Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Effektivisera verksamhetens energianvändning

Genom Skellefteå Krafts energitjänster erbjuder våra experter en variation av utredningar och tjänster som kan hjälpa ditt företag utifrån ditt behov.

Bland annat kan vi hjälpa dig att sänka din energikostnad genom energieffektivisering av din verksamhet.

Du kan göra stora ekonomiska besparingar genom att optimera din energianvändning med hjälp av Skellefteå Krafts energitjänster.

Våra företagsrådgivare och energiingenjörer jobbar alltid för att sänka dina totala energikostnader.

Energitjänster hos oss

Med hjälp av en distansanalys görs en hälsokontroll av din anläggning, som ger dig bra överblick av dina energikostnader. Med analysen som grund kan vi sedan hjälpa dig att göra förbättringar och använda energin på bästa sätt.

Det enda som krävs för att genomföra en Energianalys är att företagets anläggning har en timmätt elanvändning.

Skellefteå Kraft besöker ditt företag och tittar på hur din verksamhet kan spara energi.

Du får förslag på förbättringar och konkreta åtgärder som leder till att du kan sänka dina energikostnader.

Rapport med förbättringsförslag

Efter ronden får du en tydlig och enkel rapport med förslag på de förbättringar du kan göra. Det ger dig ett bra underlag för att använda energin effektivare.

Du får en genomgång av:

• Ventilation
• Belysning
• Värme- och kylsystem
• Klimatskal
• Annan utrustning som ni använder

Energikartläggningen hjälper dig ta rätt beslut om vilka åtgärder som behöver göras för att optimera driften och minska energikostnaderna för ditt företag.

Hela Energikartläggningen dokumenteras i en tydlig rapport. Den visar energiflödet i anläggningen, den totala energianvändningen och kostnader.

Du får också reda på hur du kan minska energianvändningen och vad den investeringen kostar.

Dessutom får du nyckeltal som kan användas som budgetunderlag.

Den 1 juni 2014 trädde lagen (2014:266) om energikartläggning för stora företag (EKL) i kraft.

För att definieras som stort företag ska företaget:

• Sysselsätta minst 250 personer
• Ha en årsomsättning som överstiger 50 miljoner Euro, eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner Euro per år

Lagen syftar till att främja en förbättrad energieffektivitet hos stora företag, och är ett steg för att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna.

Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år.

Energikartläggning ger koll på energin

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att bedriva verksamheten. Kartläggningen ska också leda till förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företaget kan vidta för att minska sina energikostnader.

Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller av ett certifierat energi- eller miljöledningssystem, och ge en representativ bild av företagets energianvändning.

Certifierade energikartläggare

Skellefteå Kraft har idag en personcertifierade energikartläggare enligt STEMFS 2014:2 med lång och bred erfarenhet av energieffektivisering. Energikartläggningar utförs över hela Sverige, både enstaka energikartläggningar, men också projektledning av större energieffektiviseringsarbeten.

Lär dig mer om energi och energieffektivisering. På vår grundläggande energiutbildning lär du dig mer om energi och energieffektivisering och får tips på förbättringar och hjälp att komma igång.

Du kommer att lära dig skillnad mellan energi och effekt och få insikt om byggnadens tekniska installationer och vad du kan göra för att minska energianvändningen.

Dessutom får du svar på energifrågor som berör bland annat ventilation, belysning, värme, kyla och tryckluft.

2002 antog EU ett direktiv om byggnaders energiprestanda som i Sverige är fastställt i lag, förordning och föreskrifter med allmänna råd för energideklarationer av byggnader enligt nedanstående:

  • Lag om energideklaration (SFS 2006:985)
  • Förordning om energideklaration för byggnader (SFS 2006:1592)
  • BFS 2007:4 BED 9 Boverkets föreskrifter om energideklaration för byggnader
  • BFS 2007:5 CEX 5 Boverkets föreskrifter för certifiering av energiexpert

Metodisk genomgång

En energideklaration är en metodisk genomgång av fastighetsel, värmeanvändning och komfortkyla och leder till förslag på energibesparande åtgärder.

Enligt lagen måste följande byggnader ha en giltig energideklaration:

  • Byggnader med en golvarea över 250 kvadratmeter och som ofta besöks av allmänheten.
  • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
  • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas.

Energideklarationens giltighetstid

Fastighetsägaren ansvarar för att energideklaration blir upprättad och uppsatt på synlig plats i respektive byggnads entré.

Certifierad energiexpert registrerar energideklarationen elektroniskt direkt in i Boverkets datasystem Gripen. Boverket ansvarar för tillsyn. Energideklarationen är giltig i tio år.

Certifierad energiexpert

På Skellefteå Kraft finns personcertifierad energiexpert med lång och bred erfarenhet av energideklarationer.

Långsiktigt samarbete

Din personliga energiingenjör hjälper till med konkreta åtgärdsförslag som sänker företagets energianvändning.

Att energieffektivisera innebär ett långsiktigt arbete, ett arbete vi genomför tillsammans. En viktig del i arbetet är att utbilda er på företaget. På så vis får flera funktioner på ert företag kunskap om hur ni kan använda företagets energi på bästa sätt.

Våra energiutredningar utförs över hela Sverige, såväl enstaka energikartläggningar som projektledning av större energieffektiviseringsarbeten.

Certifieringar

Skellefteå Kraft har såväl certifierade energikartläggare som certifierade energiexperter med lång och bred erfarenhet av energieffektivisering, energikartläggning och energideklarationer.

Energikartläggningar utförs över hela Sverige, såväl enstaka energikartläggningar som projektledning av större energieffektiviseringsarbeten.

Kontakta oss så fixar vi!

Avtal och lösningar för dina behov.

Låt taket göra jobbet!

Hos oss hittar du effektiva solcellssystem, anpassade för ditt företag.

Fixa ett 100 % bra elavtal

Fast eller rörligt, alltid med 100 % förnybar el.