Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Återställning av mark vid Uljabuouda vindkraftpark

Under 2016 gjordes åtgärder för att återställa mark som använts vid etableringen av Uljabuouda vindkraftpark, exempelvis kranplaner.

Syftet med åtgärderna är att påskynda återväxt av den naturliga kalfjällsvegetationen. Att tillföra organiskt material har bedömts som viktigast för att det ska börja växa på de störda ytorna igen.

– För att de arter, som naturligt växer på fjället, ska trivas är det viktigt att materialet som tillförs inte är för näringsrikt och därför har torv lagts ut berättar Johanna Normark, miljösamordnare.

Det har också gjorts försök med sådd av lokalt insamlat gräsfrö och renlav på några av ytorna. Syftet är att se om det ytterligare kan påskynda återetablering.

I augusti 2017 gjordes en första uppföljning av åtgärden. Uppföljningen visar att de gräsfrön som spridits har grott och etablerat sig bra, med små plantor efter bara ett år. De lavfragment som spridits ligger kvar men bara enstaka delar lever och kan fortsätta växa. Det beror på att den lav som spreds bestod av hela lavdelar och inte bara den yttersta delen av laven, där tillväxten sker. 

Under 2018 kontrollerades översiktligt återetableringen i några provrutor och det kunde konstateras att gräsplantor och lavfragment fanns kvar men de var fortfarande små två år efter sådd. Under hösten 2019, i samband med en anläggningsbesiktning, fotodokumenterades alla provrutorna igen.

Enligt genomförandeplanen för försöket skulle nästa utförliga uppföljning ske under 2021 men uppföljningen tidigarelades och en inventering med fotodokumentation av alla prov- och kontrollytor gjordes  under augusti 2020.

Som ett led i Skellefteå Krafts fortsatta arbete kopplat till att gynna den biologiska mångfalden fortskred arbetet under sommaren 2021 och ytterligare inventeringar genomfördes. Syftet med inventeringarna var dels att identifiera lämpliga områden för mer storskalig återvegetering samt för att fastställa förslag på metoder för återställning beroende på områdenas specifika förutsättningar.

Skellefteå Krafts ambition är att utarbeta ett ekologiskt och kostnadseffektivt sätt för att återställa naturliga vegetationen på markytor som blivit påverkade under byggnationen av vindkraftsparken. Det långsiktiga målet är att återskapa naturlig kalfjällsvegetation, förutsättningar för pollinatörer samt bra renbete inom hela vindkraftsparken, i en högre takt än vad som skulle skett naturligt.

Skellefteå Krafts uttalade mål att arbeta för att gynna biologisk mångfald har lett till att förslag har tagits fram med målet att gynna blommande kärlväxter och pollinatörer inom parkområdet. Genom att gynna pollinatörer i området bedöms även fågellivet inom parkområdet gynnas i förlängningen.

Om vår vind­kraft