27 mars 2017

Resultat Skellefteå Kraft 2016

  • Nettoomsättningen uppgick till 3369 miljoner kronor, jämfört med 3459 miljoner kronor 2015.
  • Koncernens resultat (EBIT) minskade till 437 miljoner kronor, jämfört med 491 miljoner kronor 2015.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 385 miljoner kronor, jämfört med 649 miljoner kronor 2015.
  • Investeringarna uppgick till 410 miljoner kronor, jämfört med 900 miljoner kronor 2015.
  • Bidrag till kommunens övriga verksamhet, inklusive föreslagen utdelning, uppgår till 220 miljoner kronor, vilket är lika mycket som 2015.

Kommentar från ekonomichef Joachim Nordin:
Hittills har höga produktionsvolymer, effektiviseringsåtgärder och äldre prissäkringar hjälpt till att hålla koncernens ekonomi uppe. Nu börjar det långvarigt låga elpriset att på allvar slå på resultatet. Skellefteå Krafts genomsnittliga elintäkt hamnade cirka 1 öre/kWh lägre än 2015, vilket motsvarar en negativ resultateffekt på cirka 40 miljoner kronor.

Under första halvan av 2016 fortsatte elpriset att sjunka men har sedan återhämtat sig. För helåret 2016 har elpriserna i Sverige varit högre än under 2015, men snittintäkten från elproduktionen blev dock totalt lägre än föregående år då prissäkringar inte längre gett samma resultatförstärkning.

År 2016 har vindmässigt varit ett svagt år och Skellefteå Krafts anläggningar har därigenom levererat långt sämre än planerat. Trots att nya vindkraftverk togs i drift i Blaiken blev vindkraftproduktionen lägre än 2015. Stormen Elvira som drabbade Västerbotten på försommaren tynger Skellefteå Kraft Elnäts resultat med kostnader i storleksordningen 10 miljoner kronor.

Med ett framgångsrikt effektiviseringsarbete har vi ändå lyckats hantera förutsättningarna på ett bra sätt. De effektiviseringsprogram som initierats under de föregående åren följer plan och har hittills levererat resultatförbättringar på över 200 miljoner kronor. För att stärka ekonomin arbetar vi systematiskt vidare med de pågående lönsamhetsförbättrande åtgärderna inom alla delar av verksamheten. 

Artikeln på Cision

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP