Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Frågor och svar Piteälven

Inför den kommande prövningen av Piteälven har vi beslutat för att ansöka om nya miljövillkor för Sikfors kraftverk. Då omprövningen omfattar hela Piteälven kommer vi samtidigt att ansöka om ett återkallande av tillstånden för regleringsdammarna Malmesjaure, Rappen-Labbas och Pieskejaure. Det kommer sannolikt i förlängningen att innebära en utrivning av dessa anläggningar.

Sikfors

Vi ser att Sikfors kraftverk kan producera stora volymer förnybar energi som skapar stor samhällsnytta. Vi bedömer också att vi har förutsättningar att kombinera det med att fortsätta ha en väl fungerande uppströmsvandring för lax och öring.

Vilka miljövillkor som vi kommer att ansöka om för Sikfors är ännu inte bestämt. Vi är mitt uppe i en samverkansprocess med bland annat Länsstyrelsen i Norrbotten, berörda kommuner och intresseorganisationer. Samtidig pågår ett intensivt arbete med att analysera och kartlägga de befintliga förutsättningarna vid Sikfors. Innan vi har kommit längre i dessa processer så går det inte att säga vilka moderna miljövillkor vi kommer att ansöka om.

I samband med de pågående och kommande omprövningarna är det viktigt för Skellefteå Kraft att komma fram till ett beslut som balanserar vattenkraftens viktiga reglerbara roll i elsystemet och den lokala miljöpåverkan. Givet dessa grundförutsättningar gör vi en sammanvägd bedömning.

Vi vill generellt värna vattenkraftproduktionen men ser i vissa fall att den produktion som en del anläggningar producerar inte står i proportion till den miljöpåverkan de medför. Och heller inte kan uppnås med rimliga insatser.

Med Sikfors är det tvärtom, där har vi en viktig produktion samtidigt som vi bedömer att vi har en redan pågående och framgångsrik process gällande fiskvandringsfrågan som vi anser har förutsättningar att kombinera storskalig elproduktion med förbättrad fiskvandringsmöjlighet.

Vi kommer att inleda med att skicka in en ansökan för omprövning av Piteälven i september 2023. Hur lång tid prövningen kommer att ta kan vi i dagsläget inte säga något om. Att pröva vattendrag enligt den Nationella planen för vattenkraft är något som aldrig har gjorts tidigare, så det finns inte heller några exempel att luta sig mot.

Regleringsdammarna Malmesjaure, Rappen-Labbas och Pieskejaure

Besluten grundar sig med utgångspunkt i de kommande moderna miljötillstånden och de tre regleringsdammarna är förhållandevis små och ger ett litet bidrag till produktion och reglerförmåga vid Sikfors kraftverk. Vår samlade bedömning är att de åtgärder som behövs överstiger dess energisystemsnytta.

En avveckling av dammarna skulle skapa förutsättningar för en bättre vattenmiljö lokalt, den naturliga fiskvandringen kan återskapas och där dammarna finns idag kommer det att bli en strömvattenmiljö vilken gynnar både fisk, insekter och filtrerare.

Vår bedömning är att utrivningen av reglerdammarna marginellt kommer påverka produktionen i Sikfors och som helhet kommer energisystemet stå opåverkat.

De närboende kan räkna med en återgång av vattennivåer och flöden till mera naturliga variationer som andra sjöarna och vattendragen i området har.

Det är svårt att säga i dagsläget. Först när ett domstolsbeslut om vad de moderna miljövillkoren kräver och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas är det möjligt att säga vilka kostnaderna kommer att bli.

Det är många olika faktorer som ligger bakom detta inriktningsbeslut om rivning av regleringsdammarna som ger ett allt för litet bidrag till produktion och reglerförmåga vid Sikfors kraftverk enligt vår bedömning.

Det stämmer att vi har möjlighet att söka pengar från Vattenkraftens miljöfond för miljöåtgärder och det gäller även utrivning. Skellefteå Kraft är en av finansiärerna av miljöfonden och vi vill att pengarna går dit de gör bästa möjliga miljönytta.

Piteälven

Läs mer om arbetet som vi planerar i Piteälven.

Nationell plan för

Omprövning av vattenkraften