Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Framtidens smarta IoT-lösningar till företaget

I takt med att världen blir alltmer uppkopplad, erbjuder Internet of Things (IoT) många möjligheter. Din verksamhet har möjlighet att växa och utvecklas med smart teknik. Låt oss tillsammans utforska potentialen i dina idéer och omvandla dem till verklighet.

Genom att koppla sensorer och smarta enheter, som kan kommunicera och utbyta data via nätverk, kan ditt företag skapa effektiva system, arbetsmetoder och processer. Med trygg och säker kommunikation mellan sensorer och vår plattform för IoT kan vi tillhandahålla den data just du behöver för att vara smart och resurseffektiv. Dessutom kan det handla om allt från att agera i rätt tid när temperaturer sjunker eller stiger, uppfylla lagkrav för vatten- och luftförhållanden till att hålla koll på att dörrar stängs ordentligt. Det kan vara nyckeln till att ni når era hållbarhetsmål.

Tänk dig att sensorer på distans kan samla in den data just du behöver och meddela dig när du behöver agera. Med IoT blir detta inte bara möjligt, utan också enklare än du tror.

IoT handlar om mer än bara smarta enheter. Det handlar om att skapa smarta integrerade systemlösningar som driver innovation och effektivitet i alla delar av din verksamhet. Följaktligen, oavsett om du är en kommun, industri eller byggherre och förvaltare av flerbostadshus, kan vi möjliggöra IoT-lösningar som effektiviserar ditt sätt att arbeta. Det kan också hjälpa dig att fatta strategiska beslut.

IoT-lösningar för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

IoT-system i flerbostadshus kan erbjuda flera betydande fördelar.

Energibesparingar och effektivitet

Genom smarta termostater, belysning och energihanteringssystem kan IoT bidra till betydande energibesparingar. Systemet kan anpassa sig efter de boendes levnadsmönster, faktiska klimatförhållanden i både lägenheterna och de allmänna ytorna. Det kan också anpassa sig efter väderförhållanden och energipriser för att minska energiförbrukningen utan att kompromissa med komforten.

Förbättrad säkerhet 

Genom att installera sensorer som samlar in data som till exempel närvaro, rörelser och ljus, kan IoT-lösningen varna och informera de boende och fastighetsägaren. Därefter kan datan som sensorerna samlar in ge realtidsuppdateringar om säkerhetslägen och eventuell obehörig aktivitet så att rätt åtgärd kan sättas in.

Underhåll och felhantering i realtid

Med en IoT-lösning kan du förutse och identifiera underhållsproblem innan de blir allvarliga. Till exempel kan sensorer upptäcka vattenläckor, överbelastning av elsystem eller brister i byggnadens infrastruktur, vilket gör det möjligt att agera snabbt och minska kostnaderna och olägenheterna för reparationer.

Bekvämlighet och livskvalitet

Med IoT-lösningar kan du erbjuda de boende anpassade bekvämligheter, som att styra uppvärmning, belysning, ventilation efter behov och faktiska förhållanden. Detta skapar en mer bekväm och anpassningsbar levnadsmiljö.

Bättre resurshantering med IoT-lösningar

IoT-system kan effektivisera hanteringen av gemensamma utrymmen och tjänster, som tvättstugor, miljörum och parkeringsplatser, vilket minskar konflikter och förbättrar tillgängligheten.

Datainsamling och insikter

Genom att samla in och analysera data från olika källor i fastigheten, kan IoT ge värdefulla insikter om användningsmönster och trender. Denna information kan användas för att vidare förbättra byggnadens drift, effektivitet och de boendes upplevelser.

IoT-lösningar för myndigheter och kommuner

Genom att integrera IoT-lösningar i sin infrastruktur och tjänster kan myndigheter och kommuner skapa smartare, mer anpassningsbara och hållbara samhällen som svarar bättre på både dagens och morgondagens utmaningar.

Smart infrastruktur och förvaltning

IoT kan förbättra övervakningen och underhållet av kritisk infrastruktur som broar, vägar, och offentliga byggnader. Genom att använda sensorer för att övervaka tillståndet i realtid kan myndigheterna vidta proaktiva åtgärder för att förebygga störningar och förlänga infrastrukturens livslängd.

Effektivare avfallshantering

Smarta avfallshanteringssystem kan optimera insamling och hantering av avfall och återvinning. Sensorer i avfallskärl kan meddela insamlingstjänster när behållarna är fulla, vilket minskar onödiga resor och förbättrar renhållningen i stadsområden.

Energi- och vattenbesparingar

IoT kan bidra till att minska energi- och vattenförbrukningen i offentliga byggnader, belysning och bevattningssystem genom smarta mätare och sensorer som optimerar användningen baserat på faktiska behov och förhållanden.

Förbättrad trafikhantering

Genom att använda IoT-enheter kan städer övervaka och hantera trafikflöden mer effektivt, minska trafikstockningar och förbättra trafiksäkerheten. Systemen kan anpassa trafikljus, övervaka parkeringstillgänglighet och ge realtidsinformation till förare.

Smarta offentliga tjänster med IoT-lösningar

IoT kan förbättra tillhandahållandet av offentliga tjänster som belysning, parker och rekreationsområden. Till exempel kan smart belysning anpassas efter aktivitetsnivåer för att förbättra säkerheten och minska energikostnaderna.

I Skellefteå kommun kan medborgarna bland annat följa badtemperaturer i realtid för att se var det för stunden är varmast att bada och inför sommaren 2024 kommer kommunen genom livesänd temperaturdata kunna erbjuda hållbart fiske som utökar laxbeståndet och bidrar till hållbara fiskevatten över tid.

Bättre katastrofberedskap och respons

Sensorer och IoT-system kan spela en kritisk roll i tidig varning och hantering av naturkatastrofer som översvämningar, jordbävningar och stormar, vilket möjliggör snabbare och mer riktade responsinsatser.

Ökad transparens och medborgardeltagande

IoT kan bidra till ökad transparens i kommunal förvaltning genom att tillhandahålla invånarna realtidsinformation och tjänster, vilket främjar större deltagande och engagemang i samhällsfrågor.

Hälsa och välbefinnande

IoT-enheter kan övervaka luftkvalitet, bullernivåer och andra miljöfaktorer som påverkar folkhälsan, vilket gör det möjligt för myndigheterna att vidta åtgärder för att förbättra invånarnas välbefinnande.

Lösningar för ditt företag

Kontakta oss om du vill veta mer om IoT lösningar till just ditt företag eller organisation. 

Robust och säker IoT

Vi följer stadsnätsföreningens rekommendationer och anvisningar för Robust och Säker IoT. 


Cybersäkerhet

Vi värnar om din data och gör det cybersäkert utan inlåsningseffekter. Med oss kan du känna dig trygg och säker att data transporteras, lagras och tillgängliggörs på bästa sätt enligt de säkerhetskrav dina IoT lösningar och organisation kräver.

ACE CyberSafe

Projektet ACE CyberSafe beviljades i slutet av 2023 och bedöms ha god genomslagskraft och påverkan på svensk industri. Inom projektet fokuserar vi på cybersäkerhet kopplat till smarta fastigheter och att nå de globala hållbarhetsmålen.

Artiklar

Podcast

Smarta sensorer visar bad­tempera­tur

Våra över­gripande miljö­mål

bredbands­tjänster

som passar din fastighet

Minskad klimat- och miljö­påverkan

Lokal och regional ut­veckling