Trygga leveranser

Vi vill vara det bästa energiföretaget med branschens nöjdaste kunder. De ska kunna lita på att de får sin el och värme, att bredbandet fungerar, och att vi ger bästa möjliga service.
Vår ambition:

Illustration över trygga leveranserVi ska erbjuda och säkerställa tillgängliga och pålitliga leveranser av värme, el och kommunikation. Vi ska ha branschens nöjdaste kunder.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2020 Trend*
Tillgängliga och pålitliga leveranser Fokuserar på leveranssäkerhet. Färre än 5 500 kunder ska ha haft upp till 4 elavbrott under året 9 966 kunder
Utvecklar systematiskt förebyggande underhållsarbete. Inga kunder ska ha haft 12 eller fler avbrott under året 794 kunder
Investerar i förnyelse av anläggningar, nät och utrustning. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps år 2025 93,3 % **
Kundservice Utvecklar kunddialog, gör kundundersökningar och kundservice i världsklass. Förbättra vårt SKI-resultat för varje år. Vi presterar långt över bransch-index och har några av energi-branschens mest nöjda och lojala kunder.
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.
** enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade bredbandskartläggning (mars 2021, baserat på mätning oktober 2020).

Samhällskritiska funktioner

El och fjärrvärme, och idag även bredband, är samhällskritiska funktioner som måste upprätthållas. Lagstiftningen ställer också krav på oss att säkerställa tillförlitliga leveranser. Samtidigt innebär förändrade väderförhållanden till följd av klimatförändringar, liksom expansion i regionen och ökad efterfrågan, delvis nya utmaningar för verksamheten. Skellefteå Kraft arbetar löpande och systematiskt för att möta efterfrågan och för att förebygga och minimera avbrott i näten.

Utbyggnad och modernisering för morgondagens elnät

Vi investerar stort i att säkra det framtida behovet av elnät när staden växer. Det handlar både om utbyggnad och förstärkning av det befintliga nätet och nya ledningar för etablering av till exempel ny industri.

Mer om elnätet för stadens utveckling

Under 2020 har vi färdigställt anslutningen till Northvolts nya fabrik. Elleveransen till fabriken kommer uppgå till cirka 2 procent av Sveriges totala elförbrukning.

Vi ser utmaningar att hinna bygga ut elnätet i tillräckligt snabb takt. I dialog med politiken försöker vi hitta lösningar för att korta de omfattande och tidskrävande tillståndsprocesserna, då efterfrågan från marknaden gällande nyetableringar innebär att utbyggnaden behöver skyndas på.

Mer om elnätet för stadens utveckling

Pålitlig elförsörjning

Vi arbetar både med att säkerställa en tillförlitlig eldistribution och med att minska antalet avbrott i våra elnät. Vårt elnät är cirka 1 200 mil långt, varav långa sträckor går genom glesbygd. Detta innebär att vi gör stora investeringar och underhållsarbete för att vädersäkra elnätet. Vi använder oss också av ny digital teknik.

Vädersäkring

Sedan flera år investerar vi cirka 150 -180 miljoner kronor om året i vädersäkring av återstående friledning (luftburen ledning) i elnätet. Vädersäkringen innebär en kombination av att gräva ned elkablarna under mark, och byta ut luftledningar från så kallad blanktråd till isolerade ledningar.

I nuläget återstår cirka 220 mil, arbetstakten är 20-25 mil per år.

Vi gör också insatser för att rensa kraftledningsgatorna från hängande grenar, med hjälp av helikopter.

Digital övervakningsteknik minskar avbrottstiden

Skellefteå Kraft har under 2020 fortsatt arbetet med ny digital övervakningsteknik i elnätet. Med sensorer som sätts på elstolparna kan fel upptäckas och platsbestämmas snabbare. Tekniken kan spara upp till 50 % av felsökningstiden, vilket gör att åtgärder kan sättas in betydligt snabbare än vad som tidigare varit möjligt. Efter genomfört pilotprojekt placeras nu sensorer på två av de sträckor som är mest drabbade av avbrott.

Mer om satsningen på digital övervakning

Vi arbetar med nya ”smarta” elmätare som samlar in och ger information om funktion och prestanda. Närmare 40 000 elmätare har bytts ut, planen för 2021 är att integrera styrningen av dem i vårt samlade informationssystem, för att exempelvis kunna skicka ut automatisk förvarning om planerade avbrott.

Avbrott i elnätet 2020

Vi arbetar både för att nå våra egna mål och uppfylla kraven från våra ägare och staten vad gäller att minimera antalet elavbrott och att minska antalet kunder som drabbas av många och/eller långa avbrott.

Fakta oplanerade avbrott 2020

Antalet störningar 2020 motsvarar ett genomsnittligt ”normalår”.  En kraftig storm i början av november orsakade en större störning, där felavhjälpning pågick under ett dygn och cirka 200 kunder var utan el längre än 12 timmar.

Sammanlagt drabbades 896 av Skellefteå Krafts kunder av elavbrott längre än 12 timmar under året, vilket resulterade i utbetalning av lagstadgad kompensation på totalt 898 000 kronor.  Skellefteå Kraft ersätter också de kunder som haft tolv eller fler avbrott under 2020 med minst 500 kronor.

Inlandet oftast drabbat

Våra kunder i glesbygd i inlandet, där ledningsavstånden är långa, är de som oftast drabbas av avbrott.

Vanligaste orsaken är kraftig blåst, nederbörd och trädfall, men också åska. Av de 483 avbrott som inträffat under året har sammanlagt 90 orsakats av åska och 115 orsakades av trädfall på grund av is, snö eller hård vind.

Elnätens påverkan på biologisk mångfald

När vi anlägger kraftledningsgator förändras naturmiljön. En biotop ersätts med en annan, vilket får konsekvenser för växt- och djurliv. En del arter gynnas medan andra kan få sämre förutsättningar. I skogsområden blir miljön i kraftledningsgatorna till exempel mer likt ängs- eller hedmark, vilket gynnar andra typer av arter än de som normalt finns i skogen.

Biologisk mångfald i kraftledningsgatorna

Vi har de senaste åren undersökt närmare hur kraftledningsgatorna påverkar den biologiska mångfalden.  Tillsammans med experter har vi inventerat hur fågelliv och övrigt växt- och djurliv ser ut. Ambitionen är att planera och bygga våra nät på ett ännu bättre sätt, och utveckla särskilt anpassade skötselplaner.

Läs mer om Biologisk mångfald

Läs mer om våra elnät 

Driftsäkert fjärrvärmenät

Vårt förebyggande arbete med att minimera avbrott i fjärrvärmenätet handlar om att hitta eventuella läckage i tidigt skede. Detta gör vi genom att följa variationer i tryck och temperatur. Det finns larmtrådar i fjärrvärmerören som signalerar avvikelser, så att vi snabbt vet om läckage uppstår. Under 2020 har vi levererat fjärrvärme enligt fastställda gränsvärden till alla kundfastigheter.

Planerade avbrott

Vid planerade avbrott väljer vi tider på dygnet då kunderna påverkas minst, och sektionerar fjärrvärmenätet så att så få kunder som möjligt drabbas. Vid störningar i fjärrvärmens basproduktion har vi reservanläggningar som kan fjärrstartas från kontrollrummen eller lokalt på plats.

Mer om vår fjärrvärme

Växande fibernät

Ett väl utbyggt och driftsäkert fibernät räknas idag som en samhällskritisk funktion. Det är nödvändigt för fortsatt digitalisering av både näringsliv och offentlig sektor, och för att människor ska kunna leva och arbeta i såväl stad som på landsbygden. Under 2020 som präglats starkt av Covid -19, blev det ännu tydligare hur beroende vi är av väl fungerande bredbandsnät.

1100 nya anslutningar 2020

Fibernätet växer och förtätas i hög takt. Antalet nya anslutningar 2020 var över 1100 stycken.  Bland annat har flera byar efter Byskeälvens och Åbyälvens älvdalar samt i sydöstra delarna av Skellefteå kommun anslutits till fibernätet.

94 % har snabbt och säkert bredband

Det nationella målet är att 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till, eller möjlighet att ansluta till, bredbandsnät med kapaciteten 1000 Mbps. Enligt Post- och Telestyrelsens senast publicerade statistik från oktober 2020, hade 94 % av alla hushåll och 90 % av alla företag i Skellefteå detta. Det gör Skellefteå till en av de glesbygdskommuner i Sverige som har högst andel anslutna hushåll.

Tillgängligheten till vårt bredbandsnät är fortsatt hög, över 99,99 %. Förekomsten av cyberattacker ökade under 2020, men påverkade inte tillgängligheten i nätet.

Mer om vårt bredbandsnät 

Nöjda kunder

Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och nöjda kunder är en förutsättning för långsiktig lönsamhet. Som kommunägt bolag har vi särskilda förväntningar på oss att ge god service, ha bra kvalitet och agera föredömligt.

Högsta betyg i Svenskt Kvalitetsindex

Kundnöjdheten i energibranschen mäts genom Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Resultatet 2020 visar att Skellefteå Kraft presterar väl över branschindex inom samtliga verksamhetsområden, och har branschens mest nöjda kunder. I hela fem kundkategorier kom Skellefteå Kraft på första plats.

Leveranskvalitet och pålitlighet är faktorer som kunderna lyfter fram mer än tidigare år. Tydligt varumärke, trygg och bra kundservice, och en stark miljö- och hållbarhetsprofil hör också till det som kunderna värdesätter. 8 av 10 säger att de kommer ställa högre hållbarhetskrav i framtiden.

Läs mer: Högsta betyg när kunderna tycker till

Kundnöjdhet 2016 2017 2018 2019 2020
Elnät privat 69,9 72,4 77,3 (nr 2) 79,1 (nr 1) 72,2 (nr 1)
Elnät företag 74,3 76,1 (nr 1) 74,0 (nr 1) 77,1 (nr 1) 71,9 (nr 1)
Elhandel privat 72,0 71,4 73,6 (nr 8) 80,2 (nr 1) 73,6 (nr 4)
Elhandel företag 72,0 75,1 71,4 (nr 7) 72,5 (nr 3) 74,1 (nr 1)
Fjärrvärme privat 75,8 80,0 76,5 (nr 3) 76,2 (nr 4) 78,1 (nr 1)
Fjärrvärme företag 73,2 (nr 2) 78,5 (nr 2) 78,5 (nr 1)
Fibernät företag 74,5*
Fibernät privat 78,8*

* Nytt för i år är att SKI även börjat mäta kundnöjdheten gällande fibernät. Det är inte en kundkategori där aktörer jämförs med varandra, utan undersökningen jämför aktören mot branschens snitt. Kategorin saknar därför placeringar, men Skellefteå Kraft rankar sig klart över branschen i så gott som samtliga områden.Branschens snitt för fibernät privat är 63,6 och för fibernät företag är siffran 66,3.

Ökade förväntningar och ökad rörlighet

Kundernas förväntningar ökar på service och tillgänglighet. Energikunderna är också prismedvetna. Alltfler väljer att snabbt och enkelt byta leverantör av olika tjänster om missnöje uppstår, därför är det affärskritiskt att göra vårt bästa för att våra kunder ska bli nöjda hos oss.

Kundservice i världsklass

Skellefteå Kraft har åtta år i rad, mellan 2012-2019, vunnit Energibranschens bästa kundservice. Utmärkelsen bygger på cirka 3 000 svenska konsumenters syn på olika företags kundservice. Undersökningen görs av Service Score i samarbete med Sveriges Marknadsförbund. På grund av Covid-19 har undersökningen inte genomförts under 2020.

2020 tog våra 16 kundrådgivare emot över 100569 telefonsamtal och 20579 mejl. Vi strävar efter en så lättanvänd och smart självservice på webben som möjligt, i kombination med tillgänglig personlig service. Vi jobbar löpande med kompetensutveckling för kundrådgivarna, med målet att kunden ska få hjälp vid den första kontakten. Våra egna mätningar visar att Kundservice löser 82,5 procent av inkomna ärenden direkt.

Prisdialogen – för trovärdiga avtal och priser

Våra avtal ska vara lätta för kunden att förstå och styra. Skellefteå Kraft är med i branschsamarbetet Prisdialogen, en modell som kombinerar lokal kunddialog med central prövning vid prisändringar på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, styra mot rimliga, förutsägbara prisändringar, och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörerna.

 

Till toppen
86 queries in 0.000 seconds, using 21.68MB memory
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP