Utveckling i takt med omvärlden

För att styra och utveckla verksamheten efter hur energimarknaden ser ut i dag, och hur den kommer att se ut i morgon, följer vi noga utvecklingen inom en rad olika områden.

Med fokus på våra verksamhetsområden vattenkraft, vindkraft och transmission analyserar vi hur politiska beslut påverkar våra affärsförutsättningar. Vi för en aktiv dialog med beslutsfattare och deltar i debatten för att påverka opinion och lagstiftning i för oss viktiga frågor.

Sverige mot förnybart 2040

I Sverige har riksdagen tagit två viktiga inriktningsbeslut: Att nå ett netto-fossilfritt Sverige 2045, och att nå en energipolitik 100 procent förnybar energiproduktion senast 2040. Utifrån det har arbetet och diskussionerna på den energipolitiska arenan fortsatt kring flera frågor som är viktiga för oss på Skellefteå Kraft. Framför allt gäller det vattenkraftens roll i det framtida energisystemet och hur olika energislag ska beskattas.

Effekter av Energiöverenskommelsen

Energiöverenskommelsen innehåller flera beslut om elcertifikatsystemet, vattenkraften och vindkraften. Ett exempel är den stegvisa sänkningen av fastighetsskatten på vattenkraft, från 2,8 procent till 0,5 procent under fyra år. Ett viktigt beslut för fortsatt utveckling av vattenkraftproduktion som Skellefteå Kraft argumenterat för. Från och med den 1 januari 2017 sänktes skattesatsen från 2,8 procent till 2,2 procent av taxeringsvärdet, därefter 1 januari 2018 till 1,6 procent och under hösten 2018 beslutades att fastighetsskatten sätts till 1,0 procent av taxeringsvärdet från och med den 1 januari 2019.

Under 2018 har överenskommelsen lett fram till ett antal lagförslag och förändringar, däribland nya regelverk kring vattenkraften i form av riktlinjer för miljökvalitetsnormer som just har trätt ikraft. En ny elnätsförordning har också beslutats och den innebär ett sänkt intäktstak.

Vattenkraftens miljöfond

Åtta vattenkraftföretag, däribland Skellefteå Kraft, la under 2017 fram förslag till en gemensamt finansierad miljöfond. ”Vattenkraftens miljöfond” är ett frivilligt samarbete mellan bolagen för att solidariskt finansiera miljöåtgärder i svensk vattenkraft så att Sverige lever upp till EU-rätten och dess krav på vattenverksamheter. Fonden bildades formellt under våren och lanserades publikt under Almedalsveckan i juli 2018.

Mer om Vattenkraftens miljöfond

Energipolitik på EU-nivå

EUs så kallade vinterpaket har slutförhandlats under året. Enligt överenskommelserna ska EU gemensamt öka andelen förnybar energi till minst 32 % och öka energieffektiviseringen med minst 32,5 % till år 2030. Det kommer kräva stora förändringar inom energisektorn. Sveriges nationella mål är betydligt mer ambitiösa, men flera direktiv till följd av EUs mål får ändå genomslag i den svenska lagstiftningen.

Exempelvis påverkas vi av ny lagstiftning kring typer och användning av biobränslen och att konsumenterna sätts i centrum av energiomställningen.

Färre utsläppsrätter

Förutom vinterpaketet, reformerades EUs system för handel med utsläppsrätter under året, för att bli mer effektivt.  Nya beslut anger att den totala volymen av utsläpp ska minska med 2,2 % per år och avsättningen av utsläppsrätter ska dubbleras under 2019-2023. Det innebär att marknadspriset för utsläppsrätter och kostnaden för släppa ut koldioxid kommer att bli betydligt högre än det varit under de senaste åren.

Ordförandeskap i GEODE

Skellefteå Krafts vd Hans Kreisel valdes under 2018 till ordförande i den europeiska branschorganisationen GEODE. GEODE företräder lokala gas- och elnätsägare, totalt 1 200 privata och offentligt ägda företag från 15 länder.

En stor del av lagstiftningen som påverkar Skellefteå Kraft kommer från EU. Vi har stora förändringar framför oss och det är viktigt att vi är med och påverkar besluten i en riktning som gör det möjligt för oss att ta ansvar för utvecklingen.

Aktivt påverkansarbete

Skellefteå Kraft har valt att ta en drivande roll i debatten om hur Sveriges omställning till hållbar energiförsörjning ska se ut. 2018 har fokus i vårt påverkansarbete fortsatt handlat hur vattenkraften och elnätet bör utvecklas, och om behovet av energilager både i elproduktion, transportsektorn och i våra hem. Vi driver också frågan om hur tillgången till förnybar el kan attrahera internationell industri att etablera sig i Sverige. Tack vare de två scenariorapporter vi tagit fram om energiomställningen, etablerad närvaro och medverkan i många olika forum, har Skellefteå en viktig röst i energi-Sverige.

Det gröna batteriet i norra Sverige

Vi vill visa på den viktiga roll som ”det gröna batteriet i norra Sverige” med en mix av vatten-, vind- och solkraft har, och att omställningen sammantaget är både möjlig och lönsam för samhället. Detta förutsatt att regelverk och affärsmodeller på energimarknaden utvecklas på ett fungerande sätt.

