Medarbetarna är vår viktigaste resurs

Vi behöver kompetenta och engagerade medarbetare för att möta förändringarna på energimarknaden och arbetar aktivt för att de som jobbar hos oss ska må bra, utvecklas och vara motiverade varje dag de går till jobbet.

Vi erbjuder attraktiva villkor, tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter i en innovativ miljö och förutsättningar för sund balans mellan arbete och fritid.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Vi arbetar förebyggande för att medarbetarna ska må bra och för att förebygga skador och sjukdom. Arbetsmiljöarbetet är brett och handlar om både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, och också om att bidra till balans i  livet som helhet.

Säker arbetsmiljö

Vi har en nollvision för arbetsolyckor och arbetar systematiskt och integrerat genom vårt certifierade ledningssystem för arbetsmiljö enligt standarden OHSAS 18001. Med utbildning, strikta rutiner, kontroll och avvikelsehantering minimerar vi risken för olyckor. Vi uppmanar också våra medarbetare att anmäla alla arbetsskador, oavsett konsekvens, så att vi kan förebygga allvarligare skador i framtiden.

Under 2017 har vi kartlagt vilka arbetsmiljörisker som finns kopplade till olika roller och befattning, för att kunna vidareutveckla det förebyggande arbetet. Vi har också genomfört kompetens­utvecklings­insatser för våra chefer på området psykosocial arbetsmiljö och psykisk ohälsa, och arbetsgivaransvaret kopplat till det.

Vi mäter stress på både organisatorisk nivå och på individnivå genom våra medarbetarenkäter, vid våra hälsokontroller och vid behov med hjälp av webbaserade KEDS-stresstest. Utifrån resultatet av dessa tar vi fram handlingsplaner på grupp eller individnivå.

Helhetsperspektiv vid längre sjukskrivningar

Vid längre sjukskrivningar analyserar vi orsaken utifrån MTO (Människa-Teknik-Organisation), för att få en helhetsbild och kunna arbeta för nödvändiga förändringar. Det innebär att vi inte rehabiliterar tillbaka personer till samma arbetsmiljö utan att ha först utrett och åtgärdat grundorsakerna. Även vid investeringar samt förändrings- och utvecklingsarbete gör vi samlade bedömningar av den sociala arbetsmiljön utifrån MTO-tanken.

Sjukfrånvaro och olyckor

Vår sjukfrånvaro är mycket låg i jämförelse med riksstatistiken, och den allra största delen beror på vanliga smittsjukdomar som förkylning och magsjuka.

Sjukfrånvaro
Den största delen, 1,8 %, härrör från korttidssjukfrånvaro och resterande 0,79% härrör från långtidssjukfrånvaro. Glädjande är att vi har en nedåtgående trend.

Arbetsskador med frånvaro

2014 2015 2016 2017
Sjukdagar till följd av olycka 96 28 11 9
Antal arbetsskador 28 36 21 27
Olycksfallsfrekvens 5,6 2,3 1,05 4,3

*Antal olyckor med sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar.

Två arbetsskador med sjukfrånvaro härrör från ryggskott, ett från stukad fot och ytterligare ett olycksfall med sjukfrånvaro var en smärre brännskada på grund av att gasol som hade läkt ut i ett utrymme antändes varvid en medarbetare brännskadades i ansiktet. Detta föranledde en grundlig genomgång av våra interna rutiner för gasolhantering, och ett antal förstärkta krav infördes.

Skellefteå Kraft är certifierade inom arbetsmiljö.

Satsning på friskvård och välmående

Vi vill inspirera till ett hälsosamt arbetsliv och erbjuder våra medarbetare ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter, både olika typer av fysisk aktivitet, men även sådant som massage och körsång. För att få fler att delta, har vi i medarbetarundersökningen efterfrågat idéer och önskemål för ett ännu bättre utbud.

Vi har under 2017 nu testat bland annat ledarledd träning på lunchtid, avslappningsövningar och ett nytt massagebidrag.

Vi erbjuder även hälsoundersökning vart tredje år, en friskvårdspeng på 2 200 kronor per år (vilket användes av 19 procent av medarbetarna 2017) och genomgång av ergonomi för de som arbetar i kontorsmiljö. 150 medarbetare, eller 24 procent, använde ett massagebidrag.

Exempel på hälsofrämjande aktiviteter under året

Uppskattat ”prehabiliteringsprojekt”
En grupp medarbetare med särskilt hög sjukfrånvaro erbjöds under 2017 att delta i ett program med obligatorisk ledarledd träning på arbetstid, två gånger i veckan. Projektet har fallit väl ut, med nöjdare, friskare medarbetare som resultat.

Steg- och aktivitetstävling för välgörande ändamål
193 medarbetare deltog i årets steg- och aktivitetstävling, en lagtävling där varje person skulle nå i genomsnitt motsvarande 10 000 steg per dag under 6 veckor. Prispengarna delades ut till välgörande ändamål som lagen själva fick välja. Fyra olika organisationer, Barncancerfonden Norra, Guldstadens Kvinnojour, Operation Smile samt Hjärnfonden fick dela på totalt 55 000 kr.

Huvudsponsor Sober October
Vi är sedan starten av folkhälsokampanjen Sober October en av huvudsponsorerna. Företagets anställda erbjuds att delta, och vi uppmärksammar under perioden på olika sätt vikten av ett hälsosamt förhållningssätt till alkohol.

Läs mer om Sober October

En värderingsstyrd arbetsplats

Vår syn på ett bra arbetsklimat är att det stimulerar alla att vara medskapande och delaktiga.

Vårt förhållningssätt

 I vårt lagarbete tar vi vara på varandras olikheter, kunskaper och erfarenheter. Som medarbetare i Skellefteå Kraft delar vi uppgiften att vidareutveckla en sådan miljö. Förutom att alltid bidra med vår yrkeskompetens tar vi vara på alla möjligheter till lärande, utveckling och förbättring. Att jobba med värderingar och kärnvärden är ett ständigt pågående arbete som utvecklas i takt med företaget.

Här kan du läsa mer om vår uppförandekod (pdf)

Principstyrt förbättringsarbete

Vi har det senaste året tillsammans med alla våra medarbetare förnyat företagets vision och mission, och med utgångspunkt från det, och utmaningarna framåt, förändrat vårt dagliga arbetssätt. Vi fokuserar nu på ett principstyrt, processorienterat och tvärfunktionellt förbättringsarbete, där varje medarbetares delaktighet och initiativförmåga står får större betydelse.

Mångfald och likabehandling

För oss är det självklart att alla medarbetare ska känna sig bra och lika behandlade. Vi har nolltolerans mot kränkande särbehandling.

Vi, liksom resten av energibranschen, har en ganska liten etnisk mångfald och en majoritet av män, varför mångfald är ett viktigt utvecklingsområde framåt.

Likabehandling

Vi värdesätter varandras olikheter, kunskaper och erfarenheter. Allt för att vårda en arbetsmiljö där alla mår bra, trivs, utvecklas och presterar. Likabehandling handlar mycket om kunskap och attityder och vi arbetar löpande med utbildning och aktiviteter med utgångspunkt i vår uppförandekod.  Likabehandlingsarbetet följs upp kvartalsvis i företagets arbetsmiljökommitté.

Under 2017 har en kartläggning av hur likabehandlingsarbetet fungerar i praktiken gjorts, i form av ett examensarbete. Resultatet ger bra input till hur framför allt våra chefer kan hantera frågorna.
Vi har nolltolerans mot diskriminering och följer upp detta i medarbetarundersökningen.

Fler kvinnor och fler med utländsk bakgrund

Vi fokuserar på mångfaldsperspektivet i våra rekryteringsprocesser. För jämställdhet är målet att matcha antalet kvinnliga medarbetare med antalet kvinnliga chefer, vilket innebär att förflytta sig från knappt 20 procent upp till 25 procent kvinnliga ledare.

När det gäller mångfald ur ett etniskt perspektiv har vi stor utvecklingspotential. Vårt blygsamma mål är att vi ska anställa en person med utländsk härkomst per år, vilket vi uppnådde under 2017. Ambitionen är att fortsätta utveckla samarbetet SFI, Arbetsförmedlingen och initiativet ”Korta vägen” för att bättre kunna ta emot nyanlända praktikanter, exjobbare och sommarjobbare med utländsk härkomst.

Qraftsamling

Vi medverkar i ledarskaps- och mentorprogrammet Qraftsamling vars syfte är att öka andelen kvinnliga chefer i energibranschen. Deltagarna får coaching av en mentor, utbildning och ett nätverk att dela erfarenheter med.  Alla fjorton företag som deltar har också satt upp mätbara mål på organisationsnivå.

Läs mer på energiforetagen.se

Energiuppropet

Skellefteå Kraft stödjer Energiuppropet, Energibranschens upprop för en smartare och mer inkluderande rekrytering.

Läs mer om Energiuppropet

Sponsor av Pride

Vi är samarbetspart Skellefteå Pride genom att sponsra föreläsningar för allmänheten under veckan. Under PRIDE-veckan genomfördes även ett antal företagsinterna aktiviteter för att uppmärksamma värdet av tolerans, likabehandling och mångfald.

Läs mer om Skellefteå Pride

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Våra omfattande investeringar i vindkraft och den kommande utvecklingen av energibranschen medför ett ökat behov av personer med specifik kompetens de närmaste åren. Expansionen i regionen och det ökade intresset för etableringen av elintensiv industri i norra Sverige har gjort det ännu viktigare för oss att arbeta aktivt med rekrytering och kompetensförsörjning.

Gott rykte bland studenter

Vi vill vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare bland studenter och akademiker med några års arbetslivserfarenhet. I Universums mätningar på Mittuniversitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, rankas vi på plats 54 (2016: 60) av civilingenjörsstudenter och 34 bland högskoleingenjörerna (2016: 23). Bland unga akademiker (sammanslaget index mellan Senior och Young professionals) ligger vi på 143 (2016: 62)

Innovativ och utvecklande arbetsplats

Vi strävar efter att vara en kreativ och innovativ arbetsplats, där medarbetarna är engagerade i att utveckla sig själva, varandra och företaget.

Idérik är namnet på vårt arbetssätt för att tillvarata medarbetarnas förbättringsförslag.

Det innebär att alla medarbetare har möjlighet att lämna in förslag till förbättringar, antingen via vårt interna verktyg för avvikelsehantering, ENIA, eller på annat lämpligt sätt.  När någon lämnar in en idé som har potential till att förbättra vår verksamhet, sätts en summa pengar av till en gemensam pott som delas mellan alla medarbetare en gång per år. 2017 blev summan 700 kronor per person. Vi utser också årets bästa förbättringsidé som i år blev avdelning Produktion Värme som tillsammans har tagit fram ett nytt erbjudande till kund för reglering av klimat och värmereglering i mindre hyresfastigheter.

Läs mer om hur vi jobbar med medarbetarnas idéer

Medarbetarsamtal grunden för utveckling

Grunden för kompetensutvecklingen är medarbetarsamtalen mellan chef och medarbetare. I samband med de årliga medarbetarsamtalen görs en övergripande kompetensinventering för att identifiera generella och specifika utbildningsbehov. Under 2017 har ett antal utbildningssatsningar gjorts, bland annat inom Ledarutveckling för icke-chefer, förberedande ledarutbildning och konflikthantering. Vi har också lanserat en ny obligatorisk webbaserad hållbarhetsutbildning.

Kompetensutveckling sker även i vardagen genom samarbete mellan kollegor. Vi uppmuntrar våra medarbetare att söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och föra kunskap och erfarenhet mellan olika verksamheter.

Skellefteå Kraft karriär

För att klara framtidens utmaningar och medarbetarnas önskemål fortsätter vi arbetet med andra karriärvägar som alternativ till chefskarriär, inom vissa yrken. Efter att ha utvärderat pilotprojekt från 2016 har vi nu etablerat konceptet ”Skellefteå Karriär” med interna specialistutbildningsprogram för projektledare och tekniker.

Stöd vid förändring

Ibland händer det att en medarbetare av olika skäl inte kan fortsätta arbeta på sin befintliga arbetsplats, vi försöker då hitta alternativ som underlättar för individen och samtidigt bidrar till en utveckling av organisationen.

Kompetensväxling mellan äldre och yngre medarbetare

Att dela kompetens inom företaget är viktigt, inte minst genom att ta tillvara våra äldre medarbetares kompetens och erfarenhet. Det gör vi bland annat genom så kallad positiv pensionering. Det betyder att de som är över 60 erbjuds att jobba 80 procent till 90 procent lön och 100 procent pensionsavsättning. På så sätt är det fler som orkar jobba kvar längre och övergången till ersättaren blir smidigare.

Medarbetarstatistik

Här presenteras statistik om till exempel ålder och kön för vår styrelse, ledning och våra medarbetare.

Antal Könsfördelning (antal) Åldersfördelning (antal)
Totalt Kvinnor Män <29 30-39 40-49 50-59 60-65 >65
Styrelse* 13 4 9 0 1 3 5 2 2
Koncernledning 8 3 5 0 0 4 4 0 0
Alla anställda** 627 167 460 40 132 177 191 84 3

*Inkl. adjungerade fackliga representanter
** per den 31 december 2017

Medelålder

2017
Medelålder för kvinnor 46
Medelålder för män 47
Medelålder totalt 47
Antal tillsvidareanställda** 627
Antal vikarier/allmän visstidsanställning 13
Till toppen
Powered by PageSpeed