"Skellefteå Kraft vill driva på omställningen mot 100% förnybart."

Hans Kreisel, Koncernens vd fram till 31/3 2019

2018 blev året då klimatfrågan fick fäste på allvar och blev påtaglig för de allra flesta här i Sverige. Det är uppenbart att vi måste skynda på omställningen, och på Skellefteå Kraft är vi fast beslutna att vara både möjliggörare och en pådrivande kraft i arbetet.

Framtidens hållbara energiförsörjning

Utifrån de rapporter vi tagit fram tillsammans med Sweco och Boston Consulting Group, som beskriver hur Sverige på ett samhällsekonomiskt fördelaktigt sätt kan nå 100 % förnybar elproduktion till 2040, har vi fortsatt att delta i debatten samtidigt som vi utvecklar vår egen verksamhet. För att nå målet ser vi fortsatt behov av utvecklade mekanismer och politiska beslut, där marknadsdesign för mer gränsöverskridande och flexibla distributionsnät är en viktig del.

Vattenkraften blir ännu viktigare i framtidens förnybara energisystem men behöver göras mer effektiv genom att nyttja älvarna mer optimalt samtidigt som natur och biologisk mångfald skyddas. Viktiga milstolpar under året har därför varit att starta upp vårt eget arbete med att bygga bort flaskhalsar i Skellefteälven och att vi tillsammans med sju andra vattenkraftföretag fått Vattenkraftens miljöfond på plats.

Vi fortsätter även att satsa på vindkraft och i september invigde vi vår senaste park i Solberg utanför Örnsköldsvik.

Starkt ekonomiskt resultat och nöjda kunder

Företagsekonomiskt blev 2018 ett mycket bra år, sammantaget gör vi ett av våra bästa resultat någonsin, 680 miljoner kronor. Extra glädjande är det att se att det inte bara är det ökande elpriset som påverkat resultatet utan att samtliga verksamheter levererar, effektivt och enligt budget.

Vi är också stolta över det kundvärde vi levererar. I SKIs årliga kvalitetsmätning får Skellefteå Kraft fortsatt höga betyg och för sjunde året i rad fick vi branschutmärkelsen Bästa Kundservice! Detta trots ett på flera sätt utmanande år för kunderna med höjda elpriser och stormar som påverkat elleveransen.

Positiv kraft i samhällsutvecklingen

Vi fortsätter utveckla vår energiproduktion och våra elnät med sikte på 100 % hållbart och förnybart. Under året har vi exempelvis konkretiserat vår strategi för biologisk mångfald. Vi är också mitt uppe i en flerårig satsning om 200 miljoner kronor på utveckling av vårt fibernät, för att bidra till det nationella målet att 95 procent av kommunmedborgarna ska ha tillgång till snabbt bredband före 2025. Vår övriga infrastruktur i form av elnät, fjärrvärme och laddstolpar anpassas också till stadens utveckling genom utbyggnad.

Partnerskap och samarbeten

Året har i hög grad präglats av den snabba utvecklingen och tillväxten i Skellefteå med omnejd, inte minst drivet av Northvolts batterifabrik. Under året har vi ingått ett strategiskt partnerskap med Northvolt, köpt Elverket Vallentuna och blivit delägare i Charge Amps som utvecklar produkter för laddning av elbilar.

Utvecklingsarbete med utgångpunkt i vår vision

Vår interna resa mot visionen ”Bästa energiföretaget för Sverige”, fortsätter. En första utvärdering av vår strategi visade att vi är på rätt väg men att vi behövde växla upp styrning och implementering, exempelvis vad gäller ett processbaserat och principstyrt förbättringsarbete. Utifrån analysen har vi gjort tre större förändringsinsatser: Vi har jobbat med att tydliggöra och omsätta strategin i alla verksamhetsplaner, genomfört en organisationsförändring för en tydligare kundorientering och utvecklat koncernledningens arbetssätt i syfte att få mer strategiskt fokus. En ny intern vice vd-roll ger också förutsättningar för en balanserad intern och extern närvaro.

Kompetens och intern innovationskraft avgörande

Jag är stolt över att leda ett väl rustat och drivande Skellefteå Kraft, och hoppas att vi ska fortsätta vara modiga och innovativa både i egen verksamhetsutveckling och i det energipolitiska arbetet. En utmaning i framgång och snabb tillväxt är den ansträngning den innebär för medarbetarna. Att odla den interna innovationskraften, lyckas med kompetensförsörjning och säkerställa en attraktiv och hållbar arbetsplats, är vår allra viktigaste framgångsfaktor framöver.

En eloge till alla medarbetare som är med och gör Skellefteå Kraft till det bästa energiföretaget för Sverige. Nu tar vi oss an 2019!

Hans Kreisel, koncernchef fram till 31/3 -2019, Skellefteå Kraft

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET