Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Klippen

Planerad justering av minimitappning från Umforsdammen

Skellefteå kraft ansöker hos mark- och miljödomstolen om omprövning av villkoren för minimitappning från Umforsdammen ovan Klippens kraftverk.

Syftet med justeringen av minimitappningen är att ge bättre förutsättningar för öringens fortplantning i strömfåran nedströms Umforsdammen. Öringens lekperiod infaller i början av september. Dagens regelverk får till följd att en stor del av den befruktade rommen som lagts i början av september antingen riskerar att torka ut eller frysa in senare under hösten när flödena justeras. Med en tidigare nedtrappning av flödet från dammen ges bättre förutsättningar för öringen att välja platser för leken som håller vatten även under vinterperioden. 

I dagsläget gäller två nivåer för minimitappning från Umforsdammen. Mellan den 1 juni och den 15 september är minimitappningen 2,0 m3/s, resten av året 0,5 m3/s. Justeringen vi önskar skulle innebära att datumen justeras något, samt att sommarens minimitappning blir något högre så den totala volymen över året är oförändrad. Volymen under sommaren skulle  bli minst 2,5 m3/s från den 15 juni till den 1 september och 0,5 m3/s under resten av året.

Initiativet till ansökan kommer i första hand från fiskerättsägarna i området samt kommunens fiskesamordnare. Skellefteå kraft ser denna åtgärd som ett led i arbetet med förbättrade och förändrade miljövillkor i enlighet med den nationella planen för omprövning av vattenkraften.

Fråga: Hur kommer detta att påverka mig som bor i området?

Svar: Förändringen är så pass liten att de förändrade flödena knappt kommer märkas i närområdet. Senareläggningen av högre spillvattensvolym på våren kompenseras i stor utsträckning av höga flöden på grund av smältvattensflöden. På hösten kommer flödet av spillvatten från Umforsdammen minska två veckor tidigare.

Fråga: Hur påverkas rennäringen?

Svar: Förändringen är så pass liten att de förändrade flödena knappt kommer märkas i närområdet. Renen bedöms kunna passera vattendraget som tidigare.

Fråga: Kommer detta påverka kraftproduktionen från Klippens kraftverk?

Svar: Nej, det kommer inte ha någon påverkan på kraftproduktionen. Spillvattensvolymerna över helår kommer inte förändras. Det kommer heller inte ha någon påverkan på andra närliggande kraftverk eller regleranläggningar.

Fråga: Vilken påverkan på naturmiljön får förändringen?

Svar: Generellt bedömer vi att förändringen kommer ha en liten inverkan på naturmiljön. Det är en mindre justering av vattenflödet som dessutom till viss del kompenseras av höga flöden på våren. Största påverkan kommer vara förbättrade förutsättningar för öringens fortplantning, men även andra vattenlevande organismer kommer gynnas av något högre flöden under sommaren.

Fakta Klippen

Byggår: 1994
Eleffekt: 27 MW
Normal årsproduktion: 102 GWh