Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

För elinstallatörer inom Skellefteå Krafts nätområde

Här finns information för dig som är verksam som elinstallatör inom Skellefteå Krafts nätområde.

Logga in för att utföra för-färdiganmälan för elinstallationer. Har ni inget konto sedan tidigare kan ni börja med att skapa ett konto.

Nedan hittar du mer information om flera viktiga installationsärenden.

Läs alltid våra tekniska anvisningar innan du genomför ett installationsärende.

Fyll i anmälan direkt på föranmälan.nu. Du kan registrera dig där när du vill börja använda tjänsten.

Föranmälan ska alltid kvitteras med ett installationsmedgivande från oss om att anslutning är möjlig. Medgivandet innehåller data om vår servis samt anläggnings ID.

Om tidpunkten för tillkopplingsdatum av någon anledning måste ändras vill vi att ni meddelar oss detta så fort som möjligt.

Färdiganmälan från elinstallatören kommer att initiera förberedelserna för oss vad gäller anslutning och spänningssättning av servis samt mätarsättning. Färdiganmälan får även funktionen som driftsbevis.

Vid nyanslutning av el-anläggningar ska elinstallatören tillhandahålla det anslutningsmaterial som behövs för att ansluta serviskabeln.

Kontrollera att anslutningsklämmor eller kabelskor är anpassade för korrekt ledningsarea. Säkringshållare ska vara försedda med propphuvar.

Placering

Fasadmätarskåp monteras på yttervägg av hus, garage eller uthus. Skåpet bör vara synligt från väg eller infart. Till fasadmätarskåpets undersida ska höjden  vara minst 0,9 meter. Till överkant på fasadmätarskåpet är den maximala höjden 2,2 meter. All mätning utgår från färdig mark.

Släta VP-rör med prefabricerade böjar med minst diametern 50 mm ska användas som skyddsrör för kabelinföring till mätarskåp för att underlätta kabelindragningen. Räfflade flexrör accepteras inte.

Situationsplan

Vid nybyggnation ska alltid situationsplan med föreslagen placering av mätarskåpet inlämnas tillsammans med föranmälan.

Grävning

Kunden står för grävning, av oss anvisad sträckning, från mätarskåp fram till tomtgräns. Kabelrör tillhandahålls av oss om sådana ska användas.

Innan montering

Innan mätarmontaget ska mätplatsen vara klar och alla lock och kapslingar säkra för tredje man

Med eller utan markmätarskåp

Numer kan kunder beställa nyanslutning inklusive eller exklusive markmätarskåp. Beställer de inklusive markmätarskåp så väljer vi placering av skåpet samt levererar och monterar det. I markmätarskåpet sitter det uttag, försedda med jordfelsbrytare, som kan användas för tillfällig anslutning under byggtiden. Om kunden beställer i god tid behöver kunden därför inte beställa byggström separat. Markmätarskåpet är ett G2-skåp som klarar upp till 25 A. Skicka in för-/färdiganmälan i god tid så att vi får veta kundens säkringsstorlek. Kunden äger alltid sitt mätarskåp, oavsett sort och oavsett om de köpt in det på egen hand eller om de köpt inklusive markmätarskåp från oss.

Anslutningsnivåer

För elanslutningar över 200 A finns dessa fasta nivåer: 250 A, 320 A, 400 A, 500 A, 750 A, 1000 A, 1250 A. Läs våra tekniska anvisningar för anslutningar på 80 A och mer.

Tillfällig anslutning ska normalt vara begränsad i tiden och kan gälla till exempel byggkraft eller tivoliverksamhet. Som längst tillåter vi att man har en tillfällig anslutning i 12 månader. För varje månad som överstiger 12 månader tar vi ut en kostnad från kunden, priserna för detta hittar man under anslutningspriserna för privat respektive företag på vår hemsida.

Läs våra tekniska anvisningar för anslutningar på mer än 80 A.

Planera arbetet

Vid planerat arbete, det vill säga om beställning av anslutning görs minst 10 arbetsdagar före önskad leveransdag, gäller normal avgift.

Vid oplanerat arbete, det vill säga om beställning av anslutning görs 9 arbetsdagar eller färre före önskad leveransdag eller om arbete måste utföras utanför normal arbetstid, gäller en högre avgift.

Mätarskåp

Byggmätarskåpet placeras vid leveranspunkt som normalt är intill en transformatorstation, ett kabelskåp eller en ledningsstolpe.

Mätarskåpet får inte hängas eller fästas på vår anläggning.

Anslutningskabel ska finnas i skåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som önskas (min 10 mm2 Cu). Kabelns längd anpassas till anslutningspunkten, och bör vara högst 5 meter. Kabeln ska vara skyddad med kabelskyddsrör.

Normalt finns anslutning av byggkraft upp till 200 A. Större leveranser offereras separat.

Anslutning

Vi ansluter skåpet och monterar elmätaren. När leveransen ska avbrytas kontaktar du eller kunden oss på telefon 0910-77 25 50.

Vi vill avsluta abonnemanget på ett kontrollerat sätt genom att koppla ur serviskabeln, läsa av mätarställningen, demontera mätaren och eventuella strömtransformatorer.

Elinstallatören får inte koppla ur dessa anslutningar.

Om kunden har beställt nyanslutning inklusive markmätarskåp

Numer kan privatkunder beställa nyanslutning inklusive eller exklusive markmätarskåp. I markmätarskåpet sitter det uttag, försedda med jordfelsbrytare, som kan användas för tillfällig anslutning under byggtiden. Om kunden beställer i god tid behöver kunden därför inte beställa byggström/tillfällig anslutning separat. Skicka in för-/färdiganmälan i god tid så att vi får veta kundens säkringsstorlek.

Här hittar du våra tekniska anvisningar som vi hoppas ska underlätta för er att fullgöra de åtaganden som krävs för att beställda arbeten ska bli klara på överenskommen tid.

Vi kan komma att debitera 800 kronor om försening uppstår på grund av brister i installatörens åtagande.

Vi behöver få meddelande om eventuell försening senast en arbetsdag i förväg.

Avgiften motiveras av de fördyringar som drabbar Skellefteå Kraft Elnät vid så kallade ”bomkörningar” i form av ändrad resursplanering, extra resekostnader, materielhantering etc.

Läs alltid våra tekniska anvisningar innan du genomför ett installationsärende.

Föranmälan

Före den första tillkopplingen av en produktionsanläggning ska anläggningen föranmälas av elinstallatören. Föranmälan ska ske på foranmalan.nu.

Till föranmälan ska även blanketten för anmälan av mikroproduktion bifogas. Kom ihåg att blanketten måste vara underskriven av både anläggningsinnehavaren och elinstallationsföretaget för att vara giltig. För att enklast göra detta kan elinstallatören skriva ut blanketten, ordna med underskrifter och sedan bifoga den till ärendet i foranmalan.nu. Blanketten ska vara väl ifylld med de uppgifter som efterfrågas i fälten.

Fas

Vi godkänner inte att mer än 3 kW installeras på en fas. Vill anläggningsinnehavaren installera mer än 3 kW ska det alltså alltid anslutas som en trefasanläggning. Om det ska installeras mindre än 3 kW så är det tillåtet att göra det på en fas även om vi rekommenderar och föredrar att det görs på tre faser.

Innan idriftagning av en produktionsanläggning ska vi ha möjligheten att:

  • utföra kontroll av serviscentral, mätanordning och åtkomlig frånkopplingsmöjlighet inför idrifttagning
  • delta vid funktionsprov av skydd i anläggning och vid inkoppling

En kort provtillkoppling för funktionsprotokoll av anläggningen kan tillåtas efter förfrågan, innan det slutliga medgivandet om inkoppling lämnats av oss.

Besiktning

Om vi vid vår besiktning hittar någon felaktighet i produktionsanläggningen kommer vi inte att ge tillåtelse för anläggningen att tas i drift innan felen är åtgärdade.

När timmätningen är installerad och alla kontroller är utförda, informeras elinstallatör/kund om att anläggningen är klar för inkoppling.

Viktigt att veta är att det krävs en färdiganmälan innan anläggningen får en mätare, besiktas och får tas i drift. Har vi inte fått en färdiganmälan så kan vi inte besikta och därmed inte heller starta produktionsanläggningen. Det kan ta tio arbetsdagar från att vi mottagit färdiganmälan till dess att besiktningen sker.

Ändringen meddelas på färdiganmälan med notering om datum. Anmälan ska skickas in så fort som möjligt så att ändringen snabbt kan föras in i vårt debiteringssystem. Anmälningar äldre än 1 månad drabbar kunden negativt.

Höjning i området 35 A och högre ska alltid föregås av en föranmälan. Installationsmedgivande meddelas installatören som därefter kan utföra säkringshöjningen. Byte av strömtransformatorer kan också komma ifråga vid ändringar över 80 A.

 Gäller när minst ett abonnemang finns kvar och inte vid demontering av hela el-servisen. Färdiganmälan ska avse det abonnemang som ska bort.

Mätare som tas ner ska lämnas kvar i samma rum. Vi tar sedan hand om mätaren och plomberar återstående utrustning. Om mätartavlan sitter kvar ska säkringselementen göras strömlösa och synlig MK tas bort.

Vid timmätta anläggningar vill vi att ni hör av er till oss innan mätaren kopplas ur så vi får en chans att tanka ur mätdata innan mätaren görs spänningslös.

Om kunden vill avsluta en befintlig elanslutning måste han/hon säga upp den skriftligt med blanketten för definitiv uppsägning. Det innebär att vi tar bort elmätaren och elledningar fram till fastigheten. Detta görs av oss utan avgift. Någon medverkan från elinstallatör krävs inte.

Om kunden i ett senare skede åter ska ansluta fastigheten till elnätet tillämpar vi de regler och debiterar de avgifter som då gäller för nyanslutning.

En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession).

Skälet till krav på koncession är att vi alla ska få tillgång till el på skäliga villkor. Föreskrivna undantag från detta krav finns angivna i förordningen om undantag från kravet på nätkoncession (SFS 2007:215).

Vid frågor av den här karaktären var vänlig och kontakta oss innan ni lovar något till kunden. Den som bryter mot ellagens bestämmelser kan dömas till böter eller fängelse i upp till och med ett år.

Så här går det till

Här hittar du våra rutiner mellan kund, elinstallatör och elnätsföretag vid ny eller ändrad servisanslutning.

1. Offertförfrågan

Fastighetsägare/kund ska via blankett (eller via e-post/telefon) begära en offert av oss på anläggningar som kräver ny eller ändrad servisanslutning där vi kommer att ta ut en kostnad av kunden.

Offertförfrågan bör inkomma till elnätsföretaget i god tid innan förväntad anslutning. Åtta veckor kan anses vara rimligt men är naturligtvis beroende på geografisk placering och storlek.

Förutom begärd avgiftsbestämmande servisstorlek ska kunden även bifoga karta/situationsplan till placering av elrum eller serviscentral eller utvändigt mätarskåp, för att kunna få svar från oss om placeringen är lämplig.

2. Offert

Vi svarar med offert/nätavtal. Av vår offert skall framgå att offerten enbart gäller under de förutsättningar som kunden har beskrivit i offertförfrågan.

Om offertförfrågan avviker väsentligt från föranmälan, som skickas in i ett senare skede, har vi rätt att ändra offerten.

3. Beställning

Kunden accepterar offerten och sänder tillbaka det påtecknade nätavtalet/beställningen.

4. Bekräftelse

Vi bekräftar kunden om mottagandet av accepterad offert.

5. Föranmälan

Kunden anlitar en elinstallatör som i sin tur skickar in en detaljerad Föranmälan till elnätsföretaget. Föranmälan kräver ingen underskrift av kunden.

6. Installationsmedgivande

Vi skickar ett Installationsmedgivande och underlag för färdiganmälan till anlitad elinstallatör.

7. Färdiganmälan

När arbetet är utfört och anläggningen är klar för tillkoppling skickar elinstallatören in Färdiganmälan till oss.

Driftinformation

För dig som elinstallatör

Gör en för-färdiganmälan.