Hållbar affärsutveckling

Vi satsar på hållbara investeringar och utvecklar lösningar för framtidens behov och för att möjliggöra samhällsomställningen till 100 % förnybart. Arbetet med affärsutveckling är på både kort och lång sikt, där strategiska samarbeten och innovation är viktiga delar.

Framtidens elnät och energimarknad kommer se annorlunda ut än idag med nya affärsmodeller och flöden för produktion, distribution och användning. Vi ser att vi framåt behöver satsa ännu mer på utveckling och innovation för att anpassa oss till marknaden och för att ta vara på nya affärsmöjligheter.

Vår ambition:


Illustration över hållbar affärsutvecklingVi ska utveckla nya lösningar som tillgodoser framtida kundbehov och möjliggör samhällsomställningen till 100 % förnybart. Vi ska vara ett av de energibolag som bäst utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2018
Hållbara investeringar Reinvesterar i underhåll och uppgradering av våra nät och anläggningar.
Investerar i och utvecklar infrastruktur för bredband, fjärrvärme och laddstationer för elfordon. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps år 2025 Se trygga leveranser
Affärsinnovation Utvecklar morgondagens affärer med fokus på samarbeten för nya industrimöjligheter i norra Sverige. Andel av omsättning från nya produkter och tjänster ska uppgå till 5 procent 0,05 %
Utnyttja digitaliseringens möjligheter. Utveckling av digital färdplan. Pågår
Forskning och utveckling Arbetar strategiskt med forskning, utveckling och innovation.
Samarbetar med regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmiljöer.

Hållbara investeringar

Vi investerar stort i förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft, och i förbättring och utbyggnad av våra el- och fibernät.

Här är några av våra aktuella satsningar:

  • Strategiskt samarbete med Northvolt om 100 miljoner kronor
  • Vi investeringar totalt 250 miljoner kronor i vårt elnät, för expansion och nya anslutningar när Skellefteå växer.
  • Vi förstärker och vädersäkrar vårt elnät, en investering motsvarande 180 miljoner kronor.
  • Vi byter ut gamla turbiner och styrsystem i våra äldre vattenkraftanläggningar
  • Vi uppgraderar och bygger ut fibernätet, en satsning på sammanlagt 260 miljoner kronor under fem år.

Affärsinnovation

För att hantera och ta vara på den snabba omställningen i energibranschen och på marknaden, behöver vi förstärka arbetet med affärsinnovation. Mycket ny teknik och lösningar finns idag framtagna, utmaningen är att implementera dem i lönsamma produkter och fungerande affärsmodeller. Vi har fokus på främst tre områden: hållbara transporter, digitala kundlösningar och smarta elnät.

Ny funktion för affärsinnovation

För tydligare fokus på innovation och framtida externa affärer har funktionen för Affärsinnovation utvecklats i koncernen. En viktig del i uppdraget är att identifiera och konkretisera idéer som kan tas till marknaden inom cirka tre år.

De affärsidéer vi väljer att satsa på ska vara långsiktigt hållbara ur såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv. För att säkerställa det ser vi nu över checklistor och utvärderingsmodeller. Vi ser också behov av nya sätt att värdera framtida affärer, till exempel när det gäller att räkna på miljöfördelar och miljökostnader.

Intern innovationskraft

Framtidens affärer skapas av våra medarbetares kompetens och engagemang. För att fånga företagets interna innovationskraft vill vi uppmuntra och underlätta för medarbetarna att komma med idéer. Varje måndag har Affärsinnovation ett internt ”öppet hus”, där medarbetare kan presentera idéer. Om en idé bedöms ha rätt förutsättningar, tas den vidare och medarbetaren blir då en del i utvecklingsteamet.

Vi mäter löpande i vilken utsträckning konsumenterna uppfattar oss som utmanande och nytänkande. Resultatet visar att vi gjort en positiv förflyttning under de fem år som mätningen utförts. 2014 var det 13,2 % som tyckte att vi var ett utmanande och nytänkande företag. 2018 är motsvarande siffra 20,5 %.

Satsning på solkraft och elektrifiering

Vi tror på solkraft som en av framtidens energikällor. För att utveckla vår kunskap och kompetens, bygga testanläggningar och utveckla attraktiva kundlösningar för solel har vi genomfört ett tvåårigt solprogram. Vi investerar också i utvecklingen av en fungerande infrastruktur för elfordon i norra Sverige.

Läs mer om experimenthuset Zero Sun, vår solkraftsanläggning och hur vi utvecklar lagring av solenergi.

Läs mer om vårt bidrag till fungerande infrastruktur för elfordon.

Partnerskap och samarbeten

Vårt arbete med affärsinnovation och utveckling på kortare och längre sikt sker i hög grad tillsammans med andra. Strategiska partnerskap och samarbeten med branschkollegor, kunder, leverantörer, forskare och andra aktörer i regionen är centralt för att lyckas.

Etablering av datacenteranläggning

Skellefteå Kraft ska bygga en av datacenterpark i Finnfors. Satsningen sker genom ett partnerskap med tyska NDC Datacenters GmbH. Arbetet med anläggningen inleds under 2019 och blir när den är fullt utbyggd en av Sveriges största datacenterparker.

Mer om datacenteranläggningen

Nytt Partnerskapsråd

Ett råd för strategiska partnerskap har inrättas för att kunna fokusera på våra större strategiska partnerskap som t.ex. med ABB och Northvolt, där fokus är att locka nya industrier till Sverige och skapa nya affärsmöjligheter för Skellefteå Kraft. Rådet kommer att bestå av bland annat vår koncernens vd, chef för Affärsinnovation samt flera projektledare från våra olika bolag.

Northvolt

I slutet av 2017 blev det klart att Northvolt placerar sin nya fabrik för lithium-ionbatterier i Skellefteå. Fabriken blir troligen Europas största, vilket innebär uppemot 2000-2500 arbetstillfällen och en betydande lokal och regional utveckling inom flera områden.

Skellefteå Kraft har varit drivande i arbetet för att möjliggöra etableringen av  Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Stadens förutsättningar och tillgång till förnybar och kostnadseffektiv energi var viktiga delar i beslutet.

Under 2018 har Skellefteå Kraft och Skellefteå kommun förberett industritomten förberetts för etablering. Under året har även Skellefteå Kraft och Northvolt ingått ett strategiskt samarbete. Målet är att Northvolts fabrik ska stå klar 2023.

Läs mer om projektet på: northvoltett.skelleftea.se/

NodePole

Skellefteå Kraft och Vattenfall satsar sedan 2017 gemensamt för att få elintensiv industri från hela världen att etablera sig i norra Sverige. Satsningen är ett svar på en kraftigt ökade efterfrågan av datalagring, men även framväxten av nya elintensiva industrier som till exempel batteritillverkning. För många av de nya industrierna är kraven på låg klimatpåverkan en av de viktigaste konkurrensfaktorerna för var man väljer att lokalisera sin produktion.

Tillsammans har vi bildat bolaget NodePole, en plattform för investering och utveckling som nu samlar ett sextiotal aktörer. Investerare, kommuner, samarbetspartners.

Läs mer på nodepole.com

Forskning och utveckling

Vi investerar även i mer långsiktig forskning och utveckling, tillsammans med branschen, regionala aktörer, forskare och andra partners. Exempel på långsiktiga satsningar inom hållbar stadsutveckling är Cyber security, där vi bland annat tittar på självkörande fordonslinjer. Skellefteå har flera goda förutsättningar som utvecklingsmiljö; Staden har lagom storlek och vi förfogar, tillsammans med kommunen, över mark och infrastruktur.

Mer om vårt FUI-arbete

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET