Minskad miljöpåverkan från vår verksamhet

Vi vill bidra till en hållbar energiförsörjning. Vårt miljöansvar handlar om  att satsa på förnybar energiproduktion, ny miljö­anpassad teknik och investeringar för minskad påverkan på naturresurser och biologisk mångfald.

Den största delen av vårt miljöarbete är direkt kopplat till våra anläggningar för energiproduktion. Vi arbetar systematiskt med Miljöfrågor i alla delar av verksamheten, sedan 2008 med stöd av ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem.

Vårt fokus och vad gör vi

Vad handlar det om? Vad gör Skellefteå Kraft?
Minskad klimatpåverkan, utsläpp till luft
Fossila bränslen och torv förbränns ibland i våra pannor vilket bidrar till utsläpp av växthusgaser. Förbränning orsakar även utsläpp av kväve och svavel, som kan leda till övergödning och försurning. Drift och underhåll av verksamheten genererar också utsläpp från till exempel transporter.
• Producerar och bygger ut förnybar energiproduktion
• Arbetar med en hållbar avveckling av torvproduktionen
• Investerar, moderniserar och energieffektiviserar i egna anläggningar
• Erbjuder energitjänster till våra kunder
• Deltar aktivt i frågor som berör det framtida energisystemet
Minskade risker, kemikalier
Våra anläggningar innehåller olja och andra kemikalier. Minskade volymer minskar riskerna för både människa och miljö kopplat till exponering och skada vid eventuella utsläpp.
• Minskar antalet underhållskemikalier i verksamheten
• Byter till mindre farliga kemikalier
• Arbetar för att minska risken kemikalieutsläpp från verksamheten
• Säkerställer oljeberedskap
• Minskar inbyggd volym olja i våra anläggningar
Påverkan på biologisk mångfald
Vår verksamhet påverkar kringliggande ekosystem och biologisk mångfald. Det handlar bland annat om förändrade vattenmiljöer och markanvändning som till exempel skogsbruk, tovrtäkter och ledningsgator.
• Tar fram en långsiktig strategi för hur vi systematiskt ska arbeta med främjande åtgärder.
• Samarbetar med forskare och genomför studier kring påverkan och åtgärder.
• Samverkar med intressenter för att tillgodose allmänhetens intressen.
• Genomför åtgärder för att skydda, återställa och främja hållbart nyttjande av ekosystem där vi har vår verksamhet.

Mål: 100 procent hållbar och förnybar energi

Vårt övergripande miljömål är 100 procent hållbar och förnybar energiproduktion. Största delen av den el och värme som vi producerar kommer från vattenkraft, vindkraft och biobränslen. En mindre del kommer fortfarande från kärnkraft och fossila bränslen. Vi ser stor potential i vattenkraften som Sveriges framtida bas- och reglerkraft men också i nya energikällor som kan bidra till det framtida energisystemet. Just nu är solkraft väldigt intressant för oss där vi är med och driver olika projekt.

Vår produktionsmix

Av vår totala energiproduktion var 87,7 procent förnybar 2017. Vattenkraften är vår största energikälla. Vindkraften är ett område som vi satsar på och bygger ut. Vindkraften minskar behovet av energikällor med större miljöpåverkan och kan därför bidra till minskade koldioxidutsläpp. För värmproduktion är biobränsle, som trädbränsle och pellets, den främsta källan.

Våra ägarandelar i kärnkraftverket Forsmark (knappt 2 procent) och det finska kraftvärmeverket Alholmen (24,9 procent), som till största delen eldas med biobränslen men även en viss del kol, är en utmaning då vår långsiktiga ambition är att producera förnybar energi. Vi har för avsikt att minska vårt kärnkraftsinnehav i takt med att kraftslaget fasas ut ur energisystemet Vi föredrar att Alholmen eldas med bioenergi och torv framför kol vilket vi också framför genom vår styrelserepresentation men som minoritetsägare har vi begränsad möjlighet att påverka verksamheterna.

Produktionsmix el och värme

Vår produktionsmix kommer från många olika energislag och delägarskap i andra anläggningar. Majoriteten av energislagen är förnybara. Hur mixen fördelas, påverkas mycket av hur kärnkraften producerar det aktuella året. Vattenkraft är vår största energierkälla och det är inom vindkraft vi främst expanderar den förnybara energiproduktionen.

Andel förnybar energiproduktion

Under 2017 producerades totalt 813 GWh värme och 4 085 GWh el, varav knappt 88 procent var förnybar energi. Vår totala energiproduktion består av egen energiproduktion och delägarskap i andra anläggningar. Forsmark är ett kärnkraftverk och Alholmen ett kraftvärmeverk i Finland. Alholmen eldar i sin mix 55 procent förnybara bränslen, 19 procent torv och 26 procent fossila bränslen som till exempel kol och olja.

Nytt avtal med Alholmen för minskat klimatavtryck

Under 2017 har tecknat ett nytt avtal med Alholmen som innebär att vi med hjälp av ursprungsgarantier ”öronmärker” vår andel av produktionen från Alholmens förnybara produktion. Vi ser det som ett sätt att driva på utfasningen av de icke förnybara bränslena, samtidigt som vårt eget beräknade klimatavtryck minskar. Med det nya avtalet minskar Skellefteå Krafts koldioxidutsläpp med drygt 20 procent

Systematiskt miljöarbete med stöd av ISO 14001

Största delen av vårt miljöarbete är direkt kopplad till våra anläggningar för energiproduktion, men vi arbetar systematiskt med miljöfrågor i alla delar av verksamheten. Sedan 2008 med stöd av ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem.

Vi strävar efter att integrera miljöperspektivet i alla processer och beslut. Vi har nyligen bland annat tydliggjort hur vi ska ta hänsyn till miljökonsekvenser i investeringsprocessen, och också utvecklat vårt arbetssätt för miljökrav vid inköp och upphandlingar.

Våra miljömål

Under 2017 har vi uppdaterat våra miljömål som gäller från 2018. Målen bidrar till Sveriges nationella miljömål, och är också kopplade till miljöperspektivet i Agenda 2030 och de globala målen.

Översikt över miljömålen

Sveriges nationella miljömål Skellefteå Krafts miljömål
 •  Frisk luft
 • Begränsad klimatpåverkan.
 • Bara naturlig försurning.
 • Levande sjöar och vattendrag.
 • Myllrande våtmarker.
 • Levande skogar.
 • Storslagen fjällmiljö.
 • Giftfri miljö.
 • God bebyggd miljö.
 • Ett rikt växt-och djurliv.
 • Ingen övergödning.
 • Vår energiproduktion ska vara fossilfri och all elförsäljning ska baseras på ursprungsmärkt förnybar el.
 • Vi ska bidra till att minska negativ miljöpåverkan på klimat och miljö samt människors hälsa genom hållbara inköp.
 • Vi ska bidra till hållbara och fossiloberoende transporter och effektivisera användningen av våra egna transporter så långt det är möjligt.
 • Vi ska energieffektivisera den egna verksamheten så långt det är möjligt och genom energitjänster hjälpa våra kunder att energieffektivisera sina anläggningar.
 • Vi ska bidra till att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av ekosystem och minska påverkan på biologisk mångfald där vi har vår verksamhet.
 • Vi ska kontinuerligt minska risken för människa och miljö till följd av användning och eventuella utsläpp av kemikalier från verksamheten.

Skellefteå Krafts miljömål relaterar till ett flertal av Sveriges nationella miljömål.

Se pdf med Skellefteå Krafts miljömål.

Utsläpp till luft

Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från förbränning av olja och torv. Totalt sett har vi minskat våra utsläpp över tid.

Utsläpp av växthusgaser

Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från förbränning av torv och vårt innehav av kolkraft. Totalt sett har vi minskat våra utsläpp över tid. Vi ser även över vår fordonspark och våra resor för att minska utsläppen av fossil koldioxid.

Utsläpp fossil CO2

2017 låg våra fossila utsläpp på 96 291 ton vilket är en minskning med ca 23 procent jämfört med 2016. Anledningen är ett nytecknat avtal med Alholmens kraftvärmeverk som innebär att vi med hjälp av ursprungsgarantier ”öronmärker” vår andel av produktionen från Alholmens förnybara produktion. Fortfarande står Alholmen för den största delen av våra utsläpp (56 procent), därefter kommer vår egen kraftvärmeproduktion.

Tjänsteresor och egna fordon bidrar med 1 244 ton, men är så liten i jämförelse att den ingår i totalen. Biogena utsläpp från förbränning av biobränslen som tex trädbränslen och pellets var 455 000 ton vilket är en  ökning jämfört med i fjol. Det beror på ökad användning av biobränslen men också tack vare avtalet med Alholmen som leder till ökad andel biogena utsläpp istället för fossila.

Utsläpp Nox och Sox

Utsläppen av NOx har minskat något 2017 vilket beror på lägre utsläpp från bl.a. Malå, Lycksele och våra oljepannor i Skellefteå. En ökad andel torv vid våra anläggningar under året har medfört något högre utsläpp av SOx.

I tabellen nedan visas emissionsfaktorer och referens per utsläppskälla för beräkningar av totala utsläpp av växthusgaser.

GRI Data
Energiproduktion g CO2/kWh
Torv Fossil 386,3 NVV
Torv Hedensbyn 420,1 Verksamhetsspecifik
Olja Fossil 267,3 NVV
Biobränslen Biogen 345,6 NVV
Alholmen g CO2/kWh
Torv Fossil 399,1 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Kol Fossil 335,4 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Biobränslen Biogen 394,5 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
REF, avfall Fossil 200,9 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Asfalt Fossil 309,4 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Olja Fossil 285,1 Statistikcentralens bränsleklassificeringens värde
Transporter, klimatpåverkan vid förbränning
Bensin Fossil 264,2 Gröna bilister drivmedelsfakta 2015
Diesel Fossil 263,5 Gröna bilister drivmedelsfakta 2015
Privata fordon Fossil 120,0 Schablon
Tjänsteresor Fossil  – Enligt resebolagens miljörapporter

Fokus på biologisk mångfald

Förnybar energiproduktion från vind och vatten har stora fördelar ur klimatsynpunkt, men innebär vissa ingrepp i naturmiljön och påverkan på den biologiska mångfalden. I våra vattenkraftanläggningar hindras till exempel vissa fiskar från att vandra och vi får variationer i vattenståndet som påverkar växt- och djurliv. Dilemmat är uppenbart: vi vill naturligtvis behålla vattenkraftens produktionskapacitet och reglerförmåga, samtidigt som vi  så långt som möjligt ska svara upp mot förväntningar vad gäller biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. Vi arbetar aktivt med att balansera dessa önskemål genom en aktiv dialog med våra intressenter.

Under 2017 har vi inlett ett nytt samarbete med branschen och expertkonsulter för att närmare definiera prioriterade målområden och åtgärder för biologisk mångfald, kopplat till olika former av energiproduktion.

Aktuella projekt

Förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftstation
I maj 2016 tog vi beslut att investera drygt 15 miljoner kronor i ytterligare åtgärder för förbättrad fiskvandring förbi Hednäs kraftstation. De nya åtgärderna innefattar installation av ett fingaller för att leda nedströms vandrande fisk, och en ny passage för fisk som vandrar uppströms.

Läs mer om Hednäs

Ny teknik för småskalig vattenkraft
I början av 2015 togs en ny småskalig vattenkraftanläggning i drift i Bruksforsen. Anläggningen har utvecklats tillsammans med andra kraftföretag och Luleå tekniska universitet med målet att utveckla småskalig vattenkraft som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. En ny sorts turbin har installerats som underlättar nedströmsvandringen för fisk. Turbinen är också oljefri, vilket gör att vi aldrig riskerar något utsläpp från olja. Vi kommer tillsammans med forskare att följa anläggningen under fem år och dela med oss av kunskapen vi får genom projektet. Bland annat ska turbinen fungera som visningsanläggning för partnerföretagen.

Läs mer om projektet i Bruksforsen

Förändrad vattentappning
Under 2016 inventerades fornlämningar i strandlinjen runt sjöarna Rappen och Labbas. Arbetet gjordes som en del i en utredning för att ta reda på om en förändrad vattentappning kan bidra till bättre förutsättningar för vattenlevande organismer. Förutsättningarna för olika alternativ utreds just nu.

Utrivning Släppträskdammen
Vi beslöt under 2016 att riva ut Släppträskdammen för att ta bort vandringshindret och få tillbaka det naturliga vattenflödet.

Energieffektivisering

Vi effektiviserar energianvändningen i vår egen verksamhet och erbjuder hjälp till våra kunder att göra detsamma. Vi har tre certifierade interna energikartläggare som kan erbjuda tjänsten till kunder.  Under 2017 har vi rapporterat in vår energikartläggning till Energimyndigheten, enligt lagkravet om energikartläggning i stora företag.

Strategisk energipartner till Skellefteå kommun

Skellefteå Kraft vann 2017 Skellefteå Kommuns el-upphandling, vilket inkluderar att vara strategisk energipartner till kunden för att upparbeta ett långsiktigt systematiskt energieffektiviseringsarbete. Förutom Skellefteå Kommun gäller avtalet också för Norsjö, Malå och Arjeplog.  Det kommunkoncernövergripande energisparprojektet Kraftkoll fortsätter att drivas där Skellefteå Kraft är en del.

Kemikaliehantering

I verksamheten används en del kemiska produkter som medför exponeringsrisker ur både miljö- och arbetsmiljösynpunkt. Vi arbetar systematiskt med styrningen kring inköp och granskning av underhållskemikalier, för att minska antalet kemikalier och fasa ut sådana som är sämre ur miljösynpunkt.

Vi har satt målet att minska antalet underhållskemikalier med 30 % under perioden 2017-2020. Under året har vi sett till att få bättre struktur och hjälpmedel på plats som underlättar det fortsatta arbetet med substitution och uppföljning av volymer.

Miljöanpassning av transporter och tjänsteresor

Vi samarbetar med våra godstransportörer för att optimera transporterna ur miljösynpunkt, och ställer miljökrav. Vi har också målet att successivt övergå till förnybara drivmedel för våra egna fordon. 2017 ökade vi andelen förnybara bränsle i vår drivmedelsmix till  38 procent.

Mer om fossilfri diesel, HVO

HVO, eller hydrerad vegetabilisk olja, är en biodiesel som framställs genom hydrering (vätebehandling) av vegetabiliska oljor och/eller, trots namnet, av animaliska fetter från t ex slaktavfall. HVO är kemiskt lik fossil diesel och kan blandas i diesel eller användas istället för diesel i dieselmotorer.

Till skillnad från fossil diesel är HVO är inte klassificerat som skadligt för vattenlevande organismer. HVO är fossilfritt och biologiskt nedbrytbart Utsläppet av växthusgaser minskar med upp till 90 % jämfört med vanlig diesel, beroende på vilka råvaror som används vid tillverkningen.

Efterfrågan på HVO har ökat, i samband med detta har förekomsten av palmoljerester som råvara i bränslet också diskuterats. Den HVO Skellefteå Kraft använder är palmoljefri. Det återstår att se hur tillgången till HVO kommer att se ut framöver då även biobränslen för tillverkning av fordonsbränsle är omdebatterat inom EU. Skellefteå Kraft följer utvecklingen av biodrivmedel.

Hållbara transporter

Under året har vi tagit beslut om en handlingsplan för att nå  miljömålet att allt fordonsbränsle som vi använder i våra egna fordon ska vara 90 % fossilfri till 2030.

Modernisering av fordonsflottan

Det första steget av handlingsplanen omfattar 2018-2020. Vi kommer att modernisera vår fordonsflotta med bland annat fler elbilar och plug-in hybrider, installera enkel, trygg och tillgänglig laddinfrastruktur på våra kontor och vid våra stationer. Vi kommer även att utveckla vårt bokningssystem av poolbilar så att behovet styr valet av bil.

Vi arbetar löpande med att miljöanpassa våra möten och tjänsteresor. Vi ser till exempel att vi kan bli ännu bättre på att använda digitala lösningar som underlättar resfria möten.

För att ge alla medarbetare ett bra erbjudande och samtidigt bidra till minskade koldioxidutsläpp, ges alla anställda möjligheten att leasa en ny miljöbil för privat bruk.

Kompetens och organisation

Vår interna miljöorganisation består av sex medarbetare. Ett miljöråd, med verksamhetschefer från Elnät, Inköp, Kommunikation, Produktion och Miljö, har uppgiften att bereda och förse koncernledningen med beslutsunderlag i strategiska miljöfrågor. Det nya interna uppföljningsverktyget för mål inom miljö och ekonomi samt nyckeltal som implementerats i verksamheten under året, ger tillsammans med miljörådet förutsättningar för en effektiv styrning mot miljömålen.

Vi arrangerar interna kunskapsseminarier där miljöfunktionen bjuder in till aktuella teman.

Obligatorisk miljöutbildning

Alla nyanställda medarbetare får en obligatorisk miljöutbildning, för att kunna bidra och förstå den egna rollen i miljöarbetet. 2017 har vi tagit fram en ny webbaserad miljöutbildning För att skapa förståelse för hur vår verksamhet påverkar miljön och hur den enskilde medarbetaren kan bidra till miljöarbetet.

Styrande miljölagstiftning

Vår verksamhet styrs i hög grad av lagstiftning, inte minst av omfattande miljölagstiftning kopplad till etablering och drift. Våra nät- och produktionsanläggningar omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt vilket innebär att villkor ställs för verksamheten.

Läs mer om villkoren

Villkoren anger till exempel var vindkraftverk får placeras och hur störningar som buller och skuggor ska begränsas. För våra förbränningsanläggningar anger tillstånden maxvärden för utsläpp till luft. Vi håller oss uppdaterade om gällande lagstiftning, driver anläggningarna enligt givna tillstånd och rapporterar påverkan och åtgärder enligt kraven till tillsynsmyndigheterna.

Nya reningskrav på värmeanläggningar

Under 2018 träder ett nytt EU-direktiv för begränsning av utsläpp från förbränningsanläggningar i kraft. För att klara de nya reningskraven kommer vi behöva investera i ny teknik i flera av våra värmeanläggningar, och kommer i ett första steg göra ett pilotprojekt på anläggningen i Burträsk.

Statusrapporter

Hedensbyn omfattas av IED ( industriutsläppsbestämmelserna) enligt bestämmelserna  är verksamheten skyldig att upprätta och lämna in en statusrapport för verksamheten och området där verksamheten bedrivs.

Statusrapporten ska beskriva nuläget i mark och grundvatten. När en verksamhet läggs ner och avslutas ska statusrapporten användas som jämförelse.

I statusrapporten ska följande redovisas:

 • Information om föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller ska bedrivas.
 • Information om hur området används när rapporten upprättas och information om tidigare användning av området.
 • Utförlig beskrivning av metoder, utförande och provtagningspunkter som använts vid miljötekniska undersökningar.
 • Relevanta mark- och grundvattenmätningar som speglar förhållandena i området.

Statusrapporten ska vara inlämnad senast 4 år efter  att BAT-slutsatser för huvudverksamheten offentliggjorts.

Hedensbyn räknas som stor förbränningsanläggning och berörs av BAT-slutsatser inom ramen för LCP-direktivet.

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP