Väsentlighetsanalys och viktiga frågor

Vårt arbete med ansvar och hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten och hela värdekedjan: från val av energikällor och produktion av el och värme, till distribution och kundernas slutanvändning.

I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda intressenter fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst, och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Väsentlighetsanalys – fokus på det viktigaste

Fokus och prioritering i vårt hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning utgår från vårt uppdrag och vår strategiska inriktning, verksamhetens påverkan inklusive risker och möjligheter, samt omvärldstrender och intressentförväntningar. Vi fokuserar vårt hållbarhetsarbete där påverkan är störst och där vi har störst möjlighet att göra skillnad.

Läs mer om hur vi arbetar med våra viktigaste ansvarsfrågor.

I bilden nedan beskrivs viktiga frågor för våra intressenter respektive frågor där Skellefteå Kraft har stor påverkan.

Tabell som visar vad som är viktigt för intressenter och vilken påverkan Skellefteå Kraft har för hållbar utveckling

Våra viktigaste ansvarsfrågor sammanfattas och kommuniceras utifrån åtta områden;

  • Förnybar energiproduktion
  • Trygga leveranser
  • Attraktiv arbetsplats
  • Biologisk mångfald
  • Ansvarsfulla inköp
  • Smart resursanvändning
  • Samhällsansvar och engagemang
  • Hållbar affärsutveckling.

Vi uppdaterar löpande vår väsentlighetsanalys, genom omvärldsanalys och dialog med våra intressenter, och utifrån hur vår egen verksamhet utvecklas och förändras.  2019 har vi bland annat genomfört intervjuer med våra nyanställda, för att få deras perspektiv på trender och vad som är viktigt för Skellefteå Kraft som arbetsplats och företag. Vi har även kontrollerat med Kundservice vilka frågor som engagerar våra kunder mest för att säkerställa att väsentlighetsanalysen fortfarande är aktuell.

Till toppen
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET