27 september 2019

Skellefteå Krafts delårsrapport januari till augusti 2019

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat för januari till augusti 2019. Förutom det ekonomiska resultatet redovisar vi även hur verksamheten påverkat människor och miljö.

Blaiken vindkraftpark med Blaiksjn i frgrunden

Hållbar lönsamhet
Höga elpriser under årets inledning har gjort att resultatet är betydligt bättre än budget. Särskilt vindkraften har levererat ett starkare resultat än under fjolåret. Prognosen för helåret pekar på ett något lägre resultat än 2018 till följd av lägre tillrinningar i vattenmagasinen och högre bränslekostnader.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 937 miljoner kronor jämfört med 2 737 miljoner kronor motsvarande period 2018.

  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 31 augusti uppgick till 407 miljoner kronor jämfört med 481 miljoner kronor motsvarande period 2018.

  • Resultat efter finansnetto uppgick till 386 miljoner kronor jämfört med 465 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

  • Investeringarna uppgick till 841 miljoner kronor jämfört med 389 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:
Skellefteå Krafts resultat bidrar till samhällets omställning till 100 procent förnybar elproduktion samtidigt som vi möjliggör Skellefteås tillväxt. Vindkraftproduktionen har till och med augusti varit normal, men då medelvindarna var lägre förra året så redovisar vi 40 GWh högre vindkraftproduktion jämfört med motsvarande period föregående år. Däremot har vattenkraftproduktionen varit drygt 200 GWh lägre än 2018. Produktionsvolymen beror dels på längre ingående magasin vid årets början, dels på sämre tillrinningar under året. Högre priser under första halvåret 2019 gör att rörelseresultatet  för året, trots längre vattenkraftproduktion, ligger endast 74 miljoner kronor lägre än 2018 och prognostiseras för helåret att nå budget. 
Investeringstakten i koncernen är hög och förväntas ligga på en fortsatt historisk hög nivå under kommande år. Det pågår satsningar kring omställningen av vårt energisystem vilket innebär investeringar i elnätsutbyggnad, förmågan hos vattenkraften och större volym vindkraft. Våra infrastruktursatsningar rör även investeringar i fibernät.

Trygga leveranser
Tillståndet för att ansluta el till industriområdet där Northvolt bygger en batterifabrik är klart. Även övrig utbyggnad av elnätet för att möjliggöra Skellefteås utveckling pågår enligt plan. 

Skellefteå Kraft Elnät har under året fortsatt arbetet med att förbättra leveranssäkerhet i bland annat Lyckseleområdet, som var hårt drabbat under 2018. Det handlar exempelvis om vädersäkring av drygt fem mil elledning. Arbetet fortsätter med breddning och kvistning av ledningsgator för att förhindra att fallande träd över ledningar skapar avbrott. Vi har även monterat utrustning som ska minska avbrottstiderna.

Attraktiv arbetsplats
Medarbetarnas hälsa, miljö och säkerhet har högsta prioritet inom koncernen och vi har en nollvision gällande arbetsrelaterad ohälsa. Vi har bland annat startat upp ett utvecklingsarbete för att bygga vår säkerhetskultur och ett förebyggande arbete med rehabilitering och friskvård. Vårt underhållsbolag, Energiservice, och värmeverksamheten är först ut med utbildning för alla medarbetare inom säkerhet.

Skellefteå Kraft har även tecknat ett avtal som innebär att samtliga medarbetare omfattas av en vårdförsäkring som inkluderar såväl arbetsrelaterad ohälsa som privat vård och förebyggande hälsotjänster.

Förnybar energiproduktion
Skellefteå Kraft och Fortum har sedan 2010 etablerat två gemensamma vindkraftparker, Blaiken och Solberg. I maj togs beslutet att renodla ägandet så att Skellefteå Kraft nu är ensam ägare till Blaiken och Fortum ensam ägare till Solberg vindkraftpark.

Sommarens anmälningar om miljöbrott rörande underdämning i kraftstationen Åman övre och oljeutsläpp Krångfors kraftstation sommaren och hösten 2018 är under handläggning. Nya gemensamma rutiner för oönskade händelser så som brand oljeutsläpp och dammbrott har förtydligats.

Ansvarsfulla inköp
Skellefteå Krafts verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer och entreprenörer och vi månar om goda relationer med dem. Vi tar ansvar för vår leverantörskedja och har som mål att alla inköp ska vara hållbara ur ett livscykelperspektiv. Vi utgår ifrån att de vi jobbar med ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva. För att utveckla vårt ansvar i leverantörsled har vi tagit fram en separat uppförandekod som konkretiserar leverantörernas ansvar för bland annat mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och antikorruption. Uppförandekoden kommer att utgöra en del av leverantörsavtalet.

Ta del av delårsrapporten på vår hemsida. 

Artikeln på Cision

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP