Minskad miljöpåverkan från vår verksamhet

Vårt miljöansvar handlar om att bidra till en hållbar utveckling genom att satsa på förnybar energiproduktion, ny miljö­anpassad teknik och investeringar för minskad påverkan på naturresurser och biologisk mångfald.

Hållbar energiproduktion

Förnybara energikällor bidrar inte till fossila utsläpp när den omvandlas till el eller värme. Vi producerar energi från olika typer av energikällor, huvudsakligen från vatten, vind, biobränslen och torv. Vårt övergripande mål är en 100 procent hållbar energiproduktion.

Vår produktionsmix

Ett viktigt steg mot ökad hållbarhet är en förnybar energiproduktion. Vår totala energiproduktion består av 88 procent förnybar energi där vattenkraften är den största energikällan. Vindkraften är ett område som vi satsar mycket på. Vindkraften minskar behovet av energikällor med större miljöpåverkan och kan därigenom bidra till minskade koldioxidutsläpp. På värmesidan är biobränsle, som trädbränsle och pellets, den främsta källan.

Vi strävar mot en 100 procent hållbar energiproduktion och de senaste åren har vi gjort stora investeringar inom vindkraft. Våra ägarandelar i kärnkraftverket Forsmark och det finska kraftvärmeverket Alholmen, som främst eldas med biobränslen men även med kol, är en utmaning då vår långsiktiga ambition är att producera hållbar energi. Som minoritetsägare har vi begränsad möjlighet att påverka verksamheterna. Vi föredrar att Alholmen eldas med bioenergi och torv framför kol vilket vi framför genom vår styrelserepresentation.

Avveckling av torvproduktionen

Torv består av växtdelar i mossar och kärr som på grund av brist på syre bara delvis har förmultnat. Vi har använt torv under lång tid vid produktion av fjärrvärme eftersom den har mycket bra bränsleegenskaper.

Över tiden och i takt med att klimatförändringarna ökat har däremot torven blivit en omdebatterad energikälla eftersom det förekommer olika meningar om den ska klassificeras som ett fossilt bränsle eller ett biobränsle. Eftersom Skellefteå Kraft strävar efter en 100 procent hållbar energiproduktion har vi därför valt att förbereda en avveckling av vår torvproduktion och torvanvändning fram till 2030. Avvecklingen tar tid eftersom kraftvärmeanläggningarna ska anpassas till en alternativ bränslemix samtidigt som markägare och länsstyrelsen ska godkänna att och hur avvecklingen genomförs.

Utsläpp till luft

Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från förbränning av olja och torv. Totalt sett har vi minskat våra utsläpp över tid.

Utsläpp av växthusgaser

Den största delen av vår klimatpåverkan kommer från förbränning av torv och vårt innehav av kolkraft. Totalt sett har vi minskat våra utsläpp över tid. Vi ser även över vår fordonspark och våra resor för att minska utsläppen av fossil koldioxid.

 

Av de totala utsläppen  2016 är 415 000 ton biogen koldioxid. Vatten-, kärn- och vindkraft ingår inte i det totala utsläppet men vid beräkningar ur ett livscykelperspektiv blir utsläppen för vattenkraft 23 194 ton CO2 (8,6 g/kWh, källa: Vattenfall EDP), kärnkraft 2 593 ton CO2 (5,6 g/kWh, källa:Vattenfall EDP Forsmark) och vindkraft 8 800 ton CO2(13,95 g/kWh, källa: Vattenfall EDP). Inköpta transporter ingår inte i våra totala utsläpp eftersom vi inte har någon tillförlitlig statistik för det från våra leverantörer.

I tabellen nedan visas emissionsfaktorer och referens per utsläppskälla för beräkningar av totala utsläpp av växthusgaser.

Källa för utsläpp Förnybar/fossil//biogen Emmissionsfaktor
(g CO2/kWh)
Referens
Fördelning koldioxidutsläpp 2015 (ton)
Torv Fossil 386,3 NUV
Torv Hedensbyn 432,2 Verksamhetsspecifik
Olja Fossil 267,3 NUV
Biobränslen Biogen 345,6 NUV
Torv Fossil 381,2 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Kol Fossil 335,9 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Olja Fossil 295,1 Statistikcentralens bränsleklassificeringens värde
REF Fossil 114,5 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Biobränslen Biogen 394,5 Utsläppskoeffecienter är medeltal av månatliga analysresultat
Rörflen Biogen 396,0 Statistikcentralens bränsleklassificeringens värde
Transporter, klimatpåverkan vid förbränning
Bensin Fossil 264,2 Gröna bilister drivmedelsfakta 2015
Diesel Fossil 263,5 Gröna bilister drivmedelsfakta 2015
Privata fordon Fossil 120,0 Schablon
Tjänsteresor Fossil  – Enligt resebolagens miljörapporter

Vi ser över våra fordon och resor

De fordon som vi använder ska bli effektivare och våra transporter ska optimeras. Arbetet med denna omställning har pågått en tid men mycket återstår. Idag tankar vi våra personbilar och lätta lastbilar med diesel, bensin, biogas och etanol. För att minska våra utsläpp av växthusgaser kommer vi att succesivt byta ut bilarna som drivs med fossila bränslen mot fordon som går på el eller förnybara bränslen.

Vi behöver även bli bättre på att använda tekniska lösningar som underlättar resfria möten och se över verksamhetens transporter, till exempel godstrafik och entreprenadmaskintjänster.

Skellefteå Kraft en del av Fossilfritt Sverige

Skellefteå Kraft har anmält sig till Fossilfritt Sverige. Genom vår medverkan i Fossilfritt Sverige ställer vi oss bakom följande budskap:

  • Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.
  • Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.
  • Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Läs mer om Skellefteå Kraft och klimatpolitiken.

Biologisk mångfald

Våra produktionsanläggningar påverkar omgivande natur. I våra vattenkraftanläggningar hindras till exempel vissa fiskar från att vandra och vi får variationer i vattenståndet som påverkar faunan. Dilemmat är uppenbart: vi vill naturligtvis behålla vattenkraftens produktionskapacitet och reglerförmåga. Samtidigt ska vi så långt som möjligt svara upp mot förväntningar vad gäller biologisk mångfald i sjöar och vattendrag. Vi arbetar aktivt med att balansera dessa önskemål genom en aktiv dialog med våra intressenter.

Aktuella projekt

Förbättrad fiskvandring vid Hednäs kraftstation
I maj 2016 tog vi beslut att investera drygt 15 miljoner kronor i ytterligare åtgärder för förbättrad fiskvandring förbi Hednäs kraftstation. De nya åtgärderna innefattar installation av ett fingaller för att leda nedströms vandrande fisk, och en ny passage för fisk som vandrar uppströms.

Läs mer om Hednäs

Ny teknik för småskalig vattenkraft
I början av 2015 togs en ny småskalig vattenkraftanläggning i drift i Bruksforsen. Anläggningen har utvecklats tillsammans med andra kraftföretag och Luleå tekniska universitet med målet att utveckla småskalig vattenkraft som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar. En ny sorts turbin har installerats som underlättar nedströmsvandringen för fisk. Turbinen är också oljefri, vilket gör att vi aldrig riskerar något utsläpp från olja. Vi kommer tillsammans med forskare att följa anläggningen under fem år och dela med oss av kunskapen vi får genom projektet. Bland annat ska turbinen fungera som visningsanläggning för partnerföretagen.

Läs mer om projektet i Bruksforsen

Förändrad vattentappning
Under 2016 inventerades fornlämningar i strandlinjen runt sjöarna Rappen och Labbas. Arbetet gjordes som en del i en utredning för att ta reda på om en förändrad vattentappning kan bidra till bättre förutsättningar för vattenlevande organismer. Förutsättningarna för olika alternativ utreds just nu.

Utrivning Släppträskdammen
Vi beslöt under 2016 att riva ut Släppträskdammen för att ta bort vandringshindret och få tillbaka det naturliga vattenflödet.

Hållbara inköp

Vår verksamhet är beroende av ett stort antal leverantörer. Vår utgångspunkt är att de ska uppfylla samma krav på miljömässigt och socialt ansvar som vi ställer på oss själva.

Ökade krav

Under 2016 har vi gjort ett arbete med att tydligare kategorisera våra leverantörer, och samtidigt utvecklat vårt arbetssätt för att ställa och följa upp miljö- och sociala krav.

Energieffektivisering

Vi effektiviserar energianvändningen i vår egen verksamhet så långt det är möjligt och erbjuder hjälp till våra kunder att göra detsamma.

Gemensamt klimatprojekt

Vi deltar, tillsammans med övriga företag i Skellefteås kommunkoncern, i ett gemensamt energi- och klimatprojekt under namnet Kraftkoll 2016. Projektets mål är att minska verksamheternas totala energianvändning med 20 procent till år 2016 och bidra till en hållbar lokal och global utveckling. Skellefteå Krafts eget mål är att verksamheten ska vara 25 procent mer energieffektiv 2020 jämfört med 2009.

Våra fastigheter står för cirka 20 procent av vår egen totala energianvändning. Sedan 2009 arbetar vi löpande med att energieffektivisera dem, till exempel har vi bytt belysning, infört styrning av ventilation och gjort värmeregleringar. Produktionsanläggningarna står för cirka 80 procent av vår egen totala energianvändning. Under 2016 har vi utbildat tre certifierade energikartläggare för att möte behovet av energikartläggningar. Vi ger även våra kunder tips på förbättringar och hjälp att komma igång med sitt energieffektiviseringsarbete.

Kemiska produkter

Mindre volymer och färre antal kemiska produkter minskar i förlängningen riskerna för både människa och miljö. Ett stort antal kemiska produkter ökar risken för felanvändning och gör att kostnaderna ökar på grund av uteblivna storköpsfördelar och ökad administration.

Hantera risker och resurser

Vi arbetar ständigt med att identifiera, analysera och minimera risker. Ytterligare en del av vårt förbättringsarbete handlar om att effektivisera användningen av produkter och energi som är kopplade till våra verksamheter.

Miljöpolicy

Resultatet av vårt miljöarbete ska generera både affärs- och kundnytta genom utveckling och introduktion av förnybar energi och hållbara energilösningar.

Miljöpolicy
Skellefteå Kraft ska vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige och uppfattas av kunder och medarbetare som det bästa alternativet.

Resultatet av vårt miljöarbete ska generera både affärs- och miljönytta genom utveckling och introduktion av förnyelsebar energi och hållbara energilösningar.

För Skellefteå Kraft betyder detta att:

  • Vi sköter våra anläggningar så att produktion och distrubution av energi och råvara bedrivs med god miljöhänsyn ur ett regionalt och globalt perspektiv.
  • Vi arbetar med teknik- och kompetensutveckling där en av drivkrafterna ska vara effektivistering och ständig förbättring av miljöprestanda. Åtgärderna bestäms av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljö- och energimässigt motiverat.
  • Vi sätter mål för miljöarbetet i vår verksamhet, följer upp och redovisar resultatet, där lagar och andra krav utgör en miniminivå.
  • Vi strävar efter att förebygga miljöolyckor genom att genomföra riskanalyser och upprätta beredskapsplaner samt en effektiv och säker hantering av miljöfarliga produkter och farligt avfall.

Miljöcertifiering

Miljöarbetet bedrivs systematiskt med stöd av det certifierade miljöledningssystemet som utgår från kraven i ISO 14001. Ett av ledorden i standarden är ständig förbättring, vilket innebär att vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar våra arbetssätt och metoder. De processer, rutiner och stödsystem som krävs för miljöledningssystemet är samlade i företagets verksamhetshandbok på intranätet.

Samtliga medarbetare går en miljöutbildning för att öka sina kunskaper inom miljöområdet. Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom miljöområdet, kännedom om miljölagstiftning och en inblick i hur vi hanterar miljöfrågorna i verksamheten.

Se certifikat ledningssystem Miljö, Skellefteå Kraft AB

Riskhantering

Vi registrerar avvikelser och förbättringsförslag för miljö, arbetsmiljö och kvalitet för att fånga upp möjliga förbättringar, dra lärdomar och minska risker. Vi har också en lagbevakningstjänst för att hålla oss uppdaterade på eventuella förändringar i lagar och regelverk, så att de kan implementeras i verksamheten.

Sedan 2016 finns en Riskansvarig på företaget.

 

Till toppen
Web accelerated via IISpeed by We-AMP