Hållbar affärsutveckling

Vi arbetar för långsiktig lönsamhet och satsar på investeringar för framtidens behov. Vår affärsutveckling är på både kort och lång sikt, med fokus på att möjliggöra samhällsomställningen till 100 % förnybart.

Våra övergripande ekonomiska mål handlar om god lönsamhet över tid, utveckling av nya affärsmodeller och om att bidra till samhällsekonomin lokalt och regionalt.

Vår ambition:


Illustration över hållbar affärsutvecklingVi ska växa med lönsamhet och vara en attraktiv affärspartner. Vi ska utveckla nya lösningar som tillgodoser framtida kundbehov och möjliggör samhällsomställningen till 100 % förnybart.

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft? Våra mål Utfall 2019 Trend*
Långsiktig lönsamhet och tillväxt Styr och effektiviserar för ökad lönsamhet

 

Rsys över tid >6 % 5,1 %
Vidareutvecklar våra processer för investeringar, upphandlingar och inköp för att inkludera alla hållbarhetsaspekter.
Affärsetik, enkelhet och transparens Erbjuder enkla, kundorienterade avtal och prismodeller.
Arbetar löpande med att levandegöra våra värderingar och diskutera vår uppförandekod. Noll avvikelser i efterlevnad mot uppförandekoden. Noll
Hållbara investeringar Investerar i utbyggnad och uppgradering av våra nät och anläggningar.
Investerar i och utvecklar infrastruktur för bredband, fjärrvärme och laddstationer för elfordon. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 1000 Mbps år 2025 Se trygga leveranser
Affärsinnovation Utvecklar morgondagens affärer med fokus på samarbeten för nya industrimöjligheter i norra Sverige. Andel av omsättning från nya produkter och tjänster ska uppgå till 5 procent 0,2 %
Utnyttja digitaliseringens möjligheter. Utveckling av digital färdplan. Pågår
Forskning och utveckling Samarbetar med regionala, nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmiljöer.
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Långsiktig lönsamhet och samhällsnytta

Vi vill öka både energiproduktionen och antal kunder och samtidigt säkra en långsiktigt god lönsamhet. Om det går bra för oss gynnar det regionen där vi verkar. Både genom att en del av överskottet går tillbaka till våra ägare, Skellefteå kommun, och genom att vi skapar sysselsättning. En bra ekonomi gör det också möjligt för oss att satsa på underhåll, utveckling, forskning och innovation.

Ekonomiskt resultat 2019

Resultat (EBIT)

Rörelseresultatet landade på 502 mnkr vilket är cirka 180 mnkr lägre än 2018. Det lägre resultatet förklaras till stor del av en förlustriskreserveringen avseende den pågående avyttringen av våra ägarandelar i Alholmen kraftvärmeverk.

Resultatets variation beror delvis på faktorer som vi inte kan påverka, till exempel temperatur, nederbörd och vindförhållanden. Under 2013 samt 2017 påverkades vårt resultat även av nedskrivningar. För 2019 har en förlustreservering tyngt resultatet med 113 msek.

Avkastning på sysselsatt kapital
Det avkastningskrav som vår ägare har på oss är 6% på sysselsatt kapital över tid. Under 2019 nådde vi 5,1 procent. Avkastning på sysselsatt kapital hade varit 6,2 % om vi inte reserverat 113 msek för kommande avyttring av Alholmen.

Omsättning
Omsättningen för 2019 minskade till 3257 miljarder kronor. Elproduktionen står för den största andelen av vår omsättning. Trots lägre elproduktion 2019 och lägre priser på elcertifikat och ursprungsrätter är omsättningen i paritet med fjolåret, dels till följd av något högre elpriser men också större försäljningsvolymer på försäljningssidan.

Se årsredovisningen 2019

Skapat och fördelat värde

Tabellen nedan beskriver vilket ekonomiskt värde som verksamheten skapat och hur det fördelar sig på de olika intressenterna; leverantörer, närboende, medarbetare, finansiärer, staten, samhället och Skellefteå kommun.

Skapat och fördelat värde, miljoner kr 2019
Intäkter 4 481
Rörelsekostnader: Inköp av varor och tjänster (leverantörer) samt bygdemedel och andra ersättningar för påverkan från vår verksamhet (närboende) -2 984
Löner och förmåner (medarbetare) -521
Räntekostnader (finansiärer) -57
Fastighetsskatt (staten) -64
Icke kommersiella investeringar, sponsring (samhället) -16
Utdelning till ägare (Skellefteå kommun) -242
Behållet ekonomiskt värde 597

Lönsamhet och effektivitet

Arbetet för att bibehålla och utveckla lönsamhet och effektivitet pågår löpande, genom vidareutveckling och förbättring av verksamhet och arbetssätt. Vi fokuserar på ett process- och kundorienterat arbetssätt, och principstyrt förbättringsarbete som involverar alla medarbetare.

En viktig framgångsfaktor när marknad och vår egen verksamhet förändras och växer snabbt, är att vi har tillgång till rätt kompetens och personella resurser. Vi arbetar med taktisk resursplanering för att allokera och nyttja exempelvis stödfunktioner så effektivt som möjligt.

Förvärv och avveckling

Att utveckla och förvärva nya affärer, liksom att avveckla delar som inte längre passar in i det vi ska erbjuda, är också en viktig del för vår hållbara tillväxt.  Tidigare har Skellefteå Kraft och Fortum ägt två vindkraftparker gemensamt. Under 2019 kom vi överens om att dela upp tillgångarna mellan bolagen och renodla ägandet. Skellefteå Kraft blev ensam ägare till Blaiken vindkraftpark och Fortum ensam ägare till Solberg vindkraftpark.

Ansvarsfull affärspartner

Både vi själva och omvärlden ställer höga krav på oss att agera korrekt och föredömligt i allt vi gör. Tydliga och transparenta avtal och prismodeller är en viktig del för att våra kunder ska ha förtroende och en positiv attityd till oss. Vi ska också vara en förebild i relationen till andra samarbetspartners, myndigheter och närboende.

Uppförandekoden vägleder

Vår uppförandekod ger vägledning för hur vi som medarbetare ska agera och fatta beslut i arbetsvardagen, för att säkerställa god etik, miljö- och socialt ansvar. Alla medarbetare utbildas i koden och måste åta sig att följa den.

Ny visselblåsarfunktion

Vi uppmuntrar till att rapportera misstankar om avvikelser, och har under 2019 lanserat en extern visselblåsarfunktion för den som vill rapportera anonymt. Brott mot uppförandekoden kan få konsekvenser i form av uppsägning eller polisanmälan.

Hållbara investeringar

Vi investerar stort i förnybara energikällor, som vind- och vattenkraft, och i förbättring och utbyggnad av våra el- och fibernät. 2019 uppgick investeringarna till cirka 800 miljoner kronor. För 2020 beräknar vi det dubbla, på grund av de stora infrastruktursatsningar som görs när staden växer.

Här är några av våra aktuella satsningar:

  • Expansion och nya anslutningar i elnätet när Skellefteå växer, 250 miljoner kronor.
  • Förstärkning och vädersäkring av elnätet, 150 miljoner kronor per år under en tioårsperiod.
  • Utbyte av gamla turbiner och styrsystem i våra äldre vattenkraftanläggningar.
  • Uppgradering och utbyggnad av fibernätet, 260 miljoner kronor under fem år.

Vi ser också behov att avsätta pengar för väsentliga kostnader i samband med kommande efterbehandling av vindkraftparker, torvtäkter, och för planerad omprövning av vattendomar.

Affärsinnovation

För att hantera och ta vara på den snabba omställningen i energibranschen och på marknaden, behöver vi förstärka arbetet med affärsinnovation. Mycket ny teknik och lösningar finns idag framtagna, utmaningen är att implementera dem i lönsamma produkter och fungerande affärsmodeller. Vi har fokus på främst tre områden: hållbara transporter, digitala kundlösningar och smarta elnät.

Intern innovationskraft

2018 inrättades funktionen för Affärsinnovation i koncernen, med uppdrag att identifiera och konkretisera idéer som kan tas till marknaden inom cirka tre år. Under 2019 har funktionen etablerats och växt till ett team på fem personer.  En process för att värdera potentiella affärer eller projekt har utvecklats.

De affärsidéer vi väljer att satsa på ska vara långsiktigt hållbara ur såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv. För att säkerställa det ser vi nu över checklistor och utvärderingsmodeller. Vi ser fortsatt behov av bättre modeller för att värdera framtida affärer, till exempel vad gäller att räkna på miljöfördelar och miljökostnader.

Affärsinnovation koordinerar även koncernens gemensamma forsknings- och utvecklingsarbete där fokus ligger på att hitta och bygga relevant kunskap för Skellefteå Kraft ur ett framtida perspektiv.

Ta vara på idéer
För att fånga företagets interna innovationskraft vill vi underlätta för medarbetare att komma med idéer. Affärsinnovation arrangerar regelbundet ett internt ”öppet hus”, där medarbetare kan presentera idéer. Idéer som bedöms ha rätt förutsättningar, tas vidare och medarbetaren får då ingå i utvecklingsteamet.

Satsning på elektrifiering och smart teknik

Vi tror på elektrifiering som vägen framåt för hållbara personbilar, och investerar i utbyggnad av infrastruktur för elfordon i norra Sverige.

Läs mer om infrastruktur för elfordon.

Vi satsar också på att identifiera partners för projekt och satsningar inom ”den smarta staden” med fokus på utveckling av smarta elnät för att motverka en ökande effektbrist.

Partnerskap och samarbeten

Vårt innovations- och utvecklingsarbete sker i hög grad tillsammans med andra. Strategiska partnerskap och samarbeten med branschkollegor, kunder, leverantörer, forskare och andra aktörer i regionen är centralt för att lyckas.

Läs mer om våra samarbeten

Forskning och utveckling

Vi investerar även i mer långsiktig forskning och utveckling, tillsammans med branschen, regionala aktörer, forskare och andra partners. Exempel på långsiktiga satsningar inom hållbar stadsutveckling är Cyber security, där vi bland annat tittar på självkörande fordonslinjer. Skellefteå har flera goda förutsättningar som utvecklingsmiljö; Staden har lagom storlek och vi förfogar, tillsammans med kommunen, över mark och infrastruktur.

Mer om vårt FUI-arbete

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET