Hållbar affärsutveckling

Vi arbetar för långsiktig lönsamhet och satsar på investeringar för framtidens behov. Vår affärsutveckling är på både kort och lång sikt, med fokus på att möjliggöra samhällsomställningen till 100 % förnybart.

Våra övergripande ekonomiska mål handlar om god lönsamhet över tid, utveckling av nya affärsmodeller och om att bidra till samhällsekonomin lokalt och regionalt.

Vår ambition:


Illustration över hållbar affärsutvecklingVi ska växa med lönsamhet och vara en attraktiv affärspartner. Vi ska utveckla nya lösningar som tillgodoser framtida kundbehov och möjliggör samhällsomställningen till 100 % förnybart.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2020 Trend*
Långsiktig lönsamhet och tillväxt Styr och effektiviserar för ökad lönsamhet

 

Rsys över tid >6 % Negativt
Vidareutvecklar våra processer för investeringar, upphandlingar och inköp för att inkludera alla hållbarhetsaspekter.
Affärsetik, enkelhet och transparens Erbjuder enkla, kundorienterade avtal och prismodeller.
Arbetar löpande med att levandegöra våra värderingar och diskutera vår uppförandekod. Noll avvikelser i efterlevnad mot uppförandekoden. Noll
Hållbara investeringar Investerar i utbyggnad och uppgradering av våra nät och anläggningar.
Investerar i och utvecklar infrastruktur för bredband, fjärrvärme och laddstationer för elfordon. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps år 2025 Se trygga leveranser
Affärsinnovation Utvecklar morgondagens affärer med fokus på samarbeten för nya industrimöjligheter i norra Sverige. Andel av omsättning från nya produkter och tjänster ska uppgå till 5 procent n/a
Utnyttja digitaliseringens möjligheter. Pågår
Forskning och utveckling Samarbetar med regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmiljöer.
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Långsiktig lönsamhet och samhällsnytta

Vi vill producera mer energi för fler kunder och samtidigt säkra en långsiktigt god lönsamhet. Om det går bra för oss gynnar det regionen där vi verkar. Både genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare, Skellefteå kommun, och genom att vi skapar sysselsättning. Med god ekonomi har vi också möjlighet att investera i underhåll, utveckling, innovation och forskning.

Utmanande ekonomiskt läge

Flera omvärldsfaktorer gör att vi haft en utmanande ekonomisk situation det senaste året. Elpriserna har varit extremt låga i norra Sverige under 2020. Detta till följd av varmt väder, snabbt ökad uppförd vindkraftproduktion och begränsningarna i elnätet som gör att elen inte kan distribueras till södra Sverige där behovet finns. De kraftigt minskade intäkterna från elproduktionen gör att vi inte kunnat nå våra ekonomiska mål. Samtidigt är lönsamheten i våra andra affärer bra: elhandeln, fibernät och elnätsaffären.

Ekonomiskt resultat 2020

Resultat (EBIT)

Rörelseresultatet landade på -238 miljoner kronor vilket är 740 miljoner kronor lägre än 2019. Det lägre resultatet förklaras till stor del av mycket nederbörd under 2020, hög vindkraftproduktion samt nedskrivningar av vindkraftanläggningar.

Resultatets variation beror delvis på faktorer som vi inte kan påverka, till exempel temperatur, nederbörd och vindförhållanden. Under 2013, 2017 och 2020 påverkades vårt resultat även av nedskrivningar. För 2019 har en förlustreservering tyngt resultatet med 113 miljoner kronor och 2020 har ett våtår tillsammans med hög vindkraftproduktion i norr föranlett det lägsta elpriset i mannaminne. 2020 har även präglats av rekordstora nedskrivningar på 566 miljoner kronor.

Avkastning på sysselsatt kapital

Det avkastningskrav som vår ägare har på oss är 6 % på sysselsatt kapital över tid. Under 2020 blev resultatet negativt på grund av lågt elpris i kombination med våtår och väldigt stora nedskrivningar.

Avkastning på sysselsatt kapital hade varit 3,3 % om vi inte hade behövt göra nedskrivningar av vindkraften.

Omsättning

Omsättningen för 2020 minskade till 3,3 miljarder kronor. Elproduktionen står för den största andelen av vår omsättning. Betydligt lägre elpriser 2020 gör att omsättningen minskat kraftigt mot tidigare år.

Se årsredovisningen 2020

Skapat och fördelat värde

Tabellen beskriver vilket ekonomiskt värde som verksamheten skapat och hur det fördelar sig på de olika intressenterna; leverantörer, närboende, medarbetare, finansiärer, staten, samhället och Skellefteå kommun.

Skapat och fördelat värde, miljoner kr 2020
Intäkter 3 378
Rörelsekostnader: Inköp av varor och tjänster (leverantörer) samt bygdemedel och andra ersättningar för påverkan från vår verksamhet (närboende) -2 012
Löner och förmåner (medarbetare) -566
Räntekostnader (finansiärer) -45
Fastighetsskatt (staten) -38
Icke kommersiella investeringar, sponsring (samhället) -18
Utdelning till ägare (Skellefteå kommun) -248
Behållet ekonomiskt värde 451

Ökat fokus på likviditet och effektiv styrning

Arbetet för att bibehålla och utveckla lönsamhet och effektivitet pågår löpande. Vi fokuserar på att utveckla ett process- och kundorienterat arbetssätt, och principstyrt förbättringsarbete som involverar alla medarbetare.

Under 2020 har vi bland annat uppgraderat vårt affärssystem och förbättrat vår inköpsprocess med fokus på att göra det mer effektivt för användarna.

Genom taktisk resursplanering strävar vi också efter att allokera och nyttja exempelvis stödfunktioners kompetens och personella resurser mer flexibelt och effektivt.

Taktisk resursplanering

Taktisk resursplanering syftar till att nyttja våra medarbetares tid och kompetens på ett mer flexibelt och snabbrörligt sätt, för att hantera arbetstoppar, undvika stress och möta förändrade behov. I praktiken innebär det ett mer aktivt arbete med prognoser och resursplanering för alla avdelningar, för att få en bättre bild av när resurser behövs var och hur planeringen bäst görs. Den taktiska planeringen följs upp av koncernledningen.

Hållbara investeringar

Vi investerar i reinvestering och i utbyggnad av förnybar vind- och vattenkraft, och i förbättring och utbyggnad av våra el- och fibernät. Vi har en viktig roll i de infrastruktursatsningar som görs när staden växer, och det handlar om stora investeringar i el- och fibernät under de närmaste åren.  2020 uppgick investeringarna till cirka 609 miljoner kronor. Mot bakgrund av läget på energimarknaden har vi pausat satsningar på ny energiproduktion

Aktuella satsningar i staden och regionen:

  • Expansion och nya anslutningar i elnätet när Skellefteå växer, 250 miljoner kronor.
  • Förstärkning och vädersäkring av elnätet, 150 miljoner kronor per år under en tioårsperiod.
  • Utbyte av gamla turbiner och styrsystem i våra äldre vattenkraftanläggningar. Nytt aggregat i Rengård.
  • Uppgradering och utbyggnad av fibernätet, 260 miljoner kronor under fem år.

Vi avsätter också pengar för kommande väsentliga kostnader i samband med efterbehandling av vindkraftparker, torvtäkter, och för planerad omprövning av vattendomar.

Affärsinnovation

Utifrån vår vision att vara bästa energibolaget för Sverige vill vi ta en marknadsledande position även inom forskning, utveckling och innovation.

För att ta vara på den snabba omställningen i energibranschen och på marknaden, har vi de senaste åren förstärkt arbetet med affärsinnovation. Fokus är att utveckla och implementera ny teknik och nya lösningar i lönsamma produkter och fungerande affärsmodeller.

Mätbart mål för nya affärer

Vi har satt ett nytt strategiskt mål att minst 250 miljoner kronor i intäkter ska komma från ”nya” produkter och tjänster, med fokus på affärer som inte är beroende av elpriset.  Uppföljning görs med start 2021.

Fyra huvudteman för innovativ affärsutveckling

Elbil som laddas i station på OKQ8

Hållbar mobilitet

Illustration över Northvolt

Hållbar industri

 

 

 

 

 

 

Illustration över Sara kulturhus

Smart konsumtion  Illustration: White Arkitekter

Zero Sun-huset

Smart produktion (smarta effektiva nät)

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovationsarbetet drivs med två tidshorisonter: Utveckling av nya affärer på 1-3 års sikt, och mer långsiktiga utvecklingsområden som ska resultera i affärer på upp till 10 års sikt.  I nuläget prioriteras lokala, mer kortsiktiga satsningar i första hand, ambitionen är dock att även fortsättningsvis driva på nyare områden inom exempelvis cirkularitet.

Från idé till marknad

Skellefteå Krafts funktion för Affärsinnovation med ett team på fem personer, har uppdraget att identifiera och konkretisera idéer som kan tas till marknaden inom cirka tre år. En process för att värdera potentiella projekt och affärer har utvecklats, där hållbarhetsperspektivet finns integrerat. De affärsidéer vi väljer att satsa på ska vara långsiktigt hållbara såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. För att säkerställa det har vi bland annat sett över utvärderingsmodeller, och vill framöver hitta ännu bättre sätt att till exempel vad gäller att räkna på miljöfördelar och miljökostnader.

Intern innovationskraft

För att fånga företagets interna innovationskraft vill vi underlätta för medarbetare att komma med idéer. En form som vi vill vidareutveckla framåt är ”Innovation Mondays” där medarbetare kan presentera idéer och få dem bedömda.

Partnerskap och samarbeten

Vårt innovations- och utvecklingsarbete sker i hög grad tillsammans med andra. Strategiska delägarskap, partnerskap och samarbeten med branschkollegor, kunder, leverantörer, forskare och andra aktörer i regionen är avgörande för att realisera nya lösningar på ett framgångsrikt sätt.

Läs mer om våra samarbeten

Aktuella projekt – exempel

Hållbar mobilitet: Elektrifiering och laddinfrastruktur

Vi tror på elektrifiering som vägen framåt för hållbara personbilar, och investerar i utbyggnad av infrastruktur för elfordon i norra Sverige.

Läs mer om infrastruktur för elfordon

800 nya laddplatser i samarbete med OKQ8

Under 2020 har vi inlett ett nytt samarbete med OKQ8 för att skapa 800 nya elladdplatser runt om i Sverige.

Läs mer om samarbetet med OKQ8

Smart energiförsörjning: Kulturhuset Sara

Vi satsar också på att identifiera partners för projekt och satsningar inom ”den smarta staden” med fokus på utveckling av smarta elnät för att motverka en ökande effektbrist.

Skellefteås nya kulturhus Sara blir ett av världens högsta i trä, och tillsammans med ABB förser vi huset med framtidens energiteknik. Målet är optimerad energianvändning och ett energisystem som är integrerat med stadens.

Läs mer om samarbeten och partnerskap

Forskning och utveckling

Vi investerar även i mer långsiktig forskning och utveckling, tillsammans med branschen, regionala aktörer, forskare och andra partners. Exempel på långsiktiga satsningar inom hållbar stadsutveckling är Cyber security, där vi bland annat tittar på självkörande fordonslinjer. Vi har också projekt för test av eldrivet flyg, och vertikal odling med uppvärmning av spillvärme. Skellefteå har flera goda förutsättningar som utvecklingsmiljö; Staden har lagom storlek och vi förfogar, tillsammans med kommunen, över mark och infrastruktur.

Mer om vårt FUI-arbete

God affärsetik

Både vi själva och omvärlden ställer höga krav på oss att vara en ansvarsfull affärspartner som agerar korrekt och föredömligt.  Tydliga och transparenta avtal och prismodeller är en viktigt för att våra kunder ska ha förtroende för oss. Vi ska också vara en förebild i relationen till andra affärs- och samarbetspartners.

Uppförandekoden vägleder

Vår uppförandekod ger vägledning för hur vi som medarbetare ska agera och fatta beslut i arbetsvardagen, för att säkerställa ansvar och god etik.  Alla medarbetare utbildas i koden och måste åta sig att följa den. En visselblåsarfunktion finns för att möjliggöra anonym rapportering av misstänkta överträdelser.

Läs mer om arbetet med uppförandekoden

Till toppen
86 queries in 0.000 seconds, using 21.67MB memory
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET