31 maj 2018

Skellefteå Krafts delårsrapport januari till april 2018

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat för januari till april 2018 utifrån tre olika hållbarhetsperspektiv. Förutom det ekonomiska resultatet redovisar vi även hur verksamheten påverkat människor och miljö.

Ekonomiskt ansvar
Hittills har 2018 präglats av låga elcertifikatspriser medan elpriserna varit högre än samma period 2017. Vår vattenkraft har levererat bättre än i fjol tack vare högre elpriser medan vindkraften och värmeaffären gett sämre resultat på grund av låga medelvindar respektive högre bränslekostnader. En positiv kundutveckling bidrar också till att vårt totala resultat, till och med april, är högre än motsvarande period 2017.

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 673 miljoner kronor jämfört med 1 409 miljoner kronor motsvarande period 2017.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 30 april uppgick till 349 miljoner kronor jämfört med 244 miljoner kronor motsvarande period 2017.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 346 miljoner kronor jämfört med 228 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringarna uppgick till 187 miljoner kronor jämfört med 113 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Joachim Nordin, chef ekonomi och administration:
Vattenkraftaffären har levererat ett betydligt bättre resultat januari till och med april tack vare att elpriserna varit högre. Vindkraftaffären har däremot gått sämre på grund av mycket låga medelvindar under årets inledande månader. Värmeaffären har levererat ett sämre resultat än fjolåret, trots kallare väderlek, då tillgången på bränsle varit knapp vilket drivit upp bränslepriset. Den positiva kundutvecklingen under de senaste åren fortsätter att ge förbättrad lönsamhet och affärsområde Marknads resultat är hittills 11 miljoner kronor bättre än motsvarande period 2017.

Skellefteå Kraft har under perioden gått in som delägare i bolaget Charge Amps AB, ett svenskt greentech-företag som utvecklar produkter för laddning av elbilar. Förvärvet är ett av initiativen för att involvera koncernen i den växande elmarknad som skapas när allt fler väljer eltransporter. Den första februari förvärvade även koncernen Elverket Vallentunas elhandelsbolag som ett led i strategin att växa nationellt med fler elhandelskunder.

Då vårflodsprognoserna pekar på en högre tillrinning än normalt för Skellefteälven förväntas resultatet för vattenkraften förbättras ytterligare under kvarvarande del av året. Övriga delar av koncernen prognostiserar i linje med budgeterat resultat för resterande del av året.

Prognosen för helåret 2018 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 510 miljoner kronor.

Socialt ansvar
Samhälle
I en tid av förändring, klimatutmaning och omställning av hela energisystemet har Skellefteå Kraft tagit tydlig ställning att medverka aktivt i debatten och arbetet. Rapporten som Boston Consulting Group tagit fram på vårt uppdrag visar att omställningen till ett förnybart energisystem är både tekniskt möjlig och en god affär för samhället.

Vi stödjer forskningsplattformen Cloudberry Datacenters som LTU inrättat. Genom strategisk forskning, utveckling, kunskapsbildning och implementering kommer Cloudberry att utgöra ett nationellt nav för ny kunskap inom datacenterområdet. Projektet ger oss möjlighet till strategiska partnerskap och att utveckla ny kunskap som stödjer vår verksamhet och som bidrar till nya utvecklings- och affärdrivna verksamheter.

Medarbetare
Vi har utbildat alla chefer och skyddsombud i diskriminering och trakasserier. Under våren 2018 genomför cheferna workshops med sina arbetsgrupper kring dessa frågor, allt med utgångspunkt i vår uppförandekod.

Skellefteå Kraft klassas som ett samhällsviktigt företag vilket innebär att vi har anläggningar, medarbetare och även entreprenörer, som arbetar hos oss, som behöver säkerhetsklassning. Under våren har vi fokuserat på att lyfta medvetenheten kring dessa frågor.

Miljöansvar
Skellefteå Krafts arbete med biologisk mångfald fortsätter. Dels genom insamling av data för prioritering av kostnadseffektiva miljöåtgärder i vattenkraftsanläggningar och för bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer vid drift samt eventuell effektökning. Dels via undersökning av hur kraftledningsgator påverkar biologisk mångfald.

Ett projekt har genomförts tillsammans med SWECO, gällande drönarinventering av skogsfågel och utveckling av skogsfågel. Utvärdering sker efter årets inventeringssäsong.

Kommentar från Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet:
Skellefteå Kraft vill vara en del av den omställning till 100 procent förnybar energiproduktion som samhället står inför. Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan: från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och våra kunders slutanvändning.

Under perioden har vi, tillsammans med sju andra stora vattenkraftföretag i Sverige, bildat Vattenkraftens Miljöfond AB. Bolagen satsar 10 miljarder kronor under en 20-årsperiod för att finansiera miljöåtgärder så att Sveriges vattenkraftverk ska leva upp till moderna miljövillkor. Det är viktigt att branschen tar ansvar för sina miljöutmaningar och vi ser positivt på att vi som står för nästan all vattenkraftproduktion bidrar till att det görs mer investeringar för att förbättra vattendragens ekologiska status

För mer information: 
Joachim Nordin, chef ekonomi och administration Skellefteå Kraft
Mobil: 072-200 28 40
Epost: joachim.nordin@skekraft.se

Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet Skellefteå Kraft 
Mobil: 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET