Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Förändringar väntar i Rickleån

Samtliga Skellefteå Krafts vattenkraftverk ska under kommande år prövas inom ramen för den Nationella planen för omprövning av vattenkraften.

I och med detta förbereds ett arbete där vi ser över varje enskilt vattenkraftverk utifrån de tekniska och biologiska krav som finns i de kommande miljövillkoren. Även om prövningarna sker samordnat för ett helt vattendrag, så behöver ansökningar göras för varje enskilt vattenkraftverk.

I samband med de kommande miljöprövningarna av vattenkraftverken genomför vi noggranna analyser och utvärderingar av våra kraftverk, där vi undersöker varje kraftverks egna meriter, unika förmågor och förutsättningar.

Av de vattendrag där Skellefteå Kraft har vattenkraftverk är det Rickleån som är först upp till prövning med start i början av 2022.

 

Uppdatering 22 maj 2023

Nedre Rickleån

Ansökan har skickats till berörda myndigheter för synpunkter kring behov av komplettering. Kompletteringsönskemål har bland annat kommit från länsstyrelsen, SMHI, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun och Kammarkollegiet.

Vi arbetar nu med att ta fram underlag för att kunna besvara dessa synpunkter. Då detta bland annat innefattar geotekniska undersökningar i fält så kommer vi att arbeta med dessa kompletteringar under sommaren och senast den 2 oktober 2023 skickas detta in mark- och miljödomstolen.

Övre Rickleån

Ansökan skickats till berörda myndigheter för synpunkter. Kompletteringsönskemål har bland annat kommit från länsstyrelsen, SMHI, Norsjö kommun, Malå kommun, Skellefteå kommun, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet.

Vi har valt att ansöka om en vilandeförklaring av ansökan bland annat med anledning av de regeringsuppdrag som pågår under det år som nationella planen pausats. Vi anser att det är viktigt att invänta dessa regeringsuppdrag då de är direkt relevanta för prövningen. Vi inväntar domstolens beslut i frågan och under tiden arbetar vi med att ta fram svar på de kompletteringskrav som kommit in.

Vill du veta mer om hur domstolsprocessen för en ansökan om omprövning går till, gå in på mark- och miljödomstolens hemsida.

Vi ansöker om en fullständig utrivning av anläggningarna i nedre delen av Rickleån. Då dammarna nyttjas som broöverfarter för vi en dialog med Robertsfors kommun om ett eventuellt övertagande av broarna i Sågfors och Bruksfors.

Med de valda inriktningarna i övre och nedre Rickleån är det vår bedömning att vi skapar stor miljönytta samtidigt som vi bibehåller för Sverige värdefull reglerförmåga, vilket ligger i linje med den Nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Med de valda inriktningarna i Övre och Nedre Rickleån är det vår bedömning att vi skapar stor miljönytta samtidigt som vi bibehåller för Sverige värdefull reglerförmåga, vilket ligger i linje med den Nationella planen för omprövning av vattenkraft.

Rickleån – övre delen

I den övre delen av Rickleån ansöker vi om nya miljövillkor för driften av Älglunds och Bygdsiljums kraftverk samt årsreglermagasinen uppströms.
Vi planerar att genomföra ett antal åtgärder för förbättrad miljöanpassning. Genom att bland annat anlägga fiskväg vid Åselestupet mellan Älglund och Robertsfors. Vi återskapar också lekplatser som möjliggör för ökade bestånd av vandrande arter, särskilt lax och havsöring samt bidrar till att nå bevarandemålen för lax.

Vi planerar att riva bort gamla Bygdeträskdammen och i årsregleringsmagasinen Tall-, Gran- och Lidsträsk ska tekniken för luckstyrning moderniseras för att åstadkomma en mjukare reglering av vattenflödet. Det kommer förbättra vattenmiljön för fiskar och övriga vattenlevande organismer  i samband med reglering av vattenflöden.

Skellefteå Kraft ser en stor potential i vattenkraft och anser att dessa anläggningar har ett stort nationellt värde och kan bidra än mer till Sveriges elförsörjning.

Rickleån – nedre delen

För att åstadkomma största möjliga miljönytta där Rickleåns naturvärden är som högst ansöker vi att återkalla tillstånden för kraftverken Bruksfors, Sågfors och Fredriksfors samt Bjursjöns regleringsdamm. Efter en bedömning av miljöeffekter, produktionsförmåga, reglerbarhet och renoveringsbehov så ser vi inte en grund för fortsatt drift av dessa tre. Vi planerar i och med det att riva ut anläggningarna.

Fredriksfors

Vi planerar en fullständig utrivning av Fredriksfors kraftverk, vilket skulle innebära att den befintliga bron tas bort. Vatten- och markområdena återställs med målet att skapa naturlika förhållanden.

Sågfors och Bruksfors

Vi har för avsikt att riva ut Sågforsens och Bruksforsens kraftverk men vi för en dialog med Robertsfors kommun om övertagande av broarna.

Bruksforsens kraftverk togs i bruk i början av 1900-talet och är belägen inom ett område med äldre bruksmiljö och höga kulturmiljövärden. Därför för vi även dialog med Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum om hur vi kan ta hänsyn till bruksmiljöns värden.

Att ta inriktningsbeslut om utrivningar är inget enkelt beslut, då en utrivning påverkar miljö, kulturmiljö, närboende och andra intressen. Det är vår avsikt att genomföra denna förändring med så stor hänsyn som möjligt för dessa.

Bjursjöns regleringsdamm

Vi planerar att riva ut Bjursjöns regleringsdamm i sin helhet och att anpassa utloppet till omgivningen. Vår ambition är att bibehålla vattennivån i sjön ungefär som idag och även möjliggöra för god fiskvandring.

Rickleån – hela bilden

Att ta inriktningsbeslut om utrivningar är inget enkelt beslut, då en utrivning påverkar miljö, kulturmiljö, närboende och andra intressen.

Det är vår avsikt att genomföra denna förändring med så stor hänsyn som möjligt för dessa.

 

Karta över våra anläggningar i Rickleån

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om arbetet som planeras i Rickleån.

Om vår
vatten­kraft

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften

Vi bidrar till vatten­kraftens miljö­fond