Vi använder cookies. Vissa är nödvändiga för att sajten ska fungera. Här finns också cookies som hjälper oss att analysera vår webbplatstrafik och göra mer träffsäker marknadsföring. Läs mer om våra cookies

Cykelstig och ledningsgata gynnar rödlistade arter

Skellefteå Kraft arbetar sedan flera år för att identifiera hinder och möjligheter för att öka den biologiska mångfalden i regionen.

Under senare år har det visat sig att det under ledningsgator finns artrika miljöer med rödlistade fjärilar och kärlväxter. I samarbete med Sweco gjordes 2018-2020 en inventering av ledningsgatorna. Bland annat hittades stora naturvärden i en sju kilometer lång ledningsgata mellan Bygdsiljum och Andersvattnet, några mil sydväst om Skellefteå.

Bevarad ängsmark

Ledningsgatan mellan Bygdsiljum och Andersvattnet går bland annat genom gamla slåtter- och ängsmarker. I anslutning till Stor-Lappsjön ligger flera gamla nedlagda gårdar som satt sin prägel på markerna. Växter och djur trivs i den varma och vindskyddade miljön under kraftledningarna:

– Kring ledningsgatan har skogen fått fritt fäste, men i en cirka 40 meter bred remsa har de gamla ängs- och slåttermarkerna bevarats genom att sly har röjts undan med jämna intervaller. Markerna är magra, de har inte gödslats eller harvats på många år och det gör att mängder av fjärilar och ängsväxter trivs. Området är som en relik från det gamla bondesamhället, så många arter är bevarade här, säger David Rocksén, ekolog på Sweco.

David Rocksén

David Rocksén, ekolog på Sweco.

 

Stigar som främjar naturvärden

Nära Andersvattnet finns många områden med stora naturvärden, knutna till stigar och körvägar längs med ledningsgatan. 

– Längs ledningsgatan ligger ett radband av områden med stora naturvärden. De ligger ganska isolerade från varandra. Att personer och maskiner rör sig i området gör att frön från växterna sprider sig. Vi planerar därför att göra en cykelstig som kan bidra till att fröer från växterna sprids på en längre sträcka, berättar Rolf Lindgren, avdelningschef miljö på Skellefteå Kraft.

Rolf Lindgren

Rolf Lindgren.

 

– Vi har fått mycket positiv respons på våra planer för området. Även länsstyrelsen är positiva och vill samverka med oss i det här projektet.

Längs cykelstigen är tanken att sätta upp informationsskyltar som berättar om nyttan av biologisk mångfald och vilka arter som finns. Och om hur viktigt det är att bevara en mångfald av arter.

Hämtat från följande artikel: https://www.energi.se/artiklar/2021/augusti-2021/biologisk-mangfald-kan-frodas-under-elnatet/