Trygga leveranser

Vi ska ha branschens nöjdaste kunder. De ska kunna lita på att de får sin el och värme, att bredbandet fungerar, och att vi ger bästa möjliga service.
Vår ambition:

Illustration över trygga leveranserVi ska erbjuda och säkerställa tillgängliga och pålitliga leveranser av värme, el och kommunikation. Vi ska ha branschens nöjdaste kunder.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2019 Trend*
Tillgängliga och pålitliga leveranser Fokuserar på leveranssäkerhet. Färre än 5 500 kunder ska ha haft upp till 4 elavbrott under året 12 086 kunder
Utvecklar systematiskt förebyggande underhållsarbete. Inga kunder ska ha haft fler än 12 avbrott under året 1 309 kunder
Investerar i förnyelse av anläggningar, nät och utrustning. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps år 2025 91,1 % **
Kundservice Utvecklar kunddialog och kundservice i världsklass. Förbättra vårt SKI-resultat för varje år. Vi presterar långt över bransch-index och har några av energi-branschens mest nöjda och lojala kunder.
Utvecklar kommunikations-kanaler och tillgänglighet.
Gör kundundersökningar.
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
** enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade bredbandskartläggning (mars 2020, baserat på mätning oktober 2019).

Pålitlig elförsörjning

Vi arbetar både med att säkerställa en tillförlitlig eldistribution och med att minska antalet avbrott i våra elnät. Vårt elnät är cirka 1 200 mil långt, varav långa sträckor går i glesbygd. Detta innebär att vi gör stora investeringar och underhållsarbete för att vädersäkra elnätet

Utbyggnad och modernisering för morgondagens elnät

Vi investerar stort i att säkra det framtida behovet av elnät när staden växer. Det handlar både om utbyggnad och förstärkning av det befintliga nätet och nya ledningar för etablering av till exempel ny industri.

I dialog med politiken försöker vi hitta lösningar för att korta de omfattande och tidskrävande tillståndsprocesserna, då efterfrågan från marknaden och nyetablerade industrier gör att utbyggnaden behöver skyndas på.

Mer om elnätet för stadens utveckling

Vädersäkring

Vi investerar mer än någonsin i vädersäkring av återstående friledning i elnätet, cirka 150 msek/år under en tioårsperiod. Vädersäkringen innebär en kombination av att gräva ned elkablarna under mark, och byta ut luftledningar från så kallad blanktråd till isolerade ledningar. Sammanlagt handlar det om cirka 240 mil som återstår att säkra.

Under november gjordes en samlad insats med helikopterflyg för att kanthugga kraftledningsgatorna från hängande grenar.

Ny teknik minskar avbrottstiden

Skellefteå Kraft har under 2019 testat en ny digital övervakningsteknik, där sensorer sätts på elstolparna och gör att fel kan upptäckas och positioneras snabbare. Tekniken kan spara upp till 50 % av felsökningstiden, vilket gör att åtgärder kan sättas in betydligt snabbare än vad som tidigare varit möjligt.  Ett pilotprojekt pågår och kommer utvärderas 2020.

Mer om satsningen på digital övervakning

Avbrott i elnätet 2019

Vi arbetar både för att nå våra egna mål och uppfylla kraven från våra ägare och staten vad gäller att minimera antalet elavbrott och att minska antalet kunder som drabbas av många och/eller långa avbrott.

Antalet störningar har varit färre 2019 än året innan, sammantaget kan 2019 ses som ett genomsnittsår.

Diagram över antalet kunder som haft upp till 4 elavbrott under året
Diagram över antalet kunder som haft upp till 11 elavbrott under året

 

Vädret orsak till många avbrott

Året inleddes med besvärligt väder med mycket blötsnö som gjorde att träd och grenar föll ned på ledningarna. Våra kunder i glesbygd i inlandet är de som drabbas oftast. Under sommaren orsakades ett stort antal avbrott av åskväder.  Av de avbrott som inträffat under året har sammanlagt 104 orsakats av åska, 176 fall orsakades av trädfall på grund av is, snö eller hård vind.

Sammanlagt var 34 av Skellefteå Krafts elnätskunder utan el i mer än 12 timmar eller längre, vilket sammantaget resulterade i utbetalning av lagstadgad kompensation på totalt 39 000 kronor. Skellefteå Kraft ersätter också ca 1 300 kunder som haft fler än elva avbrott under 2019 med minst 500 kronor.

Elnätens påverkan på biologisk mångfald

När vi anlägger kraftledningsgator förändras naturmiljön. En biotop ersätts med en annan, vilket får konsekvenser för växt- och djurliv. En del arter gynnas medan andra kan få sämre förutsättningar. I skogsområden blir miljön i kraftledningsgatorna till exempel mer likt ängs- eller hedmark, vilket gynnar andra typer av arter än de som normalt finns i skogen.

Vi undersöker kraftledningsgatornas påverkan närmare

Som stor nätägare, vill vi fortsätta utveckla vårt ansvar och arbete för den biologiska mångfalden. Vi har därför börjat undersöka kraftledningsgatornas påverkan närmare. Tillsammans med experter inventerar vi hur fågelliv och övrigt växt- och djurliv ser ut. Med ökad kunskap är ambitionen att kunna planera och bygga våra nät på ett ännu bättre sätt, och utveckla särskilt anpassade skötselplaner.

Läs mer om Biologisk mångfald

Läs mer om våra elnät 

Driftsäkert fjärrvärmenät

Vårt förebyggande arbete med att minimera avbrott i fjärrvärmenätet handlar om att hitta eventuella läckage i tidigt skede.  Det finns larmtrådar i fjärrvärmerören som signalerar om läckage uppstår.

Planerade avbrott

Vid planerade avbrott väljer vi tider på dygnet då kunderna påverkas minst, och sektionerar fjärrvärmenätet så att så få kunder som möjligt drabbas. Vid störningar i fjärrvärmens basproduktion har vi reservanläggningar som kan fjärrstartas från kontrollrummen eller lokalt på plats.

Mer om vår fjärrvärme

Växande fibernät

Med vårt bredband skapar vi bättre förutsättningar för att leva och verka i hela Skellefteåregionen, såväl i glesbygd som i stad. Nätet växer och förtätas i hög takt och under de senaste två åren har 3 300 hushåll och företag anslutits till nätet.

Snabbt och säkert

Det nationella målet är att 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till, eller absolut närhet till, 1000 Mbit/s senast 2025. Siffran för Skellefteå i Post- och Telestyrelsens senaste publicerade bredbandskartläggning är 91 % (mars 2020).  Tillgängligheten till vårt bredbandsnät är hög, över 99,99 %. Nätet byggs ut och utvecklas för att tillgodose framtidens behov av såväl smarta hem som smarta städer.

Bra täckning sett till kommunens storlek

Skellefteå ligger på plats 26 bland de kommuner som till antalet byggt ut mest till hushåll i glesbygd under 2019. Totalt sett ligger vi på plats 8 när det gäller antal anslutna hushåll i glesbygd. Före oss placerar sig bara till ytan relativt små kommuner i syd- och mellansverige.

För arbetsställen i glesbygd ligger vi på plats 16, och bäst i Norr- och Västerbotten, när det gäller det senaste årets utbyggnad. Totalt sett är bara Gotlands kommun bättre än Skellefteå – en riktigt bra prestation med tanke på kommunens stora yta.

Mer om vårt bredbandsnät 

Nöjda kunder

Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och nöjda kunder är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Som kommunägt bolag har vi särskilda förväntningar på oss att ge god service, ha bra kvalitet och agera föredömligt.

Höga betyg i kundundersökningar

Vi strävar hela tiden efter att fortsätta utvecklas, och lära oss mer om våra kunder och deras behov. I den senaste SKI-mätningen placerar vi oss topp fem i samtliga sex kundkategorier, vilket är sällsynt. En tydlig trend är kundernas intresse för hållbarhet. 8 av 10 säger att de kommer att ställa högre hållbarhetskrav i framtiden.

Tydligt varumärke, trygg och bra kundservice, och en stark miljö- och hållbarhetsprofil hör till det våra kunder värdesätter hos oss. Att vi visar initiativförmåga, proaktivitet och utvecklar individuellt anpassade erbjudanden är också viktigt för många.

Läs mer om SKI-undersökningen

Kundnöjdhet 2015 2016 2017 2018 2019
Elnät privat 73,8 69,9 72,4 77,3 (nr 2) 79,1 (nr 1)
Elnät företag 76,0 74,3 76,1 (nr 1) 74,0 (nr 1) 77,1 (nr 1)
Elhandel privat 73,5 72,0 71,4 73,6 (nr 8) 80,2 (nr 1)
Elhandel företag 73,74 72,0 75,1 71,4 (nr 7) 72,5 (nr 3)
Fjärrvärme privat 77,8 75,8 80,0 76,5 (nr 3) 76,2 (nr 4)
Fjärrvärme företag 73,2 (nr 2) 78,5 (nr 2)
Bredband* 81 82 83 80 80
* Från och med 2018 ändras undersökningsmetoden från Stadsnätskollen till Branschindex. Ranking ingår ej i undersökningen.

Ökade förväntningar och ökad rörlighet

Vi ser att förväntningarna ökar på service, snabbhet och tillgänglighet. Energikunderna är också prismedvetna. Alltfler nyttjar möjligheten att snabbt och enkelt byta leverantör av olika tjänster om missnöje uppstår, därför är det affärskritiskt att göra allt för att våra kunder ska bli nöjda hos oss.

Kundservice av världsklass

Skellefteå Kraft har åtta år i rad vunnit Energibranschens bästa kundservice. Utmärkelsen bygger på cirka 3 000 svenska konsumenters syn på olika företags kundservice. Det är Service Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund som genomför undersökningen.

Bäst för 8:e året i rad

Tillgänglighet

Våra 16 kundrådgivare tog 2019 emot över 100 000 telefonsamtal och 12000 mejl. Vi strävar efter en så lättanvänd och smart självservice som möjligt på webben, i kombination med tillgänglig personlig service på telefon. Vi jobbar kontinuerligt med att öka kundrådgivarnas kompetens med målet att kunna hjälpa kunden vid den första kontakten. Våra mätningar visar också att Kundservice löser 85 procent av inkomna ärenden direkt.

Transparenta avtal och priser

Våra avtal ska vara lätta för kunden att förstå och styra. Sedan 2016 är vi med i Prisdialogen, som är en modell som kombinerar lokal kunddialog med central prövning vid prisändringar på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme och att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

 

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP