Medarbetarna är vår viktigaste resurs

För att nå vårt övergripande mål att bli det bästa energiföretaget i Sverige är det avgörande att medarbetarna mår bra och att de känner sig motiverade. Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsplats och säkra nuvarande och framtida kompetens. Vårt sociala ansvar handlar även om att bidra till lokal och regional samhällsnytta.

Motiverade medarbetare

Vi behöver välutbildade, kompetenta och engagerade medarbetare och chefer för att möta förändringarna på energimarknaden.

Nöjda medarbetare

Vartannat år mäter vi hur våra medarbetare uppfattar Skellefteå Kraft inom områden som medarbetarskap, information, kommunikation, organisation, värdegrund, utveckling, arbetsmiljö och trivsel. Vi mäter för att kunna utveckla Skellefteå Kraft till en ännu bättre arbetsplats.

Kompetensutveckling och karriärvägar

Kompetenta medarbetare är nyckeln till att kunna driva utvecklingen i branschen och nå våra affärsmål. Grunden för kompetensutvecklingen är medarbetarsamtalet där chefen och medarbetaren gemensamt diskuterar vilka utvecklingsbehov som finns.

Vi ser över karriärvägarna för tekniker och ingenjörer för att skapa möjligheter för en specialistkarriär som ett alternativ till att bli chef. Kompetensutveckling sker även i vardagen genom samarbete mellan kollegor. Vi uppmuntrar därför våra medarbetare att söka internt utlysta tjänster för att utvecklas och föra kunskap och erfarenhet mellan olika verksamheter.

Vi arbetar även med att förtydliga vad chefsrollen innebär hos oss. Alla delar av organisationen har varit involverade i arbetet och flera utbildningsinsatser har genomförts, bland annat i arbetsrätt och förändringsledning.

Stöd vid förändring

Om en medarbetare av olika skäl inte kan fortsätta att arbeta på sin befintliga arbetsplats, försöker vi hitta alternativa arbeten som underlättar för individen och samtidigt bidrar till en utveckling av organisationen. Vi ger också stöd till våra medarbetare som ska förbereda sig inför livet som pensionärer.

Kompetensförsörjning

Vi samarbetar med skolor och kommunen
Våra omfattande investeringar i till exempel vindkraft gör att vi kommer att ha ett behov av att anställa personer med rätt kompetens de närmaste åren. Vi har bra samarbeten med en rad instanser, däribland gymnasieskolan, högskoleingenjörsutbildningen i Elkraft, yrkeshögskoleutbildningar och universiteten i norra Sverige. Vi deltar kontinuerligt på utbildningsmässor, informationsträffar och tar emot både praktikanter, sommarjobbare och examensjobbare.

Vi samarbetar med kommunen i satsningen på Exploratoriet, Skellefteå Science Center, som har målsättningen att skapa ett teknikintresse hos barn och ungdomar från förskola till gymnasiet.

Attraktiva för studenter
Vi arbetar fokuserat och målinriktat för att nå ut till unga akademiker och till studenter vid de tre Norrlandsuniversiteten, dels för att göra dem intresserade av energibranschen, dels för att göra dem speciellt intresserade av oss.

En arbetsplats för delad framgång

Vår syn på ett bra arbetsklimat är att det stimulerar alla att vara medskapande och delaktiga. I vårt lagarbete tar vi vara på varandras olikheter, kunskaper och erfarenheter. Allt för att vårda en arbetsmiljö där alla mår bra, trivs, utvecklas och presterar. Som medarbetare i Skellefteå Kraft delar vi uppgiften att vidareutveckla en sådan miljö. Förutom att alltid bidra med vår yrkeskompetens tar vi vara på alla möjligheter till lärande, utveckling och förbättring.

Att jobba med värderingar och kärnvärden är ett ständigt pågående arbete som utvecklas i takt med företaget.

Här kan du läsa mer om vår uppförandekod (pdf)

Hälsa och säkerhet

Vi värnar om hälsa och säkerhet för våra medarbetare och andra aktörer som vi påverkar och arbetar strukturerat för att ständigt förbättra arbetsmiljön.

Certifikat arbetsmiljö för Skellefteå Kraft AB

Certifikat miljö för Skellefteå Kraft AB

Sjukfrånvaro

Vår sjukfrånvaro är mycket låg i jämförelse med riksstatistiken, och den allra största delen beror på vanliga smittsjukdomar som förkylning och magsjuka.

Vi vill inspirera till ett hälsosamt arbetsliv och erbjuder därför ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter, både olika typer av fysisk aktivitet, men även massage och körsång. Vi skapar även förutsättningar för utveckling av våra medarbetare, det är också en viktig pusselbit i ett hälsosamt arbetsliv.

 

Diagram som visar sjukfrånvaron under de senaste fyra åren.

Likabehandling

Vi värdesätter varandras olikheter, kunskaper och erfarenheter. Allt för att vårda en arbetsmiljö där alla mår bra, trivs, utvecklas och presterar.

Likabehandlingsplan

Likabehandling handlar mycket om kunskap och attityder. Därför försöker vi hålla dialo­gen levande om hur vi förhåller oss till varandra. Vi bygger även upp kunskap genom olika utbildningar.

Vi har tagit fram en likabehandlingsplan med ett antal prioriterade åtgärder som vi kommer att arbeta efter under de närmaste åren. Planen innefattar många aktiviteter, allt från löne- och karriärutveckling till rutiner kring föräldraledighet.

Vår roll i samhället

Tillväxt och ekonomiskt har en bredare betydelse för oss än för många andra företag. Som kommunägt företag verkar vi för att kombinera affärsnytta med samhällsnytta.

Så bidrar vi

  • Vårt ekonomiska bidrag stärker kommunens ekonomi.
  • Vi är en stor arbetsgivare i regionen.
  • Våra investeringar i närområdet leder till arbetstillfällen hos underleverantörer och samarbetspartners.
  • Vi är en stor sponsor av idrott och kultur i regionen. Läs mer om vår sponsring här.
  • Våra investeringar i tillförlitliga energileveranser och bredband bidrar till en levande landsbygd och möjlighet för människor att bo och bedriva verksamhet utanför tätorten.
  • Vi samarbetar med universitet och högskolor och tar emot praktikanter, examensarbetare och sommarjobbare
  • Vi möjliggör hållbara transporter genom att bygga laddinfrastruktur för elfordon

 

Transparens

Transparens

Vårt mål är att ha en öppen relation till medarbetare, kunder, samarbetspartners och allmänhet. Som kommunalägt bolag regleras Skellefteå Krafts hantering av allmänna handlingar av Tryckfrihetsförordningen och Offentlighets- och sekretesslagen.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET