Ansvar i leverantörskedjan

Skellefteå Krafts verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer och entreprenörer och vi månar om goda relationer med dem.

Vi utgår ifrån att de vi jobbar med ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva.

3 000 aktiva leverantörer

Vi köper varor och tjänster för nära 1 miljard kronor varje år. Merparten, cirka 70 procent, är investeringar i utrustning och entreprenadtjänster till vår produktion. Resten är drift- och underhållstjänster och inköp av olika varor.

Leverantörerna är i huvudsak svenska och europeiska, men produkter och material är ofta tillverkade i andra delar av världen. De senaste vindkraftsprojekten har tyska och kinesiska leverantörer.

2017 hade vi totalt ca: 3 000 leverantörer, varav drygt 300 stod för cirka 80 procent av inköpsvärdet.

Hållbarhetskrav

Vi ställer sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar, motsvarande vår egen uppförandekod. Kraven speglas i genom den självskattning som leverantörerna fyller i och i förekommande fall görs platsbesök i de fall vi anser att det är hög risk för att kraven inte uppfylls. Baserat på självskattningarna vet vi till exempel att mognadsgraden varierar både geografiskt och mellan olika branscher.

I arbetet med att ställa och följa upp hållbarhetsrelaterade krav fokuserar vi initialt på de största leverantörerna. Våra mest långsiktiga leverantörsrelationer har vi med ett trettiotal entreprenörer och andra partners som är direkt kopplade till våra anläggningar, en förutsättning för ett säkert underhåll och tillgång till rätt reservdelar.

Fokus på särskilda riskkategorier

Vi har det senaste året arbetat med ett mer utvecklat kategoriseringsarbete av våra leverantörer, för att kunna anpassa typ av krav och arbeta mer systematiskt med uppföljning där riskerna och nyttan är störst.

Vi kommer fortsätta lägga stor vikt på de leverantörer vi kategoriserar som strategiska partners, och vid stora investeringsprojekt, där vi vet att tydliga krav ger positiva effekter vidare i underleverantörsledet.

Inom vissa kategorier finns också särskilda hållbarhetsrisker att beakta. Exempelvis IT och vindkraftsutrustning, där ursprung för metaller och mineraler blivit en viktig fråga ur miljö- och etisk synpunkt.

Vi gör hållbara upphandlingar

För att säkerställa miljöhänsyn i större beslut finns en miljöchecklista med som en del av vår investeringsprocess. Listan ska finnas med från beslutet att investera till avslutad affär.

Här listar vi aktuella upphandlingar som annonserats enligt Försörjningslagen. Vi använder E-avrop för att distribuera förfrågningsunderlag med tillhörande information.

Skellefteå Krafts aktuella upphandlingar

Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Lagen (2007:1092) innehåller dels allmänna bestämmer om upphandling, dels särskilda bestämmelser om upphandling av varor, entreprenader och tjänster inom olika områden. Bestämmelserna reglerar även då upphandlingen, till exempel, under- eller överstiger angivna tröskelvärden.

Riksdagen.se: Lag (2007:1092)

 

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET