När du behöver ny elanslutning

När du behöver en ny elanslutning, till exempel till din nya verksamhet, kontaktar du nätägaren där du har din fastighet. Ligger din anläggning inom Skellefteå Krafts nätområde är det oss du kontaktar.

Anslutningspriset grundar sig på vilket arbete som ska göras och hur stor servissäkring du behöver. Vi följer Energimarknadsinspektionens schablonmodell för anslutningsavgifter.

Skicka oss en offertförfrågan

Nyanslutning

Kostnad för att ansluta upp till 25 A. Anslutningspriset utgår från vilken zon din anslutningspunkt ligger i jämfört med närmaste anslutningspunkt i elnätet. Exakt pris får du i vår offert när vi vet hur förutsättningarna ser ut hos dig.

Zon Avstånd 16 – 25 A
Zon 1 0 – 200 m 30 000 kr
Zon 2 200 – 600 m 30 000 kr* + 257 kr/m
Zon 3 600 – 1200 m 132 800* + 594 kr/m
Zon 4 1200 – 1800 m 489 200 kr* + 372 kr/m

Alla priser exklusive moms. Priserna gäller från 2021-01-01.

*Avstånd beräknas från Skellefteå Krafts befintliga elnät vilket exempelvis kan utgöras av kabelskåp, nätstation och stolpe.

63 A och uppåt

Servisstorlek Nominellt anslutningspris exkl. moms
63 A 40 000 kr
100 A 52 000 kr
125 A 63 000 kr
160 A 75 000 kr
200 A 86 000 kr
Över 200 A 430 kr/A

Tillämpning
Prislistan avser nominellt pris för nyanslutning. Eventuellt överstigande kostnad läggs till det nominella priset. Exakt pris får du i vår offert när vi vet hur förutsättningarna ser ut hos dig. Anslutningsavgiften är inte återbetalningsbar om abonnemanget upphör.

Markarbete
Servisledning och förläggning ingår i anslutningspriset. Schaktning och återställningsarbeten på den egna tomtmarken bekostas av dig som kund. Kabelrör tillhandahålls kostnadsfritt vid Skellefteå Krafts förråd. Beställ ledningsanvisning för att undvika avgrävningar av till exempel telefon-, el- eller fjärrvärmeledningar. Det kan göras kostnadsfritt på ledningskollen.se.

Utökning servis
Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den nya servisstorleken och den befintliga. Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg.

Utökning från 25 till 35 A är möjlig till reducerad kostnad om inga förstärkningsåtgärder krävs och befintlig leveranspunkt bibehålls.

Pris 3000 kr exklusive moms.

Tillfällig elanslutning

En tillfällig elanslutning beställer du när du behöver el till en fastighet eller anläggning under en begränsad tid (max ett år), till exempel för byggström under ett byggarbete.

För att göra beställningen kontaktar du oss och en auktoriserad elinstallatör.

Vi behöver beställningen minst tio arbetsdagar före önskad leveransdag. Vid senare beställning eller om arbete måste utföras utanför normal arbetstid gäller en högre avgift.

Byggmätarskåpet placeras vid leveranspunkt som normalt är intill transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe. Mätarskåpet får inte hängas eller fästas på vår anläggning. Anslutningskabel ska finnas i skåpet och vara dimensionerad för det strömuttag som önskas (min 10 mm2 Cu). Kabelns längd anpassas till anslutningspunkten och får vara högst 10 meter. Kabeln ska vara skyddad med kabelskyddsrör.

Vi ansluter skåpet och monterar elmätaren. Kontakta oss när leveransen ska avbrytas.

Vi vill avsluta abonnemanget på ett kontrollerat sätt genom att koppla ur serviskabeln, läsa av mätarställningen, demontera mätaren och eventuella strömtransformatorer.

Elinstallatören får inte koppla ur dessa anslutningar.

Prislista över tillfällig anslutning

Priserna gäller från och med 2019-04-01.

Servisstorlek, avgift kr Avgift kr planerat Avgift kr oplanerat
exkl moms exkl moms
25 A* 3 000 4 500
25-63 A 4 000 5 500
80-200 A 6 500 8 000
Över 200 A Offert Offert

*Priset gäller när din anslutning kommer att bli permanent efter byggarbetet.

Ovanstående priser gäller under förutsättning att vi kan ansluta till befintligt nät. Om vi behöver göra förstärkningar av vårt nät för anslutningen kan priset bli ett annat.

Regler och tillämpning

Prislistan avser nominellt pris för tillfälliga anslutningar. Tillfällig anslutning ska normalt vara begränsad i tiden. Vid planerat arbete, det vill säga om beställning av anslutningen görs minst 10 arbetsdagar före önskad leveransdag, gäller normal avgift.

Vid oplanerat arbete, det vill säga om beställning av anslutningen görs 9 arbetsdagar eller färre dagar före önskad leveransdag eller om arbete måste utföras utanför normal arbetstid, gäller den högre avgiften.

Normalt finns anslutning av byggkraft upp till 200 A. Större leveranser offereras separat.

Kreditprövning, förskottsbetalning och/eller bankgaranti/deposition kan göras eller krävas.

Viktigt! Elinstallatören får inte koppla ur dessa anslutningar.

Ändra anslutning

Utöka elanslutning
Ska du öka ditt effektuttag eller behöver du en större servissäkring*?

Vid utökning av din elanslutning förlägger vi en grövre serviskabel och du kanske måste byta serviscentral eller mätarskåp.

Avgift för utökning faktureras med det belopp som motsvarar skillnaden mellan schablonavgiften för den nya servisstorleken och den befintliga. Vid en verklig kostnad som är högre än den nominella mellanskillnaden faktureras den överstigande delen som tillägg.

Utökning från 25 till 35 A är möjlig till reducerad kostnad om inga förstärkningsåtgärder krävs och befintlig leveranspunkt bibehålls.

Pris 3000 kr exklusive moms.

* Servissäkring är storleken på din elanslutning, den som köptes när anläggningen anslöts.

Ombyggnad av mätsystemet

Vid uppsäkring:
Vid ändring av mätarsäkring från högst 63 A till 80 A eller mer, behöver du bygga om din mätutrustning för strömtrafomätning. Se stycket ”Utöka elanslutning” ovan.

Vid nedsäkring:
Vid ändring av mätarsäkring från 80 A eller mer till 63 A eller mindre, behöver du bygga om din mätutrustning för direktmätning. Du anlitar en auktoriserad elinstallatör som utför ombyggnaden i samarbete med oss.

Avsluta elanslutning

Om du vill avsluta en befintlig elanslutning behöver du göra en så kallad ”Definitiv uppsägning”. Den uppsägningen måste du göra skriftligt. Uppsägningen innebär att vi tar bort elmätaren och elledningarna fram till fastigheten. Detta gör Skellefteå Kraft helt utan kostnad.

Här hittar du blanketten ”Definitiv uppsägning”.

Om du i ett senare skede vill ansluta fastigheten till elnätet tillämpar vi de regler och avgifter som gäller för ny anslutning.

Elmätare

Från och med 1 juli 2009 är alla elmätare fjärravlästa. Det innebär att du i efterhand betalar för den el du har förbrukat. För att vi ska få kontakt med din elmätare är det viktigt att du som har ett fritidshus inte stänger av huvudströmbrytaren när du åker därifrån.

Mätarsäkring
För att du har tillgång till elnätet betalar du en fast årsavgift, abonnemangsavgift. Hur mycket du betalar beror på vilken mätarsäkring du behöver. Mätarsäkringen måste klara den belastning som dina elektriska apparater och lampor kräver när de används samtidigt. Om elsystemet överbelastas löser säkringarna ut.

Vilken mätarsäkring du har kan du läsa på fakturan. Du kan också se det på passdelen som sitter innanför mätarsäkringen. Passdelen har olika färg beroende på storlek:

  • 16 A Grå
  • 20 A Blå
  • 25 A Gul

Om du funderar på att byta till en mindre mätarsäkring kan du först testa om det fungerar. Du byter bara till en mindre säkring och ser om det räcker. Helst ska du göra detta när det är vinter och kallt och belastningen är som störst. Om säkringen håller anlitar du därefter en behörig installatör som byter passdelen.

Att testa byta mätarsäkring går endast om man säkrar ner till en mindre säkring. Har du istället behov av att säkra upp till en större mätarsäkring kontaktar du en auktoriserad elinstallatör som byter passdelen.

När ändringen är utförd informerar elinstallatören oss.

Sitter din elmätare inomhus?
Vi rekommenderar att elmätaren flyttas ut till ett fasadskåp eftersom det finns flera fördelar:

  • Brandsäkerheten ökar när gammalt material i mätartavlor, centraler, ledningar och genomföringar ersätts av nytt material.
  • Det blir lättare för dig att ansluta el till en sidobyggnad. Anslutningen kan då göras i fasadmätarskåpet och behöver inte gå till elcentralen inne i huset.
  • En kall mätarsäkring klarar högre belastning och håller längre när energibehovet i din fastighet är stort..
  • Du behvöer inte vara hemma vid kontrollavläsningar och service av elmätaren.
  • Vi på Skellefteå Kraft Elnät får en tydligare och mer lättåtkomlig leveranspunkt eftersom den punkten finns just i mätarskåpet.

För att flytta ut elmätaren anlitar du en auktoriserad elinstallatör.

Ta bort en elmätare
Om du har flera mätare i huset och vill ta bort en eller flera av dem men fortfarande ha kvar din elanslutning, anlitar du en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören informerar oss om ändringen.

Om du bara har en elmätare i huset och vill ta bort den säger du upp din elanslutning. Se ”Avsluta anslutning”.

 

Till toppen
80 queries in 0.000 seconds, using 21.52MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET