”Stor potential i att attrahera företag som prioriterar förnybart till vår region.”

Alf Marklund, Styrelseordförande

 
 

Styrelseordförande har ordet

Northvolts etablering i Skellefteå påverkar och bidrar i hög grad till expansionen i och runt staden och Skellefteå Kraft har en central roll som möjliggörare och leverantör av infrastruktur. Utvecklingen har gått märkbart fortare än vi räknat med, framför allt vad gäller utbyggnaden av elnätet.

Partnerskapet med Northvolt har också intensifierats under året. Skellefteå Kraft är en relevant kunskapspartner som kan bidra med mycket vägledning och expertis i olika satsningar.  Det finns stor potential att fortsätta utveckla detta och andra strategiska samarbeten, och att attrahera andra företag som prioriterar förnybart till vår region. Skellefteå Kraft är och ska vara en drivande kraft. Det förväntas från ägarna att vi ska vara framåtlutade och i dagsläget har vi också en nyckelroll i den tillväxt som sker!

I den egna kärnverksamheten ser vi tillbaka på ett år där ytterligare steg tagits i strävan mot 100 procent förnybart. Utvecklingen av infrastrukturen för laddstolpar, vindkraftparken i Solberg och pilotprojektet Zero sun är exempel att lyfta fram. Zero sun har gett oss mycket positiv uppmärksamhet, och lockat hit många studiebesök från såväl branschkollegor som kungahuset.

Framåt ska vi fortsätta utveckla såväl nya affärsmodeller och innovationer, som vår befintliga produktion. Vi ska ta vara på utvecklingspotentialen för vindkraften, som fortfarande är en relativt ny teknik, och fortsätta arbeta för ökad effekt och kapacitet i Skellefteälven. Det sker parallellt med implementering av vår tydligare strategi för skydd av biologisk mångfald.

Skellefteå Kraft fortsätter också att ta en aktiv roll i den övergripande förändring och omställning som pågår och är nödvändig i hela energibranschen. Utgångspunkten är att driva på och skapa förutsättningar för en hållbar energiförsörjning, där norra Sverige är landets gröna batteri. Att Vattenkraftens miljöfond nu är på plats är en viktig milstolpe i arbetet.  Vi ser också med tillförsikt på besluten från EUs vinterpaket, och hoppas på ett ökat fokus kring nätens funktion och utbyggnad. Här ska vi fortsätta ta plats som nätägare och nätbyggare, och ta chansen att vara med och forma infrastruktur och samhälle.

Ägarkravet på Skellefteå Kraft är att balansera investeringar för framtiden med bibehållen lönsamhet över tid. Under de åtta år som jag varit ordförande har det gått upp och ner i branschen, men Skellefteå Kraft har lyckats hantera det bra. 2018 blev resultatmässigt ett mycket bra år, delvis till följd av ett högre elpris men framförallt som resultat av en väl fungerande och driven organisation. Det är människor som gör jobbet och Skellefteå Kraft har all anledning att vara stolta över sin kompetenta och uthålliga personal.

Med den positiv företagskultur och utveckling som Skellefteå Kraft står för är förutsättningarna goda att fortsätta attrahera och behålla kompetens när konkurrensen ökar. Kompetensförsörjningen är en utmaning som vi de närmaste åren kommer dela med andra expansiva aktörer, det gäller att se de stora fördelarna på sikt med att Skellefteå drar till sig både företag och arbetstillfällen!

Tack för 2018 – jag ser fram emot att följa resan vidare 2019!

Alf Marklund, styrelseordförande Skellefteå Kraft

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP