"Vi har en huvudroll i regionens hållbara tillväxt"

Alf Marklund, Styrelseordförande 2010-2021

Ett utmanande år

Min reflektion över 2020 får inledas med Covid-19 och effekterna av pandemin. För Skellefteå Kraft har de verksamhetsmässiga konsekvenserna hittills varit begränsade. Fokus har varit att skydda personal och säkra leverans, vilket företagets ledning och krisorganisation i samråd med styrelsen hanterat väl. Mänskligt känner jag med alla som drabbats personligt och med de medarbetare som ofrivilligt fått hålla sig hemma i snart ett år, något som riskerar påverka både mående och kreativitet.

Ur ett bransch- och företagsperspektiv har året präglats av instängd elproduktion här i norr och ett elpris som varit i botten. Skellefteå Kraft är ett solitt bolag som klarar en tillfällig svacka och också rustat med flera verksamhetsgrenar som delvis kompenserar för bortfallet. Ägarens förväntningar är fortsatt att lönsamheten ska bibehållas över tid, om marknadsförutsättningarna inte förbättras behöver strategin dock ses över.

Nät och klimat fokus i energipolitiken

I omvärlden går utvecklingen kring energi- och klimatfrågorna snabbt. EUs gröna växling för att nå klimatmålet netto nollutsläpp 2050 har intensifierat diskussionen om hur omställningen till fossilfritt ska gå till. Mycket handlar om strategier för elektrifiering och vätgas som energikälla, men också om hur förnybara naturresurser som vatten och biobränsle ska nyttjas på hållbart sätt. De trender och modeller som nu kommer fram är i hög grad i linje med Skellefteå Krafts strategi – med tur och skicklighet har vi lyckats med att vara steget före. Vi har mycket att bidra med i den snabba förändring som pågår, i omställningen till eldriven mobilitet och bygget av laddinfrastruktur till exempel.

Det största bekymret är den olösta frågan om tillräcklig eldistribution, och den tröga hanteringen för att bygga ut nätet. I nuläget kopplas inte utbud och efterfrågan ihop tillräckligt väl – den förnybara kraft vi producerar i norr är delvis instängd på grund av omodernt och bristfälligt stamnät, och ännu saknas en konkret plan för att snabbt åtgärda detta. Även lokalt uppstår flaskhalsar i näten och långa tillståndsprocesser riskerar att hämma den starka samhälls- och näringslivsutveckling som nu tar fart.

Skellefteå Kraft ska även fortsatt bidra med kunskap och förslag i energidebatten, där vi nu främst fokuserar på distributionsfrågan. Under året har vi tillsammans med Sweco tagit fram en rapport om framtidens elbehov och möjliga lösningar, som lämnats till regeringens nytillsatta elektrifieringskommission.

Full fart framåt i Skellefteå

Utvecklingen och expansionen fortsätter i hög takt i Skellefteå, så även under 2020. Skellefteå Kraft har en central roll som möjliggörare för tillväxten i staden och hela regionen, vilket medför ett stort ansvar för att utvecklingen sker på ett hållbart sätt. Företagsstrategin och uppdraget från ägaren Skellefteå kommun tydliggör att Skellefteå Kraft ska vara drivande för hållbar tillväxt och en attraktiv kunskapspartner som hittar innovativa affärssamarbeten och fortsätter locka hållbara industrier att etablera sig i vår region.

Klart är att Skellefteå Kraft idag är något annat idag än ”bara” det energibolag vi varit tidigare. Med ett femtontal delägda och intressebolag satsar vi på teknisk utveckling, nya digitala lösningar och ökad effektivitet som främjar en hållbar samhällsomställning. Utvecklingen går snabbt och vi ska hänga med!

Förnybar och hållbar energiproduktion

För kärnaffären är inriktningen framåt fortsatt fokus på förnybar energi. Vi fortsätter arbeta för att tillvarata vattenkraftens potential och för ökat effektuttag i Skellefteälven, parallellt med utveckling av arbetet för biologisk mångfald och miljöåtgärder kring våra anläggningar. Vi ser potential i fortsatt och långsiktig utveckling och utbyggnad av vindkraften som del i en effektiv förnybar elförsörjning och tittar närmare på vätgas och andra alternativa energislag för framförallt industrin. Den långa processen att lämna delägarskapet i Alholmen avslutades i början av mars 2021 och arbetet med att upphöra med torven som bränsle 2025 fortgår enligt plan.

En attraktiv arbetsplats

Ett av Skellefteå Krafts viktigaste mål är att vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Hittills har det lyckats väl. Jag är övertygad om att företagets kultur och värdegrund har stor del i detta och också underlättar förändringsarbetet mot nya affärsmodeller och arbetssätt.

Som samhällsägt bolag blir vi med rätta granskade i sömmarna. Med flera nya partnerskap, internationella leverantörer och stora affärer blir det än viktigare att säkerställa förtroende och föredömligt agerande. Under året har kommunen exempelvis granskat och godkänt affären med OKQ8. För att lättare rapportera och fånga orossignaler lanserades en anonym visselblåsarfunktion 2019. Hittills har inga ärenden rapporterats, men det är viktigt att kanalen finns och kommuniceras tydligt.

Fortsättning framåt

Skellefteå Kraft spelar en viktig roll för stadens och regionens hållbara utveckling och bidrar aktivt till Sverige väg mot klimatmål och hållbar energiförsörjning. Tillsammans med andra ska vi fortsätta visa vägen till hållbar tillväxt genom nya innovativa lösningar och projekt, och genom ett stort ansvarstagande i allt vi gör. Välkommen att följa med på vår resa framåt.

Alf Marklund, styrelseordförande Skellefteå Kraft 2010 – 2021

Till toppen
73 queries in 0.000 seconds, using 21.59MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP