Vi vill bygga goda relationer

För att nå vårt övergripande mål att bli det bästa energiföretaget i Sverige är det avgörande att medarbetarna mår bra och att de känner sig motiverade. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats och säkra nuvarande och framtida kompetens.

Motiverade medarbetare

För att nå målet om nöjdare medarbetare, och i förlängningen bli branschens bästa arbetsgivare, krävs att vi har välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare och chefer. Det handlar om att varje medarbetare ska få förutsättningar att utvecklas som individ i ett större sammanhang. Det vill säga att medarbetaren förstår sin roll och på vilket sätt den kan bidra till helheten. Att detta sker inom ramen för ett bra arbetsklimat och en arbetsmiljö i toppklass.

Nöjda medarbetare

Vartannat år mäter vi hur våra medarbetare uppfattar Skellefteå Kraft inom områden som medarbetarskap, information, kommunikation, organisation, värdegrund, utveckling, arbetsmiljö och trivsel. Vi mäter för att kunna utveckla Skellefteå Kraft till en ännu bättre arbetsplats.

Kompetensutveckling och karriärvägar

Kompetenta medarbetare är nyckeln till att kunna driva utvecklingen i branschen och nå våra affärsmål. Grunden för kompetensutvecklingen är medarbetarsamtalet där chefen och medarbetaren gemensamt diskuterar vilka utvecklingsbehov som finns.

Vi ser över karriärvägarna för tekniker och ingenjörer för att skapa möjligheter för en specialistkarriär som ett alternativ till att bli chef. Kompetensutveckling sker även i vardagen genom samarbete mellan kollegor. Vi uppmuntrar därför våra medarbetare att söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och föra kunskap och erfarenhet mellan olika verksamheter.

Vi arbetar även med att förtydliga vad chefsrollen innebär hos oss. Alla delar av organisationen har varit involverade i arbetet och flera utbildningsinsatser har genomförts, bland annat i arbetsrätt och förändringsledning.

Stöd vid förändring

Om en medarbetare av olika skäl inte kan fortsätta att arbeta på sin befintliga arbetsplats, försöker vi hitta alternativa arbeten som underlättar för individen och samtidigt bidrar till en utveckling av organisationen. Vi ger också stöd till våra medarbetare som ska förbereda sig inför livet som pensionärer.

Kompetensförsörjning

Vi samarbetar med skolor och kommunen
Våra omfattande investeringar i till exempel vindkraft gör att vi kommer att ha ett behov av att anställa personer med rätt kompetens de närmaste åren. Vi har bra samarbeten med en rad instanser, däribland gymnasieskolan, högskoleingenjörsutbildningen i Elkraft, yrkeshögskoleutbildningar och universiteten i norra Sverige. Vi deltar kontinuerligt på utbildningsmässor, informationsträffar och tar emot både praktikanter, sommarjobbare och examensjobbare.

Vi samarbetar med kommunen och det lokala näringslivet för att starta ett Science Center i Skellefteå med syftet att skapa ett teknikintresse hos barn och ungdomar från förskola till gymnasiet. För att säkerställa vår kompetensförsörjning arbetar vi även med att marknadsföra platsen Skellefteå. Det gör vi tillsammans med kommunen och andra företag med rekryteringsbehov. Tillsammans kan vi erbjuda en större bredd i våra erbjudanden, vilket inte minst är viktigt för en medföljande partner.

Attraktiva för studenter
Vi arbetar fokuserat och målinriktat för att nå ut till unga akademiker och till studenter vid de tre Norrlandsuniversiteten, dels för att göra dem intresserade av energibranschen, dels för att göra dem speciellt intresserade av oss. Vår målsättning är att vara bland de 10 mest attraktiva arbetsgivarna i Norrland

En företagskultur som stödjer vår vision

Att jobba med värderingar och kärnvärden är ett ständigt pågående arbete som utvecklas i takt med företaget. Vi har bland annat startat upp ett handlingsprogram i olika etapper där vi, med utgångspunkt från våra kärnvärden, jobbar med förändring och utveckling av vår företagskultur på beteendenivå.

Här kan du läsa mer om vår uppförandekod (pdf)

Hälsa och säkerhet

Vi värnar om hälsa och säkerhet för våra medarbetare och andra aktörer som vi påverkar och arbetar strukturerat för att ständigt förbättra arbetsmiljön.

Certifikat arbetsmiljö för Skellefteå Kraft AB

Certifikat miljö för Skellefteå Kraft AB

Frisknärvaro

Vi ska långsiktigt öka vår frisknärvaro genom en fortsatt ambitiös satsning på friskvård, som inkluderar allt i från träning till sång och massage, men också genom att skapa förutsättningar för utveckling av såväl medarbetare som ledare i en bra arbetsmiljö.

Vi har en friskvårdsgrupp som aktivt och självständigt stödjer ledningen i framtaget av aktiviteter för medarbetarna. Skellefteå Kraft ger även medarbetaren 2 200 kronor om året att använda för träning eller annan friskvård. Listan över aktiviteter som Skellefteå Kraft erbjuder är lång och inkluderar alltifrån bad, vattengymnastik, yoga och lunchjympa till massage och körsång. Utöver detta finns en personalförening med elva sektioner som erbjuder ytterligare aktiviteter.

frisknarvaro

Sjukfrånvaro

Vår sjukfrånvaro är mycket låg i jämförelse med riksstatistiken, och den allra största delen beror på vanliga smittsjukdomar som förkylning och magsjuka.

sjukfranvaro

sjukdagar

Likabehandling

Vi värdesätter mångfald rörande kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi tycker att det är viktigt för ett företag som vill utvecklas. Att mångfald dessutom handlar om rättvisa och samhällsansvar förklarar varför vi ser mångfalds­frågorna som viktiga för vår organisation

Likabehandlingsplan

Likabehandling handlar mycket om kunskap och attityder. Därför försöker vi hålla dialo­gen levande om hur vi förhåller oss till varandra, till exempel genom vårt kulturutvecklingsprogram. Vi bygger även upp kunskap genom olika utbildningar.

Vi har tagit fram en likabehandlingsplan med ett antal prioriterade åtgärder som vi kommer att arbeta efter under de närmaste åren. Planen innefattar många aktiviteter, allt från löne- och karriärutveckling till rutiner kring föräldraledighet.

Vår roll i samhället

Tillväxt och ekonomiskt har en bredare betydelse för oss än för många andra företag. Som kommunägt företag är vi en viktig motor i regionen på många sätt.

Så bidrar vi

  • Vårt ekonomiska bidrag stärker kommunens ekonomi.
  • Vi är en stor arbetsgivare i regionen.
  • Våra investeringar i närområdet leder till arbetstillfällen hos underleverantörer och samarbetspartners.
  • Vi är en stor sponsor av idrott och kultur i regionen. Läs mer om vår sponsring här.
  • Våra investeringar i tillförlitliga energileveranser och bredband bidrar till en levande landsbygd och möjlighet för människor att bo och bedriva verksamhet utanför tätorten.
  • Vi samarbetar med universitet och högskolor och tar emot praktikanter, examensarbetare och sommarjobbare

Pengapase_webb

 

 

Vi bidrar med 3056 kr per invånare

Transparens

Transparens

Vårt mål är att ha en öppen relation till medarbetare, kunder, samarbetspartners och allmänhet. Som kommunalägt bolag regleras Skellefteå Krafts hantering av allmänna handlingar av Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Till toppen