Ny teknik skonsam för miljö och fiskvandring testas

I den nedre delen av Rickleån ligger Bruksfors kraftstation. Anläggningen, som ägs av Skellefteå Kraft, upplåts nu till ett gemensamt projekt mellan Luleå tekniska universitet, Energimyndigheten och sju kraftbolag i samråd med många intressenter. Syftet är att utveckla en ny typ av miljöaccepterad småskalig vattenkraftanläggning med teknik som kan användas för att förnya befintliga kraftstationer.

Bakgrund

Framtiden för småskalig vattenkraft bygger på att den kan utföras på ett både ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Den teknik som används i dag har visat sig vara väldigt pålitlig, men den är utvecklad i en annan tidsanda där hänsyn till dess verkningar på miljön inte var en prioriterad fråga. Så är det inte längre.

Nödvändig förnyelse

I Sverige finns det i dag mängder av anläggningar som behöver renoveras de närmaste åren. Att helt enkelt ersätta gammal teknik med gammal teknik är inte hållbart. Samtidigt är vattenkraften reglerbar, förnybar och i det närmsta fri från klimatpåverkande, fossila utsläpp. Den är en ryggrad i samhället och en grundläggande förutsättning för framväxten av det moderna, starka Sverige. Kraftbolagen står därmed inför en stor utmaning att utveckla teknik som balanserar miljökrav med högeffektiva anläggningar som har lägre investerings-, drift- och underhållskostnader.

Nyttiga forskningsresultat

Den modifierade anläggningen i Bruksforsen driftsattes våren 2015 och fram till år 2020 kommer forskning att pågå där – dels för att utvärdera mekaniken, dels för att studera hur fiskvandringen påverkas. Hittills ser det mycket lovande ut.

– Vi har lyckats realisera anläggningen samtidigt som vi fått fram nyttiga forskningsresultat som vi publicerat i erkända tidskrifter. Det finns goda möjligheter att det kommer att fungera på annat håll också, säger Staffan Lundström, professor och ämnesföreträdare strömningslära, Luleå tekniska universitet.

Skonsam för miljö och fiskvandring

Anläggningen i Bruksforsen är intressant ur flera aspekter. Inte minst för att turbinen är vattensmord och inte kräver olja eller fett, som är fallet med de konventionella turbinerna. Det som väcker mest uppmärksamhet är emellertid anläggningens konstruktion som kombinerar turbin och generator i en kompakt lösning vilket medger nya möjligheter för smoltvandring. Turbinen är placerad i det befintliga utskovet och vattenvägarna anpassas för att leda smolt, som helst håller sig nära vattenytan, över aggregatet. Det skiljer sig från dagens lösningar där färden mot havet i regel innebär en våldsam resa via turbinen.

– Rickleån har en stam med storvuxen och fin havsöring. Vår förhoppning är att den nu ska få en chans att reproducera sig. Om lösningen fungerar som det är tänkt tror jag att det hjälper. Vi skulle helst se att dammarna försvann helt och hållet, men så länge de finns kvar är vi positiva till att man gör åtgärder som förbättrar för fisken, ekologin och naturen, säger Anders Kagervall, Rickleåns övre fiskevårdsområde.

– Det kommer att ställas högre krav på vattenkraft i framtiden. Därför känns det bra för oss som energibolag att ligga i framkant och driva utvecklingen åt rätt håll, säger Mikael Krane, anläggningsansvarig, Skellefteå Kraft.

 

Bruksfors_vattenvagar

Senaste nytt i projektet

11 maj

Under maj månad kommer en fiskräknare att installeras i fiskvägen vid Sågforsen. Den kommer underlätta utvärderingen av uppgången av fisk i Sågforsen.

Tillsammans med resultatet från fiskräknarna i Bruksfors och Fredriksfors ger detta oss en möjlighet att uppskatta den totala effektiviteten förbi de tre anläggningarna i Robertsfors.

Under sommaren kommer även tre kameror att installeras i Bruksforsen. De placeras under vattnet vid ingången till fiskvägen och gör det möjligt att uppskatta hur mycket fisk som eventuellt står nedströms utloppet vid ingången till fiskvägen. Detta ska hjälpa oss uppskatta funktionen på fiskvägen vid Bruksfors.

22 mars 2017

Studenten Zoe Stadler har i samarbete med Luleå Tekniska universitet och Hochschule für Technik Rapperswil utfört ett examensarbete för Skellefteå Kraft om den nya turbinen i Bruksfors.
Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om installationen av den nya turbinen har påverkat flödesförhållandena vid ingången till fiskvägen.

I rapporten konstaterar Zoe Stadler att flödet från den nya turbinen inte har någon avgörande påverkan på effektiviteten på fiskvägen. Hon har även modellerat alternativa utformningar av ingången till fiskvägen.

Läs hela rapporten här.

7 mars 2017

En första utvärdering av hur den nya konstruktionen för nedströms vandrande fisk vid Bruksfors kraftstation fungerar har nu genomförts och publicerats. Resultatet visar att 92-98 procent av laxsmolten klarar av att passera anläggningen levande.

Den modifierade anläggningen i Bruksforsen driftsattes våren 2015 och fram till år 2020 kommer forskning att pågå där – dels för att utvärdera mekaniken, dels för att studera hur fiskvandringen påverkas.

En del av projektet består i att utveckla och testa en konstruktion som ska underlätta för smolt att passera stationen nedströms. Konstruktionen har ett gemensamt vattenintag till en kammare där en del av vattnet kan ledas rakt nedströms till spilluckorna medan resterande vatten passerar ett galler i botten vidare ned mot turbinen. Syftet med konstruktionen är att underlätta för ytligt vandrande fisk att hitta spillvägen och öka passageeffektiviteten, överlevnaden, jämfört med traditionella anläggningar där intag till turbiner och spill vanligen är skilda åt.

Sommaren 2016 genomfördes den första utvärderingen av passageeffektiviteten förbi anläggningen. Utvärderingen visade att den beräknade passageeffektiviteten, överlevnaden, för laxsmolten är cirka 92-98 procent.

Den höga överlevnaden är väldigt glädjande och dessutom visade utvärderingen att nästan samtliga smolt passerade anläggningen samma dag som de släpptes vilket tyder på att ingen nämnvärd fördröjning av nedvandringen skett.

Däremot visade inte resultatet tydligt vilken väg smolten tagit. Vi kommer därför under året att ta fram en annan metod för utvärdering som med säkerhet kan fastställa vilken väg smolten vandrar. En ny utvärdering kommer sedan att genomföras under sommaren 2018.

Hela utvärderingen kan du läsa här:

Projektpartners och referensgrupp

Projektpartners: E.ON vattenkraft Sverige AB, Skellefteå Kraft AB, Statkraft, Vattenfall Vattenkraft AB, Jämtkraft AB, Fortum Generation AB, Kemijoki Oy, AB Berglunds Rostfria, GreenExergy AB.

Referensgrupp: Luleå tekniska universitet, Kraftbolag, Länsstyrelsen i Norr- och Västerbotten, Svensk Vattenkraftförening.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET