28 september 2018

Skellefteå Krafts delårsrapport januari till augusti 2018

Skellefteå Kraft redovisar sitt resultat för januari till augusti 2018 utifrån tre olika hållbarhetsperspektiv. Förutom det ekonomiska resultatet redovisar vi även hur verksamheten påverkat människor och miljö.

Ekonomiskt ansvar
Ett högt elpris tillsammans med stigande priser på elcertifikat har resulterat i en kraftig resultatuppgång under perioden januari till augusti jämfört med samma period förra året.

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 737 miljoner kronor jämfört med 2 206 miljoner kronor motsvarande period 2017.
  • Koncernens resultat (EBIT) för perioden 1 januari till 31 augusti uppgick till 481 miljoner kronor jämfört med 283 miljoner kronor motsvarande period 2017.
  • Resultat efter finansnetto uppgick till 465 miljoner kronor jämfört med 256 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
  • Investeringarna uppgick till 389 miljoner kronor jämfört med 265 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Joachim Nordin, vice vd:
Koncernens resultat till och med augusti är sammantaget betydligt högre än samma period i fjol. Inledningen av året präglades av låga elcertifikatspriser och kall väderlek medan våren och sommaren varit historiskt varm och torr. Tillsammans har detta bidragit till stigande elpriser som nu är betydligt högre än under 2017. Även spotpriset och priserna på framtida kontrakt på elcertifikat har gått upp kraftigt under perioden, till stor del kopplat till ett förväntat underskott innan pågående och planerade vindkraftsprojekt kommer i drift 2020. Priset på utsläppsrätter har också ökat markant till följd av ökad kolanvändning på kontinenten och att man agerat för att reducera det nuvarande överskottet på utsläppsrätter i det europeiska utsläppshandelssystemet EU-ETS.

Vattenkraftsaffären har levererat ett bättre resultat än föregående år tack vare de högre priserna. Vindkraftsaffären har däremot gått något sämre då inledningen av året hade mycket låga medelvindar. Prognosen pekar däremot på ett bättre resultat vid årets slut jämfört med helåret 2017 då både el- och elcertifikatspriser väntas fortsätta ligga högt resten av året. Prognosen för helåret 2018 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 661 miljoner kronor.

Socialt ansvar

Samhälle
Under Almedalsveckan medverkade Skellefteå Kraft vid flera seminarier. Vi fortsätter tala om hur Sverige kan ställa om till 100 procent förnybar energiproduktion till 2040, hur vattenkraften och elnätet kan utvecklas för att bidra till det samt behovet av energilager både i elproduktion, transportsektorn och i våra hem. Vi talade även om hur tillgången till förnybar el kan bidra till att attrahera internationell energiintensiv industri att etablera sig i Sverige.

Det befintliga regionnätet runt Skellefteå är från 1960-talet. Det behöver utökas, moderniseras och anpassas till den elförbrukning som en växande stad och dagens elintensiva industri behöver. Ett modernt elnät är också viktigt för att Skellefteå ska kunna attrahera nya industrier till staden. Just nu investerar Skellefteå Kraft 250 miljoner kronor totalt i arbetet som beräknas pågå några år.

Medarbetare
Med anledning av att konkurrensen om kompetens hårdnar i takt med att nya företag etablerar sig i Skellefteå har vi påbörjat ett arbete med att se över vårt arbetsgivarerbjudande.

Under perioden deltog Skellefteå Kraft för första gången i Nyckeltalsinstitutets mätning ”Attraktiv arbetsgivarindex” där företaget jämförs med andra branscher och företag utifrån 9 olika interna nyckeltal. Skellefteå Kraft hamnade på plats 17 av 259 medverkande organisationer och på 3:e plats inom energibranschen. Vi är mycket stolta över vårt resultat men ser att vi till nästa år kan bli ännu bättre bland annat genom att öka andelen kvinnor i företaget.

Miljöansvar
Under sommaren har fältbesök genomförts på alla anläggningar i Skellefteälven för att samla in data för analys av förutsättningar för miljöförbättrande åtgärder med fokus på maximal lokal ekologisk nytta i relation till kostnad. Vidare har arbetet med att identifiera och inventera biotoper med höga naturvärden i elledningsgatorna fortsatt, ett arbete som beräknas vara klar till årsskiftet.

Sommarens försök med en alternativ ingång till fiskvägen för uppströms vandrande fisk i Hednäs visar att den inte fungerar bättre än de befintliga. Ansökan om en ny fiskvandringslösning har därför lämnats in till Länsstyrelsen.

Arbetet med prövningar och tillstånd ökar i takt med stadens utveckling, nya etableringar och ökade miljökrav vilket kräver en god intressentdialog. Exempelvis har koncessionsansökningar för elförsörjningen till den första etappen av Northvolts batterifabrik lämnats in till Ei.

För mer information:
Joachim Nordin, vice vd, Skellefteå Kraft
Mobil: 072-200 28 40
Epost: joachim.nordin@skekraft.se

Catarina Hägglund, chef kommunikation och hållbarhet, Skellefteå Kraft
Mobil: 070-511 11 55
E-post: catarina.hagglund@skekraft.se

Artikeln på Cision

Till toppen
Powered by PageSpeed