Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar om Rickleån

Regeringen har beslutat om en nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften och ändringar i förordningen om vattenverksamheter. Utgångspunkten för förändringen var att föra in den gamla vattenlagstiftningen – med “eviga” koncessioner  – till ett lagrum som innebär att även vattenkraftsverksamheter – liksom alla andra verksamheter – prövas och ges tidsbestämda miljötillstånd och medger att miljötillståndet i vattendragen prövas återkommande. Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt. Prövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel.

Skellefteå Kraft ställde sig tidigt positiva till förändringen då vi anser att det är bra att också vattenkraftens anläggningar prövas och ges tillstånd med moderna miljökrav som grund.

Skellefteå Kraft har tagit ett inriktningsbeslut för kraftverken i vattendraget Rickleån inför prövningen inom ramen för Nationella planen (NAP) som ska ske 2022.

Vårt beslut innebär att Skellefteå Kraft planerar att ansöka om ett återkallande av tillstånden för fortsatt drift för kraftverken Fredrikforsen, Sågforsen och Bruksforsen med tillhörande regleringsdammar (Bjursjön och gamla Bygdeträsket). Detta innebär sannolikt i förlängningen att kraftverken kommer rivas ut.

I den övre delen av Rickleån ansöker vi om nya miljövillkor för driften av Älglunds och Bygdsiljums kraftverk samt årsreglermagasinen uppströms. Vi planerar att genomföra ett antal åtgärder för förbättrad miljöanpassning. Vi avser att riva bort gamla Bygdeträskdammen. I årsregleringsmagasinen Tall-, Gran- och Lidsträsk ska tekniken för luckstyrning moderniseras.

Mer information hittar du på webbsidan om Rickleån

Skellefteå Kraft gör en bedömning av miljöeffekter, produktionsförmåga, reglerbarhet och renoveringsbehov i detta förberedande arbete och den samlade bedömningen är att vi inte ser en grund för fortsatt drift i dessa tre. Vi bedömer vidare att en avveckling av de tre kraftverken och två regleringsdammar är en bra miljöinsats som skapar förutsättningar för en bättre vattenmiljö i Rickleån.

Skellefteå Kraft ser dessutom att andra kraftverk har större nationellt värde och kan bidra mer till Sveriges elförsörjning. En avveckling av tre av kraftverken i Rickleån är därför en bra miljöinsats, samtidigt som vi kan satsa mer på våra kraftverk som bidrar mer till klimatnyttan globalt, elsystemets funktion och miljönyttan lokalt.

Det vore förstås lättare för Skellefteå Kraft att avyttra kraftverken och låta någon annan ta ansvar inför NAP-prövningen och eventuell utrivning. Men vi har som ambition som företag att vi ska ta fullt ansvar för vår verksamhet och dess påverkan samt att bidra till regionens positiva utveckling.

Vi bedömer att kvarvarande kraftverk i Rickleån är till nytta för Sveriges energisystem.

När allt är klart kommer Rickleån rinna genom Robertsfors med de naturliga forsmiljöer som var innan kraftverken och dämningarna byggdes.

Inför och under arbetets gång genomför vi kontroll- och skyddsåtgärder för att undvika skador på fastigheter och anläggningar. En utrivning inte är ett enkelt beslut då det påverkar miljö, kulturmiljö, närboende och andra intressen. Det är vår avsikt att genomföra detta med så stor hänsyn som möjligt. Arbeten som är kopplade till avvecklingen kan periodvis påverka vissa närboende. Vi för då dialog direkt med fastighetsägaren.

Vid Fredriksfors kommer en närliggande fastighet att förlora en överfart som omfattas av servitut så där för vi en dialog med fastighetsägaren och kommunen för att ta tillsammans ta fram en alternativ vägförbindelse. Detta beskrivs vidare i ansökan där vi tydligt åtar oss att ordna med en ny vägförbindelse till berörd fastighet.

Planerade skyddsåtgärder består i första hand av att säkerställa vattenflöden och förhindra sedimentspridning samt skydda befintliga ledningar och andra enskilda intressen som kan påverkas under arbetenas genomförande.

Vidare kan skyddsåtgärder behöva vidtas för att säkerställa släntstabilitet efter utrivning samt att tillse att avsänkningen av vattenområdet inte medför skador på anläggningar eller fastigheter genom exempelvis sättningar. För detta kommer ett kontrollprogram att tas fram som bland annat omfattar installation av vattenståndsrör, jordprovtagning, inspektion längs med stränderna.

Inför utrivning kommer magasinet långsamt, kontrollerat och stegvis sänkas till mer naturliga nivåer.

Det är korrekt att dammarna används som broar. Vi för idag en dialog med Robertsfors kommun om övertagande av broarna vid Bruksfors och Sågfors.

En utrivning är inte ett enkelt beslut. Det påverkar också miljö, kulturmiljö, närboende och andra intressen. Vi kan idag inte svara på alla enskilda detaljer om exakt hur en utrivning kommer se ut, men det är vår avsikt att genomföra detta med så stor hänsyn som möjligt för berörda i närområdet.

Det är tekniskt svårt och förenat med risker att göra en bro av dammanläggningen i Fredriksfors. Låter vi anläggningsdelar vara kvar i vattnet kan vi inte heller få till en bra funktion för fiskvandring eller bra vattenmiljö.

Vi kommer att säkerställa att broarna håller en god teknisk standard innan vi lämnar över dem till en annan förvaltare.

Då vi lägger ner verksamhet är vår ambition att helt avveckla oss från de platserna och med det också avveckla anläggningarna. Vi hoppas att någon större aktör, helst Robertsfors kommun, vill ta över broarna så att de kan fortsätta vara broar även i framtiden. Vi för en dialog med kommunen om detta och hoppas komma överens med dem om villkoren för det.

Vi planerar att anlägga en fiskväg vid Åselestupet, mellan Älglund och Robertsfors.

Vi planerar att göra åtgärder i Älglunds spillfåra som kommer förbättra möjligheterna till föryngring av lax- och öringsbestånd. Vi vill riva ut befintliga grunddammar, återskapa lekplatser för fisk samt att vi planerar att anlägga en fiskväg vid Åselestupet.

Vid samtliga Tallträskets, Granträskets och Lidsträskets regleringsdammar byter vi de manuella luckorna till luckor med automatiserad reglering. Åtgärderna minskar risken för onaturligt snabba förändringar av vattenföringen i magasinen och vattendragen nedströms, det vill säga Tallån, Sikån och Risån, på så sätt bidrar vi till en bättre vattenmiljö.

Vid Granträsket planerar vi en minimitappning som ökar möjligheterna att följa naturlig tillrinning. Vattenstånd och vattenföring mer lik naturlig tillrinning bedöms positivt för vattenmiljön.

Vattnet kommer flöda fritt genom Robertsfors och återgå till en naturlig karaktär med mer strömmande och forsande vatten.

Vattennivåerna kommer generellt bli lägre men det är viktigt att påminna om att i naturliga vattendrag stiger och sjunker vattennivåerna efter vilket flöde som går genom dem. I Bjursjön eftersträvar vi att hålla samma vattennivåer som idag.

Vi planerar att samordna utrivningen av de tre anläggningarna i Robertsfors och bedömer preliminärt att det ska kunna ske under två lågvattensäsonger. Det huvudsakliga arbetet räknar vi kunna göra under cirka 4 månader. Därefter kan vi göra kompletterande arbeten med hänsyn till säsong, väder och liknande. Slutgiltig tidplan för genomförandet kommer att upprättas när vi fått domsvillkor, sett rådande flöden, och i samråd med utförare, kommun, länsstyrelse och berörda fastighetsägare.

Till att börja med bedömer vi att domstolsprocessen kommer ta några år så vi kommer sannolikt inte börja riva någonting förrän tidigast 2027. När vi väl startat är det vår bedömning idag att det kommer ta 2-3 år att riva ut anläggningarna och återställa området.

Det är samma här att vi inväntar domstolsprocessen som tar några år och vi påbörjar inget arbete innan dess. Sen är tidplanen för åtgärder i spillfåran, utrivning grunddammar, skapa lekplats och fiskväg ungefär ett halvår och installation av automatluckor ett par månader.

Alla som äger en fastighet som angränsar vattendraget närmast utrivningsområdena, räknas som sakägare och kommer få förfrågan från domstolen om de vill yttra sig i målet.

Vår bedömning är att den ekologiska nyttan är väldigt liten och har därför valt att prioritera åtgärderna i Robertsfors, Åselestupet och Bjursjön.

Vår bedömning är att den ekologiska nyttan är väldigt liten och har därför valt att prioritera åtgärderna i Robertsfors, Åselestupet och Bjursjön.

Älglund är också en av de 255 (av totalt cirka 1 800) viktigaste anläggningarna för reglerförmågan av Sveriges energisystem. Därför genomför vi inte några produktionspåverkande åtgärder där. Bygdsiljum är starkt reglermässigt kopplad till Älglund, därför gäller samma förutsättning och bedömning där.

Bruksforsens kraftverk togs i bruk i början av 1900-talet och är belägen inom ett område med äldre bruksmiljö och höga kulturmiljövärden. Vi har utfört en kulturmiljöutredning där vi identifierat viktiga värden och hur dessa kan bevaras. Vilka åtgärder som slutligen utförs bestäms av domstolen.

Vår bedömning är att det är tekniskt omöjligt att bygga en funktionell passagelösning och att det saknas ekologiska förutsättningar för lek och föryngring uppströms. Därför avser vi inte att ansöka om tillstånd att bygga någon vandringslösning där. Vi fokuserar på de åtgärder som bedöms ge större ekologisk nytta som till exempel åtgärder i Älglunds spillfåra och utrivning av anläggningarna i Robertsfors.

Vi behandlar varje kraftverk för sig och ett beslut i ett kraftverk kan inte tolkas som en generell åtgärd för andra kraftverk. Våra beslut är baserade på utredningar, analyser och samråd för det specifika kraftverket. Vad vi kan säga är att Skellefteå Krafts ser en fortsatt stor potential i vattenkraften. Den bidrar till förnybar- och reglerbar elproduktion som är en förutsättning för att Sverige ska kunna elektrifiera samhället och bekämpa klimatförändringarna som är vår tids största utmaning. Generellt vill vi öka kapaciteten i vattenkraften i Sverige men bedömer varje kraftverk utifrån sina meriter.

Först när ett beslut om vilka specifika åtgärder det är som ska vidtas är det möjligt att säga på vilken nivå ersättningen från miljöfonden kan kommer att ligga på. Skellefteå Kraft är en av finansiärerna av miljöfonden och vi vill att pengarna går dit de gör bästa möjliga miljönytta för pengarna.

Nej, det kommer inte att påverkas negativt.

Vi bedömer inte att en utrivning av kraftverken kommer resultera i förlorade arbetstillfällen.

Under perioden som en utrivning kommer att ske kommer det snarare resultera i nya arbetstillfällen.

Vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska ställa om till ett förnybart energisystem och minskad miljöpåverkan från samtliga sektorer. Behovet av el kommer att öka i takt med att stora elintensiva industrier etablerar sig i vår region och när både transportsektorn och industrin byter ut fossila bränslen till el. Vi kommer då att behöva både den vindkraft som planeras och befintlig elproduktion.

Då vindkrafts- och solkraftsproduktionen kan variera är behovet stort av reglerbar och förutsägbar vattenkraft från stora kraftverk likt de i Skellefteälven, men även från mindre kraftverk, som även de hjälper till att klara balansen lokalt i elnätet.

Vi är stolta att vi genom vår vattenkraft bidrar till att nya innovativa bolag väljer att etablera sig i Sverige och i vår region. I förlängningen leder vattenkraften indirekt till nya jobb, innovation och en mer förnybar svensk elproduktion.

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften

Föränd­ringar väntar i Rickleån