Utveckling i takt med omvärlden

För att styra och utveckla verksamheten efter hur energimarknaden ser ut i dag, och hur den kommer att se ut i morgon, följer vi noga utvecklingen inom en rad olika områden.

Med fokus på våra verksamhetsområden vattenkraft, vindkraft och transmission analyserar vi hur politiska beslut påverkar våra affärsförutsättningar. Vi för en aktiv dialog med beslutsfattare och deltar i debatten för att påverka opinion och lagstiftning i för oss viktiga frågor.

PESTEL-analys

Som underlag för vår strategiska verksamhetsplanering gör vi varje år en så kallad PESTEL-analys, en omvärldsanalys på 3-5 års sikt som inkluderar perspektiven Politik, Ekonomi, Samhälle, Teknik, Miljö (Environment) och Lagstiftning.

Sveriges mål: 100 % förnybart 2040

Till följd av den utdragna regeringsbildningen 2018 tappade det energipolitiska arbetet fart under 2019. De sedan tidigare viktiga inriktningsbesluten från riksdagens energiöverenskommelse 2017 kvarstår: Att nå ett nettonoll utsläpp växthusgaser till atmosfären senast 2045 och 100 procent förnybar elproduktion senast 2040. Utifrån det har Skellefteå Krafts arbete och dialogarbete fortsatt under året. Framför allt med fokus på vind- och vattenkraftens förutsättningar, och den växande utmaningen med eldistribution och effekt när elbehovet ökar.

Effekter av Energiöverenskommelsen

Energiöverenskommelsen innehåller flera beslut om elcertifikatsystemet, vattenkraften och vindkraften. Ett exempel är den stegvisa sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft, från 2,8 procent till 0,5 procent under fyra år, 2017-2020. Det sista steget trädde i kraft 1 januari 2020. Ett viktigt beslut för fortsatt utveckling av vattenkraftproduktion som Skellefteå Kraft argumenterat för.

Sänkt intäktstak för elnät

En ny elnätsförordning som innebär sänkt intäktstak trädde i kraft 2019. Skellefteå Kraft har inte tagit ut avgifter på maxnivå, och varken vi eller våra kunder påverkas direkt av förändringen. I ett längre perspektiv kan det däremot påverka möjligheten till nödvändiga investeringar i utveckling av kapacitet och distributionsnät.

Omprövning av vattenkraftanläggningar

Ny miljölagstiftning för vattenkraft innebär att alla miljötillstånd för befintliga vattenkraftanläggningar ska omprövas före 2040. En nationell plan har tagits fram men det finns fortfarande en del frågetecken kring hur omprövningarna ska göras, hur ansvarsfördelningen ska se ut, och hur miljöaspekter och effekt ska balanseras.  Skellefteå Krafts vattenkraft kommer enligt föreslagen plan att omprövas från 2022. Medlen i Vattenkraftens miljöfond, den branschgemensamma fond som bildades 2018, ska användas till åtgärder som omprövningarna resulterar i.M

Mer om Vattenkraftens miljöfond

Energipolitik på EU-nivå

EUs övergripande energimål är att andelen förnybar energi ska öka till minst 32 % och energieffektiviseringen med minst 32,5 %, år 2020 till år 2030. Det kräver stora förändringar inom energisektorn. Sveriges nationella mål är betydligt mer ambitiösa, men flera direktiv till följd av EUs mål får ändå genomslag i den svenska lagstiftningen. Exempelvis ny lagstiftning kring typer och användning av biobränslen och handel med utsläppsrätter.

Netto-noll utsläpp 2050

EU-kommissionen har nu uttalat att de avser lägga fram förslag om netto-noll-utsläpp till 2050. Europaparlamentet driver på för snabbare genomförande och tuffare krav. I princip alla medlemsländer har accepterat initiativet från Kommissionen. En rad initiativ inom ramen för den så kallade a European Green deal kommer att trycka på för tuffare regler för klimat- och miljöutsläpp.

Färre utsläppsrätter

EUs system för handel med utsläppsrätter har ändrats för att få större effekt. Totala utsläppsvolymen ska minska med 2,2 % per år och avsättningen av utsläppsrätter dubbleras 2019-2023. Det innebär högre marknadspris för utsläppsrätter och att kostnaden för släppa ut koldioxid bli betydligt högre än det varit de senaste åren.

Aktivt påverkansarbete

Skellefteå Kraft har sedan flera år valt att vara drivande i debatten om hur Sveriges omställning till hållbar energiförsörjning ska se ut. Vi ser att våra inspel om att omställningen till 100 procent förnybar elproduktion är både möjlig och en god affär för samhället fyller en viktig funktion. Vi medverkar aktivt i olika branschforum såsom Svensk Vindkraft och Energiföretagen, och driver också självständigt dialoger genom politikermöten, myndighetskontakter och studiebesök till verksamheten.

Mer fokus på kapacitet och distribution

Det senaste året har vi sett behov av att flytta fokus från diskussionen om energislag, till frågorna om elnätskapacitet, distribution och effektbrist. Det som länge var ett av Europas mest robusta elnät står inför en ny situation med kapacitetsbrist för konsumenter i vissa områden och inlåst kraft i andra områden. Det finns en betydande matchningsproblematik i transmissionsnäten mellan områden med för lite effekt och andra med rikligt av produktion. För att lyckas bygga bort flaskhalsar i energinätet krävs kortare tillståndsprocesser, och att näten kan nyttjas mer effektivt och flexibelt. 

Potentialen i vattenkraften

Vattenkraftens utformning för framtiden och hur effektiv energiproduktion ska balanseras mot bevarande av biologisk mångfald och andra naturvärden är fortsatt en utmanande fråga som inte fullt ut är löst. Vår syn är att nuvarande nationella plan för vattenkraften inte tar vara på potentialen på bästa sätt.  Skellefteå Krafts position är att vi bör öka kapaciteten och effekten i de större, redan utbyggda, älvarna och fokusera insatserna för biologisk mångfald i biflöden kring våra kraftstationer.

Vägen till 100 % förnybart 2040

Pär Forsberg talar med Birger Lathi

Pär Forsberg talar med riksdagsledamoten Birger Lathi om vattenkraft i Riksdagen.

Nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad

Skellefteå Kraft har engagerat sig i arbetat med den nationella strategi för hållbar vindkraftutbyggnad, som Naturvårdsverket och Energimyndigheten driver. Strategin ska bidra till målet 100 procent förnybar elproduktion 2040, och omfattar lokalisering, tillståndsprocesser, samverkan och miljömål. En första delrapport med nulägesbeskrivning presenterades under hösten.   

Viktiga dialoger och forum 2019

En stor del av vårt dialogarbete sker inom ramen för den löpande verksamheten. 2019 har vi också lagt mycket tid på att lära känna de nya politiker med ansvarsområden relevanta för oss, då många bytts ut efter valet.

Almedalsveckan

Vi ser Almedalsveckan som en värdefull arena för att stärka vår roll i energidebatten och möta inflytelserika personer i Energi-Sverige. Även 2019 var vi på plats i Visby och deltog i flera dialoger och publika seminarier med politiker, näringsliv och branschföreträdare. Det viktigaste temat var frågan om nätens roll och ökande effektbrist.

Vår vd Joachim Nordin deltog i Energimyndighetens seminarium om hur vi samskapar framtidens förnybara elsystem där han talade om betydelsen av att ta tillvara effektkapaciteten i befintlig vattenkraft så att den blir mer flexibel och reglerbar.

Vid ett möte med socialdemokratiska riksdagsledamöter berättade Skellefteå Krafts Pär Forsberg om hur vi kan ta tillvara effektkapaciteten i befintlig vattenkraft så att den blir mer flexibel och reglerbar.

Västerbottensdagarna på Grand Hotel

Skellefteå Kraft medverkade liksom tidigare år på Västerbottendagarna 2019.  Det är en viktig plattform för samarbete inom region Västerbotten, där vi nu förstärker det gemensamma arbetet för hållbar utveckling.

Lokal dialog och samverkan

Vi har under året tagit emot flera studiebesök till våra anläggningar. Bland annat Skellefteås bygg- och miljönämnd som fick besöka Finnforsen för ökad kunskap om hur vattenkraften fungerar.

Dialogen kring Hednäs kraftstation har också fortsatt. Både vi och våra ägare Skellefteå kommun har tagit emot kritiska frågor kring kraftstationen. På Skellefteå Kraft är vi övertygade om att det går att förena förnybar elproduktion med en hållbar förvaltning av vår natur och det är vår bedömning att de åtgärder som planeras uppfyller de målsättningar som de nya nationella reglerna och EU:s ramdirektiv för vatten kräver.

Bred intressentdialog

Vår utveckling och förmåga att möta omvärldens förväntningar är beroende av vår relation och dialog med många olika intressenter. Till våra viktigaste hör vår ägare Skellefteå kommun, kunder, samarbetspartners, medarbetare och olika samhällsrepresentanter såsom politiker, lokala myndigheter, närboende och intresseorganisationer. Vi för på olika sätt dialog med dessa för att hålla oss uppdaterade om varandras syn, anpassa och utveckla verksamheten framåt.

Mer om våra intressenter och intressentdialog

Tabellen här nedanför visar en sammanställning av våra viktigaste intressentgrupper, former för dialogen med dem, samt vilka frågor som är centrala i dialogen.

Intressentgrupp Former för dialog Frågor på agendan
Kunder
Privata
Företag
Potentiella
 • Kundundersökningar (SKI)
 • Kundservice
 • Möten
 • Sociala medier
 • Event
 • Priser och avtalsvillkor
 • Leveranssäkerhet, avbrott
 • Service och kvalitet
 • Miljöprofil och energimix
 • Bidrag till lokalsamhället
Ägare
 • Årsredovisning
 • Miljörapport
 • Styrelsemöten
 • Informella möten
 • Ekonomiskt resultat (vinst)
 • Utveckling av regionen
 • Trygg energiförsörjning
 • Bra infrastruktur för energi, tele- och datakommunikation
Samhälle
Politiker (alla nivåer)
Kommuner där vi har verksamhet
Myndigheter
Intresseorganisationer (miljö, fiske m.m)
Sponsortagare
Närboende
Lokalbefolkning
 • Tillsyn
 • Miljörapportering
 • Möten
 • Påverkansarbete
 • Branschforum
 • Studiebesök
 • Samråd
 • Årlig kommundialog
 • Styrmedel och skatter
 • Tillståndsprocesser
 • Marknadsdesign
 • Sysselsättning, arbetstillfällen
 • Sponsring av idrott och kultur
 • Påverkan på ekosystem och biologisk mångfald
 • Samexistens, kompensationsfrågor
 • Samhällsplanering
Medarbetare
Befintliga
Potentiella
 • Medarbetarundersökning
 • Medarbetarsamtal
 • Dagliga möten och samtal
 • Intranät
 • Samarbeten med universitet och skolor
 • Studiebesök
 • Värderingar, styrning och ledarskap
 • Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling
 • Forskning och utveckling
 • Praktik och examensarbete
 • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Partners
Utvecklingspartners
Affärspartners
Leverantörer
 • Leverantörsdialog
 • Projektsamarbeten
 • Affärssamarbeten
 • Forskning, utveckling och innovation
 • Leverantörskrav och -utvärdering
 • Avtalsvillkor

Process för kartläggning av intressenter
Arbetet med att definiera och se över våra prioriterade intressenter är en del av koncernens årliga strategiprocess och involverar affärsområdenas ledningsgrupper, kommunikationschefen, marknadschefen och koncernens kommunikationsstrateger.

Intressentdialog med hållbarhetsfokus
Dialogen med våra intressenter sker löpande i olika dialogformer och kommunikationskanaler.  I samband med uppdateringen av vår väsentlighetsanalys inför arbetet med hållbarhetsredovisningen 2017, gjordes en kompletterande intressentdialog med fokus på hållbar utveckling. Representanter för våra viktigaste intressentgrupper, kunder, ägare och styrelse, samhälle och affärspartners, intervjuades om vilka frågor de anser viktigast och vilka förväntningar de har på Skellefteå Krafts arbete och redovisning.  2019 gjordes en intern intressentdialog med nyanställda, där fokus var hållbar utveckling ur karriär- och rekryteringsperspektiv.

Till toppen
Powered by PageSpeed