"Vi fortsätter på inslagen linje mot 100 % förnybart"

Alf Marklund, Styrelseordförande

Det händer i Skellefteå!

Utvecklingen och expansionen fortsätter i hög takt i Skellefteå, snabbare än vad vi kunnat räkna med. 2019 blev Northvolts finansiering klar, ett viktigt besked för staden som också direkt gav ringar på vattnet i form av nya intresseförfrågningar från olika håll.

Skellefteå Kraft har en central roll i utvecklingen, både som producent av förnybar el och som möjliggörare och leverantör av infrastruktur för el, värme och kommunikation. I maj antog vi en uppdaterad företagsstrategi och i arbetet med den har vi, inte minst för oss själva, förtydligat vilken roll Skellefteå Kraft har och ska ta i samhällsutvecklingen. Vi är i hög grad motorn för tillväxten i staden och hela regionen, och har därför ett stort ansvar för att utvecklingen sker på ett hållbart sätt.

Affärsutveckling i partnerskap

Förväntningarna från vår ägare är att Skellefteå Kraft ska vara proaktiva och drivande för hållbar tillväxt. I det ingår att vara en attraktiv kunskapspartner som tar initiativ till innovativa affärssamarbeten, och som fortsätter locka företag som prioriterar förnybar el att etablera sig i vår region. Ett mätbart mål är helt enkelt att få hit fler megawatt!

Under 2019 har Skellefteå Kraft tagit flera steg i linje med förväntningarna. En nyutvecklad koncernfunktion för affärsinnovation bidrar till att accelerera affärsutvecklingen, och vi har fortsatt satsa mer på partnerskap och investeringar i nya bolag. Sammanlagt har Skellefteå Kraft nu ett femtontal dotterbolag och intressebolag. Hållbara transporter är fortsatt ett utvecklingsområde, liksom utveckling av nya energikoncept.

Skellefteå Kraft som pådrivare i energiomställningen

Parallellt med utvecklingssatsningarna gäller förstås att fortsätta utveckla vår kärnverksamhet energiproduktion. Klimatutmaningen är mer kritisk än någonsin och Skellefteå Kraft ska fortsätta vara en pådrivande kraft i omställningen till hållbar energiförsörjning. Vi fortsätter på inslagen linje mot 100 % förnybart och ser att en avgörande energipolitisk fråga framåt handlar om elnätens funktion och utbyggnad, så att norra Sverige kan fungera som hela landets batteri.

Under året har vi fortsatt att arbetet för att tillvara vindkraftens potential, liksom vattenkraftens genom att arbeta för ökat effektuttag i Skellefteälven. Parallellt har också arbetet med biologisk mångfald fortsatt. Vattenkraftens miljöfond som vi varit med och initierat är nu på plats, och kommer fylla en viktig funktion för miljöåtgärder de kommande åren.

Hållbara investeringar

Under året har Skellefteå Kraft sålt mark till Northvolt, och köpt annan mark för nya etableringar. Beslutet att avyttra delägarskapet i Alholmen innebär en väsentlig kostnad för bolaget men ska ses som en investering för framtiden, eftersom vi ser att icke förnybar energi blir alltmer olönsam och inte tillhör en hållbar energiförsörjning. Största investeringsposten under 2019 och kommande år är den stora utbyggnaden av stadens elnät.

Kompetens och organisation avgörande

Ett av Skellefteå Krafts viktigaste mål är att vara en attraktiv arbetsgivare som lockar och behåller kompetenta medarbetare. Utmaningen med kompetensförsörjning delas med andra växande aktörer i regionen och på kort sikt kommer konkurrensen om samma arbetskraft förstås att få konsekvenser. Då gäller det att se fördelarna på sikt med att Skellefteå drar till sig både företag och arbetstillfällen.

Skellefteå Krafts företagskultur och tydliga värdegrund är en stor tillgång i den förändring som pågår i form av snabb tillväxt och utveckling av nya affärsmodeller och samarbeten. Kommunikation och förtroende är a och o i förändringstider och som ett led i att kunna rapportera och fånga orossignaler har en anonym visselblåsarfunktion kommit på plats under året. Den kan användas även externt och anmälningar hanteras av en utsedd kommitté där både jurist och ledamot från styrelsen ingår.

Ny vd, ny styrelse

Ur ett styrelseperspektiv har året inneburit lite av en omstart. Resultatet i kommunvalet 2018 innebar att sex av nio ledamöter byttes ut. Jag känner stor tilltro till en fortsatt kompetent och väl sammansatt styrelse, men vi har behövt ägna tid åt att forma och förnya vårt arbetssätt. Skellefteå Kraft har under året också fått en ny vd i Joachim Nordin, som jag ser som helt rätt person att ta vid i det skede företaget är i. Joachim känner verksamheten väl och har internt förtroende från start, och kommer med sitt inkluderande ledarskap kunna ta Skellefteå Kraft vidare mot uppsatta mål.

Alf Marklund, styrelseordförande Skellefteå Kraft

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP