Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Omlöp och fingaller planeras vid Hednäs kraftverk

För att förbättra fiskvandringen förbi Hednäs kraftverk vill Skellefteå Kraft bygga ett så kallat omlöp, en naturliknande fiskväg som mynnar i spillfåran, och ett fingaller som skydd för nedvandrande fisk.

Vårt beslut om att genomföra fiskevandringåtgärder grundar sig på en omfattande utredning och en rad ekonomiska-, samhälls- och miljömässiga överväganden. Genom de planerade fiskevandringsåtgärderna kan vi minimera påverkan på laxfiskebeståndet i Åbyälven, samtidigt som vi kan behålla det ekonomiska värdet och den samhällsnytta som förnybar elproduktion medför.

Vi har utrett vilka åtgärder som krävs för att fiskvandringen förbi Hednäs kraftverk så långt det är möjligt ska motsvara de förhållanden som en gång i tiden rådde på platsen, och samtidigt bedriva produktion av förnybar energi.

I maj 2016 beslutade vi, baserat på utredningarna, att installera ett fingaller för nedvandring och en fiskväg från spillfåran för uppvandring. Vårt fortsatta arbete har sedan lett fram till beslut om att fiskvägen från spillfåran ska utformas som ett så kallat omlöp, vilket anses vara bästa möjliga teknik.

Miljövillkoren för vattenkraftanläggningar i Sverige ska omprövas. Energimyndigheten, Havs- och Vattenmyndigheten samt myndigheten Svenska Kraftnät arbetade fram ett förslag till plan för omprövningen, den så kallade ”Nationella planen”. Den färdiga planen presenterades av regeringen i slutet av juni 2020.

Planen ger vägledning för hur nationellt effektiv tillgång till vattenkraftel ska bibehållas samtidigt som vattenkraftverk och dammar ges moderna miljövillkor som bland annat leder till att miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag uppfylls.

Enligt den nationell planen ska Hednäs kraftverk omprövas 2023.

Vi välkomnar kommande omprövning enligt Nationella planen och ser fram emot att genomföra de åtgärder i Hednäs kraftverk som motsvarar moderna miljövillkor och samtidigt säkrar en effektiv tillgång till vattenkraftsel. Vi är övertygade om att det går att förena förnybar elproduktion med en hållbar förvaltning av vår natur.

25 juni 2020

Nationella planen är klar

Den svenska regeringen har nu beslutat om den nationella planen. I planen framgår det att omprövningen av miljövillkor för Hednäs kraftverk ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen senast den 1 februari 2023. Arbetet med att förbereda omprövningen och den samverkansprocess som ska föregå omprövningen fortsätter därmed enligt planerna.

3 mars 2020

Vi förbereder oss för kommande omprövning

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har gemensamt tagit fram ett förslag till den nationella planen för omprövning av vattenkraft i samverkan med andra berörda myndigheter. Planen lämnades den 1 oktober 2019 till regeringen som ska fastslå den under 2020. Enligt myndigheternas förslag till plan ska ansökan om omprövning av miljövillkor för Hednäs kraftverk lämnas in till Mark- och miljödomstolen senast 2023. Vi förbereder oss nu för kommande omprövning och den samverkansprocess som ska föregå omprövningen.

2 april 2019

Ansökan om åtgärder i Hednäs samordnas med omprövning

Skellefteå Kraft drar tillbaka sin ansökan om tillstånd för att genomföra åtgärder på fiskvägarna vid Hednäs kraftverk. Prövningen kommer istället att ske i samband med omprövningen för moderna miljövillkor inom ramen för den nationella plan för vattenkraft som håller på att tas fram.

I mitten av mars offentliggjordes ett utkast på tidplan för omprövning av vattenkraften enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft januari 2019. Syftet med den nya lagstiftningen är att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor och att säkerställa en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel. Tidplanen ska ingå i den nationella plan (NAP) som Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät håller på att ta fram.

I utkastet föreslås Hednäs kraftverk omprövas 2021. Det innebär att Skellefteå Kraft under 2021 ska lämna in en ansökan om omprövning av Hednäs kraftverk för att få moderna miljövillkor.

Eftersom Hednäs kraftverk förslås omprövas redan 2021 så har Skellefteå Kraft valt att dra tillbaka sin ansökan om tillstånd för att genomföra åtgärder på fiskvägarna vid Hednäs kraftverk. Prövningen av åtgärder för att förbättra fiskvandringen vid Hednäs kraftverk kommer istället att ske i samband med omprövningen för moderna miljövillkor. Vi får på så sätt en samlad prövning istället för två olika prövningar. Det arbete som hittills är gjort i den tillståndsansökan som nu tagits tillbaka kommer att vara ett bra underlag för omprövningen.

På detta sätt följer Skellefteå Kraft den plan som tas fram för en systematisk och effektiv omprövning av landets vattenkraft och när prövningen är genomförd har anläggningen moderna miljövillkor. Vi har även möjlighet att ansöka om viss ekonomisk ersättning från Vattenkraftens miljöfond för kostnader för omprövning och åtgärder. Skellefteå Kraft är ett av åtta vattenkraftföretag som bildat Vattenkraftens Miljöfond Sverige AB som tar ansvar för att finansiera nödvändiga miljöåtgärder för omställningen av vattenkraftsverksamheter i Sverige.

Skellefteå Krafts bedömning är att en omprövning 2021 inte kommer att innebära någon betydande fördröjning av åtgärder för att förbättra fiskvandringen vid Hednäs kraftverk.

De åtgärder som redan genomförts på befintlig fiskväg har visat på förbättringar av fiskpassagen. Det har satts in belysning i de mörka facken i betongdelen och den övre delen som består av en plåtränna har klätts in med nät så fisk inte kan hoppa ut. Uppföljning visar att fisk inte vänt tillbaka ned i fiskvägen och ingen fisk har hoppat ur plåtrännan. Genom dessa åtgärder och våra rutiner för vittjning av spillfåran efter spill så har förutsättningarna för fiskvandringen förbi Hednäs kraftverk förbättrats inför den kommande omprövningen.

20 juni 2018

Nu verkar fiskvandringen ha kommit igång förbi Hednäs kraftverk och till och med den 17:e juni har 19 laxar och 7 öringar passerat. Vi kommer även i år att använda oss av det nya insteget till fiskvägen, den så kallade denilrännan. Syftet med denilrännan är att skapa ett insteg som ska följa med vattennivån i utloppet och erbjuda en väg för uppströmsvandrande fisk rakt upp mot fiskvägen.

För att kunna utvärdera denilrännans funktion kommer vi att växla mellan denilrännan och de vanliga instegen till fiskvägen under 2 veckors tid. När växlingarna utförts kommer denilrännans funktion att utvärderas.

16 maj 2018

Idag lämnade vi in ansökan till Mark- och miljödomstolen angående åtgärder för förbättrade fiskvandringsvägar vid kraftverket. Vi hoppas att ansökan ska ge oss tillstånd att bygga en naturliknande fiskväg, ett omlöp, som mynnar i spillfåran och att vi också ska få möjlighet att installera ett fingaller till skydd för nedströms vandrande fisk.

27 november 2017

Samråd för planerade åtgärder vid Hednäs kraftverk kommer att hållas måndagen den 11 december kl. 18.30 i Ålunds bygdegård, Ålund 122 i Ålund, Byske. Då presenterar vi de planerade åtgärderna och du har även möjlighet att lämna synpunkter på projektet. Läs mer om samrådet här.

2 oktober 2017

Samråd har genomförts med ett antal olika intressenter. Ytterligare ett samråd för allmänheten planeras att hållas under hösten. Parallellt med detta pågår arbetet med att sammanställa ansökan för planerade åtgärder med bland annat teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådet för allmänheten kommer att annonseras i lokala tidningar samt på denna webbsida.

 

19 maj 2017

Nu är fiskvägen öppnad. Fiskräknaren monteras så snart det är möjligt (mkt is). Inför denna säsong har några åtgärder gjorts i den befintliga fiskvägen för att förbättra uppvandringen. De åtgärderna presenteras mer nedan. Vi har också påbörjat tillståndsprocessen för att göra större åtgärder för att förbättra fiskvandringen. De åtgärderna presenteras under rubriken ”Sammanfattning av utredningarna för förbättrade fiskvägar vid Hednäs kraftverk”.

Åtgärder inför säsong 2017 i befintlig fisktrappa:

 • Insteget
  Från instegsluckorna i fack 3 kommer fisken mer direkt upp mot resten av fiskvägen och behöver inte göra en 180 graders sväng. För att nyttja instegsluckan i fack 3 och få en lösning som är mindre känslig för nivåskillnaderna i utloppet ska ett nytt insteg i form av en denilränna installeras. Denilrännan ska följa med vattennivån i utloppet och erbjuda en väg för uppströmsvandrande fisk rakt upp mot fiskvägen. För att utvärdera det nya insteget placeras en extra fiskräknare i facket direkt uppströms från denilrännan.
 • Betongdel
  Eftersom spiraltrappan i fiskvägen förmodligen är en svårare passage för fisken så kan den vara beroende av synen för att passera. Därför har belysning installerats i de två mörka facken.
 • Plåtrännan
  Rännan har klätts in med nät så att fisk inte kan hoppa ut.

Projektet för förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftverk
Fiskvandringsåtgärderna går ut på att fokusera åtgärderna till spillfåran genom att anlägga en naturliknande fiskväg som mynnar i spillfåran, kombinerat med åtgärder som säkerställer att vandringsfisken vandrar upp i spillfåran. Vidare anläggs ett fingaller med avledare framför intaget där det avledda flödet även tappas i spillfåran.

Nedströmsvandring
För att förbättra möjligheten för nedströmsvandrande fisk att passera Hednäs kraftverk planeras ett låglutande fingaller i form av ett så kallat alfa-galler att installeras vid intaget. . Genom öppningar i fingallret leds fisk via en fallränna till spilllfåran. Den övre delen av befintlig fiskväg byggs om och används som fallränna för nedströmsvandrande fisk.

Uppströmsvandring
För att förbättra möjligheten för uppströmsvandrande fisk planeras en naturlik fiskväg, ett så kallat omlöp. Omlöpet ska sträcka sig från magasinet uppströms dammen till spillfåran nedströms utskovsluckorna. Flödet i spillfåra och omlöp anpassas för att storvuxen laxfisk ska kunna vandra upp via spillfåra och omlöp. För att hindra uppvandrande fisk att gå upp i utloppskanalen mot kraftverket och istället styra dem mot spillfåran så anläggs en fysisk barriär i nedströms ände av utloppskanalen.

Samråd
Samråd med Länsstyrelsen kring planerade åtgärder genomfördes i början av maj. Samråd med kommunen och lokala fiskevårdsområden kommer att ske i slutet av maj. Ytterligare samråd, bland annat för allmänheten, planeras att hållas till hösten 2017.

 

7 mars 2017

Nedströmsvandring:
Efter utredning av Norconsult har det beslutats att gå vidare med förslaget att installera ett fingaller i form av ett så kallat alfa-galler vid intaget till Hednäs kraftverk. Valet av alfa-galler före ett så kallat beta-galler beror på att alfa-galler anses ha likvärdig funktionen för nedvandrande fisk men ryms i befintligt intag. Dessutom bedömer man att skräp går att hantera på ett bättre sätt med ett alfagaller.

Uppströmsvandring:
För uppströmsvandring har beslutats att gå vidare med förslaget att anlägga en naturlik fiskväg, ett så kallat omlöp. Omlöpet ska sträcka sig från magasinet uppströms dammen till spillfåran nedströms utskovsluckorna.

Nu pågår arbetet med att ta fram en teknisk beskrivning och samrådshandlingar. Samråd kommer att börja genomföras under våren 2017. Planen är att tillståndsansökan för åtgärderna skickas in hösten 2017.

Befintlig fisktrappa:
Inför årets säsong kommer följande åtgärder att genomföras på befintlig fiskväg:

 • Insteget
  Insteget anses vara den viktigaste delen att åtgärda. Från instegsluckorna i fack 3 kommer fisken mer direkt upp mot resten av fiskvägen och behöver inte göra en 180 graders sväng. För att nyttja instegsluckan i fack 3 och få en lösning som är mindre känslig för nivåskillnaderna i utloppet kommer en denilränna som ansluter till lucka 3 i fiskvägen att installeras. Åtgärden kommer att utvärderas under 2017.
 • Betongdel
  Eftersom spiraltrappan i fiskvägen förmodligen är en svårare passage för fisken så kan den vara beroende av synen för att passera. Idag är de två första facken mörka. Därför ska ljus installeras i de två mörka facken.
 • Plåtrännan
  Rännan ska kläs in så att fisk inte kan hoppa ut.

 

3 mars 2017

Sammanfattning av resultaten från ekolodsundersökning i Hednäs 2016

Bakgrund:
I anslutning till att beslut togs våren 2016 om åtgärder för att förbättra fiskvandringen förbi Hednäs kraftverk bestämdes även att en undersökning med ekolodskamera skulle genomföras nedströms stationen. Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om hur mycket fisk som befinner sig nedströms stationen och hur de beter sig vid olika flödessituationer. En ekolodskamera av märket Simsonar installerades 9 juni 2016 och var på plats till 28 september. Kameran placerades i nedre delen av utloppet och installation och undersökning genomfördes av Simsonar.

Metod och analys:
Kameran filmade kontinuerligt förutom några kortare avbrott. Bildkvalité och placering av kameran var enligt Simsonar bra eftersom hela utloppets bredd filmades och det var lite turbulens i vattnet. Alla föremål över 40 cm räknades. Materialet analyserades automatiskt och kvalitétgranskades med hjälp av manuella kontroller. Analys gjordes även kopplat till flöden för de datum då vatten spilldes i spillfåran.

Resultat:
Totalt för hela perioden registrerades ca 43 000 objekt som var längre än 40 cm, de flesta mellan 70-90 cm långa. Störst aktivitet observerades i slutet av juni och i mitten av juli. Det var en stor differens mellan antalet objekt som passerade uppströms mot de som passerade nedströms. Totalt efter hela perioden var det ca 13 000 fler objekt som observerats på väg uppströms jämfört med på väg nedströms.

Slutsats:
Det stora antalet registreringar visar att fisk rörde sig mycket fram och tillbaka i detta område.  Skillnaden i registreringar mellan uppvandrande och nedvandrande antas bero på att nedvandrande fisk passerat kameran utan att registreras. Det går inte att säga något om antalet fisk i området utifrån denna undersökning, däremot antyder den höga aktiviten fram och tillbaka på att fisk på väg uppströms har haft svårt att hitta ingången till fiskvägen.

Undersökningen visar att fisk fanns i området från mitten av juni med störst aktivitetet i slutet av juni och mitten av juli. Analysen av registreringar kopplade till flöden visar att aktiviteten ökade vid flödesförändringar.

Se hela rapporten.

25 november 2016

Nedströmsvandring:
Norconsult har fått i uppdrag att utreda lösning för fingaller i Hednäs. I förstudien togs det fram ett förslag på betagaller men både Skellefteå Kraft och delar av referensgruppen var tveksamma till den lösningen. Därför görs en utredning för att se om ett alfa- eller betagaller är bäst att installera i Hednäs. Utredningen ska vara klar till nyår och därefter ska beslut tas om vilken lösning som man går vidare med.

Uppströmsvandring:
Norconsult har även fått i uppdrag att utreda lösning för uppströmsvandring från spillfåran via antingen en teknisk fiskväg som ansluter till befintlig fisktrappa eller ett omlöp. Utredningen ska ge svar på om en teknisk fiskväg från spillfåran till befintlig fisktrappa eller ett omlöp är bästa lösningen i Hednäs. Även denna utredning ska vara klar till nyår och därefter tas beslut om vilken lösning som man går vidare med.

Nästa steg för åtgärder för förbättrad nedströms- och uppströmsvandring blir sedan att ta fram en teknisk beskrivning och genomföra samråd. Planen är att tillståndsansökan för åtgärderna skickas in hösten 2017 för att fältarbeten till miljökonsekvensbeskrivningen först ska kunna utföras under barmarkssäsong 2017.

Befintlig fisktrappa:
Vi har diskuterat möjliga åtgärder i befintlig fisktrappa utifrån trappans olika delar:

 • Insteget
  Insteget anses vara den viktigaste delen att åtgärda. Från instegsluckorna i fack 3 kommer fisken mer direkt upp mot resten av fiskvägen och behöver inte göra en 180 graders sväng. I fiskvägen vid Bergnäsdammen har undersökningar visat att det vandrar ganska mycket fisk. Den består av en denilränna som övergår i en kammartrappa. Som första åtgärd håller ett förslag på att tas fram på en denilränna som ansluter till lucka 3 i fiskvägen i Hednäs. Genom den skulle man få ett insteg som är mindre nivåkänsligt och med en bättre vinkel mot utloppet.
 • Betongdel
  Eftersom spiraltrappan i fiskvägen förmodligen är en svårare passage för fisken så kan den vara beroende av synen för att passera. Idag är de två första facken mörka. Därför ska ljus installeras i de två mörka facken.
 • Plåtrännan
  Rännan ska kläs in så att fisk inte kan hoppa ut. För att ytterligare förhindra att fisk hoppar fel så ska flödessimuleringar genomföras för att ta fram förslag på åtgärder som minskar flödeshastigheten och motverkar turbulens.

Under 2017 har totalt 162 fiskar passerat uppströms förbi Hednäs kraftverk. Av dessa var 108 stycken lax och 54 havsöring. Här kan du se diagram och historik över fiskvandringen i Hednäs.

Vittjning av fisk i spillfåra

Cirka 80 laxfiskar har vittjats från spillfåran vid tre olika tillfällen. Den största andelen fisk vittjades efter ett spill i slutet av juni som berodde på en störning i maskinen. Eftersom vi behövde reservdelar blev det stoppet ovanligt långt och vi var tvungna att spilla i tre dagar. Tyvärr inträffade detta spill vid ett tillfälle då den uppvandrande laxfisken i Åbyälven brukar börja passera Hednäs kraftverk. Fisken som vittjas bärs till närmaste vatten vilket mestadels är befintlig fiskväg eller utloppet.

Vi jobbar naturligtvis för att i första hand förebygga spill. Tyvärr är det inte alltid möjligt att undvika. För att om möjligt minska behov av hantering av fisk i spillfåran så planerar vi att inför 2018 ändra lite i rutinerna efter att vatten spillts. Fram till nu har vittjning av spillfåran skett så snart spillet upphört.  Sedan ett par år tillbaka lämnas också ett mindre vattenflöde kvar i spillfåran efter spill för att fisk som kan ha vandrat upp ska ha syresatt vatten. Om det under 2018 sker ett spill som lockar upp fisk i spillfåran så planerar vi att låta ett minspill vara kvar under något dygn för att fisken ska ha möjlighet att självmant vandra ner från spillfåran. De fiskar som inte lämnar spillfåran självmant kommer att vittjas. Förhoppningsvis kommer detta att leda till att mindre fisk behöver hanteras.

Syftet med planerade åtgärder för förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftverk är bland annat att lösa problemet med att fisk blir kvar i spillfåran efter spill. Med de planerade åtgärderna kommer det alltid att finnas ett vattenflöde i spillfåran och fisken kan ta sig från spillfåran via omlöpet upp ovanför dammen. Vi hoppas att vi så snart som möjligt ska få tillstånd för planerade åtgärder så att vi kan börja bygga de nya fiskvandringslösningarna.

Åtgärder i befintlig fiskväg

Inför säsong 2017 sattes belysning in i de mörka facken i betongdelen på befintlig fiskväg och den övre delen som består av en plåtränna kläddes in med nät så fisk inte kan hoppa ut. Uppföljning med en extra fiskräknare längst ned i fiskvägen visar att fisk inte vänt tillbaka ned i fiskvägen och ingen fisk har hoppat ur plåtrännan.

För att få ett bättre insteg i befintlig fiskväg som är mindre känslig för nivåskillnaderna i utloppet installerades inför säsong 2017 en så kallad denilränna. Under säsongen har ingången växlats mellan denilränna och befintliga luckor för att utvärdera denilrännans funktion. Avstämningar har skett veckovis under sommaren. Det har även funnits en extra filmkamera för att kunna följa hur denilrännan beter sig vid olika flöden och en extra fiskräknare i facket direkt ovanför denilrännan för att se om det är någon skillnad i uppgång i början av fisktrappan jämfört med i slutet. Denilrännan har legat stadigt i vattnet och vattendjup och anlockningsström har sett bra ut.

Eftersom det största antalet uppvandrande fiskar brukar passera i början av sommaren så användes denilrännan bara i början av säsongen och därefter användes befintliga luckor. Tyvärr blev också den kamera som installerades för att följa denilrännan vid olika flöden stulen i mitten av sommaren.

Det går inte att dra några tydliga slutsatser från uppföljningen av denilrännan utifrån resultatet för 2017. Därför kommer denilrännan att följas upp även under 2018.

Utredning fiskvägar 2016-2017

Denna utredning bygger vidare på förstudien från 2015 och tar upp ytterligare alternativ på fiskvandringslösningar. Alternativen som utreds syftar till att uppnå passageeffektivitet i nivå med referensförhållanden samt att förebygga så att fisk inte lockas upp och fastnar i spillfåran.

Utredningens slutsatser och rekommendationer
Utredningen rekommenderar en naturliknande fiskväg som mynnar i spillfåran tillsammans med en fysisk barriär i utloppet och en förändrad tappning för att locka upp fisk i spillfåran. Som skydd för nedvandrande fisk rekommenderas ett lågt lutande alfagaller som leder nedvandrande fisk till spillfåran via den befintliga fiskvägen som byggs om. Att nyttja den befintliga fiskvägen för avledning har stora fördelar då betydligt mindre ombyggnader krävs jämfört med om en helt ny avledare ska anläggas. Vidare innebär detta även fördelar i och med att allt spill fokuseras i spillfåran.

Utredningen ligger till grund för de åtgärder som nu planeras genomföras. Skellefteå Kraft har påbörjat tillståndsprocessen för åtgärderna och planerar att lämna in en ansökan innan årsskiftet.

Nedströmsvandring
För att förbättra möjligheten för nedströmsvandrade fisk att passera Hednäs kraftverk planeras ett låglutande fingaller  i form av ett så kallat alfa-galler att installeras vid intaget. Genom öppningar i fingallret leds fisk via en fallränna till spillfåran. Den övre delen av befintlig fiskväg byggs om och används som fallränna för nedströmsvandrande fisk.

Uppströmsvandring
För att förbättra möjligheten för uppströmsvandrande fisk planeras en naturlik fiskväg, ett så kallat omlöp. Omlöpet ska sträcka sig från magasinet uppströms dammen till spillfåran nedströms utskovsluckorna. Flödet i spillfåran och omlöp anpassas för att storvuxen laxfisk ska kunna vandra upp via spillfåra och omlöp. För att hindra uppvandrande fisk att gå upp i utloppskanalen mot kraftstationen och istället styra dem mot spillfåran så anläggs en fysisk barriär i nedströms ände av utloppskanalen.

Här kan du läsa utredningen i pdf-format.
Här ser du en bild av hur omlöpet vid Hednäs kraftstation är planerat att se ut.

Förstudie fiskvägar

Uppdraget var att utreda vilka åtgärder som skulle krävas för att erbjuda fiskvandringsmöjligheter förbi Hednäs kraftverk, både uppström och nedströms, i nivå med referensförhållandet, det vill säga utan kraftverk.

Som underlag fanns en utredning av referensförhållandet för fiskvandring vid Storfallet (nuvarande Hednäs kraftverk). Lax och öring bedöms ha passerat Storfallet med liten eller ingen fördröjning vid gynnsam vattentemperatur och vattenföring. Däremot bedöms inga andra arter ha kunnat vandra uppströms. Referensförhållandet visar alltså på vissa begränsningar avseende uppvandrande fisk.

Utredningen tog fram två alternativ på åtgärder för uppströmsvandring och ett alternativ för nedströmsvandring.

För uppströmsvandring var ett alternativ att riva nuvarande kammartrappa och istället bygga en dubbelslistränna med två förgreningar, en gren till utloppet och den andra till spillfåran. Det andra alternativet för uppströmsvandring var att riva nuvarande kammartrappa och istället bygga en dubbelslitsränna som går till utloppet. Från spillfåran skulle ett omlöp installeras. För nedströmsvandring föreslogs installation av fingaller.

Utredningens slutsatser och rekommendationer

Det konstateras att det inte är enkelt att hitta åtgärder för att uppnå fiskvandring som är jämförbar med naturliga förhållanden, särskilt vad gäller nedströmspassage. Däremot finns goda erfarenheter och projekt att dra lärdom av. När åtgärderna genomförts bedöms kraftverkets påverkan på laxfiskbeståndet i Åbyälven bli så pass liten att inverkan torde vara försumbar.

Eftersom investeringarna är så pass höga och befintlig kammartrappa i grunden är en potentiellt väl fungerande lösning så rekommenderas att man bör överväga att inledningsvis förenkla förslagen genom att prioritera fiskväg från spillfåran, göra åtgärder i befintlig kammartrappa samt installera fingaller.

Fiskvägen

Från byggandet av kraftstationen i Hednäs 1920 fram till 1995 då fiskvägen byggdes så kunde ingen fisk passera Hednäs kraftstation. Med fiskvägen som Skellefteå Kraft byggde i Hednäs kraftstation kom möjligheten tillbaka för laxfiskar att passera uppströms Hednäs.

Fiskvägen i Hednäs är 150 meter lång och av typen kammartrappa. Längst upp finns en fiskräknare installerad som sedan 2008 har en filmkamera vilket gör det möjligt att särskilja lax och öring.

Se diagram över fiskvandringen

Smoltavledaren

Sedan 2003 har det funnits en smoltavledare på plats i Hednäs. Den togs fram med hjälp av flera konsulter och Fiskeriverkets utredningskontor i Luleå (numera Vatten- och fiskeenheten vid Länsstyrelsen) och har sedan installationen justerats och utvecklats. De senaste åren har smoltavledaren utgjorts av en skärmvägg nedsänkt i vattnet och en skuggspärr. Skuggspärren är till för att smolten ska undvika att gå in i det mörklagda området framför intaget och istället söka sig till den ljusa delen, som ansluter till fiskvägen. Genom märkningsförsök som utfördes 2003-2011 beräknade Fiskeriverket att ca 10 – 30 procent av utvandrande smolt har passerat genom fiskvägen. Resterande går ut via turbinen eller spill.

Under 2013 genomfördes en utredning om det är möjligt att låta smolt vandra förbi anläggningen genom att man stänger kraftstationen och spiller vatten via utskoven istället. Dammluckorna i Hednäs öppnas nedifrån och upp och spillet kommer därigenom vid botten av luckorna, så kallad bottentappning. . En sammanställning av tidigare undersökningar visade att smolt undviker att vandra via bottentappning.  I samma utredning gjordes även en beräkning av dödlighet på grund av turbinbladsträff enligt Leonardssons modell (2012) vilken indikerade att dödligheten för fisk med längd ca 15 cm (motsvarande smoltstorlek) uppgår till ca 15 – 30 procent. Eftersom tidigare undersökningar visade att smolt undviker att vandra via bottentappning och att spillet dessutom skulle behöva ske under en ganska lång period så blev slutsatsen av  utredningen att smoltutvandring via spill i bottenutskoven inte är en bra lösning.

I Havs- och vattenmyndighetens underlagsrapport för vägledning om bästa möjliga teknik för upp- och nedströmspassage av fisk (HaV rapport 2013:14) konstateras att fysiska avledare för nedströmspassage är bättre än så kallade beteendeavledare. Därför har Skellefteå Kraft beslutat att byta ut den befintliga smoltavledaren till ett fingaller.

Gjutningar i spillfåran

Skellefteå Kraft ordnade i maj 2011 ett möte angående fiskvägen i Hednäs. Närvarande var bland annat flertalet representanter från Åby älvs nedre och övre FVO samt representanter från Fritidskontoret i Skellefteå och dåvarande Fiskeriverket i Luleå. På mötet diskuterades problemet med att bland de fiskar som vid spill sökt sig upp i torrfåran vid stationen blev en del kvar i de pooler/grytor som fortfarande var vattenfyllda när spillet upphörde.

Skellefteå Kraft hade en rutin att personal gick ut och kontrollerade spillfåran efter spill som varade längre än tre timmar. En komplicerande faktor var att poolerna var relativt stora och djupa, med en varierad bottenstruktur som medfört att fisken haft goda möjligheter att gömma sig.

Skellefteå Kraft åtog sig att undersöka om man kunde fylla igen groparna i torrfåran. Det skickades in en anmälan för åtgärder i januari 2012 och beslut kom i september samma år. På grund av höga flöden i älven kunde åtgärden inte utföras under 2012 utan först 2013, då grytorna gjöts igen.

Uppföljning av åtgärden genomfördes 2014. Den visade att all fisk inte följde med vattnet tillbaka efter spill utan fortfarande blev kvar i spillfåran. Direkt efter uppföljningen ändrades rutinen efter spill så att luckorna inte stängs helt när flödet minskar utan lämnas med en liten öppning så ett flöde på ca 1m3/s fortsätter i spillfåran. På så sätt har eventuell fisk i spillfåran syresatt vatten att stå i. Spillet lämnas tills personal varit på platsen och lyft bort eventuella fiskar från spillfåran. Vittjningen sker minst två gånger efter spill.

Här hittar du frågor och svar om Hednäs kraftverk och de planerade åtgärderna för att förbättra fiskvandringen.

fiskdiagramSe diagram och historik över fiskvandringen i Hednäs.