Skellefteå Kraft har några av energibranschens mest nöjda och lojala kunder

Skellefteå Kraft står högt i kurs hos kunderna. Det visar den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI), där Skellefteå Kraft positionerar sig en bra bit över branschindex inom samtliga undersökningsområden och på samtliga undersökningspunkter.

Skellefteå Kraft står högt i kurs hos kunderna. Det visar den senaste kundundersökningen från Svenskt Kvalitetsindex (SKI), där företaget positionerar sig en bra bit över branschindex inom samtliga undersökningsområden och på samtliga undersökningspunkter.

Rapportsammanställningen från SKI innehåller information om hur företagens kunder uppfattar dem utifrån egna upplevelser och faktiska kontakter – kort sagt vad som driver kunderna att bli och förbli kunder.

I årets undersökning av energibranschen konstaterar SKI att lokala bolag med en stark förankrad samhälls- och miljöprofil har de mest nöjda och lojala kunderna.

En beskrivning som stämmer väl in på Skellefteå Kraft, där parametrarna kundnöjdhet och lojalitet i år fått ett ännu högre utslag bland privatkunderna jämfört med i fjol.

Elnätets företagskunder tillhör de mest nöjda i hela Sverige

De företagskunder som är anslutna till Skellefteå Krafts elnät tillhör de som är mest nöjda i hela landet.

Privatpersoner som är nätkunder rankar företaget som Sveriges näst bästa – en fantastisk bedrift då elnätsbranschen har den lägsta kundnöjdheten inom hela energibranschen.

Så här säger Patrik Grantås, affärsområdeschef Marknad på Skellefteå Kraft;

Trenden inom energibranschen är ökade krav och förväntningar från kunderna, dels när det gäller aktörernas samhällsansvar men även angående transparens i arbetet med hållbar utveckling.Att kraven och förväntningarna på oss som energibolag ökar ser jag endast som positivt.

Tidigare har det talats om att energibranschen är en lågintressebransch. Jag vill hävda att resultatet från årets SKI-undersökning pekar på motsatsen. Vidare ser jag resultatet som ett kvitto på att vi är inne på rätt spår inom Skellefteå Kraft.

Vi vill driva och verka för att Sverige ska kunna leva upp till riksdagens mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef.

Kommentar från 2017-års SKI resultat

SKI studerar sambandet mellan nöjda kunder, nöjda medarbetare och företagets lönsamhet.

I årets 2017 års undersökning av energibranschen konstaterar SKI att lokala bolag med en starkt förankrad samhälls- och miljöprofil har de nöjdaste kunderna.

Resultatet 2017 visar att kunderna genomgående fortsätter att Skellefteå Kraft mycket höga betyg.

De upplever att företaget levererar en bra service och tar initiativ och kommer med relevanta erbjudanden.

Företag som är anslutna till Skellefteå Krafts elnät är allra nöjdast i landet och privatpersoner som är nätkunder rankar företaget som näst bäst. En särskild bedrift då elnätsbranschen har lägst kundnöjdhet inom energibranschen.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vår kommunikation och det är otroligt roligt att det syns tydligt i kundernas bedömning av oss. Det känns extra bra att de ger oss ett högt betyg när det gäller att ta initiativ och komma med relevanta erbjudanden eftersom det var något kunderna ville se mer av i förra årets undersökning, säger Patrik Grantås, affärsområdeschef Marknad.

Enligt SKI är det de aktörerna som i sin kommunikation lyckats att förmedla mer än bara energi som har de nöjdaste kunderna.

Det bekräftas av Skellefteå Krafts resultat där kunderna ger både företagets image och kundnöjdhet bra betyg.

– Det visar att vår kommunikation gett resultat avslutar Patrik Grantås.

Kommentar från 2016-års SKI resultat

Det visar undersökningen under 2016 av Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Skellefteå Kraft mäter hur nöjda elnätskunderna, elhandelskunderna och fjärrvärmekunderna är utifrån en rad aspekter för att se vilka utvecklingsområden som finns för bolaget i relationen till sina kunder.

Självklart känner vi oss både glada och tacksamma för att våra kunder är nöjdare trots ökade förväntningar.

Skellefteå Kraft i topp

Skellefteå Krafts resultat 2016 visar att bolaget fortfarande har nöjdare kunder än energibranschen i stort och att resultatet, utifrån ett redan högt läge, förbättrats ytterligare.

Av de energibolag som arbetar aktivt med försäljning mot kunder i hela Sverige ligger Skellefteå Kraft i topp.

Mer än hälften av våra kunder finns utanför vårt eget elnätsområde och har därför ingen lokal koppling till oss. Att vi ändå får så fint betyg av kunderna är vi mycket stolta över. Det visar att vårt varumärke är starkt i den nationella konkurrensen, säger Hans Kreisel, koncernchef på Skellefteå Kraft.

Nytt affärsområde ska stärka satsning på innovation

Liksom i förra årets undersökning pekar kunderna på möjligheten till förbättringar när det gäller företagets förmåga att vara nytänkande och innovativa, samt att stärka förtroendet bland elnätskunderna.

Att vi fortfarande inte uppfattas som tillräckligt innovativa tar vi till oss. För att möjliggöra ett aktivt och modigt arbete i utvecklingen av nya produkter och tjänstelösningar har vi bland annat skapat ett nytt affärsområde som ska ansvara för att driva utvecklings– och framtidsprojekt, säger Hans Kreisel.

Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP