Vår roll och vårt värdeskapande

Vi tar täten för dagens och framtidens hållbara energiförsörjning och infrastruktur. Vi utvecklar Skellefteå och regionen i hållbar riktning.

Om företaget  ·  Våra viktiga hållbarhetsfrågor

 • Vi producerar effektiv fjärrvärme från biobränslen, ofta restprodukter från sågverk i närområdet.
 • Vi producerar och distribuerar el från förnybar vind och vattenkraft, till hela Sverige.
 • Vi äger skog och mark, tillgångar som möjliggör utveckling av både energiproduktion och andra värden.
 • Robusta nät ger regionens företag och hushåll trygg leverans av el och värme, och snabb internet-uppkoppling.
 • Tillsammans med experter och partners satsar vi på innovation genom nya energi- och kommunikationslösningar för hållbara mobilitet, hållbar industri samt hållbar produktion och konsumtion.
 • Vi bidrar till lokalt föreningsliv genom stöd till kultur och idrott för barn och ungdomar.
 • Vi är en röst i energidebatten och bidrar med vår kunskap för att hitta lösningar för det svenska kraft­systemets utveckling.
 • Vi bidrar till samhällsekonomin lokalt och regionalt. En del av vårt överskott går tillbaka till våra ägare, Skellefteå kommun. Vi skapar också sysselsättning, lockar fler industrier till regionen och investerar i ny och befintlig infrastruktur.
 • Vi är en attraktiv arbetsplats som tar vara på och utvecklar kunskap, engagemang och innovationskraft.

Vårt ansvarstagande

Vi tar ansvar för vår verksamhets påverkan på människor, djur och natur. Vi förebygger och åtgärdar, för en aktiv dialog med våra intressenter och engagerar oss i lokalsamhället.

Om företaget  ·  Våra viktiga hållbarhetsfrågor

 • Vi investerar löpande i underhåll och ny reningsteknik för att minska utsläpp och leva upp till skärpta miljökrav.
 • Vi investerar i ny, miljöanpassad teknik för att minimera negativ påverkan från energiproduktionen på växt- och djurliv.
 • Vi brukar skogen vi äger på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi tar hänsyn till våra grannar och för en aktiv dialog med närboende, rennäring och intresseföreningar.
 • Vi är medvetna om den påverkan och de risker som kan finnas i vår leverantörskedja. Vi ställer krav och har ett livscykelperspektiv vid inköp av varor och tjänster.
 • Vi tar våra kunder på allvar. Säkra leveranser och god service har högsta prioritet.
 • Tillsammans med forskare och andra experter skaffar vi mer kunskap om hur verksamheten påverkar ekosystem och biologisk mångfald, och utformar handlingsplaner och åtgärder.
 • Vi uppträder ansvarsfullt och etiskt mot varandra och i våra affärsrelationer.
 • Vi är rädda om våra medarbetare och deras välbefinnande. Säker och hälsosam arbetsmiljö, balans i livet, likabehandling och mångfald är viktiga frågor.
 • Vi arbetar för att minska vår egen energianvändning, klimatpåverkan från resor, miljöpåverkan från kemikalier och avfall etc.