Skydda och gynna biologisk mångfald

Förnybar energiproduktion från vind och vatten har stora fördelar men innebär vissa ingrepp i naturmiljön. Vi investerar i miljöanpassad teknik och utvecklar kunskap och åtgärder för att minimera påverkan på naturvärden, växter och djur.

I dialog med våra intressenter och med hjälp av experter arbetar vi för att balansera värdet av energiproduktionen med de negativa effekter som eldistribution, vind- och vattenkraft kan ha på växt- och djurliv.

Vår ambition:


Illustration över biologisk mångfaldVi identifierar vilka möjligheter Skellefteå Kraft har att gynna biologisk mångfald och vad som utgör hinder.  Vi ökar kunskapen i de olika verksamheterna, inventerar växt- och djurliv i våra områden och satsar på åtgärder som bidrar till den biologiska mångfalden. 

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft Våra mål Utfall 2020 Trend*
Påverkan på biologisk mångfald Har en långsiktig strategi för hur vi systematiskt ska arbeta med främjande åtgärder. Handlingsplaner som för biologisk mångfald ska vara framtagna för alla verksamheter år 2020. Målet är uppfyllt.
Samarbetar med externa specialister och konsulter för att göra inventeringar och ta fram åtgärdsplaner
Utvecklar skötselplaner för områden med höga naturvärden. Under 2021 ta fram skötselplaner för sträckan Bygdsiljum-Andersvattnet, Åmarken, Finnfors
Samverkar med intressenter för att tillgodose allmänhetens intressen.

Mer om vår intressentdialog.

Genomför åtgärder för att skydda, återställa och främja hållbart nyttjande av ekosystem där vi har vår verksamhet. Långsiktigt skydda 5 % av den produktiva skogen vi äger, från avverkning. Målet är uppfyllt.
Inga böter eller avvikelser avseende miljölagstiftning och miljövillkor. Fem avvikelser.
*Utveckling i förhållande till föregående år. Rött innebär ett försämrat resultat, gult ett likvärdigt resultat och grönt ett förbättrat resultat.

Påverkan på biologisk mångfald

Våra nät och vår energiproduktion påverkar kringliggande ekosystem och biologisk mångfald. Det handlar framför allt om hur vattenkraften orsakar förändringar av vattenmiljöer och hinder för fiskvandring, men också om påverkan från markanvändning i form av skogsbruk, torvtäkter och ledningsgator.

Så påverkas växt- och djurliv

Påverkan på biologisk mångfald från vår verksamhet handlar framför allt om vattenkraften. Exempelvis kan våra vattenkraftanläggningar hindra fiskar från att vandra och variationerna i vattenståndet påverkar växt- och djurliv i och kring vattendragen.

Vår utgångspunkt är att vi vill behålla och utveckla vattenkraftens produktionskapacitet och reglerförmåga, samtidigt som vi svarar upp mot krav och förväntningar vad gäller biologisk mångfald.

Även vindkraften och elnäten kan ha påverkan på biologisk mångfald, genom exempelvis buller, påverkan på fågelliv och markanvändning.  Samtidigt kan ledningsgator och vindkraftparker också främja biologisk mångfald genom att skapa förutsättningar för hotade arter.

Läs mer om vind– och vattenkraftens miljöpåverkan.

Se våra miljömål

Strategi och insatser baserad på kunskap

Arbetet med biologisk mångfald är komplext och tidskrävande. Processen från inventering av växter och djur, till identifiering av påverkan, effekter och lämpliga åtgärder tar tid. En viktig del handlar om att bygga kunskap om påverkan, effekter och lämpliga åtgärder, som fortfarande är begränsad på många områden.

Från inventering till anpassade insatser

Tillsammans med branschen och expertkonsulter har vi de senaste åren ökat kunskapen om verksamhetens påverkan på omgivande ekosystem, definierat prioriterade målområden och åtgärder. Nu arbetar vi efter en övergripande strategi där aktivitetsplaner tagits fram för varje verksamhetsdel: vindkraft, vattenkraft, elnätet, skog och torv. Inventeringar pågår löpande för våra olika områden, som grund för specifika skötsel- och åtgärdsplaner.

Inventeringar och uppföljningar görs också tillsammans med myndigheter enligt kontrollprogram, för att se hur våra anläggningar påverkar naturen, och för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Vårt systematiska arbetssätt för biologisk mångfald börjar med inventering av växt- och djurliv i respektive område. För områden där viktiga arter eller höga naturvärden hittas, görs närmare undersökning av påverkan och effekter, för att identifiera åtgärder som kan skydda och gynna arterna. Därefter tas specifika skötselplaner fram. Åtgärder och skötsel görs tillsammans med förvaltningsservice, externa partners eller andra markägare där vi inte själva äger marken.

Skötselplaner gynnar arter och naturvärden

Vi arbetar nu med att ta fram anpassade skötselplaner för områden där särskilda naturvärden hittats. Vi tar också fram informationsmaterial till allmänhet och länsstyrelse. För 2021 är målet att ta fram skötselplaner för flera områden:

  • Ledningssträckan Bygdsiljum-Andersvattnet. Här finns bland annat ormbunkar som gynnas av att marken utsätts för visst slitage. Ett projektförslag som nu utreds är att anlägga en cykelstig i samarbete med Bygdsiljum cykelklubb. Vi säker nu bidrag hos Länsstyrelsen.
  • Åmarken i anslutning till ledningssträckning Bygdsiljum –Andersvattnet.
  • Finnforsen, där en fladdermuspopulation upptäckts i anslutning till vattenkraftanläggningen
  • Rengård, där en sandmark med höga naturvärden finns.

Artrika kraftledningsgator

Kraftledningsgatorna i elnätet påverkar flora och fauna. Vi har under 2020 fortsatt inventera växt- och djurliv i och intill gatorna med GIS-analys och fältundersökningar. Inventeringen visar att vissa arter som försvunnit när områden växt igen, har kommit tillbaka i kraftledningsgatorna som röjs och underhålls. Flera utrotningshotade så kallade rödlistade arter har hittats, bland annat Topplåsbräken och Turkos blåvinge.

Efter 2020 års inventering har vi inventerat hela 80 procent av våra nätsträckor med identifierade potentiella naturvärden. Parallellt med slutförande av inventeringen, undersöker vi nu hur vi genom anpassad skötsel kan vårda, och förhoppningsvis öka, de hotade arternas populationer.

Uppföljning Uljabuouda

Ett exempel på uppföljningsprogram är Uljabuouda vindkraftpark, där en inventering av växt- och djurarter gjordes på platsen tio år efter etablering. Inventeringen visade ett rikt djurliv i området och flera nya arter varav ett par rödlistade hittades. De öppna ängsliknande områdena kring vindkraftstornen har framförallt skapat förutsättningar för fler insekter, bland annat den rödlistade alphumlan.

Inventeringen visade också att fåglar som Ängspiplärka och Ljungpipare fortsatt finns kvar med samma täthet som innan etableringen av vindkraftsparken.

Läs mer om Uljabuouda

Ny nationell plan för vattenkraften

I juni 2020 tog Sveriges regering beslut om en ny nationell plan för landets vattenkraft. Syftet är att fastställa moderna miljövillkor för vattenkraften som leder till både effektiv produktion av vattenkraftsel och bästa möjliga nytta och ekologisk status för vattenmiljöerna.

Utifrån planen ska alla vattenkraftsanläggningar omprövas före 2040, enligt en fastställd tidplan med start 2020. För Skellefteå har arbetet med omprövning av anläggningen i Rickleån påbörjats under 2020.  Omprövningarna inkluderar kartläggning av påverkan och åtgärder för biologisk mångfald.

Mer om vattenkraftens miljövillkor och åtgärder för biologisk mångfald

Utredning för optimala miljöåtgärder i Skellefteälven

Arbete pågår med att samla in data om vår verksamhet och dess miljöpåverkan i Skellefteälven, i syfte att öka kunskapen om effektiva miljöåtgärder. Utredningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med miljöanpassning utifrån målsättningen att uppnå maximal miljönytta i relation till kostnader och produktionsbegränsningar.

Incidenter och avvikelser - överdämning

Hög tillrinning och extrema väderförhållanden gör att vi vid några tillfällen under hösten överskridit gällande dämningsgränser. Det innebär att höstens höga vattenflöden bidragit till att vattennivå i sjöar och vattendrag under perioden varit högre än normalt. För Skellefteå Krafts verksamhet var det framför allt anläggningarna i Rickleån som påverkades.

I december inträffade en driftstörning i Sikfors på grund av isbildning vid anläggningen som medförde att vattennivåerna inte kunde innehållas.

Avvikelserna rapporteras till Länsstyrelsen. Skellefteå Kraft bedömer att de inte fått några väsentliga effekter på omgivande växt- och djurliv.

Projekt och samarbeten

Tillsammans med myndigheter, experter och andra aktörer arbetar vi med flera utredningar och åtgärdsprojekt för biologisk mångfald, och deltar i samverkans- och branschinitiativ.

Fräken

CLImB – branschöverskridande samarbete

2020 gick vi som ett av åtta stora svenska företag med i näringslivsinitiativet CLIMB, där målet är att utforma en gemensam och trovärdig värderingsmetod för påverkan på biologisk mångfald.

Mer om CLImb

Berguv Nord

Skellefteå Kraft har 2019-2020 samarbetat med stiftelsen Berguv Nord för att kartlägga förekomsten av Berguv. Berguven är fridlyst men hotas av bland annat miljögifter, avverkning och andra störningar. Cirka 60 gamla häckningslokaler för berguv inom Västerbottens län undersöktes. Totalt 11 revir hittades, vilket kan jämföras med 21 revir 1998-1999.

Mer om projekt berguv

Skogen och marken vi äger

Skellefteå Kraft äger och förvaltar 11973 ha skog och mark, varav 9211 ha är produktiv skogsmark, samt 2054 ha vattenområde.

Efterfrågan på både mark och skogsråvara ökar, samtidigt som insikten i samhället ökar om värdet av fungerande ekosystem och biologisk mångfald. Den här utvecklingen gör det viktigare för oss att förvalta vår skog och mark på ett långsiktigt och ansvarfullt sätt, och också identifiera vilka värden och nyttor som ska prioriteras.

Råvaruutvinning och exploatering för nät och byggnader såväl som kolsänka, avsättningar för ekologiska värden och rekreationsvärden är några av de områden vi ser över.

Hållbart skogsbruk

Vi brukar vår skog med hänsyn till skogsmarkens olika värden och nyttor där avverkning inte sker i högre takt än återväxt. Skogsråvaran levereras till lokala industrier. Vi har inventerat naturvärden i alla våra skogsinnehav och fortsätter göra detta löpande i samband med gallring. Vi avsätter cirka 8 procent av arealen till naturskyddade områden och till områden för aktiv naturvård såsom bränning eller betning.

Läs mer: Vi bränner skog för den biologiska mångfalden

 

 

Till toppen
86 queries in 0.000 seconds, using 21.66MB memory
Web accelerated via IISpeed by We-AMP