GRI-index

Med vår hållbarhetsredovisning vill vi ge en ärlig och relevant beskrivning av Skellefteå Kraft och vårt arbete för att vara ett långsiktigt hållbart och ansvarstagande företag.

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela vår verksamhet och riktar sig till medarbetare, kunder, ägare, allmänhet, politiker, myndigheter och intresseorganisationer. Innehållet i redovisningen speglar de frågor och områden som är särskilt viktiga för våra intressenter.

Områden där verksamhetens påverkan på människa och miljö är som störst, och som har stor betydelse för vår affärsstrategiska riktning.

För att säkerställa en trovärdig, transparent och balanserad redovisning, tillämpar vi redovisningsramverket GRI Standards, nivå Core. Nedan finns ett korsreferensindex med de obligatoriska GRI-upplysningar samt de för verksamheten relevanta GRI-områden och upplysningar som vi har valt att redovisa, med hänvisning till var informationen finns.

Mer om GRI Standards på www.globalreporting.org.

Har du frågor kring innehållet i vår hållbarhetsredovisning  är du välkommen att kontakta oss information@skekraft.se.

Organisationsprofil Kommentar Kommentar Hänvisning
102-1 Organisationens namn Skellefteå Kraft
102-2 Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Läs mer
102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Skellefteå
102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet/-er Läs mer
102-5 Ägarstruktur och företagsform Kommunägt bolag, ägare är Skellefteå kommun
102-6 Marknader som organisationen är verksam på Läs mer
102-7 Den redovisande organisationens storlek Skellefteå Kraft är en av Sveriges största elproducenter och störst bland de kommunägda kraftbolagen Läs mer
102-8 Information om personalstyrka och annan arbetskraft, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön Absoluta merparten, över 99% är heltids- och tillsvidareanställda. Läs mer
102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja Läs mer
102-10 Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja under redovisningsperioden Inga väsentliga förändringar
102-11 Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen tillämpas inom ramen för miljöarbetet enligt ISO 14001 Läs mer
102-12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer Agenda 2030, Global Compact
102-13 Betydande medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer Elforsk, Energi-myndigheten, GEODE, KFS, Energiföretagen Sverige, Regional Energi, Svensk Vindenergi
Strategi
102-14 Uttalande från vd och styrelseordförande Läs mer
Etik och integritet
102-16 Beskrivning av organisationens värdegrund, etiska principer och regler för uppförande Läs uppförandekod
Läs mer
Styrning
102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning Läs årsredovisning
Kommunikation och intressenter
102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med Läs mer
102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Samtliga (100 procent)
102-42 Beskrivning av identifiering och urval av intressenter Läs mer
102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Läs mer
102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts i intressentdialogen Läs mer
Tillvägagångssätt för redovisning
102-45 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter men ej i hållbarhetsredovisningen Inga
102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar Läs mer
102-47 Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som identifierats Läs mer
102-48 Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar och skälen för sådana förändringar Ej relevant
102-49 Väsentliga förändringar som gjorts i redovisningen sedan föregående redovisningsperiod Inga
102-50 Redovisningsperiod 2017
102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen mar -17
102-52 Redovisningscykel Årlig
102-53 Kontaktpunkt för frågor angående redovisningen och dess innehåll information@skekraft.se
102-54 Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisningsnivåer Se ovan detta index
102-55 GRI-index Se detta index
102-56 Redogörelse för externt bestyrkande Rapporten är ej externt bestyrkt
Ämnesspecifika upplysningar
GRI 103 och 200 2016 Ekonomisk påverkan
201 Ekonomiskt resultat Läs mer
201-1 Skapat och fördelat ekonomiskt värde Läs mer
203 Indirekt ekonomisk påverkan Läs mer
203-1 Investeringar i infrastruktur och andra lokala tjänster Läs mer
205 Antikorruption Läs mer
205-3 Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder Inga fall
 GRI 103 och 300 2016 Miljö
 301 Material Läs mer om miljöansvar
Läs mer om fjärrvärme
 301-1 Mängd använt material i produktionen, vikt eller volym Avser användning av torv som bränsle. Läs mer
 304 Biologisk mångfald Läs mer om miljöansvar
Läs mer om vattenkraft
Läs mer om vindkraft
 304-2 Produkters eller tjänsters påverkan på biologisk mångfald Läs mer om miljöansvar
Läs mer om vattenkraft
Läs mer om vindkraft
 305 Utsläpp Läs mer 
305-1 Direkt växthusgasutsläpp (Scope 1) Läs mer
305-4 Växthusgasintensitet Läs mer
305-5 Reduktion av utsläpp Läs mer
305-7 Utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och andra väsentliga luftföroreningar Läs mer
307 Efterlevnad miljölagstiftning Läs mer
307-1 Fall av brott mot miljölagstiftning Inga fall
 GRI 103 och 400 Social påverkan
 403 Arbetsmiljö och säkerhet Läs mer
 403-2 Typ och antal arbetsplatsskador och antal sjukdagar Läs mer
 404 Kompetensutveckling Läs mer
 404-3 Andel anställda som löpande får utvärdering av prestation och kompetens Samtliga medarbetare har årliga utvecklingssamtal med sin chef. Läs mer
 405 Mångfald och jämställdhet Läs mer
 405-1 Köns- och åldersfördelning (samt ev. uppdelning i andra mångfaldskriterier) i styrelse, ledning och bland övriga medarbetarkategorier Läs mer
 406 Icke-diskriminering Läs mer
 406-1 Fall av diskriminering och vidtagna åtgärder. Inga fall
 411 Lokalbefolkningens/ursprungsbefolkningens rättigheter Läs mer
 411-1 Fall av brott mot urbefolkningens rättigheter Inga fall
415 Politisk påverkan Redovisar endast styrning Läs mer
Sektorspecifik Tillgänglighet Läs mer
EU28-EU29 Frekvens och antal elavbrott Läs mer
Till toppen
Images, css and javascript optimized via IISpeed by We-AMP