundas till jämna kilowatt (kW).

Effektpriset är en årsavgift som fördelas ut över årets 12 månader. Som lägst faktureras 7 kW. Du betalar alltså en del av årsavgiften på varje faktura. Fakturering av din värmeförbrukning sker månadsvis och grundar sig på verklig förbrukning från vår fjärravlästa energimätare.

Ta del av omräkning av debiteringsgrundande effekt för 2016.

Räkneexempel villa i Skellefteå

Vi antar att värmeförbrukning exklusive hushållsel är 24 000 kWh/år, och att normalförbrukningen under december, januari och februari är 43 procent av årsförbrukningen.

E = 24 000 x 0,43
940
= 11 kW

Effektkostnad = 11 x 630 = 6930 kr/år
Energikostnad = 24000 x 0,5275 = 12660 kr/år
Totalkostnad = 6930 + 12660 = 19590 kr/år

Ladda hem fler prisjämförelser för fjärrvärme

Årlig kontrollberäkning av effekten

Effekten beräknas genom att energiförbrukningen för de två senaste åren räknas om mot temperaturen för ett så kallat normalår. Uträkningen kallas normalårskorrigering och görs med hjälp av temperaturuppgifter från SMHI.

Anledningen är att behovet av uppvärmning är så starkt kopplat till vädret. Effekten beräknas en gång per år. Om någon ändring behöver göras, gäller den från 1 april.

Serviceavtal

Fjärrvärme är en bekväm uppvärmningsform som i stor utsträckning sköter sig själv. Nu kan det bli ännu enklare!

Teckna ett serviceavtal, så är du extra trygg om något oförutsett skulle hända. Du meddelar bara eventuella fel på din fjärrvärmecentral till oss, så felsöker vi och åtgärdar problemet.

Det finns två varianter av serviceavtal – välj det som passar dina behov.

Lilla avtalet

 • Du kan nå vår kunniga servicepersonal dygnet runt genom att ringa telefon 020-77 27 00.
 • Vi ger dig rådgivning.
 • Vi gör felsökning och justering.
 • Hjälper dig med rengöring av filter.
 • Vi åtgärdar läckage i kopplingar (följdskador ingår inte).
 • Kostnaden för vårt arbete hos dig ingår. *
 • Rabatterade reservdelar.
 • Försäkring för eliminering av självrisk.

* Gäller vardagar kl 7.00-16.00. Kvällar och helger tillkommer utryckningskostnad, för närvarande 500 kronor per tillfälle.

Stora avtalet

Samma tjänster som för lilla avtalet, dessutom reparation eller utbyte av skadade eller förslitna:

 • Rör och värmeväxlare
 • Reglerutrustning inklusive givare, ställdon och ventiler
 • Pump, expansionskärl och säkerhetsventiler

Stora avtalet går endast att teckna i anslutning till garantiutgång (garantitid = 2 år), eller vid ägarbyten där tidigare fastighetsägare haft Stort serviceavtal. Om du vill uppgradera till stort avtal vid ett senare tillfälle, se nedan.

Serviceavtalspriser

Skellefteå, Skelleftehamn, Ursviken, Lycksele, Storuman:
Avtalets omfattning Pris (kr/år)
Litet (alternativ 1) 540
Stort (alternativ 2) 1260
Burträsk, Bureå, Boliden, Kåge, Byske:
Avtalets omfattning Pris (kr/år)
Litet (alternativ 1) 650
Stort (alternativ 2) 1500
Jörn, Lövånger, Malå, Norsjö, Robertsfors, Vindeln, Ånäset:
Avtalets omfattning Pris (kr/år)
Litet (alternativ 1) 720
Stort (alternativ 2) 1660

Moms 25 procent är inräknad i alla priser.

Servicekostnad för dig som saknar avtal
Under normal arbetstid: 475 kr/tim
Utanför normal arbetstid: 500 kr/utryckning + 550 kr/tim

Vill du veta mer om serviceavtal? Kontakta kundservice via mejl eller på telefon 0910-77 25 50

Inträdesavgifter uppgradering serviceavtal till villa stort
Alternativ 2, Villa stort, går som sagt endast att teckna vid garantitidens utgång eller om föregående fastighetsägare haft det alternativet. Om du vill uppgradera till stora avtalet ändå så kan vi erbjuda det mot en inträdesavgift. För närvarande (2015) gäller följande priser:

År efter garantiutgång Pris (engångsavgift)
1-3 år 1500 kronor
3-6 år 3000 kronor
6-10 år 6000 kronor
10 år och äldre 9000 kronor

 

Moms 25 procent är inräknad i alla priser.

Installationskostnader

Totalpriset för en fjärrvärmeanslutning av en villa som redan har vattenburet system är 40 000-45 000 kronor beroende på ort. Då ansvarar Skellefteå Kraft även för allt utvändigt arbete samt installation av komplett värmeväxlare i huset. En investering med lång livslängd!

Pris för anslutning och installation

Installation av fjärrvärme i en villa kostar 40 000-45 000 kronor. Moms på 25 procent ingår. Priset gäller framförallt vid storskalig villaanslutning, det vill säga när många villor i ett område ansluts samtidigt. Vi försöker tillämpa samma priser även vid enstaka anslutning, men förutsättningar som markförhållanden och avstånd till fjärrvärmenätet kan fördyra sådan installation. Kontakta oss om du är intresserad av fjärrvärme, så gör vi en kostnadsberäkning och ger dig en offert.

Kom ihåg att du kan nyttja ROT-avdraget för fjärrvärmeanslutning!

Det här ingår vid installation i villa:

 • Allt utvändigt arbete, det vill säga schaktning, friläggning, svets och återställning på din tomt
 • Dragning av ledningen fram till din fastighet och håltagning i väggen
 • Installation av komplett värmeväxlare för värme och varmvatten, med styr- och reglerutrustning
 • Elanslutning samt isolering av nyanlagda rör
 • Expansionskärl
 • Två års garanti på fjärrvärmecentralen

Eventuell asbestsanering utförs till självkostnadspris.

För en extra kostnad kan vi även montera ned och transportera bort befintlig panna och varmvattenberedare. Uttag och bortforsling kan du beställa när vår driftstekniker gör hembesök.

Nyttja ROT-avdraget när du installerar fjärrvärme

När du installerar fjärrvärme i din villa får du göra så kallat ROT-avdrag för halva arbetskostnaden, vilket kan sänka kostnaderna med många tusen. På arbete som både är utfört och ska betalas efter den 1 juli 2009 gör Skellefteå Kraft en preliminär skattereduktion av halva arbetskostnaden direkt på fakturan.

ROT-avdraget omfattar många typer av husarbeten och kan vara max 50 000 kronor per person och år. Om du redan har överskridit din maxgräns kommer vi att fakturera upp resterande belopp av dig samt 300 kronor i administrativ avgift. Du är själv ansvarig för att kontrollera summorna.

Exakt vad som gäller för ROT-avdraget kan du läsa om hos Skatteverket.

Kan jag få fjärrvärme?

 Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av efterfrågan. Du förbinder dig inte till något när du gör en intresseanmälan, men vi tar hänsyn till dina önskemål i vår planering av den fortsatta utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Om du bor i ett område där vi redan planerar för fjärrvärme, kommer du i god tid före byggstart att få ett erbjudande hem i brevlådan.

Beroende på dina grundförutsättningar kan det vara en väldigt snabb och enkel process, eller ett lite mer komplicerat förlopp att få fjärrvärme till din villa. Här kan du läsa om vad som gäller:

Om det finns fjärrvärme i gatan utanför fastigheten

Då är det inga problem med anslutning! Du betalar bara för installation av fjärrvärmecentralen. Anmäl ditt intresse eller ring oss så skickar vi en offert.

Om det finns fjärrvärme i området, men några hus bort

Då kan du också få fjärrvärme, men utöver kostnaden för fjärrvärmecentralen får du betala för en kulvert fram till ditt hus. Anmäl ditt intresse eller ring oss så skickar vi en offert.

Om det inte finns fjärrvärme i området, men många intresserade grannar

Då gör vi en inventering av intresset och en kalkyl över beräknad förbrukning/försäljning och hur mycket kulvert vi skulle behöva investera i. Om vi lyckas få ihop lönsamhet startas ett projekt och vi lämnar offerter till alla boende i området. Du betalar för fjärrvärmecentralen samt i vissa fall även för delar av kulvertkostnaden. Anmäl ditt intresse eller ring oss.

Så går installationen till

Det är enkelt att ansluta en villa med vattenburen värme till fjärrvärme. Så här gå installationen till steg för steg. När den nya värmeanläggningen är installerad och klar är det bara att skruva på värmen!

Beställning och panngaranti
När vi får din förfrågan om fjärrvärme gör vi en kalkyl på aktuell anslutning. Om vi bedömer att en anslutning kan göras och du vill beställa skickar vi en beställningsbekräftelse till dig. Så fort du fått den börjar vår panngaranti gälla. Den innebär att vi ansvarar för att du får värme och varmvatten i villan om din befintliga panna eller beredare havererar innan du fått fjärrvärme.

Hembesök och planering
Vi kommer hem till dig för att tillsammans se var vi ska placera din fjärrvärmecentral och hur rör och ledningar bäst ska dras. Vi gör en tidplan för grävning och installation.

Grävning
Innan vi gräver upp gatan för att dra fjärrvärmerör markerar vi var installationer för exempelvis el, tele, bredband och vatten redan finns. När vi grävt upp i gatan gräver vi ett smalt ledningsdike fram till din husvägg, där vi tar upp ett hål för rören som ska gå in.

Rörläggning och provtryckning
Rören läggs ner och när avstängningsventilen är monterad svetsar vi samman dem. Sedan gör vi en provtryckning för att se att allt är i sin ordning.

Återställning
Vi fyller igen gatan och diket i din trädgård och sår in med nytt gräsfrö (du ansvarar för bevattning och finjustering av gräsmattan). Senare asfalteras även gatan på nytt.

Montering och påkoppling
Samma dag som vi kopplar ur din gamla värmeanläggning monterar vi in din fjärrvärmecentral och kopplar på fjärrvärmen. Våra montörer grovstädar efter sig. Om du vill kan vi mot extra kostnad ansvara för att montera ner och frakta bort din gamla panna och varmvattenberedare.

Besiktning och genomgång
Vi gör en ut- och invändig besiktning och går igenom fjärrvärmecentralens funktioner med dig.

Betalning
Faktura för installationen kommer efter godkänd slutbesiktning. 

Smart termostat

Som fjärrvärmekund kan du få tillgång till vår tilläggstjänst Smart värme. Tjänsten innebär att du får hyra en utrustning; Ngenic Tune, som motverkar temperatursvängningar inomhus.

Hela systemet kan styras via en app som gör att du närsomhelst kan reglera och övervaka inomhustemperaturen i din bostad.

Pris Installation     Månadsavgift
Serviceavtal finnas  0 kronor 50 kronor/månad
Serviceavtal saknas 500 kronor 65 kronor/mån

Beställer du innan den 1 maj 2017 betalar du halva månadsavgiften de första 12 månaderna. Kontakta oss om du vill veta mer.

 

Till toppen
Powered by PageSpeed