Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar Åbyälven

Skellefteå Kraft har tagit ett inriktningsbeslut för kraftverket Hednäs i Åbyälven inför prövningen inom ramen för Nationella planen (NAP).

Vårt beslut innebär att Skellefteå Kraft planerar att, när Åbyälven ska prövas under 2023, ansöka om ett återkallande av tillståndet för fortsatt drift för kraftverket i Hednäs. Detta innebär sannolikt i förlängningen att kraftverket kommer att rivas ut.

Vi bedömer att en avveckling av Hednäs skapar förutsättningar för en bättre vattenmiljö lokalt, den naturliga vandringen för lax och öring kan återskapas och där dammen finns idag kommer det att bli en strömvattenmiljö vilken gynnar både fisk, insekter och filtrerare.

De skärpta miljökraven och framtida kontrollinsatser gör samtidigt att det inte är ekonomiskt hållbart att behålla anläggningen givet de investeringar som vi behöver göra för att leva upp till de nya kraven.

I samband med de pågående och kommande omprövningarna är det viktigt för Skellefteå Kraft att komma fram till ett beslut som balanserar vattenkraftens viktiga reglerbara roll i elsystemet och den lokala miljöpåverkan. Givet dessa grundförutsättningar gör vi en sammanvägd bedömning.

Ansökan om omprövning ska enligt den nationella tidplanen vara inlämnad till Mark- och miljödomstolen senast den 1/6 2024. Hur lång tid prövningen kommer att ta är svårt att säga men man kan räkna med att processen i domstolen kan ta minst ett år..

Det vore förstås lättare för Skellefteå Kraft att avyttra kraftverket och låta någon annan ta ansvar inför NAP-prövningen och eventuell utrivning. Men vi har som ambition som företag att vi ska ta fullt ansvar för vår verksamhet och dess påverkan samt att bidra till regionens positiva utveckling.

Skellefteå Kraft gör löpande utvärderingar av våra anläggningar när det kommer till miljöeffekter, produktionsförmåga, reglerbarhet och renoveringsbehov, vilket vi också har gjort under detta förberedande arbete. Förutsättningar för våra anläggningar kan förändras över tid. Vi ser nu att åtgärderna som krävs för att möte de moderna miljövillkoren inte är rimliga givet den elsystemsnytta kraftverket har. Så den samlade bedömningen är att vi inte ser en grund för fortsatt drift för Hednäs.

Vi utvärderar löpande våra kraftverk, det gäller även Hednäs. Förutsättningarna förändras över tid för våra anläggningar. För att vi ska leva upp till de moderna miljökraven, som blir allt mer omfattande, har vi kommit till slutsatsen att lämpligaste vägen framåt för Hednäs är en utrivning.

Vår inställning har hela tiden varit att vår verksamhets påverkan ska vara så liten som möjligt givet anläggningens förutsättningar. De åtgärder vi har gjort i Hednäs genom åren har lett till förbättringar och gett oss värdefull kunskap.

Vi är övertygade om att de åtgärder vi tidigare har planerat för skulle ha resulterat i ett säkert sätt för fisk att ta sig förbi Hednäs både uppströms och nedströms.

Normalårsproduktion för Hednäs ligger på 9 GWh. Efter de kommande miljöåtgärder som vi tror skulle krävas för att fortsätta driva anläggningen enligt de moderna miljökraven, skulle vi tappa mellan 1,5-2 GWh av årsproduktionen.

Medan vi förlorar energiproduktion i detta fall så genomför vi dock stora satsningar i anläggningar i Skellefteälven, Rengård och Finnfors. Dessa satsningar innebär att Skellefteå Krafts vattenkraft växer i effektkapacitet och reglerförmåga, vilket är två funktioner som vattenkraften bidrar till i framtidens energisystem.

Produktionsförlusten av Hednäs har en ganska liten påverkan på elnätet lokalt och regionalt.

Först är det viktigt att påminna om att elförsörjningen inte bara bygger på lokal produktion, utan hänger ihop i ett större samverkande system.

Den lokala elförsörjningen är god och en hel del av den el som produceras i det aktuella området exporteras vidare. Vi ser ingen risk att det ska uppstå elbrist lokalt på grund av produktionsförlusten som sker om Hednäs rivs.

Det går dock inte att blunda för att varje vattenkraftverk som försvinner i samband med den kommande prövningen innebär förlorad förnybar kraft, vilket påverkar den nationella energiförsörjningen. Därför är det viktigt att de prövande myndigheterna också följer lagen och lagstiftarens intentioner och gör en rimlig avvägning mellan vattenkraftens viktiga reglerbara roll i elsystemet och den lokala miljöpåverkan.

Skellefteå Kraft ser en fortsatt stor potential i vattenkraften. Den bidrar till förnybar- och reglerbar elproduktion som är en förutsättning för att Sverige ska kunna elektrifiera samhället och bekämpa klimatförändringarna som är vår tids största utmaning. Generellt vill vi öka kapaciteten i vattenkraften i Sverige men bedömer varje kraftverk utifrån sina meriter.

Vi har exempelvis påbörjat en utbyggnad av effekten i ett av vårt kraftverk, Rengård, i Skellefteälven, i syfte att öka reglerförmågan för att stödja elsystemets utveckling. En investering på 900 miljoner kronor. Detta väntas leda till fördubbling av kraftverkets effekt, från 35 till 70 MW.

Vi är positiva till att vattenkraften prövas enligt NAP men detta under förutsättning att de prövande myndigheterna också följer lagen och lagstiftarens intentioner. I detta är det viktigt att det görs en rimlig avvägning mellan vattenkraftens viktiga reglerbara roll i elsystemet och den lokala miljöpåverkan. Om den avvägningen uteblir så kommer Sverige gå miste om allt för mycket vattenkraftproduktion – en förutsättning för samhällets elektrifiering.

I vår utvärdering ser vi att Hednäs, som strömvattenkraftverk, inte hör till den vattenkraft som bidrar mest till den reglernytta och effekt som vi ser att vattenkraften behöver bidra med till energisystemet – nu och i framtiden. De förändringar som den kommande prövningen medför innebär också att vi inte ser en möjlighet att driva anläggningen på ett ekonomiskt hållbart sätt i framtiden.

Vi behandlar varje kraftverk för sig och ett beslut i ett kraftverk kan inte tolkas som en generell åtgärd för andra kraftverk. Våra beslut är baserade på utredningar, analyser och samråd för det specifika kraftverket. Vad vi kan säga är att Skellefteå Kraft ser en fortsatt stor potential i vattenkraften. Den bidrar till förnybar- och reglerbar elproduktion som är en förutsättning för att Sverige ska kunna elektrifiera samhället och bekämpa klimatförändringarna som är vår tids största utmaning. Generellt vill vi öka kapaciteten i vattenkraften i Sverige men bedömer varje kraftverk utifrån sina meriter.

Vi bedömer att en avveckling av Hednäs skapar förutsättningar för en bättre vattenmiljö.

Efter en utrivning av anläggningen i Hednäs så ska vi återskapa den naturliga vandringen som en gång varit på platsen, så att till exempel lax och öring till fullo kan utnyttja de livsmiljöer som finns uppströms. Detta kommer också att gynna de fiskarnas population.

Där dammen finns i dag kommer det att bli ett strömvattenhabitat, där strömvattenmiljöer kommer att återskapas, vilket gynnar de flesta strömvattenlevande arterna, vilket förutom fiskar även innefattar till exempel insekter och filtrerare.

Skellefteå Kraft har som verksamhetsutövare i älven ett visst ansvar för älvens lax.

Åbyälvens laxbestånd beräknas sedan 1970-talet ha utvecklats positivt, lika snabbt som i till exempel Byskeälven.

De har med åren blivit tydligt att förutsättningarna för såväl uppströms som nedströms fiskvandring förbi kraftverket kan förbättras.

Därför planerade Skellefteå Kraft att genomföra en rad olika fiskvandringsåtgärder vid kraftverket. Nu har förutsättningarna förändrats och vi har tagit ett inriktningsbeslut om utrivning av Hednäs vattenkraftverk, vilket i sin tur innebär att de planerade fiskvandringsåtgärderna inte blir aktuella.

All produktion av el medför någon form av miljöpåverkan och vattenkraft påverkar miljön i de vattensystem där kraftverken finns.

Vattenkraftsproduktionen, liksom den prövning med hjälp av moderna miljövillkor som snart ska inledas, handlar om att väga den lokala miljöpåverkan mot samhällets behov av förnybar energi och det som denna energi möjliggör i form av den gröna omställningen.

Det är svårt att säga i dagsläget. Först när ett domstolsbeslut om vad de moderna miljövillkoren kräver och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas är det möjligt att säga vilka kostnaderna kommer att bli.

Det är många olika faktorer som ligger bakom detta inriktningsbeslut om rivning av Hednäs. Det handlar främst om allt högre krav och framtida kontrollinsatser som gör att det inte längre är ekonomiskt hållbart att behålla anläggningen.

Det stämmer att vi har möjlighet att söka pengar från Vattenkraftens miljöfond för miljöåtgärder och det gäller även utrivning. Men vi ska också komma ihåg att Skellefteå Kraft är ett av de bolag som har bidragit till finansieringen av Vattenkraftens miljöfond.

Först när det har fattats ett domstolsbeslut om vilka specifika skyddsåtgärder som ska vidtas som det är möjligt att säga exakt på vilken nivå ersättningen från fonden kan komma att ligga på. Skellefteå Kraft är en av finansiärerna av miljöfonden och vi vill att pengarna går dit de gör bästa möjliga miljönytta.

Låt oss börja med att påtala att en utrivning inte är ett enkelt beslut utan att den – liksom drift – också påverkar miljö, närboende och andra intressen. Det är vår avsikt att genomföra detta med så stor hänsyn som möjligt för de som berörs.

I närmaste anslutning till Hednäs vattenkraftverk finns det ganska få närboende, dock har vi givetvis som intension att vi ska ha en dialog med dessa under hela denna process.

Vi har informerat kommunen som är en mycket viktig intressent. De får uttala sig om sin syn men vi har som avsikt att hålla kommunen informerad om denna process.

Vi bedömer inte att en utrivning av kraftverket kommer resultera i förlorade arbetstillfällen.

Under perioden som en utrivning kommer att ske kommer det snarare resultera i nya arbetstillfällen.

Åbyälven

Läs mer om arbetet som vi planerar i Åbyälven.

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften