Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar om Hednäs kraftverk och planerade åtgärder

Förutom att Hednäs kraftverk är viktig för såväl elförsörjning som balansen i elnätet så är det lönsamt. Vi räknar också med att förutsättningarna är goda för att det kommer att vara lönsamt även i framtiden. Vi är också övertygade om att de planerade åtgärderna kommer att leda till att fisk kan passera på ett säkert sätt.

Vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska ställa om till ett förnybart energisystem.

Behovet av el kommer att öka i takt med att stora elintensiva industrier etablerar sig i vår region och när både transportsektorn och industrin byter ut fossila bränslen till el. Vi kommer då att behöva både den vindkraft som planeras och befintlig elproduktion.

Då vindkraftsproduktionen kan variera är behovet stort av reglerkraft från stora vattenkraftanläggningar likt de i Skellefteälven, men även av stabila och förutsägbara mindre anläggningar, som även de hjälper till att klara balansen i elnätet.

När villkoren för Hednäs omprövas inom den Nationella planen förväntar Skellefteå Kraft att Mark- och miljödomstolen kommer att besluta om att åtgärder för att åstadkomma en fiskvandring som bättre uppfyller de moderna miljövillkoren ska genomföras.

Enligt Skellefteå Krafts utredning är åtgärder som förbättrar fiskvandring vid Hednäs kraftverk fullt genomförbara. Med dessa åtgärder återskapas sannolikt också ett permanent vattenflöde i den nu tidvis torrlagda älvsfåran.

Med en fungerande fiskvandring utgör Hednäs kraftverk inget hinder för att till exempel lax, stensimpa, flodpärlmussla och utter ska finnas i livskraftiga bestånd i Åby älv.

Miljövillkoren för vattenkraftanläggningar i Sverige ska omprövas och Energimyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten samt myndigheten Svenska Kraftnät arbetade fram ett förslag till plan för omprövningen, den så kallade ”Nationella planen”.

Planen ger vägledning för hur nationellt effektiv tillgång till vattenkraftel ska bibehållas samtidigt som vattenkraftverk och dammar ges moderna miljövillkor som bland annat leder till att miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag uppfylls.

I slutet av juni 2020 beslutade den svenska regeringen om den nationella planen och det står klart att ansökan om omprövning av miljövillkor för Hednäs kraftverk ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen senast den 1 februari 2023.

För att finansiera genomförandet av beslutade moderna miljövillkor har vi tillsammans med sju andra vattenkraftbolag bildat Vattenkraftens miljöfond. Genomförande av åtgärder som beslutats i omprövning enligt Nationella planen kan finansieras genom fonden.

Fonden bygger på solidarisk finansiering. Andelen som de åtta finansiärerna står för baseras på den andel av landets totala energiproduktion från vattenkraft som företaget står för.

2018 ansökte Skellefteå Kraft om tillstånd för genomförande av förbättrande åtgärder för fiskvandringen i Hednäs.

Våren 2019 drog dock Skellefteå Kraft tillbaka den ansökan. Detta eftersom ansökan om miljövillkor för Hednäs kraftverk skulle, enligt myndigheternas förslag till Nationella planen, lämnas in till Mark- och miljödomstolen senast 2021. Det sköts senare fram till 2023 – en tidpunkt som senare bekräftades när regeringen i slutet av juni 2020 tog beslut om och presenterade den färdiga planen.

Åtgärder som genomförs utanför Nationella planen kan inte få bidrag från Vattenkraftens miljöfond. Åtgärder som inte beslutas inom omprövning riskerar dessutom att behöva ändras eller tas bort ifall senare prövning visar att åtgärden är otillräcklig för miljön eller har för stor påverkan på elproduktionen.

Fonden gör inga förskottsutbetalningar, utan det är löpande utbetalning för nedlagda kostnader enligt de planer som har gjorts upp enligt den Nationella planen.

Det går inte att ange någon specifik summa i dagsläget, då något färdigt kalkylunderlag inte är presenterat.

