Våra prioriterade frågor

Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan: från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning.

I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda aktörer fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst, och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Väsentlighetsanalys – fokus på det viktigaste

Fokus och prioritering i vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning utgår från vårt uppdrag och vår strategiska inriktning, verksamhetens påverkan inklusive risker och möjligheter, samt omvärldstrender och intressentförväntningar. 2017 uppdaterade vi vår väsentlighetsanalys, genom intervjuer med valda intressenter och i linje med vår nya strategiska inriktning.  2018 har vi förtydligat rubriceringen av frågorna och deras koppling till strategiska och detaljerade verksamhetsmål.

Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete på de frågor där påverkan är störst och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Se våra prioriterade frågor

Vårt bidrag till Agenda 2030

Världens ledare har antagit sjutton globala utvecklingsmål, som sammantaget ska leda till en fredlig och hållbar utveckling till år 2030. Målen integrerar och balanserar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, och det är allas vårt ansvar att bidra till att de uppnås.

Skellefteå Kraft stödjer Agenda 2030 i sin helhet. Vi har gjort en genomgång av samtliga mål och delmåls betydelse för Skellefteå Kraft, för att ta reda på var vårt ansvar och bidrag är störst.

Genom vår kompetens och kärnverksamhet har vi möjlighet att aktivt bidra till de globala målen; 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16. Mål 7 handlar om att säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig och ren energi för alla människor.

Översikt över de 17 globala målen.

Så bidrar vi till de globala målen

Mål och utfall

Övergripande och mätbara mål finns inom varje prioriterat område. En sammanställning av våra mål och utfall hittar du här.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET