”Rätt rustade med siktet framåt”

Joachim Nordin, Vd


2020 har för oss alla präglats av covid-19 och pandemin.
För oss som energibolag också av historiskt låga elpriser och en uppgraderad diskussion om Sveriges elnät och förutsättningar för hållbar energiförsörjning. I Skellefteå och vår region har samtidigt den snabba expansionen fortsatt, med Skellefteå Kraft som central möjliggörare.

Fungerande arbetssätt i pandemitid

Pandemin har inneburit ett rejält test av våra arbetssätt och förmåga till förändring och anpassning. Att det mesta fungerat över förväntan får ses som ett resultat av det förändringsarbete vi gjort de senaste åren med fokus på daglig styrning. I SKI:s årliga kvalitetsmätning får Skellefteå Kraft även för 2020 genomgående höga betyg med topplaceringar i alla kategorier.

Hälsa och arbetsmiljö har länge haft högsta prioritet hos oss, och blev hyperaktuellt 2020. Fokus har varit att undvika smittspridning och se till att hälsan och arbetsmiljön är säker för alla medarbetare som arbetar ute i verksamheten och för dem som fått jobba hemifrån. Vi har lärt oss mycket nytt och inte minst tagit språng vad gäller digitala arbetssätt. Ett stort tack till alla kollegor för anpassningar, engagemang och uthållighet under en tuff tid.

Historiskt låga elpriser

Ett elpris nere på i princip noll påverkar såklart vårt rörelseresultat, som för året landade på cirka 230 Mkr minus. Vi har gjort ett antal åtgärder på kort sikt; sänkt kostnader bland annat genom att revidera rekryteringsplaner och avvakta med vissa projekt och investeringar. Detta är naturligtvis tråkigt, men det viktigaste är att vi håller i längden.

Vi har till stora delar fullföljt vår plan för nya intäktsströmmar och bortfallet på elsidan har delvis kompenserats genom att andra affärsområden gått bra. Jag är stolt över hur vi lyckats säkra företagets finansiella ställning och känner en trygghet i att vi är väl rustade för framtiden.

Utmaningar för förnybar energiförsörjning

Vi tror stenhårt på hållbara förnybara lösningar och att Sverige kan nå målet 100 % förnybar elförsörjning till 2040. Den förnybara energin är den mest effektiva och lönsamma. Samtidigt finns stora utmaningar. Vi välkomnar regeringens elektrifieringsstrategi men knäckfrågan om distribution återstår. Den förnybara kraft som produceras här i norr är till stor del instängd och kan inte nyttjas i söder där behovet finns.

Vi följer förstås också utvecklingen på EU-nivå där nya regleringar riskerar att begränsa vattenkraften som har en avgörande roll som grönt batteri för framtidens energiförsörjning. Skellefteå Krafts ingång i den energi- och miljöpolitiska dialogen är att främja fortsatt utbyggnad av vindkraft, ta tillvara kapaciteten i befintlig vattenkraft och att skyndsamt säkerställa tillräcklig utbyggnad och modernisering av elnätet.

Partnerskap för hållbar affärs- och samhällsutveckling

Under året har vi satsat vidare genom befintliga och nya innovativa partnerskap som bidrar till tillväxten av en smart och hållbar region. Med nya programmet Sustainable Skellefteå tar vi ett helhetsgrepp för att tillsammans med kommunen bygga en hållbar stad. Exempelvis applicerar vi smart teknik från Zero Sun i bygget av Sara kulturhus. En nyhet från slutet av året jag särskilt vill lyfta fram är också vårt samarbete med OKQ8 – Sveriges största satsning på snabbladdstationer för elbilar.

Ett hållbart Skellefteå Kraft

Fortsatt avveckling av torven, kunskapsbaserade åtgärdsplaner för biologisk mångfald och förbättrad struktur för lokala samråd är några områden där viktiga kliv tagits under året. I det interna miljöarbetet har vi lanserat förmånscyklar till personalen vilket fallit väl ut.

Våra medarbetare vittnar om Skellefteå Kraft som ett företag som på riktigt värdesätter individuell motivation, utveckling och balans i livet – oavsett position. Det är jag som vd väldigt glad över.

Avslutningsvis

Sammanfattningsvis lägger vi 2020 till handlingarna som ett ovanligt jobbigt och lärorikt år, där både kunder och medarbetare ger Skellefteå Krafts prestation väl godkänt. Vi ser med tillförsikt på 2021 där pandemin klingar av, där viktiga energipolitiska beslut tas och där vi på Skellefteå Kraft konkretiserar flera hållbara projekt för ett Sustainable Skellefteå

Joachim Nordin, vd

Till toppen
73 queries in 0.000 seconds, using 21.59MB memory
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET