Fokus på biologisk mångfald

Förnybar energiproduktion från vind och vatten har stora fördelar men innebär vissa ingrepp i naturmiljön. Vi investerar i miljöanpassad teknik och utvecklar kunskapen för att minimera påverkan på naturvärden, växter och djur.

I dialog med våra intressenter arbetar vi aktivt med att balansera värdet av energiproduktionen med de negativa effekter påverkan som eldistribution, vind- och vattenkraft kan ha.

Vår ambition:


Illustration över biologisk mångfaldVi ska identifiera vilka möjligheter Skellefteå Kraft har att gynna biologisk mångfald och vad som utgör hinder för att bidra till en ökad biologisk mångfald. Vi ökar kunskapen i de olika verksamheterna och främjar åtgärder som bidrar till den biologiska mångfalden. 

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft Våra mål Utfall 2019 Trend*
Påverkan på biologisk mångfald Tar fram en långsiktig strategi för hur vi systematiskt ska arbeta med främjande åtgärder. Handlingsplaner som för biologisk mångfald ska vara framtagna för alla verksamheter år 2020. Målet är uppfyllt.
Samarbetar med forskare och genomför studier kring påverkan och åtgärder.
Utvecklar skötselplaner för områden med höga naturvärden.
Samverkar med intressenter för att tillgodose allmänhetens intressen.

Mer om vår intressentdialog.

Genomför åtgärder för att skydda, återställa och främja hållbart nyttjande av ekosystem där vi har vår verksamhet. Långsiktigt skydda 5 % av den produktiva skogen vi äger, från avverkning. 9 %
Inga böter eller avvikelser avseende miljölagstiftning och miljövillkor. Fem avvikelser.
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Påverkan på biologisk mångfald

Vår verksamhet påverkar kringliggande ekosystem och biologisk mångfald. Det handlar bland annat om förändrade vattenmiljöer och markanvändning som till exempel skogsbruk, torvtäkter och ledningsgator.

Så påverkas växt- och djurliv

Påverkan på biologisk mångfald från vår verksamhet handlar framför allt om vattenkraften.  I våra vattenkraftanläggningar kan exempelvis fiskar hindras från att vandra och variationerna i vattenståndet påverkar växt- och djurliv.

Vi vill naturligtvis behålla och utveckla vattenkraftens produktionskapacitet och reglerförmåga, samtidigt som vi svarar upp mot krav och förväntningar vad gäller biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. Det finns också frågor kring vindkraften och elnäten att ta hänsyn till, såsom buller, påverkan på fågelliv och markanvändning.

Samtidigt skapar våra ledningsgator och vindkraftparker nya förutsättningar för biologisk mångfald. Våra kontrollprogram visar att andra arter som till exempel den rödlistade alphumlan, numera lever i Uljabuouda vindkraftpark.

Läs mer om vind– och vattenkraftens miljöpåverkan.

Se våra miljömål

Inventering i Uljabuouda

10 år efter att Uljabuouda vindkraftpark byggdes, har en inventering av växt- och djurarter gjorts på platsen under 2018. Inventeringen visade ett rikt djurliv i område. Flera nya arter varav ett par rödlistade hittades.

Ängspiplärka och Ljungpipare finns idag i stort med samma tätheter som innan etableringen av vindkraftsparken. De öppna ängsliknande områdena kring vindkraftstornen har medfört en ökad andel insekter, bland dessa påträffades den rödlistade alphumlan.

Bild på den rödlistade Alphumlan

Läs mer om Uljabuouda

Incidenter och avvikelser

Länsstyrelsen lämnade under 2019 över fem ärenden till polismyndigheten som alla inträffade under våren och hösten 2018. Tre ärenden gäller överskridande av tillåtna vattennivåer vid anläggningarna Agnäs, Bygdsiljums och Åman Övre kraftverk på grund av hög vårflod. Ett ärende avser en driftstörning i Åman Övre som medförde att dämningsgränsen underskreds. Den sista anmälan gäller ett oljeutsläpp i Krångfors på grund av ett oljeläckage i turbinhjul.

Av dessa ärenden har anmälningarna rörande överdämningen i Bygdsiljum och Åman övre på grund av vårfloden, samt anmälan rörande oljeutsläppet i Krångfors, avskrivits

Strategi baserad på kunskap

Arbetet med biologisk mångfald är komplext, där kunskapen om risker, effekter och lämpliga åtgärder på många områden fortfarande är begränsad.

Tillsammans med branschen och expertkonsulter har vi arbetat för att närmare definiera målområden och prioriterade åtgärder, kopplat till olika former av energiproduktion. Sedan 2018 har vi en övergripande strategi uppdelad på vindkraft, vattenkraft, elnätet, skog och torv med förslag på hur respektive verksamhet kan ta sig an arbetet.

Handlingsplaner för varje verksamhet

Målet fram till 2020 har varit att ta fram handlingsplaner för varje verksamhet i enlighet med strategin. Det uppnåddes under 2019. Under processen har ett antal rödlistade arter identifierats på flera områden.

Arbetet med att ta fram skötselplaner för områdena har påbörjats liksom arbetet med att ta fram informationsmaterial till markägare och länsstyrelse.

Aktuella projekt

Tillsammans med myndigheter och experter arbetar vi med många olika utredningar och åtgärdsprojekt. Några exempel:

Berguv Nord

Skellefteå Kraft inledde 2019 ett samarbete med stiftelsen Berguv Nord, som sedan 1970-talet arbetat med forskning och aktiviteter för att skydda berguven. Berguven är fridlyst men hotas av bland annat miljögifter, avverkning och andra störningar. Under 2019 undersöktes ca 60 gamla häckningslokaler för berguv inom Västerbottens län. 10 revir hittades, vilket kan jämföras med 21 revir 1999. Det första årets inventering indikerar alltså en kraftig minskning. Under våren 2020 genomförs den slutgiltiga inventeringen.

Mer om projekt berguv

CLImB - unikt branschöverskridande samarbete kring biologisk mångfald

Skellefteå Kraft är ett av åtta stora svenska företag från fyra branscher som har gått samman i det unika projektet CLImb.

Målet med CLImb är att ta fram ett verktyg så företag på ett trovärdigt sätt ska kunna kvantifiera och kommunicera både sin negativa och sin positiva påverkan på biologisk mångfald när mark omvandlas eller restaureras. En förväntad effekt är också att rättsprocesser kring stora samhällsprojekt ska bli mer förutsägbara för både myndigheter, intressenter och företag.

Utveckling och testning
Efter en inledande fas med kartläggning och behovsanalys har nu projektet nått utvecklings- och testfasen. Två olika värderingsmodeller, båda med grund i nationella och internationella metoder ska testas och utvärderas. Den ena värderingsmodellen utgår ifrån att bredare kategorier av habitat eller vegetationstyper ska utgöra ”proxys” för biologisk mångfald. Den andra utgår ifrån ett noggrannare arbete med att utveckla olika mätbara indikatorer för biologisk mångfald.

När de båda värderingsmodellerna testats och utvärderats går projektet vidare mot den slutliga utvecklingen av en gemensam metod.

En utmaning att definiera vad som ska mätas
Under projektets första fas, då man kartlade ett stort antal metoder ute i världen och genomförde en behovsanalys, kom slutsatsen att en stor utmaning är att definiera vad metoden ska mäta. Med andra ord vilka parametrar som ska representera biologisk mångfald. Mycket fokus ligger därför på att CLImB ska innehålla relevanta mått på biologisk mångfald som även är brett applicerbara.

I den fasen bidrog externa intressenter och en referensgrupp med tjugo representanter för näringsliv, forskarsamhälle, myndigheter och NGOs med viktigt underlag. Referensgruppen kommer även vara viktig i det fortsatta arbetet.

Öppet för alla samhällsbyggare
Internationellt finns det redan flera exempel på värderingsmetoder, men än finns ingen global standard. De företag som står bakom projektet är några av de som bygger och anlägger mest i Sverige. Genom sina verksamheter använder de mycket mark. De har alla därför identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga i sitt hållbarhetsarbete och i sina affärer.

Verktyget ska underlätta integrering av biologisk mångfald i företags affärsmodeller. Åtgärder för biologisk mångfald kommer också bli effektivare, eftersom värderingsverktyget gör det möjligt för företagen att förstå vilka åtgärder som är tillräckliga. Idag är det inte så.

Verktyget som tas fram kommer vara öppet för alla samhällsbyggare att använda.

CLImb
CLImb är ett samarbete mellan Boliden, LKAB, Cementa, Svenska Kraftnät, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, SCA och Vattenfall. Samtliga är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden

 

Artrika kraftledningsgator

Kraftledningsgatorna i elnätet påverkar flora och fauna. Vi har under året fortsatt inventera växt- och djurliv i och intill gatorna med GIS-analys och fältundersökningar. Artinventeringen visar att vissa arter, som försvunnit i områden som växt igen, har påträffats i kraftledningsgatorna som röjs och underhålls. Flera utrotningshotade så kallade rödlistade arter har hittats. Några exempel är Topplåsbräken och Turkos blåvinge.

Efter 2019 års inventering är vi klara med ca 40 procent av de sträckor som identifierats ha potentiella naturvärden. Nästa steg är att slutföra inventeringen, för att sedan se hur vi kan vårda, och förhoppningsvis öka, de hotade arternas populationer genom anpassad skötsel.

Identifiering av kostnadseffektiva miljöåtgärder i Skellefteälven

Arbete pågår med att samla in data om vår verksamhet och dess miljöpåverkan i Skellefteälven, i syfte att öka kunskapen om effektiva miljöåtgärder. Utredningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med miljöanpassning utifrån målsättningen att uppnå maximal miljönytta i relation till kostnader och produktionsbegränsningar.

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP