Vi skapar nytta för medarbetare och samhället

Vårt ansvar omfattar människorna i hela vår värdekedja.

Vi vill vara en bra och attraktiv arbetsplats för våra medarbetare och en trygg, schysst partner för våra kunder och leverantörer. Vi har också ett ansvar gentemot närboende som påverkas av vår verksamhet, och en möjlighet att aktivt bidra till lokalsamhället.

Vårt fokus och vad gör vi

Vad handlar det om Vad gör Skellefteå Kraft
Arbetsmiljö; hälsa och säkerhet
De allvarligaste arbetsmiljöriskerna finns i vår produktionsverksamhet och handlar om elsäkerhet, fall och het ånga, där en olycka i värsta fall kan ha dödlig utgång. I kontorsverksamheten handlar riskerna i huvudsak om psykosociala frågor, stress och stillasittande.
 •  Bedriver strukturerat arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.
 • Erbjuder friskvård, hälsoundersökning och ergonomi-genomgång.
 • Lägger stor vikt vid balans i livet, erbjuder flexibla arbetsformer.
Attraktiv och utvecklande arbetsplats
Motiverade medarbetare är grunden för en framgångsrik verksamhet. Skellefteå Kraft behöver attrahera och behålla talanger inom flera olika yrkeskategorier.
Mångfald och likabehandling bidrar till bredare kundperspektiv och rekryteringsbas, och i förlängningen till bättre affärer, arbetsmiljö och innovationsförmåga. Energibranschen har en utmaning i att locka fler kvinnor, och öka den etniska mångfalden.
 •  Driver ett levande värderingsarbete och gör medarbetarundersökningar
 • Erbjuder individuell kompetens- och karriärutveckling
 • Samarbetar med skolor och universitet.
 • Erbjuder examensarbeten, praktik och sommarjobb.
 • Har en uppförandekod och utbildar våra medarbetare
 • Har en likabehandlingsplan och ett mångfaldsperspektiv vid rekrytering.
 • Har nolltolerans mot sexuella trakasserier.
 • Deltar i ledarskaps- och mentorprogrammet Qraftsamling.
Tillgängliga och tillförlitliga energileveranser
El och fjärrvärme är grundläggande för ett fungerande samhälle. Avbrott kan få besvärliga konsekvenser för individen, företag och viktiga samhällsfunktioner.
 •  Fokuserar på leveranssäkerhet.
 • Utvecklar systematiskt förebyggande underhållsarbete.
 • Investerar i förnyelse av anläggningar, nät och utrustning.
Kundservice
Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och nöjda kunder är en förutsättning för ett långsiktigt lönsamt Skellefteå Kraft.
Som kommunägt bolag har vi särskilda förväntningar på oss att ge god service, ha bra kvalitet och agera föredömligt.
 • Utvecklar kunddialog och kundservice i världsklass.
 • Utvecklar kommunikationskanaler och tillgänglighet.
 • Gör kundundersökningar.
Ansvar i leverantörskedjan
Vår verksamhet är beroende av utrustning och tjänster från många olika leverantörer och entreprenörer. Vi har ett ansvar för eventuella miljö- och sociala risker i leverantörskedjan.
 •  Väljer leverantörer och samarbetspartners med omsorg
 • Ställer sociala och miljömässiga krav vid inköp och upphandlingar. Vår uppförandekod är en del av avtalen.
 • Gör riskbedömningar och leverantörsgranskningar
Samhällsansvar och samhällsengagemang lokalt och regionalt
Stöd och engagemang utanför kärnverksamheten handlar om att ta ansvar och bidra till samhällsutvecklingen.
Vi har också ett ansvar för vår verksamhets påverkan på närboende. Vindkraftsparker och vattenkraftanläggningar är i flera fall placerade i områden där samer lever ochfår en inverkan på rennäringen.
 •  Sponsrar lokala och regionala kultur- och idrottsföreningar.
 • Utvecklar strategiska samarbeten.
 • För dialog och genomför samråd med samebyar och andra närboende
 • Betalar ekonomisk kompensation i form av bland annat bygdemeldel och frivilliga ersättningar.

Läs mer om hur vi tar ansvar

Vårt sociala ansvar är brett och sträcker sig över många olika områden.
Läs mer om dem nedan.

Medarbetaransvar

Vi behöver kompetenta och engagerade medarbetare och chefer för att möta förändringarna på energimarknaden. Vi arbetar aktivt för att de som jobbar hos oss ska må bra, utvecklas och vara motiverade varje dag de går till jobbet.

Samhällsansvar

Både vår ägare, Skellefteå kommun, och kommuninvånarna förväntar sig att vi ger tillbaka till samhället och är med och utvecklar det. Vi har förstås också ett stort ansvar för den påverkan som våra anläggningar kan ha på människor som bor och verkar i närheten.

Kundansvar

Vi vill ha branschens nöjdaste kunder. Vägen dit handlar om trygga, avbrottsfria leveranser av el och värme, schyssta avtal och utmärkt service. Vi vill också driva på hela branschen i en ny mer kundorienterad riktning.

Ansvar i leverantörskedjan

Vår verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer och entreprenörer. Vi månar om goda relationer och utgår ifrån att de vi jobbar med ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva.

Till toppen
Page accelerated by IISpeed - Page Speed optimization by Google for Microsoft IIS and ASP.NET