Minskad miljöpåverkan från vår verksamhet

Vårt miljöansvar handlar om att bidra till en hållbar utveckling genom att satsa på förnybar energiproduktion, ny miljö­anpassad teknik och investeringar för minskad påverkan på naturresurser och biologisk mångfald.

Hållbar energiproduktion

Förnybara energikällor bidrar inte till fossila utsläpp när den omvandlas till el eller värme. Vi producerar energi från olika typer av energikällor, huvudsakligen från vatten, vind, biobränslen och torv. Vårt övergripande mål är en 100 procent hållbar energiproduktion.

Vår produktionsmix

Ett viktigt steg mot ökad hållbarhet är en förnybar energiproduktion. Vår totala energiproduktion består av knappt 90 procent förnybar energi där vattenkraften är den största energikällan. Vindkraften är ett område som vi satsar mycket på. Vindkraften minskar behovet av energikällor med större miljöpåverkan och kan därigenom bidra till minskade koldioxidutsläpp. På värmesidan är biobränsle, som trädbränsle och pellets, den främsta källan.

Vi strävar mot en 100 procent hållbar energiproduktion och de senaste åren har vi gjort stora investeringar inom vindkraft. Våra ägarandelar i kärnkraftverket Forsmark och det finska kraftvärmeverket Alholmen, som främst eldas med biobränslen men även med kol, är en utmaning då vår långsiktiga ambition är att producera hållbar energi. Som minoritetsägare har vi begränsad möjlighet att påverka verksamheterna. Vi föredrar att Alhomen eldas med bioenergi och torv framför kol vilket vi framför genom vår styrelserepresentation.

Diagram för produktionsmix elDiagram för produktionsmix värme

Avveckling av torvproduktionen

Torv består av växtdelar i mossar och kärr som på grund av brist på syre bara delvis har förmultnat. Vi har använt torv under lång tid vid produktion av fjärrvärme eftersom den har mycket bra bränsleegenskaper.

Över tiden och i takt med att klimatförändringarna ökat har däremot torven blivit en omdebatterad energikälla eftersom det förekommer olika meningar om den ska klassificeras som ett fossilt bränsle eller ett biobränsle. Eftersom Skellefteå Kraft strävar efter en 100 procent hållbar energiproduktion har vi därför valt att förbereda en avveckling av vår torvproduktion och torvanvändning fram till 2030. Avvecklingen tar tid eftersom kraftvärmeanläggningarna ska anpassas till en alternativ bränslemix samtidigt som markägare och länsstyrelsen ska godkänna att och hur avvecklingen genomförs.

Utsläpp till luft

Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från förbränning av olja och torv. Totalt sett har vi minskat våra utsläpp över tid.

Utsläpp av växthusgaser

Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från förbränning av torv och vårt innehav av kolkraft. Totalt sett har vi minskat våra utsläpp över tid. Vi ser även över vår fordonspark och våra resor för att minska utsläppen av fossil koldioxid.

Diagram för totala koldioxidutsläpp

Diagram för totala koldioxidutsläpp från verksamhet i Sverige

 

Diagram för utsläpp i luft Diagram andra_utslapp_luft

 

 

 

 

Vi ser över våra fordon och resor

De fordon som vi använder ska bli effektivare och våra transporter ska optimeras. Arbetet med denna omställning har pågått en tid men mycket återstår. Idag tankar vi våra personbilar och lätta lastbilar med diesel, bensin, biogas och etanol. För att minska våra utsläpp av växthusgaser kommer vi att succesivt byta ut bilarna som drivs med fossila bränslen mot fordon som går på el eller förnybara bränslen.

Vi behöver även bli bättre på att använda tekniska lösningar som underlättar resfria möten och se över verksamhetens transporter, till exempel godstrafik och entreprenadmaskintjänster.

Skellefteå Kraft en del av Fossilfritt Sverige

Skellefteå Kraft har anmält sig till Fossilfritt Sverige. Genom vår medverkan i Fossilfritt Sverige ställer vi oss bakom följande budskap:

  • Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
  • Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.
  • Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Läs mer om Skellefteå Kraft och klimatpolitiken.

Biologisk mångfald

Våra produktionsanläggningar påverkar omgivande natur. I våra vattenkraftanläggningar hindras till exempel vissa fiskar från att vandra och vi får variationer i vattenståndet som påverkar faunan. Dilemmat är uppenbart: vi vill naturligtvis behålla vattenkraftens produktionskapacitet och reglerförmåga. Samtidigt ska vi så långt som möjligt svara upp mot förväntningar vad gäller biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. Vi arbetar aktivt med att balansera dessa önskemål genom en aktiv dialog med våra intressenter.

Aktuella projekt

Förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftstation
Under 2014 startade ett tvåårigt projekt vid Hednäs kraftstation. Syftet med projektet är att förbättra fiskvandringen förbi stationen eftersom den befintliga fisktrappan inte fungerar tillfredsställande. I projektet samarbetar vi med fiskevårdsområdena i Åbyälven, Älvräddarna, Östersjölaxälvar i samverkan, berörda kommuner och länsstyrelsen. Just nu pågår sammanställning av materialet för att ta beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

Läs mer om Hednäs

Ny teknik för småskalig vattenkraft
I början av 2015 togs en ny småskalig vattenkraftanläggning i drift i Bruksforsen. Anläggningen har utvecklats tillsammans med andra kraftföretag och Luleå tekniska universitet med målet att utveckla småskalig vattenkraft som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. En ny sorts turbin har installerats som underlättar nedströmsvandringen för fisk. Turbinen är också oljefri, vilket gör att vi aldrig riskerar något utsläpp från olja. Vi kommer tillsammans med forskare att följa anläggningen under fem år och dela med oss av kunskapen vi får genom projektet. Bland annat ska turbinen fungera som visningsanläggning för partnerföretagen.

Läs mer om projektet i Bruksforsen

Levnadsförhållanden i och kring Umeälven
Sedan 2014 har Skellefteå Kraft deltagit i ett projekt i Umeälven tillsammans med andra aktörer som Vattenregleringsföretagen, Eon, Vattenfall, Statkraft, Umeå Universitet, Vattenmyndigheten med flera. Syftet är att upprätta en bruttolista med åtgärder i Umeälven för att uppnå maximal ekologisk potential. Under 2015 har projektet slutredovisats vid ett seminarium i Umeå. Hur erfarenheterna från projektet ska omsättas är ännu inte klarlagt.

Hållbara inköp

I vår investeringsprocess ingår sedan 2014 en miljöchecklista som ska säkerställa att vi tar miljöhänsyn i alla större beslut. Listan finns med från beslutet till avslutad affär.

Vid större inköp och upphandlingar utvärderas leverantörer­nas arbete med miljö-och socialt ansvar med ett självskatt­ningsverktyg,. Nästa steg är att bli bättre på att utvärdera leverantörerna och utveckla våra krav.

Energieffektivisering

Vi effektiviserar energianvändningen i vår egen verksamhet så långt det är möjligt och erbjuder hjälp till våra kunder att göra detsamma.

Gemensamt klimatprojekt

Vi deltar, tillsammans med övriga företag i Skellefteås kommunkoncern, i ett gemensamt energi- och klimatprojekt under namnet Kraftkoll 2016. Projektets mål är att minska verksamheternas totala energianvändning med 20 procent till år 2016 och bidra till en hållbar lokal och global utveckling. Skellefteå Krafts eget mål är att verksamheten ska vara 25 procent mer energieffektiv 2020 jämfört med 2009.

Våra fastigheter står för cirka 20 procent av vår egen totala energianvändning. Sedan 2009 arbetar vi löpande med att energieffektivisera dem, till exempel har vi bytt belysning, infört styrning av ventilation och gjort värmeregleringar. Produktionsanläggningarna står för cirka 80 procent av vår egen totala energianvändning. Under 2016 kommer vi att genomföra flera energikartläggningar och planera åtgärder kopplat till dem.

Kemiska produkter

Mindre volymer och färre antal kemiska produkter minskar i förlängningen riskerna för både människa och miljö. Ett stort antal kemiska produkter ökar risken för felanvändning och gör att kostnaderna ökar på grund av uteblivna storköpsfördelar och ökad administration.

Hantera risker och resurser

Vi arbetar ständigt med att identifiera, analysera och minimera risker. Ytterligare en del av vårt förbättringsarbete handlar om att effektivisera användningen av produkter och energi som är kopplade till våra verksamheter.

Miljöpolicy

Resultatet av vårt miljöarbete ska generera både affärs- och kundnytta genom utveckling och introduktion av förnybar energi och hållbara energilösningar.

Miljöpolicy
Skellefteå Kraft ska vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige och uppfattas av kunder och medarbetare som det bästa alternativet.

Resultatet av vårt miljöarbete ska generera både affärs- och miljönytta genom utveckling och introduktion av förnyelsebar energi och hållbara energilösningar.

För Skellefteå Kraft betyder detta att:

  • Vi sköter våra anläggningar så att produktion och distrubution av energi och råvara bedrivs med god miljöhänsyn ur ett regionalt och globalt perspektiv.
  • Vi arbetar med teknik- och kompetensutveckling där en av drivkrafterna ska vara effektivistering och ständig förbättring av miljöprestanda. Åtgärderna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljö- och energimässigt motiverat.
  • Vi sätter mål för miljöarbetet i vår verksamhet, följer upp och redovisar resultatet, där lagar och andra krav utgör en miniminivå.
  • Vi strävar efter att förebygga miljöolyckor genom att genomföra riskanalyser och upprätta beredskapsplaner samt en effektiv och säker hantering av miljöfarliga produkter och farligt avfall.

Miljöcertifiering

Miljöarbetet bedrivs systematiskt med stöd av det certifierade miljöledningssystemet som utgår från kraven i ISO 14001. Ett av ledorden i standarden är ständig förbättring, vilket innebär att vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar våra arbetssätt och metoder. De processer, rutiner och stödsystem som krävs för miljöledningssystemet är samlade i företagets verksamhetshandbok på intranätet.

Samtliga medarbetare går en miljöutbildning för att öka sina kunskaper inom miljöområdet. Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom miljöområdet, kännedom om miljölagstiftning och en inblick i hur vi hanterar miljöfrågorna i verksamheten.

Se certifikat ledningssystem Miljö, Skellefteå Kraft AB

Riskhantering

Vi registrerar avvikelser och förbättringsförslag för miljö,arbetsmiljö och kvalitet för att fånga upp möjliga förbättringar, dra lärdomar och minska risker. Vi har också en lagbevakningstjänst för att hålla oss uppdaterade på eventuella förändringar i lagar och regelverk, så att de kan implementeras i verksamheten.

 

Till toppen