Fokus på biologisk mångfald

Förnybar energiproduktion från vind och vatten har stora fördelar ur klimatsynpunkt, men innebär vissa ingrepp i naturmiljön och påverkan på den biologiska mångfalden. Vi investerar i miljöanpassad teknik och utvecklar kunskapen för att minimera negativ påverkan på naturvärden, växter och djur.

I dialog med våra intressenter arbetar vi aktivt med att balansera värdet av energiproduktionen med de negativa effekter påverkan som eldistribution, vind- och vattenkraft kan ha.

Vår ambition:


Illustration över biologisk mångfaldVi ska identifiera vilka möjligheter Skellefteå Kraft har att gynna biologisk mångfald och vad som utgör hinder för att bidra till en ökad biologisk mångfald. Vi ökar kunskapen i de olika verksamheterna och främjar åtgärder som bidrar till den biologiska mångfalden. 

 

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft Våra mål Utfall 2018
Påverkan på biologisk mångfald Tar fram en långsiktig strategi för hur vi systematiskt ska arbeta med främjande åtgärder. Handlingsplaner som stödjer strategin för biologisk mångfald ska vara framtagna för alla verksamheter år 2020. Arbetet med handlingsplaner går enligt plan.
Samarbetar med forskare och genomför studier kring påverkan och åtgärder.
Samverkar med intressenter för att tillgodose allmänhetens intressen. Mer om vår intressentdialog  
Genomför åtgärder för att skydda, återställa och främja hållbart nyttjande av ekosystem där vi har vår verksamhet. Långsiktigt skydda 5 % av den produktiva skogen vi äger, från avverkning.

Inga böter eller avvikelser avseende miljölagstiftning och miljövillkor.

8 % av den produktiva skogen vi äger är skyddad från avverkning.

Inga böter eller avvikelser avseende miljölagstiftning och miljövillkor.

Påverkan på biologisk mångfald

Vår verksamhet påverkar kringliggande ekosystem och biologisk mångfald. Det handlar bland annat om förändrade vattenmiljöer och markanvändning som till exempel skogsbruk, torvtäkter och ledningsgator.

Påverkan från vind- och vattenkraft

Påverkan på biologisk mångfald från vår verksamhet handlar framför allt om vattenkraften.  I våra vattenkraftanläggningar kan exempelvis fiskar hindras från att vandra och variationerna i vattenståndet påverkar växt- och djurliv. Det finns också frågor kring vindkraften och elnäten att ta hänsyn till, såsom buller, påverkan på fågelliv och markanvändning.

Vi vill naturligtvis behålla och utveckla vattenkraftens produktionskapacitet och reglerförmåga, samtidigt som vi så långt som möjligt svarar upp mot krav och förväntningar vad gäller biologisk mångfald i sjöar och vattendrag.

Läs mer om vind– och vattenkraftens miljöpåverkan.

Se våra miljömål

Strategi för biologisk mångfald

Arbetet med biologisk mångfald är komplext, där kunskapen om risker, effekter och lämpliga åtgärder på många områden fortfarande är begränsad. Det senaste året har vi därför tillsammans med branschen och expertkonsulter närmare definierat prioriterade målområden och åtgärder för biologisk mångfald, kopplat till olika former av energiproduktion.

Handlingsplaner nästa steg

Resultatet är en övergripande strategi för vårt fortsatta arbete, som presenterades för verksamheten under 2018. Strategin är uppdelad på vindkraft, vattenkraft, elnätet, skog och torv med förslag på hur respektive verksamhet kan ta sig an arbetet. Nästa steg är att fram till 2020 ta fram handlingsplaner för varje verksamhet i enlighet med strategin.

Aktuella projekt

Tillsammans med myndigheter och experter arbetar vi med många olika utredningar och åtgärdsprojekt. Här är några exempel:

Berguv Nord

Med start i januari 2019 har Skellefteå Kraft inlett ett nytt samarbete med Berguv Nord. Berguv Nord är en stiftelse som sedan 1970-talet arbetat med forskning och aktiviteter för att skydda den utrotningshotade Berguven. Berguven är fridlyst men hotas av förändringar i sin livsmiljö, bland annat förekomsten av miljögifter, avverkning och andra störningar. Samarbetet syftar till att förbättra och stödja en hållbar utveckling för både arten Berguv och bidra till stiftelsen Berguv Nords verksamhet samt ligger i linje med Skellefteå Krafts fokus på biologisk mångfald som har beröring med vår verksamhet.

Mer om projekt berguv

Artrika kraftledningsgator

Kraftledningsgatorna i elnätet påverkar flora och fauna. Vi har kartlagt växt- och djurlivet i och intill gatorna, artinventeringen visar att vissa arter försvunnit medan andra tillkommit. Flera utrotningshotade så kallade rödlistade arter har hittats. Några exempel är Topplåsbräken och Turkos blåvinge, som båda är klassade som sårbara av Internationella naturvårdsunionen.

Projektet att kartlägga och identifiera artrika biotoper i ledningsnätet har bestått dels av en översiktlig GIS – analys och dels av fältundersökningar. Under 2018 har ca 1/5 del av identifierade områden undersökts och arbetet fortsätter under 2019.

Förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftstation

I maj 2016 beslutade vi att investerat drygt 15 miljoner kronor i åtgärder för förbättrad fiskvandring förbi Hednäs kraftstation. De nya åtgärderna innefattar installation av ett fingaller för att leda nedströms vandrande fisk, och en ny passage för fisk som vandrar uppströms. I maj 2018 lämnades ansökan in till Mark- och miljödomstolen om att få tillstånd att genomföra åtgärderna.

Läs mer om Hednäs

Identifiering av kostnadseffektiva miljöåtgärder i Skellefteälven

Inom ramen för vårt arbete med Biologisk mångfald har vi påbörjat ett arbete med Skellefteälven.  Arbetet syftar till att samla in och presentera data om vår verksamhet, dess miljöpåverkan och utredning av förutsättningar för miljöåtgärder. Förutsättningar och kostnader för miljöåtgärder analyseras i relation till lokal miljönytta. Utredningen kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med miljöanpassning utifrån målsättningen att uppnå maximal miljönytta i relation till kostnader och produktionsbegränsningar. 

Inventering i Uljabouoda

10 år efter att Uljabouoda vindkraftpark byggdes, har en inventering av växt- och djurarter gjorts på platsen under 2018. Inventeringen visade ett rikt djurliv i område. Flera nya arter varav ett par rödlistade hittades.

Ängspiplärka och Ljungpipare finns idag i stort med samma tätheter som innan etableringen av vindkraftsparken. De öppna ängsliknande områdena kring vindkraftstornen har medfört en ökad andel insekter, bland dessa påträffades den rödlistade alphumlan.

Läs mer om Uljabouoda 

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP