12 april 2017

Skellefteå Kraft redovisar sitt hållbarhetsarbete

Innehållet i hållbarhetsredovisningen speglar de frågor och områden som är särskilt viktiga för Skellefteå Krafts intressenter, områden där verksamhetens påverkan på människa och miljö är som störst och frågor som har stor betydelse för vår affärsstrategiska riktning.

- Vårt långsiktiga mål är att förse samhället med 100 procent hållbar energiproduktion och minimera vår negativa påverkan på människor och miljö. För att nå målet måste hållbarhetsarbetet byggas inifrån genom ökad kunskap hos alla medarbetare och genom att integrera ansvarsfrågorna i alla våra processer, säger Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft.

Under 2016 fortsatte vi att utveckla vindkraften genom att driftsätta den fjärde och sista etappen av Blaiken, en av Europas största vindkraftparker på land. Vi har också beslutat att bygga Solberg, en ny vindkraftpark. Vårt sociala ansvar handlar dels om att våra medarbetare ska vara friska och må bra, dels om att bidra till lokal och regional samhällsnytta genom exempelvis sponsring och infrastruktursatsningar. Vi är stolta över är den påbörjade utbyggnaden av 25 laddstationer för elbilar, ett bra exempel på hur vi vill och kan bidra i utvecklingen av ny och hållbar infrastruktur.

Återstående utmaningar handlar främst om avvecklingen av de icke förnybara bränslen vi använder. Kärnkraften, som kommer ta tid att avveckla, och kraftvärmeverket i Alholmen som använder en del kol i bränslemixen. Under året har vi fattat beslut om att förbereda en avveckling av torven på ett så miljöriktigt och förnuftigt sätt som möjligt. Vi behöver också hitta lösningar för omställningen av våra egna transporter.

- Vår ambition är att vårt hållbarhetsarbete ska forma vår framtid. Vi vill erbjuda produkter och tjänster som inte bara skapar affärsnytta utan även samhällsnytta, säger Catarina Hägglund.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på hemsidan

Artikeln på Cision

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP