Våra miljömål

Våra miljömål är antagna med utgångspunkt från vår verksamhets betydande miljöaspekter våra intressenters viktigaste ansvarsfrågor, och vår strategiska inriktning.

Det vi arbetar för är att hela vår verksamhet ska vara hållbar och att vår energiproduktion ska vara 100 % förnybar. Vi vill öka de positiva miljöaspekterna och minska de som har en negativ påverkan. Vår verksamhets övergripande miljöaspekter är klimatpåverkan, kemiska risker och biologisk mångfald.

Våra mål bidrar till de nationella miljömålen

Vi har sex stycken miljömål som vi arbetar för. Likväl som vi stödjer FNs globala mål i vårt hållbarhetsarbete arbetar vi också för att bidra till Sveriges nationella miljömål.

Se våra miljömål 

Våra miljöaspekter och vår påverkan

Genom vår värdekedja beskriver vi våra miljöaspekter.

De miljömål med tydligast koppling till vår miljöaspekt klimatpåverkan är energiproduktion och försäljning, hållbara inköp och hållbara transporter samt energieffektivisering. Aspekterna kemiska risker och biologisk mångfald är i sig egna miljömål. Alla mål är lika viktiga och bidrar till helheten och det systematiska förbättringsarbetet är avgörande för att lyckas.

 

Illustration över vår klimatpåverkan.

Klimatpåverkan
Vi vill uppnå 100 % förnybar  energiproduktion och tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till ökad hållbarhet.

Värdering

De värden vi skapar är vårt bidrag till energiomställningen – till 100 % förnybart. Energikällorna måste vara långsiktigt hållbara och inte komma från resurser som tar slut. Energiproduktion är en bidragande orsak till de klimatproblem vi har samtidigt som energianvändningen ökar. Produktion och distribution av förnybar energi samt tillgång till produkter och tjänster som gynnar effektiv och smart användning är en förutsättning för att lyckas.

Vår påverkan

Positiv
Produktion och distribution av förnybar energi.
Produkter och tjänster.
Smart användning

Negativ
Bränslen
Transporter
Resursanvändning
Avfall

Det här gör vi

 • Producerar och bygger ut förnybar energiproduktion.
 • Arbetar med en hållbar avveckling av torvproduktionen.
 • Investerar, moderniserar och energieffektiviserar i egna anläggningar.
 • Erbjuder energitjänster till våra kunder.
 • Deltar aktivt i frågor som berör det framtida energisystemet.

Genom nya arbetsmetoder, bättre teknik och effektivare produktionssätt blir vi mer resurseffektiva. Många investeringar och inköp får vi leva med under lång tid och det finns risk att vi bygger in både risker och framtida miljöproblem till följd av felaktiga val. Därför är det viktigt att vid varje val av produkt eller tjänst tänka utifrån flera perspektiv. En viktig länk i det arbetet är tydliga kriterier i hållbarhetsbedömningen för inköps- och investeringsprocessen.

Kemiska risker

Vi vill minska våra kemiska risker så långt det är möjligt så både människa och miljö inte riskerar att ta skada till följd av vår verksamhet.

Värdering

Våra kemikalier är nödvändiga för att bedriva vår verksamhet, både i våra stationer och för det dagliga underhållet. Det finns en lagstiftning som reglerar verksamheten och vi har väl fungerande rutiner som gör att vi bedriver vår verksamhet säkert. Ändå kan olyckan vara framme varför det är viktigt för oss att arbeta bort våra risker med inbyggda kemikalier och minska antalet produkter. Teknikutveckling och forskning bidrar till att nya säkrare lösningar blir tillgängliga.

Vår påverkan

Positiv
Lärande om hur risker kan minimeras med ökad kunskap och användning av ny teknik som kan tillämpas på andra platser.

Negativ
Risk för exponering för människa och miljö.

Det här gör vi

 • Minskar antalet underhållskemikalier i verksamheten.
 • Byter till mindre farliga kemikalier.
 • Arbetar för att minska risken kemikalieutsläpp från verksamheten.
 • Säkerställer oljeberedskap.
 • Minskar inbyggd volym olja i våra anläggningar.

Minskade volymer och minskat antal kemikalier minskar riskerna för både människa och miljö kopplat till exponering och felanvändning samt skada vid eventuella utsläpp.

Biologisk mångfald
Vi vill hitta balansen inom den biologiska mångfalden, mellan det som är positivt för klimatet och det som ger en negativ påverkan på den lokala miljön, samtidigt som vi producerar förnybar energi.

Värdering

Den biologiska mångfalden påverkas där vi har våra anläggningar. Det går att göra mycket för att både djur och växter ska kunna leva och må bra där vi bedriver verksamhet även om den ursprungliga livsmiljön kan förändras.

Vår påverkan

Positiv
Artspecifika stödprojekt
Åtgärder
Ekologisk kompensation

Negativ
Påverkan på vatten, mark, växtliv och djurliv

Det här gör vi

 • Tagit fram en strategi för biologisk mångfald inom alla våra verksamhetsområden
 • Gjort geografiska informationsanalyser (GIS) på många av våra ledningsgator för regionnät
 • Vi identifierar potentiella miljöåtgärder som kombineras med utveckling av förnybar energiproduktion för att uppnå bästa miljönytta i Skellefteälven

Vi ökar vår kunskap om påverkan och lämpliga åtgärder för att skydda och främja biologisk mångfald. Vi satsar på miljöanpassad teknik och insatser som minskar verksamhetens negativa påverkan på naturresurser och livsmiljöer. Väljer etableringsplatser med hänsyn till naturvärden. Samarbetar med forskare och genomför studier kring påverkan och åtgärder.

Läs mer om vårt fokus på biologisk mångfald.

 

Till toppen
83 queries in 0.000 seconds, using 16.96MB memory
Web accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET