Investeringar i Granfors vattenkraftstation

Investeringar i drift och underhåll är centralt för att vi ska kunna producera energi på ett både miljöanpassat och lönsamt sätt.

Just nu gör vi en rad strategiskt viktiga reinvesteringar i våra vattenkraftanläggningar, där behovet av renovering på grund av ålder är betydande.

Pär Forsberg, affärsenhetschef Vatten, berättar att detta kommer vara ett fokusområde under de närmaste åren.

– Alla våra vattenkraftverk byggdes ungefär samtidigt, för cirka 60 år sedan, och är i behov av renovering. De investeringar som vi nu gör i befintliga vattenkraftverk är strategiskt viktiga eftersom vattenkraften både står för en stor del av våra intäkter och blir en viktig reglerkraft i det nationella energisystemet i takt med att kärnkraften avvecklas. Ett antal anläggningar har redan renoverats och arbetet med Granfors vattenkraftstation avslutades 2017.

– Vi har bytt en av två turbiner inklusive all el- och kontrollutrustning. Dessutom har vi sett över generatorn. Investeringen är viktig och kommer säkerställa fortsatt tillförsel av förnybar vattenkraft till energisystemet under lång tid framöver. Livslängden på de olika komponenterna i kraftverket förlängs; turbinen med fyrtio år, kontrollutrustningen med femton och generatorn med tio år. Andra positiva effekter är att vi kommer kunna använda spillvärmen för uppvärmning av stationsbyggnaden och dammen samt att toppeffekt och verkningsgrad ökar. Dessutom kommer oljeanvändningen att minska, tack vare ny teknik.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET