Lokalt ansvar och engagemang

Vi har en viktig roll som lokal samhällsbyggare. Vi skapar sysselsättning och bidrar till regionens utveckling, stödjer föreningsliv och tar hänsyn till våra grannar och närmiljö.

Vår ägare, Skellefteå kommun, och kommuninvånarna förväntar sig att vi ger tillbaka och bidrar till samhällsutvecklingen där vi verkar. Vi har förstås också ett stort ansvar för den påverkan som våra anläggningar kan ha på människor som bor och verkar i närheten.

Vår ambition:

Illustration över samhällsansvar och engagemangVi skapar samhällsnytta och utveckling i regionen och tar ansvar för närboende som kan påverkas av vår verksamhet.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft?
Samhällsansvar För dialog och genomför samråd med samebyar och andra närboende
Engagemang lokalt och regionalt Betalar ekonomisk kompensation i form av bland annat bygdemedel och frivilliga ersättningar.
Arbetar proaktivt med säkerhet kring våra dammar och anläggningar
Anordnar studiebesök
Sponsrar lokala och regionala kultur- och idrottsföreningar.

Lokal samhällsutveckling

Skellefteå Kraft har en viktig roll för att säkerställa en hållbar samhällsutveckling lokalt, både i vår egen ägarkommun och i de kringliggande kommuner där vi har verksamhet.

I det nya affärsområdet Infraservice har vi samlat våra tjänster utifrån den fysiska kopplingen till kunder i respektive geografiskt område, och stärkt kommunikationen lokalt.

Arbete med energi- och översiktsplaner

Ett viktigt område som vi arbetat med under året är former för närmare samarbete med kommunerna kring översiktsplaner och energiplaner. För att utveckla hållbara infrastrukturer behöver vi komma in tidigt planeringen.

I Skellefteå deltar vi aktivt i arbetet med att ta fram en ny energiplan. Planen har sikte på 2030 och inkluderar flera fokusområden så som effektiv energianvändning, byggande och transporter, med ett tydligt klimat- och miljöperspektiv.

Sustainable Skellefteå

2020 lanserades Sustainable Skellefteå, en samverkansplattform för hållbar samhällsutveckling i framkant. Skellefteå Kraft har en drivande roll i samarbetet tillsammans med Skellefteå Kommun, kommunens bostadsbolag Skebo och Skellefteå Industrihus.

Mer om Sustainable Skellefteå

Samverkan med närboende

Vår verksamhet och våra anläggningar tar plats och påverkar närboende på olika sätt. Inte minst handlar det om inverkan på rennäringen. Vi för dialog och har samråd med våra lokala intressenter och försöker hitta lösningar som balanserar olika behov och försöker mildra de konsekvenser som blir av de exploateringar som görs.

Bättre former för samrådsarbetet

Vi har under de senaste två åren arbetat med att förbättra formerna för de samråd vi håller med närboende kring planering och utveckling av vår verksamhet. Det handlar om att genomföra dialogerna på ett bättre och mer standardiserat sätt, med jämlikt bemötande och ökad trovärdighet. Med bättre koordinering vill vi också undvika att belasta samma intressenter med flera samråd efter varandra i närliggande frågor.  Under 2020 har en ny roll tillsatts som samrådsansvarig, med kompetens inom bland annat lantmäteri- och markfrågor.

”Vårt mål är förtroendefulla samråd som förhoppningsvis leder till samsyn, förståelse och hyfsat nöjda parter, även om vi inte är överens. Det förutsätter kunskap, öppenhet och långsiktigt arbete med relationer” säger Tomas Ladås, avdelningschef Förvaltningsservice.

Dialoger 2020

Några samrådsmöten har genomförts under året, men dialogerna har försvårats och delvis uteblivit till följd av pandemin. Samråd handlar i hög grad om det personliga mötet, och har varit svårt att genomföra lika bra digitalt.  Därför har vi fokuserat mer på interna processer och gränssnitt.

Lagstadgad och frivillig kompensation

Kommuner och ideella föreningar som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft kan ansöka hos Länsstyrelsen om så kallade bygdemedel, pengar för reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen eller för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

2020 betalade Skellefteå Kraft ut sammanlagt 4,4 miljoner kronor i bygdemedel för vattenkraft.

För vindkraft finns ingen motsvarande lagstadgad kompensation, vilket gör att storlek och ändamål för kompensation beslutas från fall till fall. Ett av syftena med en mer enhetlig form för samråd är att göra ersättningarna mer rättvisa och förutsägbara.

Säkra dammar

Skellefteå Kraft har ett stort ansvar att underhålla och arbeta med säkerhetsfrågor vid de dammanläggningar som vi äger eller använder för kraftproduktion.

Vid en olycka där en damm havererar kan samhällskonsekvenserna bli stora. Med klimatförändringar och ett mer osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen har kraven på förebyggande arbete och åtgärder ökat ytterligare. Vårt självklara mål är att alla våra anläggningar ska vara säkra.

Mer om hur vi jobbar med dammsäkerhet

Ökat fokus på säkerhetsrisker

Skellefteå Kraft klassas som en säkerhetskritisk verksamhet. Vi omfattas av den nya säkerhetsskyddslagen från 2019. Lagen syftar till att förstärka säkerheten runt kritiska funktioner i samhället så att de skyddas mot antagonistiska handlingar.

Till följd av digitaliseringen ser vi inte minst ökade risker och sårbarhet vad gäller dataskydd och cyberhot. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att vi uppfyller kraven för säkerhetsskydd. Arbetet omfattar bland annat säkerhetsskyddsanalys, informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskyddad upphandling.

Mer om vårt arbete med riskhantering

Beredskap för oljeutsläpp

Ett oljeutsläpp från ett vattenkraftverk kan påverka långa sträckor i och kring älven. Vi arbetar förebyggande med underhåll och teknisk utveckling för att minimera risken för oljeutsläpp, och gör särskilda riskanalyser för varje anläggning.

För att så snabbt som möjligt kunna åtgärda ett utsläpp och minimera skadorna om det ändå skulle inträffa, har vi utvecklat en beredskapsmodell i samarbete med lokal räddningstjänst och andra vattenkraftsproducenter som finns i samma älvar. Skellefteå Kraft och övriga energibolag investerar i utrustning och de lokala räddningstjänsterna står för beredskap och specialutbildad personal. Upplägget finns nu för både Skellefteälven och Piteå älv.

Inga utsläpp har skett under 2020.

Så jobbar vi med oljeberedskap

Stöd till lokalt föreningsliv

Vi sponsrar och stödjer ett stort antal verksamheter, främst idrotts- och kulturföreningar för barn och unga inom vår region och på orter där vi har verksamhet.

Det lokala föreningslivet fyller en viktig funktion och är en stark positiv kraft för hållbar samhällsutveckling.  Ett sextiotal föreningar får stöd av oss, i pengar handlar det om sammanlagt cirka 14 miljoner kronor om året.

Under 2020 då många föreningar haft det extra svårt ekonomiskt till följt av pandemin, har cirka 20 föreningar fått extra stöd från oss, motsvarande totalt en halv miljon kronor.

Kriterier för socialt ansvar och hållbarhet

Vi väljer att stödja initiativ som tar ett socialt ansvar och aktivt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att få sponsring från oss måste föreningen leva upp till våra riktlinjer.

Mer om våra riktlinjer för sponsring och vilka vi stödjer

Barnkonventionen

1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Tillsammans med flera andra bolag har vi förtydligat kraven på att leva upp till barnkonventionen, som grundkrav för sponsring. Vi ställer bland annat krav på att föreningarna gör registerutdrag från polisen för sina ledare, och har ett aktivt arbete mot mobbning.

Team TUSS - integration genom fotbollsglädje

Ett av de initiativ vi stödjer är Team TUSS, ett integrationsprojekt för flickor som drivs av fotbollsföreningen Sunnanå SK. Syftet är att stärka flickor med olika etnisk bakgrund i åldrarna 7-25 år, genom en lokalt anpassad metod för ökad inkludering i ordinarie idrotts- och föreningsliv. TUSS står för trygghet, uppmuntran, självförtroende och självtillit.

Mer om Tuss

Stöd till forskning

Skellefteå stödjer också långsiktig forskning, med fokus på områden som kopplar an till vår verksamhet och vårt samhällsansvar. Vi vill också bidra till ökad jämställdhet inom forskningen. Ett exempel från året är att vi återanvänt gamla reklamkampanjer, och använt de sparade pengarna till bidrag till kvinnliga forskare.

Mer om våra forskningssamarbeten

Studiebesök och praktik – på paus under 2020

Skellefteå Kraft har vanligtvis en bred studiebesöks- och praktikverksamhet, för både skolelever och arbetssökande. Till följd av coronapandemin har vi inte kunnat genomföra något av detta under 2020, förhoppningen är att återuppta verksamheten under 2021.

 

Till toppen
85 queries in 0.000 seconds, using 21.66MB memory
Powered by PageSpeed