Potentialen i vattenkraften

Vattenkraftens utformning för framtiden och hur effektiv energiproduktion ska balanseras mot bevarande av biologisk mångfald och andra naturvärden är fortsatt en utmanande fråga som inte fullt ut är löst. Skellefteå Krafts position är att vi bör ta tillvara på potentialen att öka kapaciteten och effekten i de större, redan utbyggda, älvarna och fokusera insatserna för biologisk mångfald i biflöden kring våra kraftstationer.

Vägen till 100 % förnybart 2040

Pär Forsberg talar med Birger Lathi

Pär Forsberg talar med riksdagsledamoten Birger Lathi om vattenkraft i Riksdagen.

Scenariorapporter med viktiga slutsatser

Skellefteå Kraft har tillsammans med Sweco och Boston Consulting Group tagit fram två viktiga scenariorapporter om vägen mot målet 100 % förnybar elproduktion 2040, och om vilket samhällsvärde som finns i omställningen. Rapporterna visar dels att det mest effektiva och stabila framtida energisystemet baseras på en mix av vattenkraft, landbaserad vindkraft och solkraft, dels att Sverige tjänar på att ställa om till ett förnybart energisystem.

Rapporterna har fått stort genomslag och blivit väl mottagna av politikerna.

Mer om SWECO-rapporten

Mer om BCG-rapporten

Nationell strategi för hållbar vindkraftutbyggnad

Skellefteå Kraft har engagerat sig i arbetat med den nationella planen för hållbar vindkraftutbyggnad som Naturvårdsverket och Energimyndigheten har initierat. Uppdraget presenteras hösten 2018 av Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén tillsammans med Naturvårdsverkets motsvarighet Björn Risinger. Målet är att nå 100 procent förnybar elproduktion och strategin ska omfatta lokalisering, lagar och regler, kommunala vetot, elnätet, tillståndsprocesser, acceptans och miljömål. I dialogen skall intresseorganisationer, länsstyrelser, sektorsmyndigheter, vindkraftbranschen, regioner och kommuner inkluderas.

Viktiga påverkansforum

Vi har under året medverkat i många olika påverkansforum. Vi ser bland annat Almedalsveckan som en värdefull arena för att stärka vår roll i energidebatten, och få möta de mest inflytelserika personerna i Energi-Sverige. Vi ser att vi fyller en viktig roll som nytänkande bolag i synen på att omställningen till 100 procent förnybar elproduktion 2040 är både möjlig och en god affär för samhället, och i vilka förutsättningar som behövs.

Hans Kreisel i samspråk med EU-parlamentariker under Almedalsveckan.

Hans Kreisel i samspråk med EU-parlamentariker under Almedalsveckan.

Våra viktigaste forum 2018

Dialogmöten med Svenska kraftnät

I slutet av 2017 lanserade Svenska Kraftnät sin systemutvecklingsplan för 2018-2027. Under våren 2018 var Skellefteå Kraft representerade vid fyra olika möten arrangerade av SvK. Vi upplever att SvK bjuder in aktörer för dialog i högre utsträckning än tidigare, är mer öppna för inspel från aktörerna och att vi finns med bland dem som efterfrågas både som talare och som deltagare vid workshops. Vi har varit aktiva i SvKs arbete med tarifföversyn, framtidsscenarier.

Närvaro i Almedalen

Skellefteå Kraft deltog i många olika dialoger med politiker och myndighetsföreträdare under Almedalsveckan 2018. Som talare på publika seminarier anordnade av ABB, Regional Energi, Business Sweden och Dagens industri, Northvolt och Naturskyddsföreningen, och i möten med Svenska Kraftnät, Naturvårdsverket, Vattenfall, Energimyndigheten, Svenskt näringsliv och andra ledande branschföreträdare.

Västerbottensdagarna på Grand Hotel

Skellefteå Kraft medverkade under 2018 års Västerbottendagarna, med fokus på lansering av scenariorapporterna och då särskilt vattenkraftens potential och behov av förstärkt överföringskapacitet. Utöver medverkan i invigningsprogrammet genomfördes nio möten med sammanlagt 18 beslutsfattare från riksdagen, regeringskansliet och SvK.

Power circle

Den 24 april var Skellefteå Kraft värd för seminariet Power Circle summit med rubriken ”Vägen till 100% förnybart – Hur involverar vi kunderna och mikroproduktion för att förenkla omställningen?” Syftet var att skapa ett samtal om samspelet mellan systemförändringar och förändrade konsumtionsmönster och -beteenden, och att lyfta konsumentperspektivet som ett stöd för omställningen. Cajsa Bartusch, forskare vid Uppsala Universitet, och Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige medverkade.

Seminarium hos Energimyndigheten

Efter lanseringen av BCG-rapporten bjöds vi även in till att hålla ett lunchseminarium hos Energimyndigheten i Eskilstuna den 2 maj. Energimyndigheten har påbörjat en förstudie som ska kartlägga de behov som finns i ett bredare samhällsperspektiv för att nå målet om 100 % förnybart.

Fokus på förnybart i all kommunikation

För att tydliggöra vår position och ytterligare driva på i omställningen fokuserar vi på budskapet ”100 % förnybart” i all kommunikation, med alla målgrupper och i alla kanaler.

I marknadskommunikationen med kunder har vi under året också valt att återanvända en gammal reklamkampanj för 100 % förnybart, och använt de sparade pengarna till forskning kring solceller.  All el som Skellefteå Kraft säljer till företags- och privatkunder är 100 % ursprungsmärkt och förnybar. Merkostnaden för den återstående del av vår produktion som kommer från kol och kärnkraft belastar inte kunderna.

Bred intressentdialog

Vår utveckling och förmåga att möta omvärldens förväntningar är beroende av vår relation och dialog med många olika intressenter. Till våra viktigaste hör vår ägare Skellefteå kommun, kunder, samarbetspartners, medarbetare och olika samhällsrepresentanter såsom politiker, lokala myndigheter, närboende och intresseorganisationer. Vi för på olika sätt dialog med dessa för att hålla oss uppdaterade om varandras syn, anpassa och utveckla verksamheten framåt.

Mer om våra intressenter och intressentdialog

Tabellen här nedanför visar en sammanställning av våra viktigaste intressentgrupper, former för dialogen med dem, samt vilka frågor som är centrala i dialogen.

Intressentgrupp Former för dialog Frågor på agendan
Kunder
Privata
Företag
Potentiella
 • Kundundersökningar (SKI)
 • Kundservice
 • Möten
 • Sociala medier
 • Event
 • Priser och avtalsvillkor
 • Leveranssäkerhet, avbrott
 • Service och kvalitet
 • Miljöprofil och energimix
 • Bidrag till lokalsamhället
Ägare
 • Årsredovisning
 • Miljörapport
 • Styrelsemöten
 • Informella möten
 • Ekonomiskt resultat (vinst)
 • Utveckling av regionen
 • Trygg energiförsörjning
 • Bra infrastruktur för energi, tele- och datakommunikation
Samhälle
Politiker (alla nivåer)
Kommuner där vi har verksamhet
Myndigheter
Intresseorganisationer (miljö, fiske m.m)
Sponsortagare
Närboende
Lokalbefolkning
 • Tillsyn
 • Miljörapportering
 • Möten
 • Påverkansarbete
 • Branschforum
 • Studiebesök, visningar av våra anläggningar
 • Varumärkesmätningar
 • Samråd
 • Årlig kommundialog
 • Styrmedel och skatter
 • Tillståndsprocesser
 • Marknadsdesign
 • Sysselsättning, arbetstillfällen
 • Sponsring av idrott och kultur
 • Påverkan på ekosystem och biologisk mångfald
 • Samexistens, kompensationsfrågor
 • Samhällsplanering
Medarbetare
Befintliga
Potentiella
 • Medarbetarundersökning
 • Medarbetarsamtal
 • Dagliga möten och samtal
 • Intranät
 • Arbetsmarknadsdagar, mässor
 • Samarbeten med universitet och skolor
 • Studiebesök, examensarbeten
 • Värderingar, styrning och ledarskap
 • Arbetsmiljö, hälsa, säkerhet
 • Jämställdhet och likabehandling
 • Samhällsansvar och bidrag till hållbar utveckling
 • Forskning och utveckling
 • Praktik och examensarbete
 • Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Partners
Utvecklingspartners
Affärspartners
Leverantörer
 • Leverantörsdialog
 • Projektsamarbeten
 • Affärssamarbeten
 • Forskning, utveckling och innovation
 • Leverantörskrav och -utvärdering
 • Avtalsvillkor

Process för kartläggning av intressenter
Arbetet med att definiera och se över våra prioriterade intressenter är en del av koncernens årliga strategiprocess och involverar affärsområdenas ledningsgrupper, kommunikationschefen, marknadschefen och koncernens kommunikationsstrateger.

Intressentdialog med hållbarhetsfokus
Dialogen med våra intressenter sker löpande  i olika dialogformer och kommunikationskanaler.  I samband med uppdateringen av vår väsentlighetsanalys inför arbetet med hållbarhetsredovisningen 2017,  gjordes en kompletterande intressentdialog med fokus på hållbar utveckling. Representanter för våra viktigaste intressentgrupper, kunder, ägare och styrelse, samhälle och affärspartners, intervjuades om vilka frågor de anser viktigast och vilka förväntningar de har på Skellefteå Krafts arbete och redovisning.  Som komplement till intervjuerna fångade vi också upp våra medarbetares synpunkter genom en fråga i hållbarhetsutbildningen. Slutsatserna från dialogen var att Skellefteå Kraft generellt sett lever upp till förväntningarna vad gäller ansvar för hållbar utveckling, och också redovisar det på ett relevant och trovärdigt sätt. Innovation, affärsutveckling och arbetet med biologisk mångfald är områden där intressenterna efterfrågar mer information och arbete.

Till toppen
Powered by PageSpeed