Men, för att bli aktuell för ersättning så finns det några villkor. För det första måste anläggningen vara anmäld till den nationella planen. För det andra ska åtgärderna som görs på anläggningen göras enligt den tidplan som fastslogs av regeringen i juni 2020.

Vattenfonden ersätter för 85 procent av de miljöåtgärdsrelaterade kostnaderna, vilket kan handla om åtgärder för passage förbi kraftverket, ändrade flöden eller utrivning. Allt för att uppfylla de moderna miljövillkoren.

Fonden ersätter också för 95 procent av det resultat som företaget skulle ha fått från sin anläggning över tid. Vid rivning kommer den ersättningen som ett engångsbelopp. Vid fortsatt drift efter åtgärder som innebär en mindre effekt i anläggningen, fördelas ersättningen över tid.

All produktion av el medför någon form av miljöpåverkan och vattenkraft påverkar miljön i de vattensystem där kraftverken finns.

Hednäs kraftverk påverkar Åbyälven framför allt genom att vandringen av fisk uppströms- och nedströms kraftverket inte fungerar tillfredsställande med nuvarande fiskvandringslösningar. Reproduktionen av lax och öring har varit lägre uppströms jämfört med nedströms kraftverket men myndigheter beräknar att laxbeståndet i Åbyälven sedan 1970-talet ändå har utvecklats positivt, lika snabbt som i till exempel Byskeälven. Sekundärt kan även andra djur som till exempel flodpärlmussla påverkas av en lägre reproduktion av lax och öring.

Förutom påverkan på förutsättningarna för fiskvandring medför Hednäs kraftverk endast liten och lokalt begränsad påverkan på ekologin. Kraftverkets utformning har medfört att forsmiljöer vid kraftverket, samt att den älvsfåra som löper parallellt med kraftverkets intags- och utloppskanal tidvis är torrlagd.

Detta har lett till minskad förekomst av arter på en sammanlagd yta motsvarande cirka en procent av älvens totala forsmiljö från Östra Kikkejaur till mynningen i Bottenviken.

Åbyälven har ett flertal höga naturvärden och dess unika laxstam är ett av dessa. Skellefteå Kraft har som verksamhetsutövare i älven ett visst ansvar för älvens lax. Laxen har ett särskilt skydd i och med det Natura 2000-område som bildats för älven. Älvens totala naturliga produktion av lax beror också delvis på hur väl laxen kan vandra förbi kraftverket.

Åbyälvslaxen har, precis som regionens övriga älvars laxstammar, utvecklats positivt sedan 1970-talet. Utvecklingen beror främst på att begränsningar av fisket i havet infördes på 1980-talet och att fiskevård i älvarna påbörjades vid samma tid.

Svenska och utländska myndigheter beräknar varje år hur stor den naturliga produktionen av lax är i varje älv som mynnar ut i Östersjön. Åbyälvens laxbestånd beräknas sedan 1970-talet ha utvecklats positivt, lika snabbt som i till exempel Byskeälven.

Senaste åren beräknas älven ha nått full produktion av lax.

De senaste åren har det däremot blivit tydligt att förutsättningarna för såväl uppströms- som nedströms fiskvandring förbi kraftverket kan förbättras. Som svar på det planerar nu Skellefteå Kraft att genomföra en rad olika fiskvandringsåtgärder vid kraftverket. Samtidigt kan Hednäs kraftverk fortsatt bidra till att landets energi- och klimatmål nås.

Skellefteå Kraft har beslutat att genomföra åtgärder för att förbättra möjligheten för fisk att passera anläggningen uppströms och nedströms. Det ska vi åstadkomma genom att installera ett fingaller för att leda nedströms vandrande fisk förbi kraftverket. Vi planerar också bygga ett så kallat omlöp, en naturliknande fiskväg som mynnar i spillfåran.

Syftet med åtgärderna är att förbättra fiskvandringen förbi Hednäs kraftverk uppströms och nedströms så att god ekologisk status enligt Vattendirektivet uppnås.

Sedan 2003 har det funnits en smoltavledare på plats i Hednäs. Den togs fram tillsammans med flera konsulter och Fiskeriverkets utredningskontor i Luleå (numera Vatten- och fiskeenheten vid Länsstyrelsen) och har sedan installationen gjordes justerats och utvecklats.

De senaste åren har smoltavledaren bestått av en skärmvägg nedsänkt i vattnet och en skuggspärr. Skärmväggen är placerad diagonalt under bron ovanför intaget och ansluter till ingången till fiskvägen. Ovanför delen med skärmväggen sitter lampor som lyser upp området. Skuggspärren fungerar så att smolten ska undvika att gå in i det mörklagda området framför intaget utan istället söka sig till den ljusa delen som ansluter till fiskvägen. Genom märkningsförsök som utförts 2003-2011 har Fiskeriverket beräknat att cirka 10 till 30 procent av utvandrande smolt har passerat genom fiskvägen. Resterande smolt går ut via turbinen eller spill.

Beräkning av dödlighet på grund av turbinbladsträff har gjorts enligt Leonardssons modell (Leonardsson 2012). Beräkningen indikerar att 70 till 85 procent av fisk med en längd av cirka 15 centimeter (motsvarande smoltstorlek) överlever.

För att anlägga en fiskväg upp från spillfåran kommer det att krävas åtgärder i spillfåran. Om det innebär att gjutningarna ska tas bort kan vi idag inte svara på.


Vi får inte glömma att alla Skellefteå Krafts anläggningar bidrar till den viktiga produktionen av förnybar och klimatvänlig energi. Även om några av dem inte bidrar med reglerkraft så är vattenkraften mer förutsägbar än exempelvis vind- och solkraft och bidrar på detta sätt mer till stabilitet i energisystemet.

Vi har i olika omgångar under flera år gjort åtgärder, med stöd av myndigheter och fiskintressenter, för att underlätta och skydda passagen för såväl uppströms- som nedströms vandrande fisk. Vi har även övervakat vandrande fisk i Hednäs i snart ett decennium och kan konstatera att det går åt rätt håll – Åbyälvslaxens laxbestånd har en positiv utveckling.

För att ytterligare förbättra både uppströms- och nedströmsvandring kommer vi inom ramen för den nationella planen för omprövning av vattenkraft att ansöka att få genomföra fiskvandringsförbättrande åtgärder i Hednäs. Enligt vår utredning är åtgärder som förbättrar fiskvandring i såväl uppströms- som nedströms riktning fullt genomförbara.

Vi är övertygade om att åtgärderna kommer att leda till att fisk kan passera på ett säkert sätt förbi Hednäs kraftverk både uppströms och nedströms. Åbyälven har höga naturvärden med en egen vildlaxstam och hela vattendraget är ett Natura2000-område. Därför är det extra viktigt att vår påverkan blir så liten som möjligt. Hednäs kraftverk är den enda kraftverket i vattendraget så möjligheter att lyckas med åtgärderna är goda.

Vindkraft och vattenkraft är inte riktigt jämförbart. Vindkraftverk har betydligt kortare livslängd än ett vattenkraftverk och produktionen från vindturbiner varierar mer under kort tid än vattenkraft, vars produktion är mer förutsägbar och bidrar på detta sätt mer till stabilitet i energisystemet.

Att riva ut befintligt vattenkraftverk för att bygga något annat skulle först ge en kapitalförstöring av det man redan har och en ny miljöpåverkan av det nya man bygger.

Totalt producerar Skellefteå Krafts vattenkraftanläggningar 2,3 TWh/år. I Hednäs produceras 9,3 GWh/år, vilket motsvarar 0,4 procent av den totala vattenkraftproduktionen.

Småskalig vattenkraft definieras som under 1500 kW installerad effekt. Hednäs har en installerad effekt på 2200 kW. Därmed räknas inte Hednäs som ett småskaligt vattenkraftverk.

Varje vattendrag är unikt med unika förutsättningar. Det går därför inte att uttala sig generellt om eventuella åtgärder i alla anläggningar utan man måste undersöka vad som är bäst för varje anläggning och vattendrag.

fiskdiagramSe diagram och historik över fiskvandringen i Hednäs.