Utveckling i takt med omvärlden

För att styra och utveckla verksamheten i rätt riktning, följer vi noga utvecklingen inom områden som berör morgondagens energimarknad och samhällsbehov.

Med fokus på våra verksamhetsområden vattenkraft, vindkraft och transmission analyserar vi hur politiska beslut påverkar våra affärsförutsättningar. Vi för en aktiv dialog med beslutsfattare och deltar i debatten för att påverka opinion och lagstiftning i för oss viktiga frågor. Vi tar också fram forskningsrapporter och kunskapssammanställningar tillsammans med externa partners.

Omställning till förnybar energiförsörjning

Sveriges mål är att nå 100 procent förnybar elproduktion senast 2040. Vägen till ett klimatneutralt samhälle handlar samtidigt i hög grad om elektrifiering och det sker en snabb utveckling av ny teknologi som möjliggör utfasning av fossil energi inom både industrin och transportsektorn. Utifrån de här förutsättningarna och de utmaningar som energisystemet står inför, har vi fortsatt vårt analys- och dialogarbete under året.

Utmaningar: ökat elbehov och otillräckliga nät

Viktiga frågor att lösa är hur vi på kort tid ska lyckas producera tillräckligt mycket hållbar, förnybar energi, och se till att den kan distribueras effektivt till användare i hela landet.

Elektrifiering av transporter och industri kräver enormt mycket mer el än vad vi använt tidigare och Sveriges nuvarande nät behöver byggas ut snabbt för att ha tillräcklig kapacitet.

Läs mer om utmaningarna och lösningarna här

Extremt lågt elpris i norr

2020 präglades av historiskt låga elpriser i norra Sverige, delvis beroende på varmt väder och hög produktion. En viktig faktor är också att den elkraft som producerats i norr varit instängd där och inte kunnat överföras till södra Sverige där efterfrågan finns. För 2021 ser prognosen för elpriserna fortsatt ut att stanna på låga nivåer.  

Klimatförändringar påverkar

I takt med att klimatförändringarna påverkar medelvärden för temperatur, nederbörd och vindförhållanden, behöver vi ändra våra riskanalyser och prognoser kring vädret. SMHI har också ändrat metoden för beräkningen av ett så kallat normalår och utgår nu från medelvärden för de senaste 20 åren.

EUs mål: Netto-noll utsläpp 2050

EUs övergripande klimatmål är att nå klimatneutralitet och netto-nollutsläpp till 2050. Energimålen som är en viktig del, är att andelen förnybar energi ska öka till minst 32 % och energieffektiviseringen med minst 32,5 %, år 2020 till år 2030. Det kräver stora förändringar inom energisektorn och driver på ny lagstiftning och nya styrmedel att förhålla sig till. Exempelvis vad gäller regler kring biobränslen och handel med utsläppsrätter.

Färre utsläppsrätter

EUs system för handel med utsläppsrätter har ändrats för att få större effekt. Totala utsläppsvolymen ska minska med 2,2 % per år och avsättningen av utsläppsrätter dubbleras 2019-2023. Det innebär högre marknadspris för utsläppsrätter och att kostnaden för släppa ut koldioxid bli betydligt högre än det varit de senaste åren.

Mer om EUs klimatåtgärder

Europaparlamentet driver på för snabbare genomförande och tuffare krav i linje med klimatmålet. Inom ramen för den så kallade gröna given, European Green deal, finns en rad initiativ som ska bidra till snabbare omställning och minskade utsläpp.

EU:s taxonomi

Omprövning av vattenkraftanläggningar

Ny miljölagstiftning för vattenkraft innebär att alla miljötillstånd för befintliga vattenkraftanläggningar ska omprövas före 2040. Enligt den nationella plan som har tagits fram kommer Skellefteå Krafts vattenkraft omprövas med start 2022. Medlen i Vattenkraftens miljöfond, den branschgemensamma fond som bildades 2018, ska användas till åtgärder som omprövningarna resulterar i.

Mer om Vattenkraftens miljöfond

Aktivt påverkansarbete

Skellefteå Kraft har sedan flera år valt att ta en aktiv roll i debatten om hur Sveriges omställning till hållbar energiförsörjning ska se ut. Vi medverkar i olika branschforum såsom Svensk Vindkraft och Energiföretagen, och driver också självständigt dialoger genom politikermöten, myndighetskontakter och studiebesök till verksamheten.

Mer fokus på kapacitet och distribution

Det senaste året har vi sett behov av att flytta fokus från diskussionen om energislag, till frågorna om elnätskapacitet, distribution och effektbrist. Det som länge var ett av Europas mest robusta elnät står inför en ny situation med kapacitetsbrist för konsumenter i vissa områden och inlåst kraft i andra områden. Det finns en betydande matchningsproblematik i transmissionsnäten mellan områden med för lite effekt och andra med rikligt av produktion. För att lyckas bygga bort flaskhalsar i energinätet krävs kortare tillståndsprocesser, och att näten kan nyttjas mer effektivt och flexibelt. 

Ny rapport tillsammans med Sweco

Under 2020 tog vi tillsammans med Sweco fram en ny rapport om lösningar för det svenska kraftsystemets utveckling. Rapporten beskriver hur elanvändningen kommer att utvecklas, hur tekniken kan utvecklas och kostnaderna för olika produktionsslag. Rapporten visar att det är möjligt att göra framtidens kraftsystem koldioxidneutralt, förnybart och ekonomiskt hållbart

Läs rapporten Det svenska kraftsystemets utveckling:

Potentialen i vattenkraften

Vattenkraftens utformning för framtiden och hur effektiv energiproduktion ska balanseras mot bevarande av biologisk mångfald och andra naturvärden är fortsatt en utmanande fråga som inte fullt ut är löst. Vår syn är att nuvarande nationella plan för vattenkraften inte tar vara på potentialen på bästa sätt.  Skellefteå Krafts position är att vi bör öka kapaciteten och effekten i de större, redan utbyggda, älvarna och fokusera insatserna för biologisk mångfald i biflöden kring våra kraftstationer.

Vägen till 100 % förnybart 2040

Pär Forsberg talar med Birger Lathi

Pär Forsberg talar med riksdagsledamoten Birger Lathi om vattenkraft i Riksdagen.

Nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad

Skellefteå Kraft har engagerat sig i arbetat med den nationella strategi för hållbar vindkraftutbyggnad, som Naturvårdsverket och Energimyndigheten drivit. Strategin ska bidra till målet 100 procent förnybar elproduktion 2040, och omfattar lokalisering, tillståndsprocesser, samverkan och miljömål. Strategin presenterades i januari 2020.    

Viktiga dialoger och forum 2020

En stor del av vårt dialogarbete sker inom ramen för den löpande verksamheten.  Därutöver arrangerar och deltar vi normalt i ett stort antal olika forum, möten och aktiviteter. Under 2020 har många evenemang och möten ställts in på grund av pandemin, andra har ställts om till digitalt format. Det gör att dialoger och nätverkande sett annorlunda ut och varit av mindre omfattning än vanligt. Vi har inte heller haft möjlighet att ta emot studiebesök på våra anläggningar.

Västerbottensdagarna på Grand Hotel

Skellefteå Kraft medverkade liksom tidigare år på Västerbottendagarna 2020, som arrangeras årligen under tre veckor i januari.  Det är en viktig plattform för samarbete inom region Västerbotten, där det gemensamma arbetet för hållbar utveckling är en viktig del.

Bred intressentdialog

Vår utveckling och förmåga att möta omvärldens förväntningar är beroende av goda relationer och dialog med många olika intressentgrupper. Till våra viktigaste hör vår ägare Skellefteå kommun, kunder, samarbetspartners, medarbetare och olika samhällsrepresentanter såsom politiker, lokala myndigheter, närboende och intresseorganisationer. Vi för på olika sätt dialog med dessa för att hålla oss uppdaterade om varandras syn, anpassa och utveckla verksamheten framåt.

Mer om våra intressenter och intressentdialog

Tabellen visar en sammanställning av våra viktigaste intressentgrupper och hur dialog förs med dem, samt vilka frågor som är centrala i dialogen.

Intressentgrupp Former för dialog Frågor på agendan
Kunder
Privata
Företag
Potentiella
 • Kundundersökningar (SKI)
 • Kundservice
 • Möten
 • Sociala medier
 • Event
 • Priser och avtalsvillkor
 • Leveranssäkerhet, avbrott
 • Service och kvalitet
 • Miljöprofil och energimix
 • Bidrag till lokalsamhället
Ägare
 • Årsredovisning
 • Miljörapport
 • Styrelsemöten
 • Informella möten
 • Ekonomiskt resultat (vinst)
 • Utveckling av regionen
 • Trygg energiförsörjning
 • Bra infrastruktur för energi, tele- och datakommunikation
Samhälle
Politiker (alla nivåer)
Kommuner där vi har verksamhet
Myndigheter
Intresseorganisationer (miljö, fiske m.m)
Sponsortagare
Närboende
Lokalbefolkning
 • Tillsyn
 • Miljörapportering
 • Möten
 • Påverkansarbete
 • Branschforum
 • Studiebesök
 • Samråd
 • Årlig kommundialog
 • Styrmedel och skatter
 • Tillståndsprocesser
 • Marknadsdesign
 • Sysselsättning, arbetstillfällen
 • Sponsring av idrott och kultur
 • Påverkan på ekosystem och biologisk mångfald
 • Samexistens, kompensationsfrågor
 • Samhällsplanering
Medarbetare
Befintliga
Potentiella
 • Medarbetarundersökning (MMI)
 • Medarbetarsamtal
 • Dagliga möten och samtal
 • Intranät
 • Samarbeten med universitet och skolor
 • Studiebesök
 • Värderingar, styrning och ledarskap
 • Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling
 • Forskning och utveckling
 • Praktik och examensarbete
 • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Partners
Utvecklingspartners
Affärspartners
Leverantörer
 • Leverantörsdialog
 • Projektsamarbeten
 • Affärssamarbeten
 • Forskning, utveckling och innovation
 • Leverantörskrav och -utvärdering
 • Avtalsvillkor

Process för kartläggning av intressenter
Arbetet med att definiera och se över våra prioriterade intressenter är en del av koncernens årliga strategiprocess och involverar affärsområdenas ledningsgrupper, kommunikationschefen, marknadschefen och koncernens kommunikationsstrateger.

Intressentdialog med hållbarhetsfokus

Vi uppdaterar löpande vår väsentlighetsanalys, genom omvärldsanalys och dialog med våra intressenter, och utifrån hur vår egen verksamhet utvecklas och förändras.

Varje år tar vi hänsyn till input från medarbetare och kunder via medarbetarundersökningen (MMI) och kundnöjdhetsmätningen (SKI). Vissa år gör vi riktade undersökningar mot vissa målgrupper.

2019 genomförde vi en intressentdialog med studenter och nyanställda, med särskilt fokus på hållbar utveckling ur karriär- och rekryteringsperspektiv. Vi kontrollerade även kundernas vanligaste frågor med Kundservice. I samband med uppdateringen av vår väsentlighetsanalys inför hållbarhetsredovisningen för 2017 gjordes en kompletterande intressentdialog med fokus på hållbar utveckling. Representanter för våra viktigaste intressentgrupper, kunder, ägare och styrelse, samhälle och affärspartners, intervjuades om vad de anser viktigast och vilka förväntningar de har på Skellefteå Krafts arbete och redovisning.

Till toppen
Powered by PageSpeed