Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

”Tillsammans vill vi visa vägen”

Joachim Nordin , Vd

Vd Joachim Nordin och styrelseordförande Fredrik Lundberg har tillsammans summerat 2021. Vilka händelser har särskilt präglat året och hur har det gått för Skellefteå Kraft?

Joachim:

2021 har liksom 2020 förstås präglats av coronapandemin. För oss som energibolag också av en energi- och miljöpolitik som varit än mer i centrum än tidigare, med fokus på både EU:s gröna giv och på Sveriges utmaningar för tillräcklig produktion och distribution av förnybar el. Och förstås av den fortsatt snabba utvecklingen i vår egen stad och region. För företagets del tycker jag vi ska vara stolta över att vi kunnat hantera pandemin väl och levererat på vårt uppdrag med kvalitet, med fortsatt nöjda kunder och ett bra ekonomiskt resultat. Samtidigt har vi hållit uppe takten i affärsinnovation och utvecklingsarbete för morgondagens energiförsörjning och hållbar mobilitet.

Fredrik:

Jag tillträdde mitt uppdrag som styrelseordförande i maj – ett fantastiskt roligt uppdrag. Skellefteå Kraft befinner sig verkligen i händelsernas centrum, lokalt såväl som regionalt och nationellt. Satsningarna på elektrifierad mobilitet, reinvesteringarna i vattenkraften och det fortsatta arbetet med torvavvecklingen är några stora verksamhetsfrågor som varit tydligt i fokus.

Vilken roll har Skellefteå Kraft för en hållbar samhällsutveckling lokalt och regionalt?

Fredrik:

Skellefteå Kraft är en förutsättning för utvecklingen av ett hållbart Skellefteå och en hållbar region. Företaget är en spindel i nätet för utvecklingen av en fungerande infrastruktur och etableringen av de gröna industrier som väljer att satsa här hos oss, och som pådrivande aktör för elektrifierade transporter. Med det närmare samarbetet med kommunen och plattformen Sustainable Skellefteå kan Skellefteå Kraft komma in tidigare i processerna för samhällsplanering och också bidra mer som kunskapspartner.

Joachim:

Tillsammans med kommunen vill vi bygga en långsiktigt hållbar stad som också visar vägen för andra. Här har vi möjligheten att testa nya lösningar och affärsidéer. Två milstolpar från året är öppningen av stadens hållbara flaggskepp Sara kulturhus, byggt i trä och med nya smarta energilösningar, och beslutet att etablera kompetenscentret Arctic Center of Energy för ny teknik och innovation.

…och för Sveriges hållbara energiförsörjning?

Fredrik:

För vår del råder inget tvivel om att den förnybara energin är den mest effektiva och lönsamma, och att vattenkraften ger en viktig grund för hållbar elektrifiering. Potentialen finns att klara framtidens fördubblade elbehov, förutsatt att vi löser utmaningarna med produktionskapacitet, distribution och de långa ledtider som idag hejdar utbyggnaden. Den förnybara kraft som produceras här i norr är idag till stor del instängd och kan inte nyttjas i söder där behovet finns.

Joachim:

Regeringens elektrifieringsstrategi pekar i rätt riktning men knäckfrågan om distribution återstår att lösa. Även längs Norrlandskusten behövs snabb utbyggnad av elnätet för att möta efterfrågan från nya elintensiva industrier. Vi välkomnar Svenska Kraftnäts föreslagna investeringspaket ”Norrlandskusten” som presenterades i januari 2022, och hoppas att regeringen ställer sig bakom satsningen. Vi bevakar fortsatt EU:s politik kring framför allt vattenkraften, ryggraden i vår reglerbara energiförsörjning, och frågor om bioråvarans prioriterade användningsområden. Många av våra kunder vill också veta vårt förhållningssätt och vår prestanda i förhållande till nya regelverk såsom EU:s taxonomi.

Vad krävs av Skellefteå Kraft för att vara ett hållbart företag och en attraktiv arbetsplats?

Joachim:

Att vi fortsätter ta ansvar för vår verksamhets påverkan på människor och miljö. Fortsatt avveckling av torven, ökad kunskap och satsning på biologisk mångfald samt tydligare mål för klimatpåverkan och resurseffektivitet är viktiga delar i miljöarbetet. På den sociala sidan behöver vi fortsätta arbetet med hantering av hållbarhetsrisker i leverantörskedjan och, inte minst, säkerställa att vi är en riktigt bra och attraktiv arbetsplats för dagens och morgondagens medarbetare. Pandemin och en hög förändringstakt har varit energikrävande och utmanande för många. Vi värnar vår position som en hållbar arbetsplats där hälsa och välbefinnande går först, övertygade om att det är vad som håller i längden!

Fredrik:

Att lyckas med kompetensförsörjningen och säkra en god arbetsmiljö är avgörande. Många företag vill nu anställa fler här i Skellefteå, det gäller att företagen försöker samarbeta istället för att konkurrera. Att som samhällsägt bolag fortsätta hålla hög etik och värna goda relationer med närboende är också viktigt. Samt inte minst jobba vidare med hållbar och innovativ affärsutveckling i riktning mot minskat beroende av föränderliga elpriser.